Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Dohody lekárov – kód 099

Dohody lekárov s VšZP o predpisovaní liekov pre seba a blízke osoby

 1. Dohodu o predpisovaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia na lekársky predpis a lekársky poukaz pre seba a pre blízke osoby (ďalej len „dohodu“) uzatvára s lekárom krajská pobočka príslušná podľa miesta trvalého bydliska lekára.
 2.  Lekár podá príslušnej krajskej pobočke VšZP Žiadosť o uzatvorenie dohody o predpisovaní liekov pre seba a blízke osoby.
 3. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
 4. Lekár predpisuje lieky, zdravotnícke pomôcky na tlačivá lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu, ktoré si zabezpečí sám, na vlastné náklady.
 5. Lekár pri predpisovaní liekov pre seba a blízke osoby používa kód lekára pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (kód odbornosti „099“) a pečiatku podľa Metodického usmernenia UDZS č. 3/2016 o pečiatkach lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Vzor pečiatky
pečiatka - vzor

 • kód sll je vždy 099 
 • v prípade lekára bez špecializácie sa do pečiatky v časti odbornosť lekára slovom uvádza „bez špecializácie"
 • každá pečiatka má v pravom dolnom rohu uvedené poradové číslo podľa počtu vyrobených pečiatok toho istého druhu, poradové číslo pečiatky slúži na identifikáciu pečiatky v prípade vyhlásenia jej straty alebo krádeže vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Základné podmienky pre predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby:

 1. predpisovanie liekov na základe zdravotnej indikácie,
 2. dodržiavanie preskripčných obmedzení,
 3. dodržiavanie indikačných obmedzení,
 4. predpisovanie liekov len pre seba a osoby uvedené v zozname blízkych osôb,
 5. vyplnenie tlačiva lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu v súlade s § 120 ods. 1a 2 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 6. vedenie evidencie o predpísaných liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách v dohodnutom rozsahu

Finančný objem úhrady VšZP za lieky, predpisované lekárom pre seba a blízke osoby je maximálne 35 € mesačne. Nevyčerpaný finančný objem je prenosný do ďalšieho mesiaca počas obdobia jedného polroka. Ak v kalendárnom mesiaci úhrada VšZP za lieky predpísané lekárom pre seba a blízke osoby presiahla sumu 35 €, zníži sa nasledujúci mesiac uvedený finančný objem o sumu prekročenú v predchádzajúcom mesiaci. Celková úhrada nesmie prekročiť 210 €/jeden polrok.

Lekár je povinný oznámiť príslušnej pobočke VšZP všetky skutočnosti ovplyvňujúce platnosť dohody.