Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Všeobecné podmienky k produktu Peňaženka zdravia

Obsahová navigácia

Úvod

 1. Tieto podmienky stanovujú kritériá pre používanie benefitného produktu Peňaženka zdravia od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. založeného na hodnote prevencie, solidarity, zodpovednosti a dôvery pre jej verných poistencov. Účelom je stanovenie pravidiel uhrádzania finančných príspevkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre jednotlivca - Peňaženka zdravia MINI a pre skupinu Peňaženka zdravia MAXI.

Článok 1
Základné pojmy

 1. Peňaženka zdravia je benefitný produkt pre verných poistencov od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 3602/B, Oddiel: Sa (ďalej len „VšZP“). Peňaženka zdravia umožňuje v súlade s platnou legislatívou a podmienkami používania získať poistencom VšZP (ďalej len „poistenec“) finančný príspevok na zdravotnú starostlivosť.
 2. Peňaženka  zdravia  je  prístupná  súčasným  poistencom  prostredníctvom  voľne dostupnej mobilnej aplikácie VšZP (ďalej len „mobilná aplikácia“) alebo prostredníctvom elektronickej pobočky VšZP dostupnej na www.epobocka.com (ďalej len „ePobočka“).
 3. Peňaženka zdravia MINI je individuálny benefitný produkt pre poistenca s nárokom. Druhy benefitov Peňaženky zdravia MINI sú uvedené v Čl. 5 podmienok používania.
 4. Peňaženka zdravia MAXI je skupinový benefitný produkt pre člena skupiny s nárokom. Druhy benefitov Peňaženky zdravia MAXI sú uvedené v Čl. 6 podmienok používania.
 5. Benefit je možnosť poistenca získať finančný príspevok na konkrétny druh ním absolvovanej a ním alebo jeho zákonným zástupcom uhradenej zdravotnej starostlivosti (u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má VšZP uzatvorenú zmluvu) definovanej v Čl. 5 alebo v Čl. 6 podmienok používania, a to v súlade s podmienkami používania.
 6. Čerpanie benefitu je proces, prostredníctvom ktorého sa žiadosťou uplatňuje nárok na úhradu finančného príspevku.
 7. Finančný príspevok je suma 100 eur, ktoré VšZP v príslušnom kalendárnom roku poskytne poistencovi s nárokom, resp. členovi s nárokom na úhradu nákladov za ním absolvovanú a ním alebo jeho zákonným zástupcom uhradenú zdravotnú starostlivosť, v súlade s podmienkami používania. Ak poistenec s nárokom čerpal finančný príspevok na benefit Peňaženky zdravia MINI, môže sa v danom kalendárnom roku stať členom skupiny s nárokom, pričom uhradené finančné príspevky sa mu započítajú do limitu 100 eur v skupinovom benefite Peňaženky zdravia MAXI.
 8. Úhrada finančného príspevku je finálne štádium procesu čerpania benefitu.
 9. Správca skupiny je plnoletý poistenec VšZP, ktorý založil skupinu a je ostatnými členmi určený za svojho zástupcu oprávneného konať v ich mene (ďalej len „správca“) pri používaní produktu Peňaženky zdravia MAXI. Vyjadrením súhlasu s podmienkami používania členovia súhlasia, že správca je zástupcom všetkých členov voči VšZP v rozsahu všetkých potrebných činností nevyhnutných na používanie produktu Peňaženka zdravia MAXI. Správca koná v mene členov na vlastnú zodpovednosť. Akýkoľvek úkon vykonaný správcom zaväzuje všetkých členov. Vyjadrením súhlasu s podmienkami používania správca prijíma splnomocnenie na zastupovanie členov podľa tohto bodu.
 10. Skupina je súbor členov skupiny pozostávajúci zo správcu a maximálne ďalších 7 členov pre účely čerpania benefitov z Peňaženky zdravia MAXI. Prvý člen skupiny, ktorý sa rozhodne založiť skupinu a pridať členov, sa zároveň stáva aj jej správcom. Členmi skupiny sa stanú osoby, ktoré správca skupiny pridá za členov, v súlade s bodom 2.1 podmienok používania (ďalej len „skupina“) a ktorí s tým vyjadrili súhlas tým, že akceptovali členstvo v skupine.
 11. Člen skupiny je každá osoba, ktorá sa rozhodla využiť produkt Peňaženka zdravia MAXI. Je to správca a každá osoba, ktorú správca pridá do skupiny. Každá osoba môže byť členom iba jednej skupiny. Vyjadrením súhlasu s podmienkami používania každý člen súhlasí s tým, že správca skupiny je oprávnený konať v jeho mene a že správca je zástupcom všetkých členov voči VšZP v rozsahu všetkých potrebných činností nevyhnutných na používanie produktu Peňaženka zdravia MAXI. (ďalej len „člen“).
 12. Člen skupiny s nárokom na úhradu finančného príspevku z Peňaženky zdravia MAXI, je každý poistenec s potvrdeným členstvom v skupine, v ktorej sú minimálne 3 poistení členovia s potvrdeným členstvom vrátane správcu, a zároveň spĺňa všetky podmienky používania (ďalej len „člen s nárokom“).
 13. Poistenec VšZP s nárokom na úhradu finančného príspevku z Peňaženky zdravia MINI, je každý poistenec, ktorý si prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo e-Pobočky založil Peňaženku zdravia a nie je členom s nárokom (ďalej len „poistenec s nárokom“).
 14. Všeobecné podmienky pre používanie produktu Peňaženka zdravia tvoria súhrn dojednaní zaväzujúcich poistencov a ich zákonných zástupcov pri využívaní produktu Peňaženka zdravia (ďalej len „podmienky používania“).
 15. Na pojmy, ktoré nie sú definované v týchto podmienkach používania, sa vzťahujú pojmy uvedené vo Všeobecných podmienkach pre poskytovanie a používanie elektronických služieb ePobočky a mobilnej aplikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

Článok 2
Podmienky vzniku a zániku skupiny

 1. Prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo ePobočky môže vytvoriť skupinu jej prvý člen (správca) pridaním ďalšieho člena. Ďalší členovia môžu byť poistenci, v celkovom maximálnom počte 8 vrátane správcu.
 2. Podmienky vzniku skupiny:
  1. správca a členovia majú konto v ePobočke alebo mobilnej aplikácii, umožňujúce prístup k eSlužbám v roli poistenec;
  2. zadanie čísla účtu správcom vo formáte IBAN s kódom krajiny SK, na ktoré bude VšZP uhrádzať finančné príspevky za schválené žiadosti členov skupiny;
  3. pridanie členov skupiny správcom s vyplnením osobných údajov člena v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, mobilné telefónne číslo, email;
  4. potvrdenie členstva v skupine členom elektronicky cez mobilnú aplikáciu alebo ePobočku vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami používania; za každého člena vo veku do 18 rokov alebo pozbaveného spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, potvrdzuje členstvo jeho zákonný zástupca elektronicky cez mobilnú aplikáciu, ePobočku alebo formou písomného plnomocenstva udeleného správcovi na zastupovanie pri využívaní produktu Peňaženka zdravia MAXI v prípade, že zákonný zástupca poistenca nie je poistencom VšZP;
  5. súhlas člena a správcu so spracúvaním osobných údajov a čestné vyhlásenie o zdravom spôsobe života podľa bodu 4.6 podmienok používania.
 3. V prípade splnenia všetkých podmienok používania, vytvorená skupina automaticky prechádza do ďalšieho kalendárneho roka.
 4. Nárok na úhradu finančného príspevku za príslušný kalendárny rok vzniká od 01.01. príslušného kalendárneho roka. Podať žiadosť o úhradu finančného príspevku za príslušný kalendárny rok je možné len za zdravotnú starostlivosť absolvovanú a uhradenú v príslušnom kalendárnom roku.
 5. Členstvo v skupine zaniká na základe žiadosti člena alebo žiadosti správcu o zrušenie členstva niektorého člena, kliknutím na príslušné pole v mobilnej aplikácii alebo ePobočke v Peňaženka zdravia MAXI.
 6. Ak v priebehu príslušného kalendárneho roka bola v skupine podaná žiadosť o úhradu finančného príspevku za zdravotnú starostlivosť absolvovanú a uhradenú v príslušnom kalendárnom roku, žiaden člen s nárokom nemôže v rámci príslušného kalendárneho roka odísť do inej skupiny. Člen s nárokom sa môže stať členom inej skupiny alebo sa stať poistencom s nárokom na benefity z Peňaženky zdravia MINI až od 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka.
 7. V prípade,  že člen skupiny  v priebehu  kalendárneho  roka  prestane byť  poistencom VšZP z dôvodu zániku verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike, zostáva členom skupiny do 31.12. daného roka, avšak nemá nárok na čerpanie benefitov z Peňaženky zdravia MAXI. Nárok na úhradu finančného príspevku z Peňaženky zdravia MAXI zostáva členom s nárokom v skupine do 31.12. v tom roku, kedy k takejto situácií došlo.
 8. V prípade ak správca skupiny stratí spôsobilosť na právne úkony, prestane spĺňať podmienky na členstvo v skupine, v priebehu kalendárneho roka prestane byť poistencom VšZP z dôvodu zániku verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike alebo na základe dohody medzi správcom a členmi skupiny, môžu si členovia spomedzi seba určiť nového správcu, ktorý musí spĺňať podmienky podľa bodu 1.9. týchto podmienok používania.
 9. Ak v priebehu príslušného kalendárneho roka nebola v skupine podaná žiadosť o úhradu finančného príspevku za zdravotnú starostlivosť absolvovanú a uhradenú v príslušnom kalendárnom roku, môže člen s nárokom v priebehu príslušného kalendárneho roka odísť zo skupiny a stať sa poistencom s nárokom na benefity z Peňaženky zdravia MINI.
 10. Skupina ako celok zaniká ak nespĺňa podmienky uvedené v bode 2.2 tohto článku.

Článok 3
Nárok na úhradu finančného príspevku

 1. Nárok na úhradu finančného príspevku má každý poistenec s nárokom, resp. člen s nárokom, ktorý:
  1. podal spôsobom podľa týchto podmienok používania žiadosť o úhradu finančného príspevku a doložil sken alebo fotografiu dokladu o úhrade v lehotách stanovených v podmienkach používania;
  2. má v čase úhrady finančného príspevku VšZP podľa bodu  4.7  podmienok používania nárok na plnú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike;
  3. má za celé obdobie poistného vzťahu vo VšZP určeného platiteľa poistného1);
  4. sa pravidelne podrobuje preventívnym prehliadkam, vedie zdravý spôsob života, čo deklaruje dobrovoľným potvrdením čestného vyhlásenia v mobilnej aplikácií alebo ePobočke podľa bodu 4.6 podmienok používania;
  5. boli  dodržané  všeobecné  pravidlá  čerpania  benefitov  uvedené  v článku  4  týchto podmienok používania;
  6. spĺňa všetky podmienky používania.

Článok 4 
Všeobecné pravidlá čerpania benefitov

 1. VšZP poskytuje poistencovi s nárokom finančný príspevok na konkrétny druh ním absolvovanej a ním alebo jeho zákonným zástupcom uhradenej zdravotnej starostlivosti definovanej v Čl. 5 podmienok používania a členovi s nárokom finančný príspevok na konkrétny druh ním absolvovanej a ním alebo jeho zákonným zástupcom uhradenej zdravotnej starostlivosti definovanej v Čl. 6 podmienok používania.
 2. V Peňaženke zdravia MINI podáva žiadosť o úhradu finančného príspevku poistenec s nárokom za seba, za poistenca vo veku do 18 rokov a za poistenca, ktorý bol pozbavený alebo obmedzený na spôsobilosti na právne úkony, ktorého je zákonným zástupcom, najneskôr do 60 dní odo dňa úhrady zdravotnej starostlivosti. Žiadosť o úhradu finančného príspevku sa podáva samostatne za každý uplatňovaný benefit. V prípade, ak sa poistenec s nárokom stal poistencom VšZP v priebehu príslušného kalendárneho roka, môže si podať žiadosť úhradu o finančného príspevku len za zdravotnú starostlivosť absolvovanú a uhradenú po dni vzniku poistného vzťahu vo VšZP.
 3. V Peňaženke zdravia MAXI podáva žiadosť o úhradu finančného príspevku správca za seba aj za ostatných členov s nárokom najneskôr do 60 dní odo dňa úhrady zdravotnej starostlivosti členom s nárokom alebo zákonným zástupcom člena s nárokom. V prípade, ak sa člen stal poistencom VšZP v priebehu príslušného kalendárneho roka, môže si podať žiadosť o úhradu finančného príspevku len za zdravotnú starostlivosť absolvovanú a uhradenú po dni vzniku poistného vzťahu vo VšZP. V prípade, ak sa po skončení príslušného kalendárneho roka správca stane nepoistencom, môže ešte podávať žiadosti o úhradu finančného príspevku (za uhradenú a absolvovanú zdravotnú starostlivosť v predchádzajúcom kalendárnom roku) do 60 dní od ukončenia kalendárneho roka, v ktorom poistencom bol.
 4. Žiadosť o úhradu finančného príspevku sa podáva len elektronicky prostredníctvom mobilnej aplikácie a ePobočky. V žiadosti poistenec s nárokom, resp. správca vyplní všetky povinné polia a priloží všetky povinné prílohy, pričom je povinný uviesť pravdivé a úplné informácie. Žiadosť sa podáva spolu s priložením fotografie alebo skenu dokladu o úhrade zdravotnej starostlivosti (akceptované formáty sú: jpg, jpeg, jpe, png). Sken/fotografia dokladu o úhrade by mal obsahovať QR kód a musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu vrátane druhu poskytnutej zdravotnej starostlivosti zhodnej s uplatňovaným benefitom, ktorý poistenec s nárokom, resp. člen s nárokom alebo jeho zákonný zástupca uhradil. Dokladom o úhrade môže byť pokladničný doklad alebo faktúra s potvrdením o jej úhrade. Vo výnimočných prípadoch, kedy poistenec nie je samostatne schopný podať žiadosť a požiada o to, môže VšZP udeliť výnimku a zadať žiadosť za poistenca, pričom poistenec musí splniť ostatné podmienky používania.
 5. V prípade, že žiadosť o úhradu finančného príspevku a jej prílohy nebudú obsahovať povinné náležitosti, je VšZP oprávnená vyzvať poistenca s nárokom, resp. správcu na doplnenie alebo opravu. Žiadosť o úhradu finančného príspevku sa považuje za riadne podanú len v prípade, ak bude mať všetky náležitosti a bude obsahovať správne prílohy v zmysle výzvy VšZP na doplnenie alebo  opravu  podľa  tohto  bodu  a v zmysle  náležitostí  podmienok  používania. V prípade zistenia formálnej a zjavnej chyby v žiadosti o úhradu finančného príspevku je VšZP oprávnená opraviť takúto chybu za účelom plynulého spracovania žiadosti.
 6. Poistenec pri vyjadrení súhlasu s týmito podmienkami používania dobrovoľne poskytne v mobilnej aplikácií alebo ePobočke čestné vyhlásenie, že sa pravidelne podrobuje preventívnym prehliadkam, vedie zdravý spôsob života a spĺňa podmienky používania. Túto skutočnosť bude VšZP overovať na základe poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vykázaných alebo poistencom preukázaných preventívnych prehliadok. Táto podmienka sa neuplatňuje na preventívne prehliadky u všeobecného lekára u poistencov odo dňa dovŕšenia 76. roku veku, na preventívne prehliadky u zubára u poistencov odo dňa dovŕšenia 71. roku veku, na preventívne prehliadky u urológa a gynekológa u poistencov odo dňa dovŕšenia 71. roku veku a na poistencov so zdravotnou kontraindikáciou.
 7. Úhradu finančného príspevku vykonáva VšZP priebežne:
  1. Žiadosti o úhradu finančného príspevku podané do 30.06. budú uhradené podľa stavu splnenia podmienok používania potrebných na vznik nároku poistenca podľa čl. 2, 3, 4, 5, 6, 7  podmienok  používania  k  30.09.  príslušného  kalendárneho  roka  najneskôr do 31. 10. príslušného kalendárneho roka;
  2. Žiadosti o úhradu finančného príspevku podané do 31.12. príslušného kalendárneho roka budú uhradené podľa stavu splnenia podmienok používania potrebných na vznik nároku poistenca podľa čl. 2, 3, 4, 5, 6, 7 podmienok používania k 31.03. nasledujúceho kalendárneho roka najneskôr do 30.04. nasledujúceho kalendárneho roka.
 8. VšZP vykoná úhradu finančného príspevku len bezhotovostne na účet, ktorý zadal poistenec s nárokom, resp. správca do mobilnej aplikácie alebo ePobočky.
 9. Nevyčerpaná časť finančného príspevku v príslušnom kalendárnom roku sa neprenáša do nasledujúceho kalendárneho roka. Poistenec nemá nárok na vyplatenie finančnej hotovosti za nevyčerpanú časť finančného príspevku. Finančný príspevok slúži len na čerpanie benefitov v súlade s týmito podmienkami používania.
 10. V prípade, ak je predmetom žiadosti o úhradu finančného príspevku zdravotný výkon, liek, dietetická potravina a zdravotnícka pomôcka hradená z verejného zdravotného poistenia, VšZP poskytne poistencovi s nárokom, resp. členovi s nárokom tento príspevok iba v prípade, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zároveň vykáže VšZP poskytnutie zdravotnej starostlivosti v súlade s platnými právnymi predpismi. VšZP nezodpovedá za nesprávne vykázanie alebo zúčtovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti a za porušenie všeobecne záväzných   predpisov   v súvislosti   s poskytovaním   zdravotnej   starostlivosti.   Informácie o vykázanej a uhradenej zdravotnej starostlivosti sú poistencovi dostupné v mobilnej aplikácii v časti Moje zdravie, Moji lekári a prevencia alebo v ePobočke v časti Moje vyšetrenia, Moji lekári. Táto podmienka sa neuplatňuje na benefity podľa bodu 5.2.2, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 (okrem 6.2.3.1.1), 6.3.2, 6.4.1.2, 6.4.1.4, 6.5.3, 6.5.4.
 11. Žiadosť o úhradu finančného príspevku je možné podať, len ak bola poistencom s nárokom, resp. členom s nárokom absolvovaná zdravotná starostlivosť uhradená ním alebo jeho zákonným zástupcom u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, s ktorým má VšZP uzatvorenú zmluvu. Táto podmienka sa neuplatňuje na benefity podľa bodu 5.2.2, 5.4.1, 6.3.2, 6.5.3.
 12. Podmienky vzniku nároku na úhradu finančného príspevku podľa Čl. 2, 3, 4, 5, 6 a 7 musia byť splnené všetky súčasne. Splnenie podmienok posudzuje VšZP po podaní žiadosti o úhradu finančného príspevku pre každú žiadosť individuálne. V odôvodnených prípadoch osobitného zreteľa môže zdravotná poisťovňa upustiť od podmienky v Čl. 2, 3, 4, 5, 6 a 7 a uhradiť finančný príspevok, ak je to v prospech poistenca.
  1. Pokiaľ zmluvný poskytovateľ nevykáže alebo poistenec nepreukáže poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa bodu 4.10 podmienok používania pre žiadosti o úhradu finančného príspevku podané do 30.06. príslušného kalendárneho roka najneskôr do 30.09. príslušného kalendárneho roka a pre žiadosti o úhradu finančného príspevku podané do 31.12. príslušného kalendárneho roka najneskôr do 31.03. nasledujúceho kalendárneho roka, VšZP finančný príspevok neuhradí.
  2. Pokiaľ VšZP zhodnotí, že neboli splnené podmienky potrebné na vznik nároku pre poistenca podľa čl. 2, 3, 4, 5, 6, 7 podmienok používania pre žiadosti o úhradu finančného príspevku  podané  do  30.06.  najneskôr  do  30.09.  kalendárneho roka  a  pre žiadosti o úhradu finančného príspevku podané do 31.12. najneskôr do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka, VšZP finančný príspevok neuhradí.
 13. Ak VšZP po úhrade finančného príspevku dodatočne zistí, že poistenec nespĺňal podmienky používania na úhradu finančného príspevku, je takýto poistenec povinný uhradený finančný príspevok vrátiť VšZP na základe jej písomnej výzvy, a to v lehote určenej vo výzve. Vzájomné pohľadávky VšZP a poistenca, resp. člena sa môžu vysporiadať formou jednostranného započítavania.
 14. 50 % výšky finančného príspevku člena skupiny Peňaženky zdravia MAXI, na ktorý má člen nárok v zmysle týchto podmienok používania, môže byť poskytnutých inému členovi s nárokom na čerpanie benefitov Peňaženky zdravia MAXI. Správca koná v mene členov skupiny.

Článok 5 
Druhy Benefitov Peňaženky zdravia MINI

 1. Benefity na lieky
  1. Tento benefit sa vzťahuje na finančný príspevok poskytnutý poistencovi odo dňa dovŕšenia 18. roku veku na doplatok za kategorizované lieky, ktoré sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia vydané na základe lekárskeho predpisu maximálne vo výške 20 eur pre poistenca za príslušný kalendárny rok.
   1. Na uplatnenie benefitu podľa bodu 5.1.1 sa vzťahujú nasledovné podmienky:
    1. lieky musia byť predpísané riadne na rodné číslo alebo iné identifikačné číslo poistenca v súlade s platnými právnymi predpismi, zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike a boli vydané a vykázané poskytovateľom lekárenskej starostlivosti v Slovenskej republike VšZP.
    2. v prípade, že sa pre poistenca vzťahuje zákonný nárok na limit spoluúčasti (podľa § 87a zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení) (ďalej len „zákon č. 363/2011 Z. z.“), VšZP poistencovi preplatí doplatok za konkrétny liek vo výške rozdielu medzi jeho skutočným doplatkom2) a prepočítaným doplatkom.3)
    3. tento benefit sa nevzťahuje na finančný príspevok na lieky hradené v plnom rozsahu.
    4. tento benefit sa nevzťahuje na finančný príspevok na lieky hradené zdravotnou poisťovňou ako osobitné prípady úhrad8.
 2. Benefity na prevenciu a očkovanie
  1. Tento benefit sa vzťahuje na finančný príspevok poskytnutý na vakcínu vydanú na lekársky predpis na iný druh očkovania ako povinné očkovanie4) vo výške 50 % uhradenej ceny:
   1. Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde - nárok na finančný príspevok má poistenec dňom dovŕšenia 1. roku veku, na každú dávku vakcíny podanej poistencovi očkovacej látky Encepur Children, Fsme – immun Junior, Encepur Adults, Fsme – immune;
   2. Očkovanie proti HPV – kategorizované vakcíny Cervarix alebo Gardasil 9 nárok na finančný príspevok má poistenec dňom dovŕšenia 15. roku veku do dňa predchádzajúcemu dňu dovŕšenia 18. roku veku na každú dávku vakcíny podanej poistencovi, avšak len do maximálnej výšky 31,45 eur za jednu dávku vakcíny;
   3. Cestovateľské očkovanie – vakcína na prevenciu proti žltej zimnici, japonskej encefalitíde, brušnému týfusu, cholere. Je možné kombinovať očkovacie látky v tejto skupine, avšak len do celkovej maximálnej výšky 30 eur na benefit podľa tohto bodu;
   4. Očkovanie proti meningokokom - očkovacie látky Bexsero, Nimenrix a Trumenba na každú dávku vakcíny podanej poistencovi;
   5. Očkovanie proti hepatitíde AB - očkovanie kombinovanou očkovacou látkou TWINRIX Adult sus. inj. 1x1 ml (20 μg/ml) proti vírusovej hepatitíde typu A a vírusovej hepatitíde typu B na každú dávku vakcíny podanej poistencovi. Nárok na finančný príspevok má poistenec dňom dovŕšenia 16. roku veku.
   6. Na uplatnenie benefitu podľa bodu 5.2.1 sa vzťahujú nasledovné podmienky:
    1. vakcína bola predpísaná elektronicky a predpisujúci lekár na predpísanú vakcínu vytvoril preskripčný záznam6);
    2. vakcína bola vydaná na lekársky predpis alebo preskripčný záznam poskytovateľom lekárenskej starostlivosti;
    3. vakcína bola predpísaná riadne na rodné číslo alebo iné identifikačné číslo poistenca v súlade s platnými právnymi predpismi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike;
    4. vakcína bola poistencovi podaná v súlade s vakcinačnou schémou uvedenou v súhrne charakteristických vlastností podaného lieku;
    5. finančný  príspevok  zahŕňa  len  cenu  vakcíny,  nie  ostatné poplatky u poskytovateľa zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, ktoré súvisia s očkovaním.
  2. Tento benefit sa vzťahuje na finančný príspevok poskytnutý na preventívne športové prehliadky vykonané vybraným pracoviskom telovýchovného lekárstva vo výške 50 % uhradenej sumy pre poistenca do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia 18. roku veku a vo výške 50% uhradenej sumy, avšak maximálne vo výške 30 eur pre poistenca odo dňa dovŕšenia 18. roku veku. Zoznam vybraných pracovísk telovýchovného lekárstva sa nachádza na webovom sídle VšZP https://prihlaska.vszp.sk/penazenka-zdravia/penazenka-zdravia-mini/preventivne-sportove-prehliadky  
 3. Benefity na zuby
  1. Tento  benefit  sa  vzťahuje  na  finančný  príspevok  poskytnutý  poistencovi  odo  dňa dovŕšenia 18. roku veku za stomatologické výkony, maximálne vo výške 30 eur za jedno stomatologické ošetrenie 60 eur za príslušný kalendárny rok pre poistenca. Žiadosť o finančný príspevok na tento benefit je možné podať až 2x v kalendárnom roku, pričom v jednej žiadosti je možné uplatniť si finančný príspevok na tento benefit maximálne vo výške 30 eur za príslušný kalendárny rok pre poistenca.
  2. Tento benefit  sa vzťahuje aj na  finančný príspevok  poskytnutý poistencovi  do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia 18. roku veku za stomatologické výkony, maximálne jedenkrát, vo výške maximálne 30 eur za príslušný kalendárny rok pre poistenca.
  3. Benefit  podľa  bodov  5.3.1  a 5.3.2  sa  vzťahuje  na doplatky  za  nasledovné  výkony záchovnej stomatológie:
   1. výkony záchovnej stomatológie V01 až V03 (jednoplôšková, dvojplôšková a trojplôšková výplň zuba), V05 až V07 (fotokompozit), V41 a V42 (endodontické ošetrenie jednokoreňového alebo viackoreňového trvalého zuba);
   2. výkony chirurgickej stomatológie E64 (egalizácia alveolárneho výbežku);
   3. výkony paradontológie P01 a P02a (komplexné a kontrolné parodontologické vyšetrenie), P06 (celkové vyartikulovanie chrupu), P08 (plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov), P23 (gingivektómia), P32 a P33 (odklopenie frontálneho mukoperiostálneho laloka);
   4. príplatky k operáciám v ambulancii P65a (príplatok k certifikovaným výkonom);
   5. výkony stomatologickej protetiky F01 (komplexné stomatoprotetické vyšetrenie) a F63 (stiahnutie korunky).
  4. Benefit podľa bodov 5.3.1 a 5.3.2 sa vzťahuje výkon anestézy - A02 Injekčná anestézia - infiltračná alebo zvodová.
  5. Benefit podľa bodov 5.3.1 a 5.3.2 odo dňa dovŕšenia 3. roku veku sa vzťahuje na doplatky za nasledovné výkony dentálnej hygieny:
   1. odstránenie zubných povlakov.
   2. poučenie o prevencii zubného kazu a ochorení parodontu;
   3. inštruktáž a nácvik ústnej hygieny;
   4. odstraňovanie povrchových pigmentácií a usadenín pieskovaním zubov;
   5. odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa  v celom úseku chrupu ultrazvukom;
  6. Tento benefit sa vzťahuje na finančný príspevok poskytnutý poistencovi do dňa predchádzajúcemu dňu dovŕšenia 18. roku veku na doplatky za čeľustnoortopedické výkony, ktoré sú zo zákona čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia maximálne jedenkrát, vo výške maximálne 30 eur za príslušný kalendárny rok pre poistenca:
   1. otvorený zhryz v rozsahu trvalých rezákov 2 a viac mm;
   2. skrížený zhryz rezákov a skrížený zhryz s núteným vedením sánky;
   3. nonoklúzia dvoch párov antagonistov v jednom laterálnom segmente  okrem zubov múdrosti;
   4. hlboký zhryz s traumatizáciou gingívy;
   5. protrúzne chyby s inciziválnym schodíkom 4,5 – 9 mm;
   6. hypodoncia štyroch a viacerých trvalých zubov;
   7. retencia, palatinálna poloha a aplázia trvalého očného zuba, nedostatok miesta 5 a viac mm;
   8. retencia trvalého horného rezáka;
   9. výrazná rotácia očných zubov a rezákov nad 30 stupňov a vestibulárna dystopia očných zubov.
 4. Benefity pre ženy a deti
  1. Tento benefit sa vzťahuje na finančný príspevok poskytnutý poistencovi do dňa predchádzajúcemu dňu dovŕšenia 1. roku veku na úhradu za monitor dychu poskytnutý poskytovateľom   ústavnej   zdravotnej   starostlivosti   a jeho   zmluvným   partnerom maximálne vo výške 48 eur pre poistenca.

Článok 6
Druhy Benefitov Peňaženky zdravia MAXI

 1. Benefity na lieky
  1. Tento benefit sa vzťahuje na finančný príspevok poskytnutý
   1. členovi do dňa predchádzajúcemu dňu dovŕšenia 18. roku veku a ich zákonným zástupcom na doplatok za kategorizované lieky a dietetické potraviny, ktoré sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia vydané na základe lekárskeho predpisu maximálne vo výške 200 eur pre člena.
   2. členovi, na ktorého sa nevzťahuje benefit podľa bodu 6.1.1.1, odo dňa dovŕšenia 18. roku veku na doplatok za kategorizované lieky, ktoré sú čiastočne hradené z verejného  zdravotného  poistenia  vydané  na  základe  lekárskeho  predpisu maximálne vo výške 20 eur pre člena.
   3. Na uplatnenie benefitu podľa bodu 6.1.1. sa vzťahujú nasledovné podmienky:
    1. lieky a dietetické potraviny musia byť predpísané riadne na rodné číslo alebo iné identifikačné číslo člena v súlade s platnými právnymi predpismi, zmluvným    poskytovateľom    zdravotnej    starostlivosti v  Slovenskej  republike  a boli  vydané  a vykázané  poskytovateľom lekárenskej starostlivosti v Slovenskej republike VšZP;
    2. v prípade, že sa na člena vzťahuje zákonný nárok na limit spoluúčasti (podľa § 87a zákona č. 363/2011 Z. z. VšZP poistencovi preplatí doplatok za konkrétny liek a dietetickú potravinu vo výške rozdielu medzi jeho skutočným doplatkom2) a prepočítaným doplatkom3);
    3. tento benefit sa nevzťahuje na finančný príspevok na lieky a dietetické potraviny hradené v plnom rozsahu;
    4. tento benefit sa nevzťahuje na finančný príspevok na lieky a dietetické potraviny hradené zdravotnou poisťovňou ako osobitné prípady úhrad8).
 2. Benefity na oči
  1. Na uplatnenie tohto benefitu sa vzťahuje podmienka poskytnutia zdravotnej starostlivosti členovi zmluvným oftalmológom najneskôr 90 dní pred úhradou zdravotníckej pomôcky. Tento benefit sa vzťahuje na finančný príspevok poskytnutý na doplatky za zdravotnícke pomôcky,  ktoré sú  zo  zákona  čiastočne  hradené z verejného  zdravotného  poistenia maximálne vo výške 100 eur na člena:
   1. okuliarové šošovky pre dospelých pri výške dioptrie nad +6/-8; nárok na finančný príspevok majú členovia dňom dovŕšenia 19. roku veku raz za tri roky;
   2. okuliarové šošovky pre deti pri výške dioptrie nad +4/-4; nárok na finančný príspevok majú členovia do dňa predchádzajúcemu dňu dovŕšenia 19. roku veku raz ročne;
   3. okuliarový rám pre deti; nárok na finančný príspevok na sériový rám majú členovia do dňa predchádzajúcemu dňu dovŕšenia 19. roku veku raz ročne a to bez ohľadu na výšku dioptrií; nárok na finančný príspevok na individuálne zhotovený rám majú členovia do dňa predchádzajúcemu dňu dovŕšenia 19. roku veku raz za dva roky.
  2. Tento benefit sa vzťahuje na finančný príspevok poskytnutý na operáciu excimerovým a/alebo femtosekundovým laserom na rohovke, slúžiacu na korekciu dioptrickej chyby (krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus). Tento benefit sa nevzťahuje na operácie šošovky asistované femtosekundovým laserom. Finančný príspevok môže byť poskytnutý maximálne vo výške 450 eur pre člena.
   1. Na uplatnenie benefitu podľa bodu 6.2.2. sa vzťahujú nasledovné podmienky:
    1. nárok na finančný príspevok má člen dňom dovŕšenia 18. roku veku;
    2. pri výške dioptrie najmenej +1/-1;
    3. zdravotná starostlivosť bola poskytnutá u vybraného zmluvného poskytovateľa. Zoznam vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je                      zverejnený na webovom sídle VšZP  https://www.vszp.sk/files/benefity/zoznam-benefitov/pre-poistencov/novinka-od-1-1-2022-prispevok-laserovu-operaciu-oci/laserova_operacia_oci.pdf.
  3. Tento benefit sa vzťahuje na finančný príspevok poskytnutý na úhradu za okuliarový rám pre dospelých, maximálne vo výške 100 eur na člena.
   1. Na uplatnenie tohto benefitu sa vzťahujú nasledovné podmienky:
    1. zdravotná starostlivosť bola členovi poskytnutá zmluvným oftalmológom najneskôr 90 dní pred úhradou rámu;
    2. nárok na finančný príspevok má člen dňom dovŕšenia 19. roku veku;
    3. pri výške dioptrie najmenej +1/-1, raz za dva roky.
 3. Benefity na prevenciu a očkovanie
  1. Tento benefit sa vzťahuje na finančný príspevok poskytnutý na vakcínu vydanú na lekársky predpis na iný druh očkovania ako povinné očkovanie4) vo výške 50 % uhradenej ceny:
   1. Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde - nárok na finančný príspevok majú členovia dňom dovŕšenia 1. roku veku, na každú dávku vakcíny podanej členovi očkovacej látky Encepur Children, Fsme – immun Junior, Encepur Adults, Fsme – immune;
   2. Očkovanie proti HPV – kategorizované vakcíny Cervarix alebo Gardasil 9 nárok na finančný príspevok majú členovia dňom dovŕšenia 15. roku veku do dňa predchádzajúcemu dňu dovŕšenia 18. roku veku5) na každú dávku vakcíny podanej členovi, avšak len do maximálnej výšky 31,45 eur za jednu dávku vakcíny;
   3. Cestovateľské očkovanie – vakcína na prevenciu proti žltej zimnici, japonskej encefalitíde, brušnému týfusu, cholere. Je možné kombinovať očkovacie látky v tejto skupine, avšak len do celkovej maximálnej výšky 30 eur na benefit podľa tohto bodu;
   4. Očkovanie proti meningokokom - očkovacie látky Bexsero, Nimenrix a Trumenba na každú dávku vakcíny podanej členovi;
   5. Očkovanie proti hepatitíde AB - očkovanie kombinovanou očkovacou látkou TWINRIX Adult sus. inj. 1x1 ml (20 μg/ml) proti vírusovej hepatitíde typu A a vírusovej hepatitíde typu B na každú dávku vakcíny podanej členovi. Nárok na finančný príspevok majú členovia dňom dovŕšenia 16. roku veku.
   6. Na uplatnenie benefitu podľa bodu 6.3.1 sa vzťahujú nasledovné podmienky:
    1. vakcína bola predpísaná elektronicky a predpisujúci lekár na predpísanú vakcínu vytvoril preskripčný záznam6);
    2. vakcína bola vydaná na lekársky predpis alebo preskripčný záznam poskytovateľom lekárenskej starostlivosti;
    3. vakcína bola predpísaná riadne na rodné číslo alebo iné identifikačné číslo člena v súlade s platnými právnymi predpismi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike;
    4. vakcína bola členovi podaná v súlade s vakcinačnou schémou uvedenou v súhrne charakteristických vlastností podaného lieku;
    5. finančný príspevok zahŕňa len cenu vakcíny, nie ostatné poplatky v lekárni alebo u lekára, ktoré súvisia s očkovaním.
  2. Tento benefit sa vzťahuje na finančný príspevok poskytnutý na preventívne športové prehliadky vykonané vybraným pracoviskom telovýchovného lekárstva vo výške 50 % uhradenej sumy, avšak maximálne vo výške 50 eur pre člena. Zoznam vybraných pracovísk telovýchovného lekárstva sa nachádza na webovom sídle VšZP https://prihlaska.vszp.sk/penazenka-zdravia/penazenka-zdravia-maxi/preventivne-sportove-prehliadky
 4. Benefity na zuby
  1. Tento benefit sa vzťahuje na finančný príspevok poskytnutý na stomatologické výkony, maximálne vo výške 120 eur pre člena za príslušný kalendárny rok.
   1. Tento benefit sa vzťahuje na doplatky za nasledovné výkony záchovnej stomatológie:
    1. výkony záchovnej stomatológie V01 až V03 (jednoplôšková, dvojplôšková a trojplôšková výplň zuba), V05 až V07 (fotokompozit), V41 a V42 (endodontické ošetrenie jednokoreňového alebo viackoreňového trvalého zuba);
    2. výkony chirurgickej stomatológie E64 (egalizácia alveolárneho výbežku);
    3. výkony paradontológie P01 a P02a (komplexné a kontrolné parodontologické vyšetrenie), P06 (celkové vyartikulovanie chrupu), P08 (plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov), P23 (gingivektómia), P32 a P33 (odklopenie frontálneho mukoperiostálneho laloka);
    4. príplatky k operáciám v ambulancii P65a (príplatok k certifikovaným výkonom);
    5. výkony stomatologickej protetiky F01 (komplexné stomatoprotetické vyšetrenie) a F63 (stiahnutie korunky).
   2. Tento benefit sa vzťahuje na finančný príspevok poistencovi odo dňa dovŕšenia 3. roku veku na doplatky za nasledovné výkony dentálnej hygieny:
    1. odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa v celom úseku chrupu ultrazvukom;
    2. odstraňovanie  povrchových  pigmentácií  a   usadenín  pieskovaním zubov;
    3. inštruktáž a nácvik ústnej hygieny;
    4. poučenie o prevencii zubného kazu a ochorení parodontu;
    5. odstránenie zubných povlakov.
   3. Tento benefit sa vzťahuje na doplatky za nasledovné stomatoprotetické výrobky:
    1. inlay koreňová liata priama (kód Z11102)
    2. inlay liata ako pilier mostíka nepriama (kód Z11101)
    3. korunka plášťová celokovová liata (kód Z12101)
    4. korunka fazetovaná liata po zub trojku vrátane (kód Z12105)
    5. pilier mostíka celokovový liaty od trojky vzadu (kód Z12107)
    6. pilier mostíka fazetovaný liaty po zub trojku vrátane (kód Z12108)
    7. oprava  snímateľnej  náhrady  na  modeli  (prasknutá  alebo  zlomená náhrada) (kód Z40112)
   4. Tento  benefit  sa  vzťahuje  na výkon  anestézy  -  A02  Injekčná  anestézia  - infiltračná alebo zvodová.
   5. Tento benefit sa vzťahuje na doplatky za stomatologické röntgenové vyšetrenie - Digitálna panoramatická snímka hornej a dolnej čeľuste (OPG) a Intraorálna snímka zubov, ktoré sú zo zákona čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia.
  2. Tento benefit sa vzťahuje na finančný príspevok poskytnutý členovi do dňa predchádzajúcemu dňu dovŕšenia 18. roku veku na doplatky za čeľustnoortopedické výkony, ktoré sú zo zákona čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia maximálne vo výške 450 eur pre člena.
   Žiadosť o finančný príspevok je možné si uplatniť na tieto diagnózy:
   1. otvorený zhryz v rozsahu trvalých rezákov 2 a viac mm;
   2. skrížený zhryz rezákov a skrížený zhryz s núteným vedením sánky;
   3. nonoklúzia dvoch párov antagonistov v jednom  laterálnom segmente okrem zubov múdrosti;
   4. hlboký zhryz s traumatizáciou gingívy;
   5. protrúzne chyby s inciziválnym schodíkom 4,5 – 9 mm;
   6. hypodoncia štyroch a viacerých trvalých zubov;
   7. retencia, palatinálna poloha a aplázia trvalého očného zuba, nedostatok miesta 5 a viac mm;
   8. retencia trvalého horného rezáka;
   9. výrazná rotácia očných zubov a rezákov nad 30 stupňov a vestibulárna dystopia očných zubov.
 5. Benefity pre ženy a deti
  1. Tento benefit sa vzťahuje na finančný príspevok poskytnutý na doplatok za zdravotný výkon Liquid Based Cytology ako súčasť preventívneho vyšetrenia a maximálne vo výške 30 eur nárok na finančný príspevok má člen dňom dovŕšenia 18. roku veku.
  2. Tento benefit sa vzťahuje na finančný príspevok poskytnutý na doplatok za zdravotný výkon neinvazívneho prenatálneho testovania na základe odporúčania lekára pre ženy s podozrením na chromozomálnu aberáciu plodu na základe predchádzajúcich vyšetrení (USG), nárok na finančný príspevok má žena dňom dovŕšenia 35. roku veku maximálne vo výške 450 eur pre člena.
  3. Tento benefit sa vzťahuje na finančný príspevok poskytnutý členovi do dňa predchádzajúcemu dňu dovŕšenia 1. roku veku na úhradu za monitor dychu poskytnutý poskytovateľom   ústavnej   zdravotnej   starostlivosti   a jeho   zmluvným   partnerom maximálne vo výške 48 eur pre člena.
  4. Tento benefit sa vzťahuje na finančný príspevok poskytnutý na zdravotný výkon štvrtý cyklus asistovanej reprodukcie maximálne vo výške 450 eur pre člena.
   1. Na uplatnenie benefitu podľa bodu 6.5.4 sa vzťahujú nasledovné podmienky:
    1. štvrtý cyklus asistovanej reprodukcie musí absolvovať žena najneskôr do 39. roku života + 364 dní;
    2. člen musí mať absolvované tri cykly asistovanej reprodukcie hradené z verejného zdravotného poistenia;
    3. štvrtý cyklus asistovanej reprodukcie musí člen absolvovať u zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike;
    4. pri štvrtom cykle asistovanej reprodukcie musia byť dodržané indikačné obmedzenia7) stanovené v prílohe č. 2. časť V Nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.
 6. Benefity pre diabetikov
  1. Tento benefit sa vzťahuje na finančný príspevok poskytnutý členovi na doplatok za zdravotnícku pomôcku - Glukózový senzor čiastočne hradenú z verejného zdravotného poistenia maximálne vo výške 100 eur pre člena.
   1. Na uplatnenie benefitu podľa bodu 6.6.1.sa vzťahujú nasledovné podmienky:
    1. zdravotnícke pomôcky musia byť predpísané riadne na rodné číslo alebo iné identifikačné číslo člena v súlade s platnými právnymi predpismi, zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike a vydané a vykázané poskytovateľom lekárenskej starostlivosti v Slovenskej republike VšZP.
    2. v prípade, že sa na člena vzťahuje zákonný nárok na limit spoluúčasti (podľa § 87a zákona č. 363/2011 Z. z. VšZP poistencovi preplatí doplatok za konkrétnu zdravotnícku pomôcku vo výške rozdielu medzi jeho skutočným doplatkom2) a prepočítaným doplatkom3).
    3. tento benefit sa nevzťahuje na finančný príspevok na zdravotnícke pomôcky hradené v plnom rozsahu.
    4. tento benefit sa nevzťahuje na finančný príspevok na zdravotnícke pomôcky hradené zdravotnou poisťovňou ako osobitné prípady úhrad8).

Článok 7 
Povinnosti poistenca

 1. Poistenec sa zaväzuje
  1. v mobilnej aplikácií a ePobočke uvádzať pravdivé a aktuálne informácie, najmä emailovú adresu, ktorá sa bude používať pri komunikácii s ním. Pre VšZP sú záväzné len tie údaje, ktoré poistenec poskytol;
  2. že sa nebude vydávať za inú osobu, ani nijako porušovať podmienky používania a platné právne predpisy Slovenskej republiky;
  3. využívať Peňaženku zdravia len za účelom čerpania benefitov, členstvo je neprevoditeľné, postúpenie pohľadávok za sa zakazuje;
  4. priebežne oboznamovať so znením podmienok používania.
 2. Správca sa zaväzuje
  1. konať v záujme členov;
  2. pravdivo poskytovať všetky informácie VšZP za účelom úhrady finančného príspevku;
  3. správne a pravdivo určiť člena, ktorý absolvoval zdravotnú starostlivosť, za ktorú žiada o úhradu finančného príspevku;
  4. na základe vzájomnej dohody členov zadať jedno číslo účtu a finančný príspevok uhradený VšZP poskytnúť tomu členovi, ktorý žiadanú zdravotnú starostlivosť absolvoval.

Článok 8 
Ochrana osobných údajov

 1. VšZP sa pre účely tohto článku považuje za prevádzkovateľa a poistenec sa na účely tohto článku považuje za dotknutú osobu.
 2. Spracúvanie a ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhláškou Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení.
 3. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby
  1. Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracúva v Komplexnom informačnom systéme KIS VšZP za účelom realizácie produktu Peňaženka zdravia sú: meno, priezvisko, rodné číslo, emailová adresa, telefónne číslo, fotka, údaje potrebné na uplatnenie žiadosti o úhradu finančného príspevku (scan dokladu o úhrade výkonu zdravotnej starostlivosti, scan podkladov o úhrade benefitu,), informácie o výsledku kontroly splnenia podmienok používania.
  2. Právnym základom spracúvania týchto údajov je súhlas dotknutej osoby v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
  3. Vyjadrením súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutá osoba udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov, po dobu trvania účelu ich spracúvania, t.j. na dobu využívania produktu Peňaženka zdravia alebo do jeho odvolania v závislosti od toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
  4. Vyjadrením súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov dotknutá osoba súhlasí, že prevádzkovateľ sprístupní osobné údaje o dotknutej osoby v rozsahu meno priezvisko, rodné číslo, emailová adresa, telefónne číslo, obrazová snímka (fotka) a údaje potrebné na uplatnenie žiadosti o úhradu finančného príspevku (scan dokladu o úhrade výkonu zdravotnej starostlivosti, scan podkladov o úhrade benefitu), informácie o výsledku kontroly splnenia  podmienok používania  správcovi skupiny za  účelom zastupovania  dotknutej  osoby,  zasielania  žiadostí  o úhradu  finančného  príspevku, dopĺňania žiadostí o úhradu finančného príspevku v mene dotknutej osoby.
  5. Vyjadrením súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov dotknutá osoba súhlasí, že prevádzkovateľ sprístupní meno, priezvisko a obrazovú snímku (fotku) dotknutej osoby ďalším členom jeho skupiny za účelom vyhľadávania, kontaktovania a vytvárania členstva v Peňaženke zdravia.
  6. V prípade neudelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov nebude dotknutej osobe umožnené využívanie Peňaženky zdravia.
  7. Odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby zaniká dotknutej osobe členstvo v Peňaženka zdravia.
 4. Spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre prevádzkovateľa zabezpečuje technické riešenie pre správu mobilnej aplikácie a ePobočky.
 5. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.
 6. Prevádzkovateľ neposkytne osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny, ani medzinárodnej organizácii.
 7. Ďalšie informácie týkajúce sa osobných údajov dotknutej osoby sú upravené vo Všeobecných podmienkach pre poskytovanie a používanie elektronických služieb ePobočky a mobilnej aplikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. zverejnených na webovom sídle VšZP https://www.epobocka.com/ipep-web-ng/vseobecne-podmienky a v podmienkach ochrany osobných údajov zverejnených na webovom sídle VšZP https://www.vszp.sk/oou/

Článok 9 
Prehlásenie o vylúčení zodpovednosti

 1. VšZP vyhlasuje, že vo svojom konaní si počína tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. VšZP nezodpovedá za škodu, ktorá mohla vzniknúť v dôsledku:
  1. nekorektného požívania Peňaženky zdravia zo strany poistenca, jeho zákonného zástupcu, správcu;
  2. nefunkčnosti alebo nedostupnosti Peňaženky zdravia;
  3. nesprávnosti a neaktuálnosti údajov oznámených poistencom, jeho zákonným zástupcom, správcom;
  4. za nedoručenie dokumentov z dôvodu prevádzkových porúch na strane poistenca, jeho zákonného zástupcu, správcu alebo prevádzkovateľa internetu;
  5. používania Peňaženky zdravia v rozpore s podmienkami používania a platných právnych predpisov Slovenskej republiky;
  6. neoprávnených postupov, neschopnosťou alebo nemožnosťou používania Peňaženky zdravia v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť;
  7. prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení povinnosti, ak sa nedá rozumne predpokladať, že by povinná strana tuto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by to v dobe vzniku prekážky predvídala, tieto účinky vylučujúce zodpovednosť sa obmedzujú len na dobu trvania prekážky.
 2. VšZP vyhlasuje, že neposkytuje náhradu finančných príspevkov, ak sa preukáže, že došlo ich uplatnením k zneužitiu.
 3. VšZP vyhlasuje, že nárok na úhradu finančných príspevkov neprechádza na právneho nástupcu.

Článok 10 
Osobitné ustanovenia

 1. Poistenec berie na vedomie, že elektronická komunikácia nahrádza listinnú podobu doručovaných dokumentov v zmysle § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Dokument doručený prostredníctvom mobilnej aplikácie a ePobočky sa považuje za rovnocenný s dokumentom zaslaným poštou na adresu trvalého pobytu, sídla alebo inú adresu určenú pre doručovanie zásielok. Prostredníctvom mobilnej aplikácie a ePobočky nie je potrebné, a teda ani možné, zasielať dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom.
 2. Správca alebo člen s nárokom alebo jeho zákonný zástupca je oprávnený podať písomnú námietku voči výsledku vybavenia jeho žiadosti, ktorú VšZP vybaví v lehote do 60 pracovných dní. V súvislosti s Peňaženkou zdravia sa neuplatňuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a podanie podľa prvej vety nebude klasifikované ako sťažnosť.
 3. Na podmienky doručovania sa vzťahujú Všeobecné podmienky pre poskytovanie a používanie elektronických služieb ePobočky a mobilnej aplikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

Článok 11 
Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi poistencom a VšZP sa spravujú platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. VšZP si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia podmienky používania zmeniť alebo bez náhrady úplne zrušiť aj bez predchádzajúceho upozornenia poistenca. Zmena je účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podmienok používania v mobilnej aplikácií a ePobočke. Tieto podmienky používania boli zverejnené dňa 29.12.2023 na stránke  https://www.vszp.sk/files/ma/vseobecne_podmienky_rzp_web_nove.pdf. Upravujú právne vzťahy medzi VšZP a poistencom pri využívaní benefitov pre rok 2024. Vzťahujú sa na žiadosti podané od 01.01.2024 do 01.03.2025 za zdravotnú starostlivosť absolvovanú a uhradenú poistencom od 01.01.2024 do 31.12.2024.
 3. Oblasti neupravené v týchto podmienkach používania sa spravujú ustanoveniami Všeobecných podmienok  pre  poskytovanie  a používanie  elektronických  služieb  ePobočky  a mobilnej aplikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. zverejnených na stránke https://www.vszp.sk/files/vseobecne_podmienky/vseobecne_podmienky_epobocky_a_mobilnej_aplikacie_vszp.pdf
 4. Aktuálne  informácie  o  spracúvaní  osobných  údajov  na  účely  poskytovania  benefitov z Peňaženky zdravia a právach dotknutých osôb podľa článku 13 Všeobecného nariadenia na ochranu údajov sú dostupné na https://www.vszp.sk/oou/ a na všetkých klientskych pracoviskách a prostredníctvom mobilnej aplikácie a ePobočky.
  1. v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  2. skutočný doplatok je doplatok za liek alebo dietetickú potravinu uhradený poistencom v lekárni maximálne do výšky doplatku za príslušný liek alebo dietetickú potravinu, určenú v Zozname kategorizovaných liekov alebo v Zozname kategorizovaných dietetických potravín, platnom v čase vydania lieku alebo dietetickej potraviny poistencovi;
  3. prepočítaný doplatok je doplatok za najlacnejší náhradný liek alebo najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu v zmysle § 87a ods. 2) a ods. 4) zákona č. 363/2011 Z. z;
  4. povinné očkovania sú definované v § 6, 7 a prílohe č. 2, 2a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení;
  5. dovŕšenie roku veku – napr. dovŕšenie 18. roku veku znamená, že 18. rok veku je dovŕšený 00.00 ráno dňa 18.tich narodenín;
  6. v zmysle § 119 ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  7. indikačné obmedzenia sú:
   1. Chýbajúce vajcovody alebo nezvratné poškodenie vajcovodov diagnostikované laparoskopicky alebo laparotomicky okrem stavov, ktoré vznikli ako následok predchádzajúcej sterilizácie alebo umelého prerušenia tehotenstva.
   2. Endometrióza ženy, ktorá je diagnostikovaná laparoskopicky alebo laparotomicky.
   3. Nezvratné poškodenie vaječníkov, ktoré je potvrdené biochemicky, laparoskopicky alebo laparotomicky, ak toto poškodenie nie je následkom umelého prerušenia tehotenstva.
   4. Idiopatická sterilita, ktorá je neúspešne liečená jeden rok v špecializovanom zdravotníckom zariadení.
   5. Mužský faktor sterility - azoospermia, astenospermia, ejakulačné dysfunkcie a ochorenia súvisiace s chemoterapiou alebo poúrazovými stavmi, ktoré sú overené andrológom.
   6. Imunologické príčiny sterility overené laboratórne.
   7. Riziko dedičného ochorenia, v dôsledku ktorého nemôžu mať manželia zdravé potomstvo, ktoré je overené genetikom.
   8. Endokrinné príčiny sterility overené endokrinológom.
  8. osobitné prípady úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sú upravené v § 88 zákona č. 363/2011 Z. z.

Dokumenty na stiahnutie