Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Dobrovoľne nezamestnaná osoba (samoplatiteľ)

Obsahová navigácia

Za samoplatiteľa sa na účely zdravotného poistenia považuje osoba, ktorá nie je:

 • zamestnancom,
 • samostatne zárobkovo činnou osobou,
 • ani poistencom štátu (napríklad uchádzač o zamestnanie, študent, dôchodca a pod.).

Pokiaľ ste sa stali samoplatiteľom, máte povinnosť zdravotnej poisťovni túto zmenu oznámiť. Môžete tak urobiť:

Preddavky

Každý samoplatiteľ je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavky na poistné, pre ktoré platí:

 • splatnosť preddavku je do 8 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca (napríklad za január je potrebné uhradiť preddavok do 8. februára),
 • číslo účtu, na ktorý budete platiť preddavky, nájdete uvedené pri pobočke , ku ktorej podľa trvalého bydliska patríte,
 • pre preddavky je zákonom č. 580/2004 Z. z. určená minimálna výška,
 • pokiaľ sa ako samoplatiteľ prihlasujete na niekoľko dní, vypočítate a uhradíte si preddavok len za tieto dni.

Výška preddavku sa vám zmení od nasledujúceho kalendárneho roka.

 • Aktuálnu výšku nájdete v mobilnej aplikácii VšZP v časti Poistné.
 • Suma je v mobilnej aplikácii uvedená vždy k 4. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
 • Pokiaľ výška preddavku po tomto dátume nie je v aplikácii uvedená, preddavky neplatíte (napr. v prípade práceneschopnosti).

Platenie

Preddavky môžete zaplatiť:

 • cez mobilnú aplikáciu VšZP, kde už máte vyplnené platobné údaje,
 • v ktorejkoľvek pobočke VšZP cez POS terminál,
 • bankovým prevodom,
 • poštovým peňažným poukazom.

Číslo účtu, na ktorý budete platiť preddavky, nájdete uvedené pri pobočke , ku ktorej podľa trvalého bydliska patríte.

Variabilný symbol:

 • uveďte rodné číslo (ak je 9-miestne, na konci doplňte nulu) alebo pridelené číslo platiteľa, pridelené pobočkou VšZP,
 • pre úhradu nedoplatkov a sankcií uveďte číslo výkazu nedoplatkov alebo platobného výmeru uvedené v liste, ktorý sme vám zaslali.

Konštantný symbol:

 • 3558 - pri úhradách na poistnom a preddavkoch na poistné.

Špecifický symbol:

 • uveďte obdobie, za ktoré chcete preddavok uhradiť vo formáte RRRRMM (R je označenie roku a M je označenie mesiaca). Napríklad za január 2023 uveďte ŠS v tvare 202301.

Ak máte nastavený trvalý príkaz, nezabudnite si na začiatku každého roku zmeniť výšku preddavku.

Výška mesačných platieb

Minimálny vymeriavací základ pre samoplatiteľa je stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy.

Platenie preddavkov na poistné do 31.12.2023

 • vo výške najmenej 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu,
 • vo výške najmenej 7 % z minimálneho vymeriavacieho základu, ak je osobou so zdravotným postihnutím.

Platenie preddavkov na poistné od 1.1.2024

 • vo výške najmenej 15 % z minimálneho vymeriavacieho základu,
 • vo výške najmenej 7,5 % z minimálneho vymeriavacieho základu, ak je osobou so zdravotným postihnutím.

Na rok 2024 je stanovená minimálna výška preddavku:

 • 97,80 eur pre osoby bez zdravotného postihnutia,
 • 48,90 eur pre osoby so zdravotným postihnutím.

Platba len za určitý počet dní

 • Pokiaľ sa ako samoplatiteľ prihlásite len na niekoľko dní, je potrebné vypočítať a uhradiť si preddavok za dni, na ktoré sa prihlasujete.
 • Výšku preddavku si vypočítate nasledovne:
 • Ste samoplatiteľom od 1. 1. 2024 do 5. 1. 2024 (5 dní), mesačný preddavok je 97,80 eur /31 (január má 31 dní) x 5 dní = 15,77 eur na úhradu. Preddavok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
 • Skutočnú výšku preddavku máte uvedenú v mobilnej aplikácii VšZP v časti Poistné, spravidla k 4. dňu nasledujúceho mesiaca.

Vymeriavací základ

Vymeriavacím základom samoplatiteľa je príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý podlieha dani z príjmu. Patrí sem:

 • príjem z kapitálového majetku (napr. úroky a ostatné výnosy z cenných papierov),
 • príjem z dividend (príjmy z podielu na zisku obchodných spoločností alebo družstiev),
 • príjem z ostatných príjmov (napr. príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti, príjmy z predaja hnuteľných vecí atď.). 

 

Tabuľka vymeriavacích základov a preddavkov samoplatiteľa na rok 2025

PLATITEĽ  POISTNÉHO Bez zdravotného postihnutia
Sadzba (%) Minimálny vymeriavací základ  Maximálny vymeriavací základ Minimálny preddavok Maximálny preddavok
Samostatne zárobkovo činná osoba/Samoplatiteľ 15 715,00 nie je určený 107,25 nie je určený
Samostatne zárobkovo činná osoba v súbehu so zamestnaním, resp. s poistencom štátu 15 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený

 

PLATITEĽ  POISTNÉHO So zdravotným postihnutím
Sadzba (%) Minimálny vymeriavací základ  Maximálny vymeriavací základ Minimálny preddavok Maximálny preddavok
Samostatne zárobkovo činná osoba/Samoplatiteľ 7,5 715,00 nie je určený 53,62 nie je určený
Samostatne zárobkovo činná osoba v súbehu so zamestnaním resp. s poistencom štátu 7,5 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený

Vysvetlivky:
1Právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vypláca dividendy za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2016.
2Príjmy z dividend oznamuje poistenec na tlačive "Oznámenie o príjmoch", z ktorých sa preddavky neplatia. Poistné sa platí až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.
Priemerná mesačná mzda z roku 2023: 1 430,00 eur
Výpočet mininálneho VZ: 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2023: 715,00 eur
Výpočet maximálneho VZ platiteľa dividend: 60-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2023: 85 800,00 eur
Minimálny preddavok zamestnanec 4 % (10,95 eur) , zamestnávateľ 11 % (30,13 eur) zo sumy životného minima. Minimálny preddavok spolu 41,08 eur. Suma životného minima k 01.01.2025 : 273,99 eur

 

Tabuľka vymeriavacích základov a preddavkov samoplatiteľa na rok 2024

PLATITEĽ  POISTNÉHO Bez zdravotného postihnutia
Sadzba (%) Minimálny vymeriavací základ  Maximálny vymeriavací základ Minimálny preddavok Maximálny preddavok
Samostatne zárobkovo činná osoba/Samoplatiteľ 15 652,00 nie je určený 97,80 nie je určený
Samostatne zárobkovo činná osoba v súbehu so zamestnaním, resp. s poistencom štátu 15 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený

 

PLATITEĽ  POISTNÉHO So zdravotným postihnutím
Sadzba (%) Minimálny vymeriavací základ  Maximálny vymeriavací základ Minimálny preddavok Maximálny preddavok
Samostatne zárobkovo činná osoba/Samoplatiteľ 7,5 652,00 nie je určený 48,90 nie je určený
Samostatne zárobkovo činná osoba v súbehu so zamestnaním resp. s poistencom štátu 7,5 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený

Vysvetlivky:
1Právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vypláca dividendy za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2016.
2Príjmy z dividend oznamuje poistenec na tlačive "Oznámenie o príjmoch", z ktorých sa preddavky neplatia. Poistné sa platí až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.
Priemerná mesačná mzda z roku 2022: 1 304,00 eur
Výpočet mininálneho VZ: 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2022: 652,00 eur
Výpočet maximálneho VZ platiteľa dividend: 60-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2022: 78 240,00 eur
Minimálny preddavok zamestnanec 15 % zo sumy životného minima k 01.01.2024 : 268,88 eur