Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom je povinný v zmysle § 24 písmeno k) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov oznámiť do zdravotnej poisťovne, v ktorej má poistených svojich zamestnancov vznik platiteľa podľa § 11 odsek 5, a to do 8 pracovných dní od vzniku skutočnosti, na tlačive určenom úradom. Oznámenie obsahuje názov, sídlo, bydlisko, identifikačné číslo, číslo bankového účtu, deň určený na výplatu príjmov zo závislej činnosti a meno, priezvisko a rodné číslo, ak je zamestnávateľom fyzická osoba.
Ďalej je platiteľ poistného – zamestnávateľ povinný podľa písmena j) plniť si oznamovacie povinnosti vyplývajúce mu z § 23 odsek 8, t.z. nahlásiť zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmich dní odo dňa zmeny.

Pre nahlasovanie uvedených údajov do zdravotnej poisťovne určil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Metodickom usmernení č. 12/7/2014 s platnosťou od 03.01.2019 tlačivo Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.
Tlačivo v listinnej forme je umiestnené v dokumentoch na stiahnutie a nahrádza doteraz platné tlačivo Prihláška / oznámenie zamestnávateľa.

Vypĺňanie tlačiva:

V hornej časti v 1. riadku tlačiva platiteľ označí krížikom jednu z troch možností: Oznámenie o vzniku, Oznámenie o zániku alebo Oznámenie o zmene.
Ako Dôvod oznámenia zmeny uvedie jedno z čísiel, ktoré sú umiestnené v spodnej časti tlačiva ( pri vzniku a zániku neuvádza žiadny dôvod zmeny).
Kóde pobočky doplní len v 3. a 4. štvorčeku dvojmiestne číslo pobočky.
Číslo platiteľa – 10 miestny variabilný symbol, ktorý prideľuje platiteľovi zdravotná poisťovňa pri prihlásení platiteľa do registra. Platiteľ ho vyplňuje pri nahlasovaní zmien, resp. zániku.
Časti Údaje o platiteľoviKorešpondenčná adresa platiteľaPotvrdenie platiteľa poistného vyplní platiteľ. Údaje musia byť uvedené presne a identicky, tak ako ich má platiteľ uvedené na výpise z obchodného a živnostenského registra, resp. na inom dokumente.
V časti Potvrdenie poisťovne doplní požadované záznamy zamestnanec zdravotnej poisťovne, ktorý tlačivo prijal a zároveň ho opečiatkuje a podpíše.
Nevyhnutnou prílohou pri predložení tlačiva Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného je kópia úradného dokladu, potvrdzujúceho vznik, existenciu a platnosť údajov o platiteľovi - výpis z OR, živnostenské oprávnenie, zriaďovacia listina, koncesná listina, Potvrdenie o pridelení IČO a iné, ak nie sú tieto dokumenty dostupné v referenčných registroch.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.