Táto webová stránka používa cookies

Cookies pomáhajú zlepšovať služby, ktoré vám poskytujeme. Prečítajte si informácie o tom, ako ich používame a ako nastavením svojho prehliadača môžete cookies prípadne odmietnuť.

Zatvoriť

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
JSESSIONID www.vszp.sk Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu stránky)pomocou náhodnevygenerovaného kódu. session http
lng www.vszp.sk Určuje jazyk naposledy zobrazenej stránky. 30 dní http
_ga www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
_gat www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utmt www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utma www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
__utmb www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 30 minut http
__utmc www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
__utmz www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 6 měsíců http
__utmv www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
enableCookieCategory www.vszp.sk Ukladá informáciu aká kategória cookies je povolená. 1 rok http
cookies-gdpr-policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
GPS youtube.com GPS data for mobile users 30 minut http
PREF youtube.com Unique session Id to identify the client displaying a YouTube video 10 rokov http
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Remebers YouTube player settings and style 240 dní http
YSC youtube.com Unique session id for that visitor session http
cookies_policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
inquiry www.vszp.sk Identifikuje hlasovanie v ankete. ID číslo ankety je súčasťou názvu cookie. Až do vypršania platnosti nemôže návštevník opätovne zahlasovať. 24 hodín http
click_storage www.vszp.sk Cookie nastavovaná aplikáciou Mapa kliknutí. Identifikuje docid stránky a pozície kliknutí. session http
isUnsupportedView www.vszp.sk Aplikácia identifikuje podporované prehliadače, ak skript nastaví hodnotu na true, tak sa návštevníkovi zobrazí info obrazovka pre inštaláciu validného prehliadača. session http

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci tieto webové stránky používajú. Umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické analýzy.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
fr facebook.com Contains a unique browser and user ID, used for targeted advertising. 90 dní http
_fbp www.vszp.sk Facebook Pixel Code 70 minut http

Marketingové cookies sa používajú ako nástroj na sledovanie správania návštevníkov na webových stránkach. Zámerom týchto cookies je zobraziť reklamu, ktorá môže byť relevantná a zaujímavá pre konkrétneho používateľa, a tým hodnotnejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Úlohou marketingových cookies je zvýšiť atraktívnosť reklamy pre návštevníkov webstránok.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
IDE doubleclick.net Used to make ads more attractive. 1 rok http
Akceptovať

Cookies su malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Webové stránky ich využívajú s cieľom zvýšiť efektívnosť zážitku používateľa z návštevy webstránok.

Platná legislatíva nám umožňuje ukladať cookies vo vašom zariadení len na prevádzkovanie tejto stránky (nutné cookies). Na ukladanie ostatných cookies (markteingových, štatistických) potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne druhy cookies. Na našich webových stránkach sú umiestnené aj cookies tretích strán (napr. Youtube, Facebook...).

Viac o cookies

Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Pridajte sa k nám

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Postup pri vydávaní výkazov nedoplatkov – informácia pre platiteľov

Právna úprava

  1. Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  2. Zákon 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“).

Dňa 01.06.2009 nadobudla účinnosť novela zákona o zdravotnom poistení č. 192/2009 Z. z. V zmysle tejto novely je VšZP oprávnená vydávať výkazy nedoplatkov.
Výkazom nedoplatkov si môže VšZP uplatniť dlžné poistné vyplývajúce z neodvedeného preddavku na poistné, nedoplatok, úroky z omeškania ako aj dlžné poistné a poplatky z omeškania, na ktoré má zdravotná poisťovňa nárok podľa predpisov účinných do 31. 12 2004.
Na konanie o vydanie výkazu nedoplatkov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
VšZP je oprávnená vo výkaze nedoplatkov uplatniť si voči platiteľovi poistného aj poplatok za jeho vydanie, tento poplatok nesmie presiahnuť sumu 10 Eur. Poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov sa neuplatňuje vo výkazoch nedoplatkov z ročného zúčtovania podľa § 19 zákona o zdravotnom poistení.

Subjekty, voči ktorým VšZP môže vydávať výkazy nedoplatkov sú:

  • právnická osoba – výkaz nedoplatkov sa doručuje na adresu uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri v ktorom je zapísaná,
  • samostatne zárobkovo činná osoba - výkaz nedoplatkov sa doručuje na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri, obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,
  • fyzická osoba alebo právnická osoba - výkaz nedoplatkov sa doručuje na poslednú adresu sídla, miesta podnikania alebo adresu trvalého pobytu (bydliska) oznámenú zdravotnej poisťovni pri plnení jej oznamovacích povinností. Fyzickej osobe sa doručuje aj na kontaktnú adresu, a ak sa výkaz nedoplatkov nepodarí doručiť na kontaktnú adresu, na adresu z registra fyzických osôb, ak je odlišná od kontaktnej adresy.

Ak sa má výkaz nedoplatkov doručiť na adresu v cudzine a nepodarí sa ho doručiť podľa vyššie uvedených pravidiel v druhom a treťom bode, doručuje sa verejnou vyhláškou .

Výkaz nedoplatkov sa doručuje ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou "do vlastných rúk", do elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 o e-Govermente alebo osobne do vlastných rúk adresáta po overení jeho totožnosti.

Výkaz nedoplatkov sa považuje za doručený dňom prevzatia písomnosti adresátom. Za deň doručenia výkazu nedoplatkov sa považuje aj deň, keď bolo prijatie písomnosti adresátom bezdôvodne odopreté.

Ak zásielka doručovaná poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou "do vlastných rúk" bola zaslaná na všetky adresy podľa vyššie uvedených pravidiel, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom poštový prepravca vrátil zásielku zdravotnej poisťovni, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

Námietky voči výkazu nedoplatkov

Platiteľ poistného má v súlade s § 17a ods.4 zákona o zdravotnom poistení právo podať námietky voči výkazu nedoplatkov do 15 dní odo dňa doručenia výkazu. Dôvod podania námietok je platiteľ povinný uviesť v námietkach.
Ak platiteľ podá voči doručeného výkazu nedoplatkov námietky vo vyššie uvedenej lehote a zdravotná poisťovňa im nevyhovie v plnom rozsahu, podané námietky spolu s výkazom nedoplatkov a stanoviskom zdravotnej poisťovne k námietkam odstúpi na rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou poisťovňou. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydá následne rozhodnutie, ktorým výkaz nedoplatkov potvrdí, zmení alebo zruší.
Ak VšZP námietkam platiteľa poistného v celom rozsahu vyhovie, vydá nový výkaz nedoplatkov, ktorým zruší predchádzajúci.

Zrušenie výkazu nedoplatkov z vlastného podnetu

VšZP môže výkaz nedoplatkov zrušiť aj z vlastného podnetu, o čom písomne upovedomí platiteľa poistného.

Právoplatnosť a vykonateľnosť výkazu nedoplatkov

Výkaz nedoplatkov je právoplatný a vykonateľný márnym uplynutím lehoty na podanie námietok.
Právoplatný a vykonateľný výkaz nedoplatkov je exekučným titulom.