Táto webová stránka používa cookies

Cookies pomáhajú zlepšovať služby, ktoré vám poskytujeme. Prečítajte si informácie o tom, ako ich používame a ako nastavením svojho prehliadača môžete cookies prípadne odmietnuť.

Zatvoriť

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
JSESSIONID www.vszp.sk Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu stránky)pomocou náhodnevygenerovaného kódu. session http
lng www.vszp.sk Určuje jazyk naposledy zobrazenej stránky. 30 dní http
_ga www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
_gat www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utmt www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utma www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
__utmb www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 30 minut http
__utmc www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
__utmz www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 6 měsíců http
__utmv www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
enableCookieCategory www.vszp.sk Ukladá informáciu aká kategória cookies je povolená. 1 rok http
cookies-gdpr-policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
GPS youtube.com GPS data for mobile users 30 minut http
PREF youtube.com Unique session Id to identify the client displaying a YouTube video 10 rokov http
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Remebers YouTube player settings and style 240 dní http
YSC youtube.com Unique session id for that visitor session http
cookies_policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
inquiry www.vszp.sk Identifikuje hlasovanie v ankete. ID číslo ankety je súčasťou názvu cookie. Až do vypršania platnosti nemôže návštevník opätovne zahlasovať. 24 hodín http
click_storage www.vszp.sk Cookie nastavovaná aplikáciou Mapa kliknutí. Identifikuje docid stránky a pozície kliknutí. session http
isUnsupportedView www.vszp.sk Aplikácia identifikuje podporované prehliadače, ak skript nastaví hodnotu na true, tak sa návštevníkovi zobrazí info obrazovka pre inštaláciu validného prehliadača. session http

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci tieto webové stránky používajú. Umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické analýzy.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
fr facebook.com Contains a unique browser and user ID, used for targeted advertising. 90 dní http
_fbp www.vszp.sk Facebook Pixel Code 70 minut http

Marketingové cookies sa používajú ako nástroj na sledovanie správania návštevníkov na webových stránkach. Zámerom týchto cookies je zobraziť reklamu, ktorá môže byť relevantná a zaujímavá pre konkrétneho používateľa, a tým hodnotnejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Úlohou marketingových cookies je zvýšiť atraktívnosť reklamy pre návštevníkov webstránok.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
IDE doubleclick.net Used to make ads more attractive. 1 rok http
Akceptovať

Cookies su malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Webové stránky ich využívajú s cieľom zvýšiť efektívnosť zážitku používateľa z návštevy webstránok.

Platná legislatíva nám umožňuje ukladať cookies vo vašom zariadení len na prevádzkovanie tejto stránky (nutné cookies). Na ukladanie ostatných cookies (markteingových, štatistických) potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne druhy cookies. Na našich webových stránkach sú umiestnené aj cookies tretích strán (napr. Youtube, Facebook...).

Viac o cookies

Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Pridajte sa k nám

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Vznik poistenia

Obsahová navigácia

Vznik verejného zdravotného poistenia

Prihlášku klienta, ktorý si vybral Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a. s. ako príslušnú zdravotnú poisťovňu na výkon verejného zdravotného poistenia, je poisťovňa povinná po jej prijatí preveriť na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“). Na základe informácie z úradu potvrdí alebo odmietne prihlášku klienta. Úrad má zo zákona na preverenie prihlášky 3-dňovú lehotu a preveruje, či si poistenec nepodal prihlášku poistenca v inej zdravotnej poisťovni.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. je oprávnená potvrdiť poistný vzťah a vydať preukaz poistenca poistencovi, až po preverení prihlášky klienta na úrade.
Poistenec je povinný podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni do ôsmich dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia (viď. vznik poistného vzťahu).

Prihlášku možno podať len v jednej zdravotnej poisťovni. Ak poistenec podal prihlášku vo viacerých zdravotných poisťovniach, prihlášku mu potvrdí tá zdravotná poisťovňa, v ktorej podal prihlášku ako v prvej. Ak poistenec podal prihlášku vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni v jeden deň a nie je možné určiť, ktorej zdravotnej poisťovni podal poistenec prihlášku ako prvej, príslušnou zdravotnou poisťovňou poistenca bude zdravotná poisťovňa s vyšším počtom poistencov.

Poistenec má právo podať prihlášku v zdravotnej poisťovni, ktorú si vybral. V prípade zániku a vzniku verejného zdravotného poistenia v priebehu toho istého kalendárneho roka musí poistenec podať prihlášku v tej zdravotnej poisťovni, v ktorej bol poistený naposledy.

Prihlášku možno podať osobne na pracovisku zdravotnej poisťovne uvedenom v registri zdravotných poisťovní vedenom podľa osobitného predpisu, poštou alebo elektronickými prostriedkami.

K prihláške, ktorá nebola podaná osobne na pracovisku zdravotnej poisťovne, musí byť priložená fotokópia identifikačného dokladu, ktorého číslo je uvedené na prihláške, alebo musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo úradne osvedčeným podpisom.

Vedeli ste že?

Poskytujeme zľavy pre zdravý životný štýl pre celú rodinu.

Ak poistenec podal prihlášku v lehote do osem dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia, potvrdením prihlášky je zdravotná poisťovňa príslušná na vykonávanie verejného zdravotného poistenia poistenca, a to odo dňa skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia. Poistencovi, ktorý podá prihlášku poistenca po uplynutí lehoty na podanie prihlášky, potvrdením prihlášky je zdravotná poisťovňa príslušná na vykonávanie verejného zdravotného poistenia poistenca, a to odo dňa skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia.

Zdravotná poisťovňa odmietne potvrdenie prihlášky, ak prihláška bola podaná v inej zdravotnej poisťovni alebo jej úrad oznámil podanie prihlášky zákonným zástupcom maloletého, ktorý je zverený do starostlivosti inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby na základe rozhodnutia súdu. Odmietnutie prihlášky s uvedením dôvodu odmietnutia prihlášky je zdravotná poisťovňa povinná bez zbytočného odkladu oznámiť poistencovi..

Skutočnosti zakladajúce vznik verejného zdravotného poistenia

Povinné verejné zdravotné poistenie osôb s trvalým pobytom vzniká:

Narodením
Verejne zdravotne poistené je dieťa narodením, ak ide o poistenca s trvalým pobytom na území SR.
Čítať viac...

Získaním trvalého pobytu na území SR
Ak cudzí štátny príslušník alebo občan SR (ak nemal trvalý pobyt na území SR) získa trvalý pobyt na území SR, vzniká mu dňom získania trvalého pobytu právo na verejné zdravotné poistenie.

Zánikom zdravotného poistenia na území štátu, v ktorom mal sídlo jej zamestnávateľ
Verejne zdravotne poistená je aj osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorej zaniklo zamestnanie v cudzine a zaniklo aj zdravotné poistenie na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca.

Zánikom SZČO v cudzine
Zánikom výkonu samostatnej zárobkovej činnosti v cudzine a zdravotného poistenia tam vzniká právo tejto osobe na verejné zdravotné poistenie.

Zánikom zdravotného poistenia alebo dlhodobého pobytu v cudzine
Právo na verejné zdravotné poistenie vzniká aj osobe, ktorej zaniklo zdravotné poistenie v cudzine alebo dlhodobý pobyt v cudzine; za dlhodobý pobyt v cudzine sa považuje nepretržitý pobyt dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Povinné verejné zdravotné poistenie osôb bez trvalého pobytu vzniká:

Zamestnanec cudzí štátny príslušník
Povinne verejne zdravotne poistené sú aj osoby, ktoré nemajú na území SR trvalý pobyt, ak nie sú zdravotne poistené v inom členskom štáte EÚ a vykonávajú u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území SR alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území SR, zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume určenej osobitným predpisom pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou. Uvedené neplatí, ak sú zamestnaní v SR u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva. Osobitným predpisom je § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.

SZČO cudzí štátny príslušník
Povinne verejne zdravotne poistené sú osoby, ktoré na území SR vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť, majú povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky a nie sú zdravotne poistené v inom členskom štáte EÚ.

Azylant
Azylant je oprávnený na trvalý pobyt na území SR. Azylantovi vydá policajný útvar doklad o povolení na trvalý pobyt na území SR s údajmi o jeho totožnosti a s označením účelu pobytu „AZYLANT“. Platnosť dokladu o povolení na trvalý pobyt je najviac päť rokov. Platnosť dokladu sa opakovane predlžuje najviac o päť rokov.
Azylant nemôže byť súčasne zdravotne poistený v inom členskom štáte EÚ.

Zahraničný študent
Podľa zákona je študent z iného členského štátu EÚ alebo zahraničný študent na škole v SR na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná, povinne verejne zdravotne poistený ak nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte EÚ. Bezplatná zdravotná starostlivosť na základe povinného verejného zdravotného poistenia sa poskytuje v rozsahu uvedenom v medzinárodných zmluvách.

Maloletý cudzinec
Povinne verejne zdravotne poistený je maloletý cudzinec, ktorý sa zdržiava na území SR bez zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby zodpovednej za jeho výchovu a poskytuje sa mu starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu, ak nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte EÚ. Ak je maloletý cudzinec v zariadení, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu a je na území SR s rodičom, zákonným zástupcom alebo fyzickou osobou zodpovednou za jeho výchovu nemôže byť povinne verejne zdravotne poistený.

Cudzinec zaistený, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody
Cudzinec zaistený na území SR, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody má právo na povinné verejné zdravotné poistenie, ak nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte EÚ.

Nezaopatrený rodinný príslušník
Povinne verejne zdravotne poistený je nezaopatrený rodinný príslušník, ktorý sa poistencovi narodil v inom ČŠ EÚ. Nezaopatreným rodinným príslušníkom na tieto účely sa rozumie osoba definovaná alebo uznaná za rodinného príslušníka, právnymi predpismi členského štátu, podľa ktorého sa poskytujú dávky, t. z. pre účely SR sú to nezaopatrené deti.
Poistencom, ktorému sa nezaopatrený rodinný príslušník narodil v inom štáte ČŠ EÚ je rodič dieťaťa (matka, otec), ktorý je verejne zdravotne poistený v SR.
Nezaopatrený rodinný príslušník, ktorý spĺňa podmienky na povinné verejné zdravotné poistenie, súčasne nesmie byť zdravotne poistený v inom ČŠ EÚ. 

Nezaopatrené dieťa s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky
Povinne verejne zdravotne poistené je aj nezaopatrené dieťa, ktoré má na území Slovenskej republiky verejne zdravotne poisteného aspoň jedného zákonného zástupcu alebo fyzickú osobu, ktorej bolo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.