Preskočiť na obsah

Dobrovoľne nezamestnaná osoba (samoplatiteľ)

 • za osobu dobrovoľne nezamestnanú sa na účely zdravotného poistenia považuje osoba, ktorá nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou, ani poistencom štátu.
 • minimálny základ tzv. dobrovoľne nezamestnaných osôb je rovnaký ako pre samostatne zárobkovo činné osoby
 • minimálna výška preddavku na poistné dobrovoľne nezamestnaných osôb je 14 % z 50 % z priemernej mesačnej mzdy

Oznamovacie povinnosti dobrovoľne nezamestnanej osoby 

 • vypočítať poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni
 • plniť povinnosť v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania poistného
 • viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov doklady a iné doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho platenia
 • poskytovať súčinnosť pri výkone kontroly a predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania a vykazovania poistného
 • plniť si oznamovaciu povinnosť v zmysle § 23 Zákona č. 580/2004 Z.z. 

Vymeriavací základ dobrovoľne nezamestnanej osoby 

Vymeriavacím základom dobrovoľne nezamestnanej osoby je príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý podlieha dani z príjmu. 

Patria sem:

 • príjem z kapitálového majetku (napr. úroky a ostatné výnosy z cenných papierov)
 • príjem z dividend (príjmy z podielu na zisku obchodných spoločností alebo družstiev)
 • príjem z ostatných príjmov (napr. príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti, príjmy z predaja hnuteľných vecí atď.) 

Tabuľka vymeriavacích základov a preddavkov samoplatiteľa na rok 2022

PLATITEĽ  POISTNÉHO

Bez zdravotného postihnutia

Sadzba (%) Minimálny vymeriavací základ  Maximálny vymeriavací základ Minimálny preddavok Maximálny preddavok
Samoplatiteľ 14 566,50 eur nie je určený 79,31 eur nie je určený

 

PLATITEĽ  POISTNÉHO

So zdravotným postihnutím

Sadzba (%) Minimálny vymeriavací základ  Maximálny vymeriavací základ Minimálny preddavok Maximálny preddavok
Samoplatiteľ 7 566,50 eur nie je určený 39,65 eur nie je určený

Sadzba poistného

Dobrovoľne nezamestnaná osoba – samoplatiteľ platí preddavok na poistné

 • vo výške najmenej 14 percent z minimálneho základu
 • vo výške najmenej 7 percent z minimálneho základu, ak je osobou so zdravotným postihnutím

Splatnosť preddavku

Preddavok na poistné samoplatiteľa je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.