Kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., v súlade s § 7 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovné kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti platné od 1. 1. 2019.

* Kritériá platia pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, okrem ambulancií ŠAS a GYN, pre ktoré platia samostatné kritériá.

P. č.

Názov kritéria

Váha * %

1

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa platného Nariadenia vlády SR č. 640/2008 Z. z.

20

2

Personálne zabezpečenie
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobami, ktoré spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania alebo samostatnej zdravotníckej praxe v príslušnom odbore v počte najmenej na úrovni predpísaného minimálneho personálneho vybavenia zdravotníckeho zariadenia podľa výnosu MZ SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

20

3

Materiálno – technické vybavenie
Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti najmenej na úrovni predpísaného minimálneho materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia podľa výnosu MZ SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, a len takými zdravotníckymi pomôckami a prístrojmi, ktoré spĺňajú technické požiadavky ustanovené zákonom č. 264/1999 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov.

20

4

Indikátory kvality
Indikátory kvality podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a), bod 2 a nasl. zákona NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ich spracovanie a doručenie poisťovni.

20

5

Cena za poskytovanú zdravotnú starostlivosť

V súlade s ustanoveniami § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. je každý zmluvný partner VšZP oprávnený do 30 dní odo dňa uverejnenia nižšej ceny podať návrh zdravotnej poisťovní na novú výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá je nižšia ako nižšia cena. Zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu podať návrh na príslušnej krajskej pobočke VšZP, a to podľa miesta výkonu poskytovania zdravotnej starostlivosti

15

6

Prevoz materiálu BIO

Zabezpečenie prevozu biologického materiálu určeného na diagnostiku (pre pracoviská SVLZ)

5

*Poisťovňa môže uzatvoriť Zmluvu v prípade, že Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spĺňa stanovené kritériá aspoň vo výške 90 %.

Zdravotná poisťovňa uzatvára zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti:

  • s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete
  • s každým poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ak má uzatvorenú zmluvu najmenej s jedným poistencom 
  • s každým poskytovateľom lekárenskej starostlivosti
  • s každým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.