Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Informácie o spracúvaní osobných údajov pri poskytovaní benefitov

Koho osobné údaje spracúvame - dotknuté osoby

Dotknuté osoby sú fyzické osoby, ktoré si aktivovali niektorý z benefitov sprístupňovaných prostredníctvom Mobilnej aplikácie VšZP alebo internetovej stránky ePobočky.

Na základe čoho, na aký účel, aké osobné údaje a ako dlho osobné údaje spracúvame - účel, právny základ, kategórie osobných údajov a retenčná doba

VšZP spracúva osobné údaje na účely poskytovania a realizácie benefitov, a to:

Benefit Peňaženka zdravia

 • Osobné údaje – v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo,  emailová adresa, telefónne číslo, trvanie poistného vzťahu a ďalšie údaje potrebné na overenie splnenia podmienok na vznik a trvanie nároku na poskytovanie a využívanie benefitu Peňaženka zdravia (údaje o preventívnych prehliadkach, nároku na zdravotnú starostlivosť, lokalizačné údaje, údaje o zdraví), údaje potrebné na uplatnenie žiadosti o úhradu finančného príspevku (sken/fotka dokladu o úhrade z lekárenskej zdravotnej starostlivosti, sken dokumentu preukazujúceho splnenie podmienok alebo výnimku zo splnenia podmienok), transakčné údaje a platobné údaje, údaje o členstve v skupine Peňaženka zdravia MAXI.
 • Členom skupiny sprístupňujeme v mobilnej aplikácii VšZP niektoré údaje ostatných členov skupiny, a to meno a priezvisko, prípadne fotografiu (ak ju člen skupiny nahrá do aplikácie), údaj o členstve v skupine a údaj o opustení skupiny či vylúčení zo skupiny.
 • Správcovi skupiny sú sprístupňované osobné údaje o ostatných členoch v ním vytvorenej skupine v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, emailová adresa, telefónne číslo,  fotografia (ak ju člen skupiny príp. jeho zákonný zástupca nahrá do aplikácie), údaje uvedené v žiadosti o úhradu členovi skupiny poskytnutej zdravotnej starostlivosti a v jej prílohách (doklad o úhrade) príp,. v jej doplneniach, údaje týkajúce sa overenia splnenia podmienok čerpania benefitu a vyhodnotenia nároku na jeho čerpanie, údaj o čerpaní benefitu na daného člena skupiny, údaj o úhrade príspevku na účet správcu skupiny, údaj o zániku nároku člena na benefit. 
 • Právny základ - článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo predzmluvných vzťahov. V prípade spracúvania osobných údajov o zdraví je podmienkou spracúvania výslovný súhlas dotknutej osoby podľa článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia. V prípade neudelenia súhlasu alebo jeho odvolania VšZP nemôže poskytnúť benefit Peňaženka zdravia.
 • Retenčná doba - počas doby trvania benefitu Peňaženka zdravia a počas doby nevyhnutnej na uplatňovanie práv vyplývajúcich z poskytovania benefitu Peňaženka zdravia.

Benefit Uvítací bonus

 • Osobné údaje – v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo,  emailová adresa, telefónne číslo, trvanie poistného vzťahu a ďalšie údaje potrebné na overenie splnenia podmienok na vznik a trvanie nároku na poskytovanie a využívanie benefitu Uvítací bonus, údaje potrebné na uplatnenie žiadosti o úhradu finančného príspevku (sken/fotka dokladu o úhrade z lekárenskej zdravotnej starostlivosti, sken dokumentu preukazujúceho splnenie podmienok alebo výnimku zo splnenia podmienok), transakčné a platobné údaje.
 • Právny základ - článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo predzmluvných vzťahov. V prípade spracúvania osobných údajov o zdraví je podmienkou spracúvania výslovný súhlas dotknutej osoby podľa článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia. V prípade neudelenia súhlasu alebo jeho odvolania VšZP nemôže poskytnúť benefit Uvítací bonus.
 • Retenčná doba - počas doby trvania benefitu Uvítací bonus a počas doby nevyhnutnej na uplatňovanie práv vyplývajúcich z poskytovania benefitu Uvítací bonus.

Vernostný program VERNOSŤ+

 • Osobné údaje - meno, priezvisko, rodné číslo, emailová adresa, telefónne číslo, lokalizačné údaje, ID poistenca, trvanie poistného vzťahu a rozsah nároku na poskytovanie zdravotnej starostlivosti potrebné na identifikáciu verného poistenca v Mobilnej aplikácii VšZP alebo ePobočke, overenie nároku na program Vernosť+ alebo jednotlivé benefity a využívanie jednotlivých benefitov, prípadne meno, priezvisko zákonného zástupcu verného poistenca.
 • Právny základ je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo predzmluvných vzťahov. V prípade spracúvania osobných údajov o zdraví je podmienkou spracúvania výslovný súhlas dotknutej osoby podľa článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia. V prípade neudelenia súhlasu alebo jeho odvolania VšZP nemôže poskytnúť Vernostný program Vernosť +.
 • Retenčná doba - počas doby trvania benefitu Vernostný program Vernosť+ a počas doby nevyhnutnej na uplatňovanie práv vyplývajúcich z poskytovania benefitu Vernostný program Vernosť +.

Benefit Pohyb je zdravý

 • Osobné údaje - meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, telefónne číslo, kroky, vzdialenosť, kalórie, prezývka, potrebné na identifikáciu používateľa programu v mobilnej aplikácii VšZP alebo ePobočke.
 • Právny základ je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo predzmluvných vzťahov.
 • Na zverejnenie Prezývky v rebríčku výziev je potrebný osobitný súhlas. Tento súhlas je udelený používateľom programu „Pohyb je zdravý“ dobrovoľne a nie je podmienený poskytnutím programu „Pohyb je zdravý“.
 • Retenčná doba - počas doby trvania benefitu Pohyb je zdravý a počas doby nevyhnutnej na uplatňovanie práv vyplývajúcich z poskytovania benefitu Pohyb je zdravý. Platnosť osobitného súhlasu začína dňom udelenia osobitného súhlasu a po dobu 1 roka od skončenia výzvy. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Od koho máme vaše osobné údaje a komu ich poskytujeme

VšZP na vyššie uvedené účely získava osobné údaje priamo od vás, z verejných registrov alebo registrov prevádzkovaných zmluvnými partnermi, fyzických a právnických osôb, ktoré ste uviedli ako zdroj overenia údajov, orgánov verejnej moci od partnerov zabezpečujúcich poskytovanie benefitov, od správcu skupiny pri benefite Peňaženka zdravia MAXI, zákonných zástupcov. 

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov, ktoré spracúvame na účely realizácie benefitov, sú externí partneri - poskytovatelia benefitov. Partnerovi (externému poskytovateľovi benefitu) poskytujeme údaje potrebné na aktiváciu vybraného benefitu (meno a priezvisko, ID poistenca, kontaktné údaje, príp. meno a priezvisko zákonného zástupcu) a údaj o výsledku overenia existencie a trvania nároku poistenca na benefit.

Príjemcom je poskytovateľ servisných služieb a technického riešenia pre správu mobilnej aplikácie VšZP a ePobočky - spoločnosť Asseco Central Europe, a. s., Galvaniho 19045/19, Bratislava v pozícii sprostredkovateľa.

Príjemcom údajov dotknutých osôb pri vzájomnej komunikácii mailovou formou je poskytovateľ komunikačných služieb a softvérových produktov Microsoft Corporation (emailom VšZP posiela dotknutej osobe napr. údaje potrebné na stiahnutie aplikácie poskytovateľa benefitu). Bližšie informácie o tom ako Microsoft Corporation spracúva osobné údaje nájdete na tejto stránke: https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement

Príjemcami údajov sú resp. môžu byť aj subjekty určené platnými právnymi predpismi, najmä orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.

Zoznam príjemcov je uvedený na webovej stránke VšZP a VšZP je oprávnená tento zoznam aktualizovať podľa potreby.

Prenosy do tretích krajín alebo medinárodných organizácií

Pri poskytovaní služieb dodávateľom Microsoft Corporation (sprostredkovateľ) dochádza k prenosu údajov do tretej krajiny - Spojených štátov amerických (USA). Microsoft Corporation sa certifikoval v rámci pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. K prenosu údajov dochádza v súlade s rozhodnutím Európskej komisie č. 2000/518/EC z 10. 7. 2023 o primeranej ochrane osobných údajov týkajúcej sa rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA na základe čl. 45 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (tzv. právny rámec na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA). Bližšie informácie nájdete na tejto stránke: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=sk. Spoločnosti z USA zapojené do štítu na ochranu osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle ministerstva obchodu  USA. (https://www.privacyshield.gov/welcome)

Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Pri spracovaní osobných údajov na účely uvedené v tejto informácii,  VšZP nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie.

VšZP spracúva osobné údaje na vyhotovovanie profilov, aby mohla zlepšovať svoje služby a ponúkať kvalitné služby. VšZP vykonáva profilovanie v rámci jednotlivých účelov, pričom vždy má na zreteli dodržiavanie zásad stanovených nariadením. 

Podrobnú informáciu o podmienkach spracúvania osobných údajov vo VšZP, o vašich právach a spôsobe ich uplatnenia nájdete vo všeobecnej informácii Ochrana osobných údajov.