Prihláška poistenca

Zdravotné poistenie vo VšZP vzniká na základe prihlášky poistenca. Prihlášku poistenca podáva klient v prípade:

 • zmeny zdravotnej poisťovne;
 • vzniku zdravotného poistenia.

Prihlášku poistenca môže podať:

 • poistenec;
 • zákonný zástupca;
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie, v ktorom je poistenec umiestnený na základe rozhodnutia súdu, ak zákonný zástupca nie je známy a maloletý poistenec je umiestnený v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo v zariadení na základe rozhodnutia súdu; poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak ide o poistenca, ktorého matka písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom;
 • za fyzickú osobu vo väzbe a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody, ak nie je zdravotne poistená, ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody;
 • splnomocnená osoba – prihlášku poistenca môže podať a podpísať aj osoba, ktorá je na uvedený úkon písomne splnomocnená, pričom podpis splnomocniteľa na splnomocnení nemusí byť úradne osvedčený. V tomto prípade je potrebné priložiť k prihláške poistenca originál plnej moci alebo jej overenú kópiu, alebo obyčajnú kópiu, ktorej súlad s originálom, alebo overenou kópiou overí zamestnanec VšZP prijímajúci prihlášku poistenca, čo na kópii potvrdí svojím podpisom.

K vyplnenému tlačivu prihlášky klient predkladá aj zodpovedajúce kópie dokladov podľa toho, o akú prihlášku ide a aké sú dôvody na jej podanie.

Prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne:

 • ak prihlášku podáva osoba sama za seba, predloží doklad totožnosti napr. OP alebo pas;
 • ak prihlášku podáva zákonný zástupca, je potrebný rodný list dieťaťa alebo iný doklad preukazujúci skutočnosť, že ide o zákonného zástupcu.

Doklady sú potrebné na nahliadnutie.

Prihláška na vznik verejného zdravotného poistenia:

 • prihláška pre novorodenca – k prihláške klient predkladá rodný list dieťaťa a doklad totožnosti zákonného zástupcu;
 • ostatné dôvody (návrat z EÚ, z iného zahraničia) – k prihláške klient predkladá kópie dokladov preukazujúcich skutočnosti zakladajúce vznik verejného zdravotného poistenia na území SR (napr. pracovná zmluva, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o štúdiu na základe medzinárodnej zmluvy a pod. V tomto prípade doklady len na nahliadnutie nepostačujú, k prihláške treba doložiť ich fotokópie.

Prihláška je rozdelená na dve farebne rozlíšené sekcie:

 • Sekcia prihláška (biely podklad) – sú v nej zákonom stanovené náležitosti, ktoré musí klient vyplniť a podpísať.
 • Sekcia súhlas so spracúvaním osobných údajov (modrozelený podklad), v ktorej klient potvrdzuje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na podporné a marketingové aktivity VšZP.

Návod na správne vyplnenie prihlášky

Ak prihlášku podávate za seba, je potrebné vyplniť:

v časti poistenec

 • identifikačné údaje – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu
 • adresné údaje – adresu trvalého pobytu, ak máte aj adresu prechodného pobytu a kontaktnú adresu

Ak ste cudzinec, je potrebné vyplniť:

 • adresu trvalého pobytu v cudzine, dobu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, štátnu príslušnosť a rodné číslo, ak vám bolo pridelené, ak rodné číslo pridelené nebolo, vyplňte len dátum narodenia

časť zamestnávateľ – nepovinná časť pre všetkých klientov

v časti ďalšie údaje

 • v kolónke označenie platiteľa poistného (§ 11 ods. 1 a 2 zákona) uveďte príslušný kód platiteľa:
  40 – zamestnanec
  41 – SZČO
  43 – samoplatiteľ poistného

  Ak je za Vás platiteľom poistného štát uveďte jeden z nasledujúcich kódov:

  01 – nezaopatrené dieťa

  10 – osoba poberajúca dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke  v hmotnej núdzi a osoba, ktorá sa spoločne posudzuje

  19 – osoba poberajúca náhradu príjmu, ošetrovné, nemocenské, materské

  02 – zahraničný študent na základe medzinárodných zmlúv, žiak alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí 

  12 – osoba vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody

  21 – osoba poberajúca peňažný príspevok na opatrovanie

  03 – osoba, ktorá poberá dôchodok, okrem poberateľa vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu, alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov podľa osobitného predpisu, alebo dôchodok z cudziny, alebo dôchodok z iného členského štátu, a nie je zdravotne poistená v tomto členskom štáte

  13 – osoba vo veku starobného dôchodku, ktorá nespĺňa podmienky na jeho priznanie

  22 – osoba vykonávajúca práce vo verejnom záujme v zahraničí, manžel alebo manželka zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine

  05 – osoba zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie

  14 – azylant

  23 – osobný asistent

  06 – osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak tam nie je zdravotne poistená

  15 – osoba vykonávajúca pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné alebo charitatívne spoločenstvo

  24 – cudzinec zaistený na území SR

  07 – osoba, ktorá sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 6 rokov

  16 – osoba, ktorej sa poskytuje starostlivosť  v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne

  25 – osoba, ktorej zamestnávateľ poskytuje náhradu príjmu služobného platu policajta a vojaka

  08 – osoba, ktorá opatruje osobu ZŤP alebo blízku osobu nad 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení

  18 – osoba, ktorá je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok

  27 – doktorand  

     

  29 – vojak – dobrovoľná príprava

 • ak ste uviedli ako platiteľa poistného štát s kódom 03, je potrebné vyplniť aj druh dôchodku:

  1 – starobný dôchodok

  6 – invalidný výsluhový dôchodok

  2 – predčasný starobný dôchodok

  10 – dôchodok z EÚ

  3 – invalidný dôchodok

  16 – dôchodok z cudziny mimo EÚ

  5 – výsluhový dôchodok

   

 • v poli označenie poistenca podľa § 3 zákona uveďte príslušný kód:

  01 – poistenec s trvalým pobytom v SR

  14 – poistenec bez trvalého pobytu v SR a je maloletý cudzinec v zariadení,

  08 – poistenec bez trvalého pobytu v SR, zamestnaný v SR

  15 – poistenec bez trvalého pobytu v SR a je zaistený cudzinec

  09 – poistenec bez trvalého pobytu v SR a je SZČO v SR

  16 – poistenec bez trvalého pobytu v SR a je cudzinec vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody

  12 – poistenec bez trvalého pobytu v SR a je azylant

  17 – rodinní príslušníci EÚ

  13 – poistenec bez trvalého pobytu v SR a je zahraničný študent

  19 – poistenec bez trvalého pobytu v SR, je rodinný príslušník poistenca a narodený v EÚ

  20 – poistenec nemá trvalý pobyt v SR a poberá starobný dôchodok zo SR

  21 – nezaopatrené dieťa, nemá trvalý pobyt, naviazané na zákonného zástupcu

 • ak ide o prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne, vyplňte kód zdravotnej poisťovne, v ktorej ste v súčasnosti poistený:

  24 – Dôvera ZP 

  27 – Union ZP

v časti kontaktné údaje

 • telefón/mobil, e-mail – kontaktné údaje nie sú povinné náležitosti prihlášky pri jej podaní, avšak ich vyplnenie je potrebné na zabezpečenie efektívnejšej komunikácie

v časti potvrdenie poistenca

 • dátum a čas podania prihlášky
 • dátum, kedy má vzniknúť poistenie

Ak prihlášku podávate ako zákonný zástupca, je potrebné okrem už uvedených údajov identifikujúcich klienta, za ktorého prihlášku podávate, vyplniť aj:

 

časť prihlášku podáva:

 • identifikačné údaje podávateľa prihlášky – meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu/identifikačnej karty alebo číslo pasu, ak ho poistenec má, číslo občianskeho preukazu/identifikačnej karty alebo číslo pasu zákonného zástupcu, alebo fyzickej osoby, ktorej bol maloletý zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • adresné údaje podávateľa prihlášky – adresu trvalého pobytu, ak máte aj adresu prechodného pobytu a kontaktnú adresu, ak ide o fyzickú osobu; názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, v prípade právnickej osoby.

Takto vyplnenú prihlášku podpíšte a doručte do VšZP osobne na ktorékoľvek klientske pracovisko, alebo zašlite poštou. Prihlášky zaslané e-mailom nie je možné akceptovať z dôvodu potreby originálneho podpisu klienta.

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

Formát pdf Prihláška poistenca vo formáte .pdf - vyplniteľné [804,27 kB]
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.