Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Prihláška poistenca

Zdravotné poistenie vo VšZP vzniká na základe prihlášky poistenca. Prihlášku poistenca podáva klient v prípade:

 • zmeny zdravotnej poisťovne;
 • vzniku zdravotného poistenia.

Prihlášku poistenca môže podať:

 • poistenec;
 • zákonný zástupca;
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie, v ktorom je poistenec umiestnený na základe rozhodnutia súdu, ak zákonný zástupca nie je známy a maloletý poistenec je umiestnený v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo v zariadení na základe rozhodnutia súdu; poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak ide o poistenca, ktorého matka písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom;
 • za fyzickú osobu vo väzbe a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody, ak nie je zdravotne poistená, ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody;
 • splnomocnená osoba – prihlášku poistenca môže podať a podpísať aj osoba, ktorá je na uvedený úkon písomne splnomocnená, pričom podpis splnomocniteľa na splnomocnení nemusí byť úradne osvedčený. V tomto prípade je potrebné priložiť k prihláške poistenca originál plnej moci alebo jej overenú kópiu, alebo obyčajnú kópiu, ktorej súlad s originálom, alebo overenou kópiou overí zamestnanec VšZP prijímajúci prihlášku poistenca, čo na kópii potvrdí svojím podpisom.

Prihlášku možno podať osobne na pracovisku zdravotnej poisťovne uvedenom v registri zdravotných poisťovní vedenom podľa osobitného predpisu, poštou alebo elektronickými prostriedkami.

K prihláške, ktorá nebola podaná osobne na pracovisku zdravotnej poisťovne, musí byť priložená fotokópia identifikačného dokladu, ktorého číslo je uvedené na prihláške, alebo musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo úradne osvedčeným podpisom.

K vyplnenému tlačivu prihlášky klient predkladá aj zodpovedajúce kópie dokladov podľa toho, o akú prihlášku ide a aké sú dôvody a spôsob jej podania.

Prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne:

 • ak prihlášku podáva osoba sama za seba, predloží doklad totožnosti napr. OP alebo pas;
 • ak prihlášku podáva zákonný zástupca, je potrebný rodný list dieťaťa alebo iný doklad preukazujúci skutočnosť, že ide o zákonného zástupcu.

V prípade osobného podania priamo na pracovisku VšZP sú doklady potrebné na nahliadnutie.

Ak je prihláška podaná poštou, je povinnou prílohou prihlášky kópia identifikačného dokladu podávateľa prihlášky uvedeného na prihláške (sám poistenec, oprávnená osoba) alebo prihláška musí byť podpísaná úradne osvedčeným podpisom. V prípade, že prihlášku podáva splnomocnené osoba,  povinným dokladom k prihláške je aj doklad preukazujúci oprávnenosť podania prihlášky (napr. splnomocnenie).

Ak je prihláška podaná prostredníctvom stránky www.vszp.sk a podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, nie je potrebná iná príloha k prihláške.

Prihláška na vznik verejného zdravotného poistenia:

 • prihláška pre novorodenca – k prihláške klient predkladá rodný list dieťaťa a doklad totožnosti zákonného zástupcu;
 • ostatné dôvody (návrat z EÚ, z iného zahraničia) – k prihláške klient predkladá kópie dokladov preukazujúcich skutočnosti zakladajúce vznik verejného zdravotného poistenia na území SR (napr. pracovná zmluva, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o štúdiu na základe medzinárodnej zmluvy a pod.) V tomto prípade doklady len na nahliadnutie nepostačujú, k prihláške treba doložiť ich fotokópie.

V prípade osobného podania priamo na pracovisku VšZP sú doklady potrebné na nahliadnutie.

Ak je prihláška podaná poštou, je okrem vyššie uvedených dokladov povinnou prílohou prihlášky kópia identifikačného dokladu podávateľa prihlášky uvedeného na prihláške (sám poistenec, oprávnená osoba) alebo prihláška musí byť podpísaná úradne osvedčeným podpisom. V prípade, že prihlášku podáva splnomocnené osoba, povinným dokladom k prihláške je aj doklad preukazujúci oprávnenosť podania prihlášky (napr. splnomocnenie).

Ak je prihláška podaná prostredníctvom stránky www.vszp.sk a podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, nie je potrebná iná príloha k prihláške.

Prihláška je rozdelená na dve farebne rozlíšené sekcie:

 • sekcia prihláška (biely podklad) – sú v nej zákonom stanovené náležitosti, ktoré musí klient vyplniť a podpísať.
 • Sekcia súhlas so spracúvaním osobných údajov (modrozelený podklad), v ktorej klient potvrdzuje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na podporné a marketingové aktivity VšZP.

Návod na správne vyplnenie prihlášky

Ak prihlášku podávate za seba, je potrebné vyplniť:

v časti poistenec

 • identifikačné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu,
 • adresné údaje – adresu trvalého pobytu, ak máte aj adresu prechodného pobytu a kontaktnú adresu.

Ak ste cudzinec, je potrebné vyplniť:

 • adresu trvalého pobytu v cudzine, dobu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, štátnu príslušnosť a rodné číslo, ak vám bolo pridelené, ak rodné číslo pridelené nebolo, vyplňte len dátum narodenia.

časť zamestnávateľ – nepovinná časť pre všetkých klientov

v časti ďalšie údaje

 • v kolónke označenie platiteľa poistného (§ 11 ods. 1 a 2 zákona) uveďte príslušný kód platiteľa:

Kód

Popis kódu

40

zamestnanec

41

SZČO

43

samoplatiteľ poistného

 • Ak je za vás platiteľom poistného štát, uveďte jeden z nasledujúcich kódov:

Kód

Popis kódu

01

nezaopatrené dieťa

02

zahraničný študent na základe medzinárodných zmlúv, žiak alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí

03

osoba, ktorá poberá dôchodok, okrem poberateľa vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu, alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov podľa osobitného predpisu, alebo dôchodok z cudziny, alebo dôchodok z iného členského štátu, a nie je zdravotne poistená v tomto členskom štáte

05

osoba zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie

06

osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak tam nie je zdravotne poistená

07

osoba, ktorá sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 6 rokov

08

osoba, ktorá opatruje osobu ZŤP alebo blízku osobu nad 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení

10

osoba poberajúca dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi a osoba, ktorá sa spoločne posudzuje

12

osoba vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody

13

osoba vo veku starobného dôchodku, ktorá nespĺňa podmienky na jeho priznanie

14

azylant

15

osoba vykonávajúca pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné alebo charitatívne spoločenstvo

16

osoba, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne

18

osoba, ktorá je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok

19

osoba poberajúca náhradu príjmu, ošetrovné, nemocenské, materské

21

osoba poberajúca peňažný príspevok na opatrovanie

22

osoba vykonávajúca práce vo verejnom záujme v zahraničí, manžel alebo manželka zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine

23

osobný asistent

24

cudzinec zaistený na území SR

25

osoba, ktorej zamestnávateľ poskytuje náhradu príjmu služobného platu policajta a vojaka

27

doktorand

29

vojak – dobrovoľná príprava

34

štipendista

 • ak ste uviedli ako platiteľa poistného štát s kódom 03, je potrebné vyplniť aj druh dôchodku:

Kód

Popis kódu

1

starobný dôchodok

2

predčasný starobný dôchodok

3

invalidný dôchodok

5

výsluhový dôchodok

6

invalidný výsluhový dôchodok

10

dôchodok z EÚ

16

dôchodok z cudziny mimo EÚ

 • v poli označenie poistenca podľa § 3 zákona uveďte príslušný kód:

Kód

Popis kódu

01

poistenec s trvalým pobytom v SR

08

poistenec bez trvalého pobytu v SR, zamestnaný v SR

09

poistenec bez trvalého pobytu v SR a je SZČO v SR

12

poistenec bez trvalého pobytu v SR a je azylant

13

poistenec bez trvalého pobytu v SR a je zahraničný študent

14

poistenec bez trvalého pobytu v SR a je maloletý cudzinec v zariadení,

15

poistenec bez trvalého pobytu v SR a je zaistený cudzinec

16

poistenec bez trvalého pobytu v SR a je cudzinec vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody

17

rodinní príslušníci EÚ

19

poistenec bez trvalého pobytu v SR, je rodinný príslušník poistenca a narodený v EÚ

20

poistenec nemá trvalý pobyt v SR a poberá starobný dôchodok zo SR

21

nezaopatrené dieťa, nemá trvalý pobyt, naviazané na zákonného zástupcu

22

poistenec bez trvalého pobytu v SR a je štipendista

 • ak ide o prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne, vyplňte kód zdravotnej poisťovne, v ktorej ste v súčasnosti poistený:

Kód zdravotnej poisťovne

Zdravotná poisťovňa

24

Dôvera ZP

27

Union ZP

v časti kontaktné údaje

 • telefón/mobil, e-mail – kontaktné údaje nie sú povinné náležitosti prihlášky pri jej podaní, avšak ich vyplnenie je potrebné na zabezpečenie efektívnejšej komunikácie

v časti potvrdenie poistenca

 • dátum a čas podania prihlášky
 • dátum, kedy má vzniknúť poistenie

Ak prihlášku podávate ako zákonný zástupca, je potrebné okrem už uvedených údajov identifikujúcich klienta, za ktorého prihlášku podávate, vyplniť aj:

časť prihlášku podáva:

 • identifikačné údaje podávateľa prihlášky – meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu/identifikačnej karty alebo číslo pasu, ak ho poistenec má, číslo občianskeho preukazu/identifikačnej karty alebo číslo pasu zákonného zástupcu, alebo fyzickej osoby, ktorej bol maloletý zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • adresné údaje podávateľa prihlášky – adresu trvalého pobytu, ak máte aj adresu prechodného pobytu a kontaktnú adresu, ak ide o fyzickú osobu; názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, v prípade právnickej osoby.

Takto vyplnenú prihlášku podpíšte a doručte do VšZP osobne na ktorékoľvek klientske pracovisko, alebo zašlite poštou. Prihlášky zaslané e-mailom nie je možné akceptovať z dôvodu potreby originálneho podpisu klienta.

Dokumenty na stiahnutie