Zamestnanec

 • Zamestnancom je na účely zákona o zdravotnom poistení fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona o zdravotnom poistení a má nárok na príjem zo závislej činnosti
 • Fyzická osoba sa na účely zákona o zdravotnom poistení nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) a v ktorých nie je fyzickou osobou podľa odseku 7 písm. m) a s) (Zamestnancom nie ste počas neospravedlnenej absencie v práci alebo počas neplateného voľna. Počas tohto obdobia za Vás zamestnávateľ neodvádza poistné a ak nemáte iného platiteľa poistného ste povinný nahlásiť sa ako samoplatiteľ.).
 • Vymeriavacím základom zamestnanca budú všetky príjmy, z ktorých odvedie daň z príjmov zo závislej činnosti.
 • Minimálny preddavok zamestnanca nie je určený, preddavok na zdravotné poistenie sa vypočíta z vyplateného príjmu.

Novelou zákona o zdravotnom poistení sa za zamestnanca na účely zdravotného poistenia bude od 1. 1. 2022 považovať aj fyzická osoba, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov.

V období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021 takáto osoba nemá postavenie zamestnanca na účely zdravotného poistenia, a preto ho zamestnávateľ do uvedeného dátumu neprihlasuje do zdravotnej poisťovne ako zamestnanca.

Z platenia odvodov sú vyňaté nasledovné príjmy z dohôd:

 • príjem z dohody o brigádnickej práci študentov,
 • príjem z dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
 • príjem z dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
 • príjem z dohody o vykonaní práce resp. dohody o pracovnej činnosti, uzatvorenej s poberateľmi predčasného starobného dôchodku.

Oznamovacie povinnosti zamestnanca

 • zamestnanec má povinnosť oznamovať zamestnávateľovi skutočnosti v prípade, ak je za neho platiteľom štát (napr. poberanie rodičovského príspevku, PN, atď.)
 • zamestnanec má povinnosť oznámiť zamestnávateľovi všetky skutočnosti súvisiace so zmenou sadzby poistného 

Zamestnanci s tzv. odvodovou úľavou

Od 01.11.2013 zaviedol štát tzv. odvodovú úľavu pre zamestnávateľov, ktorí zamestnajú dlhodobo nezamestnané osoby. Ide o špecifickú skupinu zamestnancov, za ktorých plní oznamovacie a vykazovacie povinnosti zamestnávateľ, ale poistné za týchto zamestnancov platí štát. Od 15.12.2015 došlo k rozšíreniu uvedenej skupiny zamestnancov. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v texte nižšie.

Sadzba poistného za tieto osoby je 0% z vymeriavacieho základu. V prípade, že sa poistenec zamestná naraz u dvoch zamestnávateľov, odvodová úľava sa vzťahuje len na zamestnávateľa, ktorý oznámil zmenu platiteľa poistného ako prvý.

Odvodovú úľavu nie je možné uplatniť pre zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru!

Podmienky pre uplatnenie tzv. odvodovej úľavy

Na uplatnenie odvodovej úľavy musí platiteľ podľa zákona o zdravotnom poistení splniť 5 podmienok. Ak platiteľ nesplní čo i len jednu z  podmienok nemá nárok na uplatnenie odvodovej úľavy.

Štát je platiteľom poistného za zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, z ktorého má právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti, ak:

1a. bol pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,

Odvodová úľava sa teda vzťahuje na zamestnanca, ktorý bol najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie. Túto podmienku vyhodnocuje zdravotná poisťovňa na základe údajov z registra poistencov, ktoré jej nahlási Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe spolupráce s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

1b. bol pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov, jeho trvalý pobyt je v najmenej rozvinutom okrese a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.

Odvodová úľava sa teda vzťahuje na zamestnanca, ktorý bol najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie a jeho trvalý pobyt je v najmenej rozvinutom okrese. Túto podmienku vyhodnocuje zdravotná poisťovňa na základe údajov z registra poistencov, ktoré jej nahlási Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe spolupráce s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý prostredníctvom internetového portálu http://www.upsvar.sk/ba.html?page_id=239644 zverejní zoznam najmenej rozvinutých okresov.

Ak dôjde v priebehu mesiaca k zmene trvalého pobytu občana vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov, pričom jeho trvalý pobyt v období vzniku nároku bol v najmenej rozvinutom okrese, má nárok na uplatnenie si odvodovej úľavy za celý mesiac. Zánik nároku na uplatnenie si odvodovej úľavy je potrebné nahlásiť do príslušnej zdravotnej poisťovne k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k zmene trvalého pobytu.

Môžu však nastať prípady, pri ktorých nebude jednoznačné, ktorý zamestnávateľ si môže uplatniť daňovú úľavu, vzhľadom na to, že odvodová úľava sa bude vzťahovať len na pracovný vzťah dlhodobo nezamestnaného u toho zamestnávateľa, ktorý si uplatnil túto odvodovú úľavu v zdravotnej poisťovni ako prvý.

Príklad 1:

Firma A oznámila dňa 06.12.2013 zaslaním oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie začiatok pracovného pomeru dlhodobo nezamestnanej osoby od 01.12.2013.

Na druhý deň zaslala firma B rovnako oznámenie o začiatku pracovného pomeru dlhodobo nezamestnanej osoby od 15.11.2013.

Prvá v poradí nahlásila vznik pracovného pomeru firma A. Zamestnávateľ však musí splniť všetky podmienky určené zákonom. Jednou z podmienok je aj, že dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru. V tomto príklade firma A teda nesplnila jednu z podmienok a teda prvým zamestnávateľom, ktorý splnil všetky podmienky a má nárok na odvodovú úľavu je firma B.

Príklad 2:

V tomto prípade sa zamestnanec zamestná v ten istý deň v dvoch firmách. Predpokladáme, že obe firmy splnili ostatné podmienky na uplatnenie odvodovej úľavy. Nárok na uplatnenie odvodovej úľavy má tá firma, ktorá si ju uplatní ako prvá, t.j. ako prvá nahlási začiatok pracovného pomeru dlhodobo nezamestnanej osoby.

Príklad 3:

Zamestnanec má od 01.01.2016 nárok na uplatnenie si odvodovej úľavy z dôvodu, že jeho trvalý pobyt je v najmenej rozvinutom okrese. K 15.02.2016 došlo k zmene trvalého pobytu tohto zamestnanca z najmenej rozvinutého okresu do okresu, ktorý túto podmienku nespĺňa. Nárok na uplatnenie si odvodovej úľavy zamestnanec stráca od 01.03.2016. Zmenu zamestnávateľ nahlási k 29.02.2016.

 

 1. suma jeho mesačného príjmu zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) z tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia nepretržite odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, ako 67% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer,

Hrubý príjem takéhoto zamestnanca, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný, môže byť v pracovnom vzťahu najviac do výšky 67% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov (ďalej len „PMM“) a to najviac počas prvých 12 mesiacov trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Aj túto podmienku bude vyhodnocovať zdravotná poisťovňa a to každý mesiac pri spracovaní mesačného výkazu preddavkov zamestnávateľa.

 1. Zamestnanec má pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer od 01.11.2013 a zamestnávateľ splnil podmienky na odvodovú úľavu – príjem takéhoto zamestnanca nesmie do 31.10.2014 prekročiť príjem 526,62 Eur – táto suma príjmu sa uplatňuje počas prvých 12 mesiacov trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.
 2. Zamestnanec má pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer od 01.02.2014 a zamestnávateľ splnil podmienky na odvodovú úľavu – príjem takéhoto zamestnanca nesmie do 31.01.2015 prekročiť príjem 539,35 Eur – táto suma príjmu sa uplatňuje počas prvých 12 mesiacov trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.
 3. Zamestnávateľ zamestná zamestnanca A dňa 01.12.2013. Horná hranica príjmu pre udržanie nároku na odvodovú úľavu je 526,62 Eur/mesačne počas celej doby. Zamestnanca B zamestná dňa 01.01.2014. Horná hranica príjmu pre udržanie nároku na odvodovú úľavu je 539,65 Eur/mesačne počas celej doby. Obaja zamestnanci majú priznanú mzdu 500 Eur/mesačne. Nárok na odvodovú úľavu majú obaja. Od 01.05.2014 sa zamestnávateľ rozhodne obom zamestnancom zvýšiť mzdu na 530 Eur/mesačne.
  Zamestnanec A touto mzdou prekročil stanovenú hranicu a od 01.05.2014 stráca nárok na odvodovú úľavu.
  Zamestnanec B sa touto mzdou stále nachádza pod zákonným limitom a nárok na odvodovú úľavu má naďalej

Ak nastane situácia, že v niektorom z mesiacov dosiahne zamestnanec príjem vyšší ako 67% PMM, prestáva v tomto mesiaci spĺňať podmienku, a od tohto mesiaca už nemá nárok na odvodovú úľavu. Predchádzajúcich mesiacov sa toto nesplnenie podmienky nedotkne, v týchto mesiacoch zamestnanec podmienku spĺňal a mal nárok na odvodovú úľavu.

Príklady posudzovania podmienky č. 2:

 1. Poistenec sa zamestnal od 01.11.2013. V období 11/2013 a 12/2013 dosiahol príjem nižší ako 67 % PMM a zamestnávateľ si za tieto obdobia uplatnil odvodovú úľavu. Zamestnávateľ v mesačnom výkaze preddavkov zamestnávateľa za obdobie 01/2014 vykázal hrubý príjem zamestnanca vo výške 700 Eur a podmienka pre uplatnenie odvodovej úľavy teda nebola splnená.
  V prípade, že v období 02/2014 dosiahne zamestnanec opäť hrubý príjem nižší ako 67 % PMM aj napriek tomu, že príjem je nižší, nemôže byť u poistenca uplatnená odvodová úľava, nakoľko v mesiaci 01/2014 nebola splnená podmienka nepretržitého dosiahnutia príjmu do výšky 67% PMM. Ak v niektorom z mesiacov prestáva spĺňať podmienku 2 na odvodovú úľavu, už si ju znova tento zamestnanec počas trvania pracovného pomeru nemôže uplatniť.
  V tomto prípade VšZP zašle platiteľovi chybový protokol, že nemá nárok na odvodovú úľavu a je povinný podať aditívny mesačný výkaz preddavkov zamestnávateľa. V riadnom mesačnom výkaze preddavkov bol poistenec vykázaný nasledovne: celková výška príjmu 700 Eur, VZ 700 Eur, sadzba zamestnávateľ 0%, sadzba zamestnanec 0%, preddavok zamestnávateľ 0 Eur, preddavok zamestnanec 0 Eur.
  V aditívnom mesačnom výkaze preddavkov vykáže platiteľ poistenca nasledovne:
  v riadku 1: celková výška príjmu mínus 700 Eur, VZ mínus 700 Eur, sadzba zamestnávateľ 0%, sadzba zamestnanec 0%, preddavok zamestnávateľ 0 Eur, preddavok zamestnanec 0 Eur.
  v riadku 2: celková výška príjmu 700 Eur, VZ 700 Eur, sadzba zamestnávateľ 10%, sadzba zamestnanec 4%, preddavok zamestnávateľ 70 Eur, suma preddavok zamestnanec 28 Eur.
 2. Poistenec bol zamestnaný od  01.11.2013 do 31.01.2014, príjem za celé obdobie trvania pracovného pomeru bol nižší ako 67% PMM, poistenec splnil podmienku na odvodovú úľavu. Doba, počas ktorej mal nárok na odvodovú úľavu nemusí byť 12 mesiacov, ale môže byť uplatnená maximálne 12 mesiacov, čiže 12 alebo menej ako 12 mesiacov.
 3. Poistenec bol zamestnaný od 01.11.2013 do 31.01.2014, príjem za celé obdobie trvania pracovného pomeru bol nižší ako 67% PMM, poistenec splnil podmienku na odvodovú úľavu. Od 01.02.2014 sa poistenec zamestnal u iného zamestnávateľa, tento zamestnávateľ si už odvodovú úľavu nemôže uplatňovať.
 1. príslušná zdravotná poisťovňa neeviduje voči jeho zamestnávateľovi ku dňu vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na preddavku na poistnom, na nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a na úrokoch z omeškania (ďalej len „pohľadávka“), príslušná zdravotná poisťovňa vyhodnocuje pohľadávku splatnú k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer voči jeho zamestnávateľovi a možno ju uplatniť na úrade alebo výkazom nedoplatkov,

Opätovne ide o podmienku kontrolovanú zdravotnou poisťovňou. Splnenie tejto podmienky sa kontroluje ku dňu vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Ak zdravotná poisťovňa eviduje u zamestnávateľa nedodané mesačné výkazy preddavkov zamestnávateľa za obdobie od 01.01.2005, podmienka nie je splnená.
Ak má zamestnávateľ v zdravotnej poisťovni pohľadávku, na ktorú je uzatvorený splátkový kalendár, považuje sa podmienka za splnenú. Upozorňujeme, že nestačí len požiadať o splátkový kalendár, na splnenie podmienky musí byť zmluva o splátkach podpísaná obidvoma zmluvnými stranami.

Príklady posudzovania podmienky č. 3:

 1. Pracovný pomer vznikne dňa 15.11.2013. Zdravotná poisťovňa posudzuje pohľadávku na poistnom, ktorá má splatnosť najneskôr 30.09.2013. Tento termín sa neposúva, ani ak je v ten deň sobota, nedeľa alebo sviatok. Samotnú existenciu pohľadávky však vyhodnocujeme ku dňu vzniku pracovného pomeru tzn. k 15.11.2013. V rámci vyššie uvedeného príkladu môžu nastať v praxi nasledovné situácie:
  • o Ak má zamestnávateľ pohľadávku v sume 100 Eur so splatnosťou do 30.09.2013, pohľadávku uhradil 31.10.2013 (najneskôr však do 15.11.2013) spĺňa podmienku na odvodovú úľavu.
  • o Ak zamestnávateľ nemal k 30.9.2013 žiadnu pohľadávku, ale za obdobie 09/2013 má predpis poistného 100 Eur (splatný 05.10.2013) a neuhradil ho do 15.11.2013 spĺňa podmienku na odvodovú úľavu a to z dôvodu, že pre splnenie podmienky sa vyhodnocujú pohľadávky splatné k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiaci, v ktorom pracovný pomer vznikol tzn. k 30.09.2013.
  • o Ak zamestnávateľ nemal k 30.09.2013 žiadnu pohľadávku, ale napríklad za mesiac 04/2013 predloží 1.novembra 2013 mesačný výkaz v sume 300 Eur splatný 15.05.2013 a toto poistné neuhradí do 15.11.2013 nespĺňa podmienku na odvodovú úľavu. Ak by poistné do 15.11.2013 uhradil, podmienku splní.
  • o Ak platiteľovi chýba mesačný výkaz a zároveň v období, za ktoré chýba mesačný výkaz má evidovaného ako zamestnanca aspoň jedného poistenca zdravotnej poisťovne, zdravotná poisťovňa nemôže potvrdiť splnenie podmienky o neexistencii pohľadávok voči platiteľovi, teda podmienku nesplnil.
 2.   V prípade, že uvedený zamestnávateľ zamestná ďalšieho zamestnanca od 24.11.2013 tzn. pri vyhodnotení splnenia podmienky posudzujeme pohľadávky splatné do 30.9.2013. Samotnú existenciu pohľadávky však vyhodnocujeme ku dňu vzniku pracovného pomeru tzn. k 24.11.2013. V rámci tohto prípadu môžu vzniknúť rovnaké situácie ako sú uvedené vyššie.
 1. zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia takéhoto zamestnanca

Zamestnávateľ si môže uplatniť odvodovú úľavu len v tom prípade, ak kvôli zamestnaniu takéhoto zamestnanca neprepustil svojho doterajšieho zamestnanca. Splnenie tejto podmienky preukazuje zamestnávateľ v oznámení zamestnávateľa vykázaním kódu určeného Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v metodickom usmernení 12/3/2014. Tento kód musí byť vykázaný zároveň so začiatkom pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru.

 1. odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru neuplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov

Oslobodenie od platenia odvodov sa vzťahuje maximálne na prvých 12 mesiacov takéhoto pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru. To znamená, že nesmie byť úľava poskytnutá dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov – napr. ak pracovný pomer vznikne 15.11.2013, môže trvať maximálne do 31.10.2014.

Uvedená podmienka bude kontrolovaná zdravotnou poisťovňou.

Oznamovanie začiatku poistného vzťahu a spracovanie OZ

Dňa 05.11.2013 zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Metodické usmernenie č. 3/6/2009, v ktorom určil nový kód 1W pre zamestnancov s odvodovou úľavou. Zamestnávatelia teda prihlásia takéhoto zamestnanca s kódom 1W a súčasne s kódom 2. Obidva poistné vzťahy musia mať rovnaký dátum začiatku.

Chybový protokol zasielaný pri spracovaní oznámení zamestnávateľa bol doplnený aj o kontrolu na túto skupinu zamestnancov.

Vykazovanie preddavkov na verejné zdravotné poistenie

Zamestnávatelia budú vykazovať preddavky na poistné s 0% sadzbou na súčasne platných výkazoch preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa a v prípade elektronicky podávaných dávok budú používať štruktúru dávky 514 (štruktúra ostáva v listinnej aj elektronickej forme pôvodná). Spôsob vykazovania takýchto zamestnancov bude popísaný vo vysvetlivkách k mesačným výkazom zamestnávateľa v listinnej forme a dávke 514.

MZ SR vydalo na svojej internetovej stránke usmernenie k vykazovaniu preddavkov.

Platiteľ bude v MV v listinnej forme a dávke 514 vykazovať položky za takýchto zamestnancov nasledovne:

Údaje o preddavkoch

Počet prihlásených zamestnancov: do počtu sa započíta aj zamestnanec podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona

Počet všetkých zamestnancov: do počtu všetkých zamestnancov sa započíta aj zamestnanec podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona

Poistenci bez zdravotného postihnutia/so zdravotným postihnutím

Počet zamestnancov, za ktorých sa platí preddavok: do počtu sa nezapočíta zamestnanec podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona

Počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí preddavok: do počtu sa neuvádzajú dni, počas ktorých je platiteľom štát aj podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona

Celkový príjem, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu v eurách: do celkovej výšky príjmu sa nezapočíta príjem zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona

Vymeriavací základ podľa § 13 zákona v eurách: do vymeriavacieho základu sa nezapočíta suma vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona

Zoznam zamestnancov, vymeriavacie základy a preddavky

Rodné číslo: uvádza sa aj zamestnanec podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona

Počet dní: uvádza sa aj počet dní za zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. m), s) a v) zákona

Celková výška príjmu: uvádza sa aj celková výška príjmu za zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona

Vymeriavací základ: uvádza sa aj vymeriavací základ za zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona

Sadzba preddavku v %: za zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona sa uvádza nulová sadzba preddavku

Suma preddavku v eurách: za zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona sa uvádza nulový preddavok

Vymeriavací základ zamestnanca

Vymeriavací základ zamestnanca je plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4.

Do VZ vstupujú príjmy zdaňované podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov a

  1. odstupné
  2. náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť
  3. príspevok zo sociálneho fondu
  4. príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely
  5. odmena podľa osobitného predpisu v oblasti priemyselných práv
  6. odmena vyplácaná pri pracovnom a životnom výročí
  7. odmena vyplácaná pri prvom skončení pracovného pomeru pri odchode do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku
  8. plnenie poskytnuté zamestnávateľom pri prvom skončení pracovného pomeru, služobného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru
  9. odmena vyplácaná pri prvom skončení služobného pomeru po splnení nároku na starobný dôchodok, na výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok

Z príjmu zdaňovaného podľa §7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 a §8 zákona o dani z príjmov (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy) sa preddavky neplatia, tieto príjmy sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.

Zamestnanec platí preddavky na poistné a to

 • vo výške 4 percent zo svojho vymeriavacieho základu
 • vo výške 2 percent zo svojho vymeriavacieho základu, ak je osobou so zdravotným postihnutím 
 • vo výške 0 percent ak je zamestnancom s tzv. odvodovou úľavou podľa § 11 ods. 7 písm. v)

Splatnosť preddavku

Preddavok na poistné zamestnanca je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Ak je výplata príjmov zamestnancov rozložená na rôzne dni, preddavok je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak zamestnávateľ nemá určený deň výplaty príjmov zamestnancov, preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné. 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.