Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Metodika k hodnotiacim parametrom pre typ ZS 800 – Dopravná zdravotná služba

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami s účinnosťou od 1.9.2023 vyhodnocuje plnenie jednotlivých hodnotiacich parametrov, ktoré ovplyvňujú výsledné ceny typov prevozov.

Podrobnosti o spôsobe výpočtu týchto parametrov sú uvedené v dokumente s názvom "Metodika výpočtu hodnotiacich parametrov pre typ zdravotnej starostlivosti – Dopravná zdravotná služba".

Prehľad hodnotiacich parametrov

Hodnotiaci parameter

Kritérium splnenia

Pásmo plnenia

Váha

Správnosť vykazovania

Porovnanie vykázaných obcí v poliach 10 a 12 dávky 793n s číselníkom obcí zadefinovaným VšZP.

Zhoda v každom z polí na aspoň 85%.

Bez pásiem
(plní / neplní)

10 %

Priemerný vek sanitných vozidiel

Priemerný vek sanitných vozidiel poskytovateľa používaných na výkon činnosti v type zdravotnej starostlivosti dopravná zdravotná služba a nahlásených poisťovni.

Určí sa ako podiel súčtu veku všetkých sanitných vozidiel poskytovateľa a ich celkového počtu.

Vek sanitného vozidla sa počíta odo dňa jeho prvej evidencie uvedeného v osvedčení o evidencii vozidiel časť II („veľký technický preukaz“).

Pásmo 3: 100 % (do 6 rokov a 364 dní)

50 %
Pásmo 2: 50 % (od 7 rokov do 8 rokov a 364 dní)
Pásmo 1: 0 % (od 9 rokov a viac)

Prevozy počas víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja

Pomer počtu vykázaných prevozov v sanitných vozidlách počas víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja k celkovému počtu prevozov sanitných vozidiel realizovaných poskytovateľom, porovnaný na VšZP celoslovenský priemer.

Bez pásiem
(plní / neplní)

20 %

eObjednávanie

Objednávací systém použitý na online objednávanie spĺňa nároky podľa smernice GDPR (18/2018 Z. z.) a umožňuje odosielajúcemu poskytovateľovi pre pacienta alebo priamo pacientovi objednať sa online, e-mailom alebo telefonicky na konkrétny čas.

Bez pásiem
(plní / neplní)

5 %

Kvalita dispečingu

Poskytovateľ spĺňa kvalitatívne parametre pre fungovanie dispečingu definované VšZP.

Bez pásiem
(plní / neplní)

15 %

Spolu hodnotiace parametre 100 %