Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zamestnávateľ

Obsahová navigácia

Za zamestnávateľa sa považuje každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má bydlisko/sídlo v Slovenskej republike, má zamestnancov, ktorým poskytuje príjem za vykonávanie zárobkovej činnosti.

Zamestnávateľom je aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá má bydlisko/sídlo v cudzine alebo sídlo organizačnej zložky na Slovensku.

Za zamestnávateľa sa teda považuje:

 • fyzická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a), ak má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt,
 • právnická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a), ak jej sídlo alebo sídlo jej organizačnej zložky je na území Slovenskej republiky,
 • fyzická osoba vykonávajúca zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 3 
  1. fyzická osoba podľa písmena a), ktorá má bydlisko v inom členskom štáte alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, alebo
  2. právnická osoba podľa písmena b) so sídlom alebo so sídlom jej organizačnej zložky v inom členskom štáte alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Pokiaľ zamestnávate aspoň jedného poistenca VšZP, máte povinnosť do 8 pracovných dní od vzniku pracovného pomeru registrovať sa ako platiteľ poistného.

Urobíte tak prostredníctvom elektronického formulára cez ePobočku v časti Služby pre neprihlásených – Prihláška zamestnávateľa.

Od 1. 1. 2021 máte povinnosť komunikovať s nami elektronickou formou. Zasielanie mesačných výkazov, hromadných oznámení alebo nahlásenie iných zmien platiteľa poistného realizujete prostredníctvom ePobočky. Chybové protokoly a výstupy z mesačných výkazov a hromadných oznámení nájdete tiež v ePobočke.

Prihlásenie zamestnancov

Od 1. 1. 2021 máte povinnosť hlásiť zmenu platiteľa u poistencov do zdravotnej poisťovne výlučne elektronicky.

Prihláste svojich zamestnancov elektronicky prostredníctvom dávky 601, Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch, v ktorej oznamujete napríklad:

 • začiatok/koniec pracovného pomeru alebo dohody,
 • začiatok/koniec poberania náhrady príjmu pri práceneschopnosti vášho zamestnanca,
 • začiatok/koniec čerpania neplateného voľna zamestnanca,
 • začiatok/koniec poberania nepravidelného príjmu zamestnanca.

Zmeny platiteľa, ktoré máte povinnosť nahlásiť ako aj praktické príklady, nájdete na www.vszp.sk v časti Platiteľ – Tlačivá pre platiteľov.

Zmenu platiteľa poistného pri vzniku a skončení pracovného pomeru nám oznámte do 8 pracovných dní odo dňa vzniku tejto zmeny.

Oznamovacie povinnosti

Oznamovaciu povinnosť si plníte za zamestnancov v spojení:

 • zamestnanec (2),
 • s čerpaním neplateného voľna a absencie (2N),
 • z titulu nepravidelných príjmov alebo z titulu vyplatených príjmov po skončení pracovného pomeru (2Y),
 • so zamestnávaním fyzickej osoby na základe dohody o vykonaní práce, resp. dohody o pracovnej činnosti (2D),
 • so zamestnávaním fyzickej osoby na základe pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, ktorá má nárok na odpočítateľnú položku a ktorá sa pokladá u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca aj z iného dôvodu (2P),
 • so zamestnávaním fyzickej osoby zúčastnenej na štrajku (2S).

Ako zamestnávateľ si plníte oznamovaciu povinnosť aj za osoby PN, OČR, na materskej dovolenke (1O,1U). Zamestnávateľ je vždy povinný oznámiť začiatok a koniec poberania náhrady príjmu vyplácaného svojim zamestnancom. Tieto zmeny je potrebné zdravotnej poisťovni oznámiť do konca kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k zmene platiteľa poistného došlo.

Mesačný výkaz (dávka 514) zasielate každý mesiac, ak máte aspoň jedného zamestnanca poisteného vo VšZP. Zasielate ho elektronicky prostredníctvom ePobočky do 3 dní odo dňa splatnosti preddavku na poistné.

Ako mám opraviť nesprávny údaj v mesačnom výkaze?

V tomto prípade stačí podať opravný alebo aditívny mesačný výkaz.

 • Opravným mesačným výkazom opravíte celý prvotný výkaz.
 • Aditívnym (rozdielovým) výkazom uvádzate rozdiel v údajoch oproti novému výkazu.

Ak bol odoslaný nesprávny mesačný výkaz, je možné požiadať o storno cez ePobočku (časť Moje žiadosti – Žiadosť o storno mesačného výkazu).

Preddavky

Preddavok za zamestnancov a vás, ako zamestnávateľa, je splatný v deň výplatného termínu.

Ak je výplata zamestnancov pre jednotlivé organizačné útvary rozložená na rôzne dni, preddavok je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac.

Ak nie je výplatný deň určený, preddavok je splatný v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa preddavok platí.

Platenie

Preddavky môžete zaplatiť:

 • bankovým prevodom,
 • v ktorejkoľvek pobočke VšZP cez POS terminál.

Číslo účtu, na ktorý budete platiť preddavky, nájdete uvedené pri pobočke, ku ktorej patríte podľa sídla podnikania.

Variabilný symbol:

 • pre úhradu preddavkov uveďte IČO vás ako zamestnávateľa, doplnené (na konci) 2 nulami alebo kódom pobočky, prípadne pridelené číslo platiteľa pobočkou VšZP.

Konštantný symbol:

 • 3558 - pri úhradách na poistnom a preddavkoch na poistné.

Špecifický symbol:

 • uveďte obdobie, za ktoré chcete preddavok uhradiť vo formáte RRRRMM (R je označenie roku a M je označenie mesiaca). Napríklad za marec 2023 uveďte ŠS v tvare 202303.

Vymeriavací základ

Minimálny a maximálny vymeriavací základ za zamestnanca alebo zamestnávateľa nie je určený. Do vymeriavacieho základu sa zahŕňajú aj plnenia, ktoré ste vyplatili zamestnancovi s pravidelným mesačným odmeňovaním po skončení pracovnoprávneho vzťahu.

Minimálne poistné a preddavok na poistné za zamestnanca je najmenej zo sumy životného minima.

Na rok 2023 je suma životného minima vo výške 234,42 eur.

Minimálny mesačný preddavok zamestnanca na rok 2023 je vo výške 32,81 € mesačne, čo predstavuje 14 % zo sumy 234,42 eur.

Na rok 2024 je suma životného minima vo výške 268,88 eur.

Minimálny mesačný preddavok zamestnanca na rok 2024 je vo výške 40,32 eur mesačne, čo predstavuje 15 % zo sumy 268,88 eur.

Minimálny preddavok zamestnanca sa znižuje o pomernú časť, ktorá prislúcha k počtu kalendárnych dní, počas ktorých bol poistenec:

 • samostatne zárobkovo činná osoba,
 • poistencom štátu,
 • osobou so zdravotným postihnutím,
 • vyhlásený za nezvestnú osobu,
 • sa poistenec nepovažoval za zamestnanca.

Minimálne poistné zamestnanca sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých bol poistenec:

 • osobou podľa § 11 ods. 7 a 8,
 • osobou so zdravotným postihnutím,
 • vyhlásený za nezvestnú osobu alebo
 • sa poistenec nepovažoval za zamestnanca.

Sadzba poistného

Ako zamestnávateľ odvádzate preddavky na poistné za seba a zamestnanca z vymeriavacieho základu určené príslušnou sadzbou poistného.

Do 31.12.2023 je za zamestnávateľa  a zamestnanca určená sadzba poistného:

 • 10 % z mesačného príjmu zamestnanca bez zdravotného postihnutia,
 • 5 % z mesačného príjmu zamestnanca so zdravotným postihnutím.

Za zamestnanca je určená sadzba poistného:

 • 4 % z mesačného príjmu zamestnanca bez zdravotného postihnutia,
 • 2 % z mesačného príjmu zamestnanca so zdravotným postihnutím.

Od 1.1.2024 je za zamestnávateľa a zamestnanca určená sadzba poistného:

 • 11 % z mesačného príjmu zamestnanca bez zdravotného postihnutia,
 • 5,5 % z mesačného príjmu zamestnanca so zdravotným postihnutím.

Za zamestnanca je určená sadzba poistného:

 • 4 % z mesačného príjmu zamestnanca bez zdravotného postihnutia,
 • 2 % z mesačného príjmu zamestnanca so zdravotným postihnutím.

Najčastejšie otázky a práca na dohodu

Ako postupovať v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru s náhradou mzdy?

Ak súd rozhodne o nároku na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru alebo pri mimosúdnom vyrovnaní sporu, postupujete nasledovne:

 • prihlásite zamestnanca na obdobie neplatného skončenia pracovného pomeru,
 • ustanovenia o minimálnej výške preddavku sa nepoužijú tzn., že za predmetné obdobie bude na mesačnom výkaze vymeriavací základ 0,00 €,
 • náhrada mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru, vyplatená zamestnávateľom zamestnancovi, bude vymeriavacím základom v mesiaci, v ktorom bola zúčtovaná, t. j. náhrada mzdy bude uvedená v mesačnom výkaze v mesiaci, v ktorom bola zamestnancovi vyplatená,
 • výška preddavku na poistné vyplatenom do 31. 12. 2016 bude rešpektovať maximálny mesačný vymeriavací základ,
 • výšku preddavku na poistné vyplatenom po 1. 1. 2017 vypočítate z celej sumy náhrady mzdy, ktorá bola vyplatená.

Vyššie uvedené informácie sa vzťahujú na prípady od 1. 1. 2013. Na prípady do 31. 12. 2012 sa vzťahuje dovtedy platná legislatíva.

Zamestnanci pracujúci na dohodu alebo vykonávajúci práce mimo pracovného pomeru

Od 1. 1. 2013 platíte odvody na zdravotné poistenie aj z dohôd o pracovnej činnosti a z dohôd o vykonaní práce.  

Ak váš zamestnanec pracuje na dohodu o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce, je považovaný za zamestnanca a to v období, v ktorom prácu vykonáva.

Praktické príklady k prihláseniu a odhláseniu zamestnanca v týchto prípadoch nájdete na www.vszp.sk v časti Platiteľ.

Aké príjmy sú vyňaté z platenia odvodov z práce na dohodu?

Z platenia odvodov z práce na dohodu sú vyňaté:

 • príjem z dohody o brigádnickej práci študentov,
 • príjem z dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
 • príjem z dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
 • príjem z odchodného, výsluhového príspevku alebo príjmov z rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,
 • príjem zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka fyzickej osoby, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku,
 • príjem zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku.

Posledné dva body sa vzťahujú na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka uzatvorenú s účinnosťou najskôr od 1. 1. 2020.

Akým spôsobom nahlásim zamestnanca pracujúceho na dohodu a vykážem preddavky?

Na oznámenie tejto zmeny použijete osobitný kód 2D, v ktorom 2 vypovedá, že ide o zamestnanca a D o uzatvorení dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.

Oznámenie urobíte elektronicky, hromadným oznámením (dávka 601) – Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného.

Preddavky vykážete vo výkaze preddavkov obdobným spôsobom, ako za zamestnanca v pracovnom pomere. Príjem zamestnanca uvediete v položke, Celková výška ďalších príjmov.

Na ktoré dni prihlasujem zamestnanca pod kódom 2D?

Kódom 2D nahlasujete zamestnanca pracujúceho na dohodu na dni, ktoré reálne odpracuje (za ktoré má príjem). V dni, kedy nepracuje na dohodu (nemá príjem) a nemá iného platiteľa poistného, je povinný sa nahlásiť ako samoplatiteľ.

Ak ako zamestnávateľ nedokážete určiť presný dátum výkonu práce (napr. pri dohode o pracovnej činnosti), prihlasujte a odhlasujte zamestnanca kódom 2D na posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom mu zamestnávateľ príjem vyplatil.

Dôležité

V prípade, že je poistenec zamestnancom a zároveň u toho istého zamestnávateľa pracuje aj na dohodu, zamestnávateľ ho prihlási ako zamestnanca a vykáže za neho preddavky na poistné iba raz (§ 29b ods. 5 zákona č. 580/2004 zákona o zdravotnom poistení).

Ako postupovať pri dohodách, ktoré boli uzatvorené pred 1. 1. 2013?

Ak bola dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorená pred 1. 1. 2013 a aj bola ukončená pred 1. 1. 2013 a k vyplateniu príjmu z tejto dohody došlo až po 1. 1. 2013, tieto príjmy nepodliehajú odvodovej a oznamovacej povinnosti.


Ak bola dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorená pred 1. 1. 2013 a ktorej realizácia pokračuje aj po tomto dátume, na účely zákona o zdravotnom poistení vzniká oznamovacia a vykazovacia povinnosť od 1. 1. 2013.

Príklad: Poistenec má uzavretú dohodu o vykonaní práce od 30. 11. 2012 do 30. 12. 2013. V období od 10. 1. 2013 do 12. 1. 2013 bude mať poistenec príjem z tejto dohody tzn. že zamestnávateľ ho kódom 2D prihlási na obdobie od 10. 1. 2013 do 12. 1. 2013. Vymeriavací základ u daného poistenca bude príjem z dohody za dané tri dni.

Modelové situácie

 1. Pokiaľ zamestnanec u vás pracuje len na dohodu, prihláste a odhláste ho ako zamestnanca kódom 2D na tie dni, ktoré reálne odpracoval (mal príjem) a to do ôsmich pracovných dní odo dňa zmeny platiteľa poistného.
 1. Ak zamestnanec u vás pracuje na dohodu a zároveň je aj zamestnancom, môžu nastať rôzne situácie.
 • Práca na dohodu vznikne a zanikne v čase trvania zamestnania a vy ako zamestnávateľ nič nenahlasujete, nakoľko poistenec už je prihlásený v zdravotnej poisťovni ako zamestnanec (príjem z dohody a príjem z pracovného pomeru sa spočíta).
 • Poistenec je zamestnaný a zároveň pracuje na dohodu. V zdravotnej poisťovni je prihlásený ako zamestnanec. Práca na dohodu sa ukončí, ale zamestnanie trvá. Poistenca z dôvodu ukončenia práce na dohodu, pokiaľ zamestnanie trvá, zo zdravotnej poisťovne ako zamestnanca neodhlasujete.
 • Poistenec je zamestnaný a zároveň pracuje na dohodu. V zdravotnej poisťovni je prihlásený ako zamestnanec. Zamestnanie sa ukončí, ale práca na dohodu naďalej trvá. Z dôvodu ukončenia zamestnania poistenca odhlásite kódom 2 a zároveň prihlásite kódom 2D.
 • Poistenec začne pracovať na dohodu. Prihlásite ho ako zamestnanca z titulu dohody kódom 2D. V čase trvania práce tohto zamestnanca prijmete aj do pracovného pomeru. V tomto prípade ukončíte prácu na dohodu kódom 2D a prihlásite zamestnanca kódom 2 (zamestnanec).
 1. Poistenec je zamestnancom u jedného zamestnávateľa a zároveň pracuje na dohodu u iného, resp. viacerých zamestnávateľov, kde nie je zároveň zamestnancom. Poistenca prihlási do zdravotnej poisťovne zamestnávateľ, u ktorého má uzatvorený pracovný pomer kódom 2 a zároveň ho prihlási každý zamestnávateľ, u ktorého má uzatvorenú dohodu na dobu reálne odpracovaných dní na dohodu (dni kedy má príjem z dohody) kódom 2D.
 2. Poistenec pracuje na dohodu u zamestnávateľa a počas trvania práce na dohodu sa stane starobným dôchodcom.
  V takomto prípade poistenca zamestnávateľ ukončí kódom 2D dňom, kedy nastala táto skutočnosť (t. j. dňom kedy sa poistenec začal považovať za poistenca štátu z titulu poberania starobného dôchodku). Ak dochádza k tejto skutočnosti počas obdobia výkonu prác na dohodu, do vymeriavacieho základu vstupuje alikvotná časť príjmov z dohody, pripadajúca na časť obdobia, v ktorom poistenec nebol starobným dôchodcom.

Tabuľka vymeriavacích základov a preddavkov zamestnávateľa na rok 2025

PLATITEĽ  POISTNÉHO Bez zdravotného postihnutia
Sadzba (%) Minimálny vymeriavací základ  Maximálny vymeriavací základ Minimálny preddavok Maximálny preddavok
Zamestnanec 4 nie je určený nie je určený 41,08 nie je určený
Zamestnávateľ 11 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený

 

PLATITEĽ  POISTNÉHO So zdravotným postihnutím
Sadzba (%) Minimálny vymeriavací základ  Maximálny vymeriavací základ Minimálny preddavok Maximálny preddavok
Zamestnanec 2 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený
Zamestnávateľ 5,5 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený

Vysvetlivky:
1Právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vypláca dividendy za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2016.
2Príjmy z dividend oznamuje poistenec na tlačive "Oznámenie o príjmoch", z ktorých sa preddavky neplatia. Poistné sa platí až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.
Priemerná mesačná mzda z roku 2023: 1 430,00 eur
Výpočet mininálneho VZ: 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2023: 715,00 eur
Výpočet maximálneho VZ platiteľa dividend: 60-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2023:  85 800,00 eur
Minimálny preddavok zamestnanec 4 % (10,95 eur) , zamestnávateľ 11 % (30,13 eur) zo sumy životného minima. Minimálny preddavok spolu 41,08 eur. Suma životného minima k 01.01.2025 : 273,99 eur

 

Tabuľka vymeriavacích základov a preddavkov zamestnávateľa na rok 2024

PLATITEĽ  POISTNÉHO Bez zdravotného postihnutia
Sadzba (%) Minimálny vymeriavací základ  Maximálny vymeriavací základ Minimálny preddavok Maximálny preddavok
Zamestnanec 4 nie je určený nie je určený 40,32 nie je určený
Zamestnávateľ 11 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený

 

PLATITEĽ  POISTNÉHO So zdravotným postihnutím
Sadzba (%) Minimálny vymeriavací základ  Maximálny vymeriavací základ Minimálny preddavok Maximálny preddavok
Zamestnanec 2 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený
Zamestnávateľ 5,5 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený

Vysvetlivky:
1Právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vypláca dividendy za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2016.
2Príjmy z dividend oznamuje poistenec na tlačive "Oznámenie o príjmoch", z ktorých sa preddavky neplatia. Poistné sa platí až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.
Priemerná mesačná mzda z roku 2022: 1 304,00 eur
Výpočet mininálneho VZ: 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2022: 652,00 eur
Výpočet maximálneho VZ platiteľa dividend: 60-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2022: 78 240,00 eur
Minimálny preddavok zamestnanec 15 % zo sumy životného minima k 01.01.2024 : 268,88 eur

Minimálne a maximálne vymeriavacie základy a preddavky v roku 2023