Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom je od 1.1.2021 povinný v zmysle § 24 ods.1 písmena k) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov elektronicky oznámiť do zdravotnej poisťovne, v ktorej má poistených svojich zamestnancov vznik platiteľa podľa § 11 odsek 5, a to do 8 pracovných dní od vzniku skutočnosti.
Platiteľ poistného – zamestnávateľ je povinný podľa písmena j) plniť si oznamovacie povinnosti vyplývajúce mu z § 23 odsek 8, t.z. nahlásiť zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmich dní odo dňa zmeny.

Spôsob nahlasovania uvedených údajov do zdravotnej poisťovne určil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Metodickom usmernení č. 12/12/2014 s platnosťou od 02.03.2023. Platiteľ poistného - zamestnávateľ sa prihlasuje, odhlasuje z registra platiteľov v zmysle § 24 ods.1 písm. k) zákona o zdravotnom poistení a oznamuje zmenu v údajoch v zmysle § 23 ods. 8 zákona o zdravotnom poistení prostredníctvom formulára v ePobočke zdravotnej poisťovne - https://www.epobocka.com/

Oznámenie o zmene, zániku platiteľa poistného

Platiteľ poistného oznamuje zmeny v zmysle § 23 ods. 8 a § 24 ods. 1 písm. k) zákona o zdravotnom poistení prostredníctvom ePobočky

Prostredníctvom ePobočky platiteľ oznamuje zmenu:

  • názvu
  • adresy sídla/bydliska
  • bankového spojenia
  • zmenu dňa určeného na výplatu príjmov
  • ukončenie platiteľa poistného z dôvodu zániku

Dokumenty na stiahnutie