Preskočiť na obsah

Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom je od 1.1.2021 povinný v zmysle § 24 ods.1 písmena k) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov elektronicky oznámiť do zdravotnej poisťovne, v ktorej má poistených svojich zamestnancov vznik platiteľa podľa § 11 odsek 5, a to do 8 pracovných dní od vzniku skutočnosti.
Platiteľ poistného – zamestnávateľ je povinný podľa písmena j) plniť si oznamovacie povinnosti vyplývajúce mu z § 23 odsek 8, t.z. nahlásiť zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmich dní odo dňa zmeny.

Spôsob nahlasovania uvedených údajov do zdravotnej poisťovne určil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Metodickom usmernení č. 12/11/2014 s platnosťou od 01.03.2022. Platiteľ poistného - zamestnávateľ sa prihlasuje, odhlasuje z registra platiteľov v zmysle § 24 ods.1 písm. k) zákona o zdravotnom poistení a oznamuje zmenu v údajoch v zmysle § 23 ods. 8 zákona o zdravotnom poistení prostredníctvom formulára v ePobočke zdravotnej poisťovne - https://www.epobocka.com/

Oznámenie o zmene, zániku platiteľa poistného

Platiteľ poistného oznamuje zmeny v zmysle § 23 ods. 8 a § 24 ods. 1 písm. k) zákona o zdravotnom poistení prostredníctvom ePobočky - www.epobocka.com.

Prostredníctvom ePobočky platiteľ oznamuje zmenu:

  • názvu
  • adresy sídla/bydliska
  • bankového spojenia
  • zmenu dňa určeného na výplatu príjmov
  • ukončenie platiteľa poistného z dôvodu zániku
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.