Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Informácie o spracúvaní osobných údajov cookies

Koho a aké osobné údaje spracúvame - dotknuté osoby a kategórie osobných údajov

Dotknuté osoby sú fyzické osoby, ktoré vstupujú na webové stránky spravované VšZP.

VšZP prostredníctvom cookies spracúva elektronické osobné údaje ako IP adresa, časové údaje, preferencie, online identifikátory, lokalizačné.

Na základe čoho, na aký účel, aké osobné údaje a ako dlho osobné údaje spracúvame - účel, právny základ a retenčná doba

Cookies je zovšeobecňujúci pojem pre rôzne nástroje, prostredníctvom ktorých dokážu prevádzkovatelia webových stránok, sociálnych sietí a aplikácií alebo tretie strany zbierať a spracúvať údaje a informácie o užívateľoch. Ide napríklad o pixel tagy umožňujúce sledovať zariadenie užívateľa, web beacons, fingerprinting, pluginy a iné. Podľa všeobecnej definície sú cookies malé textové súbory, ktoré webová stránka alebo aplikácia pri jej návšteve ukladá do koncového zariadenia užívateľa. Nie prostredníctvom všetkých cookies sú spracúvané aj osobné údaje.

Cookies delíme na tri základné skupiny – nevyhnutné, štatistické a marketingové.

VšZP využíva cookies pre rôzne účely ako skvalitňovanie služieb, štatistické účely a marketingové účely. Niektoré cookies sú nevyhnutné na správne fungovanie stránky v súlade s vašimi očakávaniami, pričom na ich používanie nie je potrebný váš súhlas. Ostatné cookies sú voliteľné a VšZP alebo tretia strana ich môže využívať až po udelení vášho súhlasu. Podľa účelu delíme cookies na:

Nevyhnutné cookies

Cookies, bez ktorých nie je možné prehliadať naše webové stránky a služby s nimi spojené v súlade s očakávaniami návštevníka. Tieto cookies sú nevyhnutné buď na technické uloženie, prístup výhradne na účely výkonu prenosu správy prostredníctvom siete alebo ide o cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme vám vedeli poskytnúť službu, o ktorú žiadate. Sú to najmä: - autentifikačné cookies, ktoré umožňujú užívateľovi zostať prihlásený,

  • cookies umožňujúce zachovať vložené produkty v košíku,
  • bezpečnostné cookies, ktoré napríklad umožňujú rozpoznať vlastníka účtu a umožniť mu prístup,
  • cookies slúžiace na vyrovnávanie záťaže,
  • cookies slúžiace na zapamätanie si zvoleného jazyka.

Základ je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR pretože spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Štatistické cookies

Tieto druhy cookies umožňujú analyzovať správanie účastníkov webovej stránky a tým prispôsobovať jej obsah. Napríklad sledujú, koľko ľudí stránku navštívilo, ako dlho boli na stránke, ktoré podstránky otvorili a iné údaje. Aby VšZP mohla ukladať a využívať štatistické cookies, je potrebný súhlas, ktorý je aj právnym základom podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Marketingové cookies

Cookies, ktoré umožňujú pochopiť užívateľove preferencie a zlepšiť účinnosť reklamy. Tieto súbory cookies sa používajú aj na personalizáciu, zmenu zacielenia a optimalizáciu on-line reklamy. Ide o tzv. sledovacie cookies používané na vytváranie profilov pri behaviorálnej reklame, kedy cookies sleduje správanie jednotlivcov za účelom vytvorenia profilu a následne lepšie cielenie reklamy. Aby VšZP mohla ukladať a využívať marketingové cookies, je potrebný súhlas, ktorý je aj právnym základom podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Cookies podľa trvania delíme na dočasné, ktoré sa po opustení stránky alebo veľmi krátkej lehote vymažú a trvalé, ktoré sú uložené dlhšiu dobu. Doby uloženia sú zobrazené pri jednotlivých cookies na webových stránkach.

Od koho máme vaše osobné údaje a komu ich poskytujeme

VšZP na vyššie uvedené účely získava osobné údaje priamo od vás.

Príjemcovia osobných údajov

VšZP využíva na svojich webových stránkach aj cookies tretích strán. Tieto cookies sú tretími stranami používané pre reklamné účely alebo analytické účely. Tieto tretie strany majú vlastné podmienky ochrany súkromia, za ktoré nenesieme zodpovednosť. V prípade, že budete nasledovať odkazy na tieto tretie strany, odporúčame vám prečítať si ich podmienky ochrany súkromia.

  • Meta Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Canal Harbour, Dublin, Ireland.
  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.
  • LinkedIn Ireland Unilimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Prenosy do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

Prenos osobných údajov mimo EÚ alebo EHP do USA uskutočňujeme v zmysle požiadaviek Nariadenia, pričom na prenos údajov sa vzťahujú štandardné zmluvné doložky EÚ pre prenos osobných údajov, ktoré naši sprostredkovatelia zohľadňujú ako prílohy svojich zmlúv a podmienok používania ich služieb.

K prenosu údajov do USA dochádza v súlade s rozhodnutím Európskej komisie č. 2000/518/EC z 10. 7. 2023 o primeranej ochrane osobných údajov týkajúcej sa rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA na základe čl. 45 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (tzv. právny rámec na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA). Spoločnosti z USA zapojené do štítu na ochranu osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle ministerstva obchodu  USA (https://www.privacyshield.gov/welcome)

Spoločnosti:

  • Meta Platforms, Inc.
  • Google LLC
  • Linkedin Corporation

(a všetky jej americké dcérske spoločnosti v úplnom vlastníctve, pokiaľ nie sú výslovne vylúčené) certifikáciou potvrdia, že dodržiavajú princípy právneho rámca na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie nájdete tu: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=sk

Na prenos údajov môžu byť (v prípadoch nezahrnutých v rozhodnutí o primeranosti) využité štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou: https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/eu-p2p-intra-group/

Prenos do inej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Profilovanie a automatizované rozhodovanie

V rámci spracúvania osobných údajov na marketingové a štatistické účely VšZP vykonáva profilovanie.

Pri spracovaní osobných údajov na účely uvedené v tejto informácii nepoužívame výhradné automatizované rozhodovanie.

Váš súhlas s používaním cookies môžete jednoducho odvolať prostredníctvom cookies lišty. Ak chcete odstrániť súbory cookies uložené vo vašich zariadeniach a nakonfigurovať váš webový prehliadač na odmietanie súborov cookies, môžete to urobiť pomocou nastavení predvolieb vášho webového prehliadača. V závislosti od existujúcich webových prehliadačov je možné vypnúť súbory cookies pomocou rôznych prostriedkov. Ak chcete získať viac informácií, navštívte príslušnú webovú stránku prehliadača.

Podrobnú informáciu o podmienkach spracúvania osobných údajov vo VšZP, o vašich právach a spôsobe ich uplatnenia nájdete vo všeobecných informáciách Ochrana osobných údajov.