Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Odhláška poistenca

Tlačivo Odhláška poistenca je možné vyplniť v počítači, vytlačiť, podpísať a zaslať do VšZP na ktorúkoľvek pobočku/expozitúru (v tlačive je možné sa presúvať na ďalšie pole tabelátorom). 

Ak si chcete tlačivo stiahnuť do počítača a neskôr vyplniť, stiahnite si tlačivo Odhláška poistenca vo formáte .pdf - vyplnitelné. Tlačivo je možné aj vyplnené uložiť (od verzie Acrobat Reader 7.0 a vyššie).

Povinnosti pri zániku verejného zdravotného poistenia
Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní skutočnosti pre zánik verejného zdravotného poistenia.

Za poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, je povinný podať odhlášku poistenca jeho zákonný zástupca. Za maloletého poistenca je povinný oznámiť zánik poistenia zákonný zástupca alebo iná fyzická alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený do výchovy, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie sociálnych služieb, ak zákonný zástupca nie je známy a maloletý poistenec je umiestnený v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti alebo v zariadení sociálnych služieb, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak ide o poistenca, ktorého matka písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom.

Odhláška poistenca sa vyplňuje pri zániku poistného vzťahu z titulu:

 1. u osoby, ktorá nemá na území SR trvalý pobyt zaniká poistný vzťah:
  1. dňom, od ktorého nie je zamestnancom zamestnávateľa, ktorý má sídlo na území SR,
  2. dňom, od ktorého je zamestnancom zamestnávateľa v SR, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva,
  3. dňom zániku oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,
  4. dňom zániku azylu,
  5. dňom skončenia štúdia na škole v SR, ak medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná, neustanovuje inak,
  6. dňom skončenia poskytovania starostlivosti maloletému cudzincovi v zariadení sociálnych služieb,
  7. dňom prepustenia cudzinca zaisteného na území SR,
  8. dňom prepustenia z väzby alebo dňom prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody.
 2. u osoby, ktorá má na území SR trvalý pobyt zaniká poistný vzťah dňom:
  1. zániku trvalého pobytu na území SR,
  2. vzniku zdravotného poistenia na území štátu, v ktorom má sídlo jej zamestnávateľ,
  3. vzniku zdravotného poistenia počas pobytu v cudzine, ak bola vyslaná na plnenie úloh v cudzine služobných úradom, ktorým je ústredný orgán štátnej správy SR, na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
  4. vzniku zdravotného poistenia v cudzine, ak sa zdržiava v cudzine dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
 3. u osoby, ktorá už bola zdravotne poistená zaniká poistný vzťah:
  1. zmenou zdravotnej poisťovne.

Vyplňovanie tlačiva:

Povinnosti pri zániku verejného zdravotného poistenia

Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní skutočnosti pre zánik verejného zdravotného poistenia.

Za poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, je povinný podať odhlášku poistenca jeho zákonný zástupca. Za maloletého poistenca je povinný oznámiť zánik poistenia zákonný zástupca alebo iná fyzická alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený do výchovy, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie sociálnych služieb, ak zákonný zástupca nie je známy a maloletý poistenec je umiestnený v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti alebo v zariadení sociálnych služieb, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak ide o poistenca, ktorého matka písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom.

V časti Poistenec sa vyplňujú osobné údaje poistenca: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo v 10 alebo 9 číselnom tvare. V kolónke pohlavie sa vpíše do okienka písmeno M - muž, alebo Ž - žena.

V adrese trvalého pobytu sa vyplní obec, PSČ, ulica, číslo domu, číslo telefónu, číslo faxu, e-mail. Kontaktná adresa sa vyplňuje len vtedy, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu. V kolónke štátna príslušnosť sa uvedie štátna príslušnosť poistenca. Kolónky - číslo identifikačnej karty resp. pasu a trvalý pobyt na území SR od - do vyplňuje cudzí štátny príslušník!

V časti Zamestnávateľ sa vypĺňajú údaje: názov zamestnávateľa, adresa zamestnávateľa (obec, PSČ, číslo domu, číslo telefónu, číslo faxu, e-mail) číslo  zamestnávateľa (10 miestny číselný kód pridelený zamestnávateľovi pri registrácii poisťovňou), zamestnancom od - do, keď oznamuje zánik poistenec, ktorý je zamestnancom (potvrdí zamestnávateľ).

V časti Odhlášku podáva sa vyplňuje názov/meno a priezvisko, identifikačné číslo/rodné číslo, sídlo/adresa trvalého pobytu (obec, ulica, PSČ, číslo ulice, telefón), právnu formu. Tieto údaje vyplní fyzická alebo právnická osoba, zariadenie sociálnych služieb alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak oznamuje zánik poistenia poistenca za inú osobu.

V časti Ďalšie údaje v kolónke dôvod zániku poistenia sa označuje dôvod zániku poistenia na území SR. Dôvod zániku poistenia u osôb bez trvalého pobytu na území SR z dôvodu zániku poberania dôchodku na území SR sa dotýka fyzických osôb s pobytom na území Členského štátu Európskej únie. V časti pre vrátenie preukazu poistenca, poistenec označuje vrátenie preukazu poistenca a v prípade vydania aj vrátenie európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) s číslom tohto preukazu.

Kolónku potvrdenie poistenca vyplňuje poistenec alebo osoba, ktorá oznamuje zánik poistenia. Svojím čitateľným podpisom potvrdí odhlášku poistenca, uvedie dátum podania odhlášky, dátum zániku poistenia. Ak prihlášku podáva právnická osoba, zariadenie sociálnych služieb alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je potrebné prihlášku poistenca potvrdiť aj pečiatkou.

Časť Potvrdenie poisťovne vyplňuje zodpovedný zamestnanec Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

Odhláška poistenca sa vyplňuje čitateľne paličkovým písmom.

Dokumenty na stiahnutie