Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zamestnanec

 • Zamestnancom je na účely zákona o zdravotnom poistení fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona o zdravotnom poistení a má nárok na príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z.).
 • Fyzická osoba, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov.
  V období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021 nemala táto osoba na účely zdravotného poistenia postavenie zamestnanca, a preto ju zamestnávateľ do uvedeného dátumu neprihlasoval do zdravotnej poisťovne ako zamestnanca.
 • Fyzická osoba sa na účely zákona o zdravotnom poistení nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 a v ktorých nie je fyzickou osobou podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s).
 • (Zamestnancom nie ste počas neospravedlnenej absencie v práci alebo počas neplateného voľna. Počas tohto obdobia za vás zamestnávateľ neodvádza poistné a ak nemáte iného platiteľa poistného, ste povinný prihlásiť sa ako samoplatiteľ.)
 • Vymeriavacím základom zamestnanca budú všetky príjmy, z ktorých odvedie daň z príjmov zo závislej činnosti.
 • Minimálny preddavok zamestnanca nie je určený, preddavok na zdravotné poistenie sa vypočíta z vyplateného príjmu.

Z platenia odvodov sú vyňaté tieto príjmy:

 • príjem z dohody o brigádnickej práci študentov,
 • príjem z dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
 • príjem z dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
 • príjem z odchodného, výsluhového príspevku alebo príjmov z rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu
 • príjem zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka fyzickej osoby, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku,
 • príjem zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku.

Posledné dva body sa vzťahujú na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka uzatvorenú s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020.

Oznamovacie povinnosti zamestnanca

Zamestnanec musí zamestnávateľovi oznamovať:

 • skutočnosti ako poberanie rodičovského príspevku, PN a pod., ak poistné za neho platí štát,
 • všetky skutočnosti súvisiace so zmenou sadzby poistného. 

Vymeriavací základ zamestnanca

Vymeriavací základ zamestnanca je plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 3.

Do vymeriavacieho základu vstupujú príjmy zdaňované podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov.

Patrí k nim napríklad:

 1. odstupné,
 2. náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť
 3. príspevok zo sociálneho fondu,
 4. príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely,
 5. odmena podľa osobitného predpisu v oblasti priemyselných práv,
 6. odmena vyplácaná pri pracovnom a životnom výročí,
 7. odmena vyplácaná pri prvom skončení pracovného pomeru pri odchode do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku,
 8. plnenie poskytnuté zamestnávateľom pri prvom skončení pracovného pomeru, služobného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
 9. odmena vyplácaná pri prvom skončení služobného pomeru po splnení nároku na starobný dôchodok, na výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.

Z príjmu zdaňovaného podľa §7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 a §8 zákona o dani z príjmov (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy) sa preddavky neplatia; tieto príjmy sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.

Zamestnanec platí preddavky na poistné, a to

 • vo výške 4 percent zo svojho vymeriavacieho základu,
 • vo výške 2 percent zo svojho vymeriavacieho základu, ak je osobou so zdravotným postihnutím.

Splatnosť preddavku

Preddavok na poistné zamestnanca je splatný v deň, ktorý je v príslušnom kalendárnom mesiaci určený na výplatu príjmov zamestnancov. Ak je výplata príjmov zamestnancov rozložená na rôzne dni, preddavok je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak zamestnávateľ nemá určený deň výplaty príjmov zamestnancov, preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné.