Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Všeobecné podmienky k službe Opakované platby

Obsahová navigácia

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 04, IČO 35 937 874 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B (ďalej len „VšZP“) vydáva tieto Všeobecné podmienky pre poskytovanie a používanie elektronickej služby – opakované platby v mobilnej aplikácii Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (ďalej len „Všeobecné podmienky pre opakované platby“).

Všeobecné podmienky pre opakované platby definujú a stanovujú:

 • základné pojmy súvisiace s realizáciou opakovaných platieb v mobilnej aplikácií VšZP,
 • poskytovanie a používanie služby opakovaných platieb v mobilnej aplikácii VšZP a ich základnú charakteristiku,
 • práva a povinnosti fyzických osôb, ktoré využívajú možnosť opakovaných platieb v mobilnej aplikácii VšZP,
 • práva a povinnosti VšZP ako poskytovateľa služby opakovaných platieb v mobilnej aplikácii VšZP.

Článok II.

Základné pojmy súvisiace s opakovanými platbami v mobilnej aplikácii VšZP

VšZP je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky založená na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia na základe povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia.

Mobilná aplikácia VšZP je komunikačný kanál, ktorý  slúži pre  poistencov na zobrazovanie vybraných elektronických služieb VšZP prostredníctvom mobilného zariadenia pre platformy Android, iOS a Huawei.

Citlivé údaje sú údaje poistenca a platiteľa poistného, ktoré sú spracovávané v Komplexnom informačnom systéme VšZP. Za takéto údaje sa považujú najmä osobné údaje poistenca v rozsahu údajov obsiahnutých v účte poistenca (v zmysle § 16 zákona č. 581/2004 Z. z.), informácie o finančných operáciách a finančných vzťahoch v rámci verejného zdravotného poistenia a informácie, ktoré sa  týkajú uvedených oblastí. Citlivé  údaje  sú  vzhľadom  na  svoj charakter poskytované výlučne osobám, ktorých sa priamo týkajú, alebo ich zákonným zástupcom prostredníctvom konta.

Konto je súbor prístupových práv umožňujúcich prístup k eSlužbám VšZP a mobilnej aplikácii VšZP. Konto je aktívne po zaregistrovaní používateľa eSlužby, oboznámení sa so Všeobecnými podmienkami ePobočky a mobilnej aplikácie VšZP a ich odsúhlasení používateľom eSlužby. VšZP ukončí prevádzkovanie konta na základe žiadosti vlastníka konta, alebo na základe odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Vlastník konta je dospelá fyzická osoba, ktorá sa úspešne zaregistrovala a má aktivovanú aspoň jednu eSlužbu.

Držiteľ platobnej karty je vlastník konta oprávnený používať platobnú kartu, ktorého meno a priezvisko  môže byť uvedené na prednej strane platobnej karty a podpis ktorého je uvedený na zadnej strane platobnej karty. Držiteľ platobnej karty je zároveň platiteľom poistného, ktorý chce zaplatiť preddavky na poistnom platobnou kartou v jej virtuálnom prostredí na internete.

Transakcia je bezhotovostná platobná operácia vykonávaná prostredníctvom platobnej karty v prostredí internetu ako forma úhrady zo strany Držiteľa platobnej karty za platby preddavku na poistnom a za platbu za nedoplatok z ročného zúčtovania poistného.

Opakovaná  platba  je  platba  v  internetovom  prostredí  realizovaná  v súlade  so  súhlasom s realizáciou opakovaných platieb, ktorý Držiteľ platobnej karty udelil VšZP. VšZP iniciuje platbu na pozadí bez účasti Držiteľa platobnej karty. Registrácia platobnej karty sa vykoná bez inicializačnej platby. Každá platba sa bude uskutočňovať vo vopred dohodnutých intervaloch medzi VšZP a Držiteľom platobnej karty a s 3D Secure overením. Každá následná platba musí prebehnúť najdlhšie  do  jedného  roka  od  poslednej  platby,  inak  sa  skončí  platnosť  registrácie  súhlasu s realizáciou opakovaných platieb. Opakované platby neposkytujú záruku definitívneho pripísania platby. Jeden z typických dôvodov nepripísania platby je nedostatok prostriedkov na karte Držiteľa platobnej karty. Opakovanú platbu nie je možné vykonať platobnou kartou Maestro.

Súhlas s realizáciou opakovaných platieb je súhlas udelený Držiteľom platobnej karty, ktorý obsahuje výšku opakovanej platby maximálne do výšky preddavku na poistnom a/alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného, ako aj deň jej realizácie v priebehu kalendárneho mesiaca. Platnosť súhlasu s realizáciou opakovaných platieb začína nasledujúcim dňom od potvrdenia súhlasu a končí dňom ukončenia súhlasu s realizáciou opakovaných platieb alebo dňom ukončenia platnosti karty.
Pri udelení súhlasu s realizáciou opakovaných platieb nedochádza k ukladaniu osobných údajov Držiteľa platobnej karty v mobilnej aplikácii VšZP.

Zmluva o opakovaných platbách je súhlas s realizáciou opakovaných platieb udelený Držiteľom platobnej karty a jeho potvrdenie zo strany VšZP. Zmluva o opakovaných platbách je uzatvorená dňom doručenia notifikácie o potvrdení súhlasu s realizáciou opakovaných platieb zo strany VšZP do   mobilnej   aplikácie   VšZP   Držiteľa   platobnej   karty.   Neoddeliteľnou   súčasťou   zmluvy o opakovaných platbách sú Všeobecné podmienky pre opakované platby.

Dohodnutý  spôsob  komunikácie  je  zasielanie  PUSH  správy  Držiteľovi  platobnej  karty a notifikácia vo forme správy do schránky správ v mobilnej aplikácii VšZP Držiteľa platobnej karty.

Platobná brána Štátnej pokladnice je súbor programových prostriedkov a technických prostriedkov slúžiacich na iniciáciu, vykonanie a prijatie úhrady v prospech klienta Štátnej pokladnice  a na  účet  vedený  v Štátnej  pokladnici,  najmä  bezhotovostným  prevodom  z účtu v banke,  pobočke  zahraničnej  banky  alebo  zahraničnej  banke  so  sídlom  v členskom  štáte a Platobnou kartou, ak je táto úhrada vykonávaná prostredníctvom webového sídla, špecializovaného portálu alebo iného obdobného miesta.

Článok III.

Základná charakteristika opakovaných platieb, podmienky ich poskytovania a používania v mobilnej aplikácii VšZP

 1. Opakované platby
  1. VšZP potvrdí Držiteľovi platobnej karty akceptovanie súhlasu s realizáciou opakovaných platieb do dvoch pracovných dní prostredníctvom zaslania PUSH správy a notifikácie vo forme správy do schránky správ v mobilnej aplikácii VšZP Držiteľa platobnej karty.
  2. Opakované platby umožňujú automatické stiahnutie finančných prostriedkov z účtu Držiteľa platobnej karty, maximálne do výšky preddavku na poistnom a/alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a v deň stanovený v súhlase s realizáciou opakovaných platieb.
  3. Spôsobom opakovanej platby je možné zrealizovať aj tzv. trinástu platbu (úhradu ročného zúčtovania poistného ), a to maximálne do výšky nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a v lehote splatnosti nedoplatku z ročného zúčtovania poistného.
 2. Typ opakovanej platby
  1. Súhlas s realizáciou opakovaných platieb môže Držiteľ platobnej karty udeliť VšZP na variabilnú výšku platby a variabilný dátum platby nasledovne:
   • Preddavky na poistné: súhlas s realizáciou opakovaných platieb pre vykonanie opakovaných platieb pre „preddavky na poistné“ (mesačné platby, ktoré sú splatné do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca);
   • Preddavky na poistné a nedoplatok z ročného zúčtovania poistného: súhlas s realizáciou  opakovaných  platieb  pre  vykonanie  opakovaných  platieb  súčasne  pre „preddavky na poistné“ (mesačné platby, ktoré sú splatné do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca) a súčasne pre „nedoplatok z ročného zúčtovania poistného“ (jednorazová platba, tzv. 13. platba), maximálne do výšky nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a v lehote splatnosti nedoplatku z ročného zúčtovania poistného.
  2. Proces nastavenia opakovaných platieb sa vykonáva pre všetky typy opakovanej platby rovnakým spôsobom, t.j. registráciou platobnej karty bez inicializačnej platby.
  3. Registrácia platobnej karty sa vykoná bez inicializačnej platby, t. j. bez nutnosti realizovať úhradu. Držiteľ platobnej karty v rámci udeleného súhlasu s realizáciou opakovaných platieb zadá číslo platobnej karty, dátum platnosti karty  a CVV kód prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice, z ktorej sa majú opakované platby realizovať.
  4. Opakované platby môže Držiteľ platobnej karty zadať len na 
   1. budúce splatné preddavky na poistné alebo
   2. budúce splatné preddavky na poistné a nedoplatok z ročného zúčtovania poistného.
   Držiteľ platobnej karty je povinný zvoliť si jednu z uvedených typov opakovanej platby.
  5. Súhlas s realizáciou opakovaných platieb len pre „nedoplatok z ročného zúčtovania poistného“ nie je povolený, tzn. nie je možné zadať takýto typ opakovanej platby.
  6. VšZP po akceptovaní súhlasu s realizáciou opakovaných platieb odošle Držiteľovi platobnej karty  v mobilnej  aplikácii  VšZP  potvrdenie  o úspešnej  aktivácii  opakovaných  platieb s dátumom účinnosti súhlasu s realizáciou opakovaných platieb.
  7. Na základe potvrdeného súhlasu s realizáciou opakovaných  platieb bude VšZP prostredníctvom  platobnej  brány  Štátnej  pokladnice  inicializovať  realizáciu  platieb z platobnej karty jej Držiteľa.
  8. V prípade, že výsledok z ročného zúčtovania bude vykázaný ako preplatok, tento preplatok bude Držiteľovi platobnej karty v zmysle § 25 ods.1 písm. h) zákona č. 580/ 2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p., vrátený bezhotovostným prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.
  9. Služba opakované platby v mobilnej aplikácii VšZP nie je spoplatnená. Môže ju využívať každý vlastník konta, ktorý je platiteľ poistného a zároveň VšZP udelí súhlas s realizáciou opakovaných platieb.
 3. Platobné metódy
  1. Pre používanie služby „Opakované platby v mobilnej aplikácii“, je potrebné registrovať jednu platobnú kartu, ktorej údaje zadáva Držiteľ platobnej karty prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice.
  2. V prípade nezrealizovania opakovanej platby prostredníctvom registrovanej platobnej karty prebehne automaticky druhý pokus o zrealizovanie opakovanej platby, a to nasledujúci deň po dni uvedenom v súhlase s realizáciou opakovaných platieb. V prípade, že ani táto opätovná opakovaná platba nebude úspešne zrealizovaná, bude Držiteľ platobnej karty na túto skutočnosť upozornený notifikáciou v mobilnej aplikácii VšZP. V takomto prípade, nesie Držiteľ platobnej karty plnú zodpovednosť za všetky neuskutočnené opakované platby. Je povinnosťou Držiteľa platobnej karty zabezpečiť úhradu nedoplatku, ktorý vznikol z dôvodu nezrealizovania opakovanej platby, individuálne, napr. aj priamo cez mobilnú aplikáciu VšZP.
 4. Aktualizácia platobných kariet
  1. Držiteľ platobnej karty môže svoju platobnú kartu kedykoľvek zmeniť v mobilnej aplikácii VšZP, sekcia Poistné – Platby – Platenie. Pre zmenu platobnej karty musí Držiteľ platobnej karty zrušiť súhlas s realizáciou opakovaných platieb pre pôvodnú platobnú kartu a následne udeliť nový súhlas s realizáciou opakovaných platieb pre novú platobnú kartu.
  2. V prípade, že platobná karta, ktorú Držiteľ platobnej karty registroval, je tesne pred ukončením  jej  platnosti,  bude  Držiteľ  platobnej  karty  na  to  upozornený  notifikáciou v mobilnej aplikácii VšZP.
  3. V prípade, ak počas 6-tich mesiacov nebola zrealizovaná žiadna opakovaná platba, bude Držiteľovi platobnej karty v mobilnej aplikácii VšZP zaslaná informačná notifikácia. Pred uplynutím jedného roka, počas ktorého nebola zrealizovaná žiadna opakovaná platba, bude Držiteľovi platobnej karty v mobilnej aplikácii VšZP opakovane zaslaná informačná notifikácia o blížiacom sa automatickom zrušení služby opakované platby. V prípade, že Držiteľ platobnej karty vykoná opakovanú platbu do uplynutia jedného roka od realizácie poslednej opakovanej platby, súhlas s realizáciou opakovaných  platieb sa  automaticky predlžuje o ďalší jeden rok.
 5. Zrušenie súhlasu s realizáciou opakovaných platieb v mobilnej aplikácii VšZP
  1. Držiteľ platobnej karty je oprávnený udelený súhlas s realizáciou opakovaných platieb kedykoľvek zrušiť v sekcii Poistné – Platby – Platenie. Zrušenie súhlasu s realizáciou opakovaných platieb bude účinné deň nasledujúci po dni zrušenia súhlasu s realizáciou opakovaných platieb v mobilnej aplikácii VšZP, alebo v prípade neaktívnej mobilnej aplikácie VšZP do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o zrušenie súhlasu s realizáciou opakovaných platieb.
  2. V prípade, že z platobnej karty Držiteľa nebola opakovaná platba zrealizovaná jeden rok od poslednej zrealizovanej platby, bude súhlas s realizáciou opakovaných platieb zrušený automaticky. Ak bude Držiteľ platobnej karty chcieť pokračovať v opakovaných platbách aj po uplynutí jedného roka od poslednej zrealizovanej platby, teda po automatickom zrušení služby opakované platby, je povinný udeliť nový súhlas s realizáciou opakovaných platieb v zmysle čl. III odsek B bod 3 Všeobecných podmienok pre opakované platby.
  3. V mobilnej aplikácii VšZP v sekcii Poistné – Platby – Platenie môže Držiteľ platobnej karty zmeniť údaje o platobnej karte, ku ktorej udelil súhlas s realizáciou opakovaných platieb (napr. z dôvodu skončenia platnosti registrovanej platobnej karty), zmeniť typ opakovanej platby, overiť platnosť udeleného súhlasu a zrušiť súhlas s realizáciou opakovaných platieb. V mobilnej aplikácii sa budú realizovať všetky notifikácie prostredníctvom PUSH správy, zároveň   bude Držiteľovi platobnej karty doručená správa do schránky správ v mobilnej aplikácii VšZP (aj v prípade neúspešne vykonanej, resp. k nezrealizovanej opakovanej platbe).
  4. Súhlas s realizáciou opakovaných platieb nie je viazaný na aktívnu mobilnú aplikáciu. V prípade deaktivácie konta ostáva súhlas na realizáciu opakovaných platieb udelený Držiteľom platobnej karty aj naďalej platný.

Článok IV

Práva a povinnosti Držiteľa platobnej karty v mobilnej aplikácii VšZP

 1.  Držiteľ platobnej karty má právo:
  1. na využívanie služby opakované  platby v mobilnej aplikácii VšZP za podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach pre opakované platby,
  2. na podanie reklamácie v zmysle článku VI. Všeobecných podmienok pre opakované platby.
 2.  Držiteľ platobnej karty je povinný:
  1. zadať do platobnej brány Štátnej pokladnice pravdivé údaje týkajúce sa platobnej karty,
  2. dôkladne sa oboznámiť so Všeobecnými podmienkami pre opakované platby a dodržiavať ich ustanovenia,
  3. bez zbytočného odkladu aktualizovať údaje (číslo karty, platnosť karty, CVV kód) pričom na registráciu novej platobnej karty Držiteľa je potrebné udelenie nového súhlasu s realizáciou opakovaných platieb,
  4. na žiadosť VšZP, ktorá bude Držiteľovi platobnej karty zaslaná prostredníctvom PUSH správy a notifikáciou vo forme správy do schránky správ v mobilnej aplikácii VšZP, v prípade neúspešnej opakovanej platby, preveriť zadanú platobnú kartu,
  5. sledovať zmeny Všeobecných podmienok pre opakované platby.

Článok V

Práva a povinnosti VšZP

 1.  VšZP je povinná:
  1. aktivovať službu opakované platby v mobilnej aplikácii VšZP každému vlastníkovi konta, ktorý je platiteľom poistného, udelil súhlas s realizáciou opakovaných platieb v mobilnej aplikácii VšZP, a ktorý pravdivo a správne registruje údaje týkajúce sa platobnej karty, za správnosť údajov zodpovedá Držiteľ platobnej karty,
  2. poskytovať služby opakovaných platieb v dohodnutom rozsahu a kvalite,
  3. informovať Držiteľa platobnej karty prostredníctvom PUSH správy a notifikáciou vo forme správy do schránky správ v mobilnej aplikácii VšZP , že počas 6-tich mesiacov nebola zrealizovaná žiadna opakovaná platba,
  4. informovať Držiteľa platobnej karty prostredníctvom PUSH správy a notifikáciou vo forme správy do schránky správ v mobilnej aplikácii VšZP o nezrealizovaní platby a v prípade nezrealizovanej opakovanej platby, vyzvať ho na kontrolu údajov registrovanej platobnej karty,
  5. informovať Držiteľa platobnej karty o ukončení uplynutia lehoty udelenia súhlasu (jeden rok od zrealizovania poslednej opakovanej platby) a vyzvať ho na udelenie nového súhlasu,
  6. informovať Držiteľa platobnej karty prostredníctvom PUSH správy a notifikáciou vo forme správy do schránky správ v mobilnej aplikácii VšZP o blížiacom sa dátume expirácie platobnej karty.
  7. informovať Držiteľa platobnej karty o zrušení udeleného súhlasu s realizáciou opakovaných platieb v mobilnej aplikácii VšZP v zmysle Článku V, bod B Všeobecných podmienok pre opakované platby,
  8. informovať Držiteľa platobnej karty prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP o transakciách vykonávaných na základe tejto dohody,
  9. nespracovávať ďalšie opakované platby, pokiaľ Držiteľ platobnej karty podá reklamáciu voči opakovanej platbe.
 2.  VšZP má právo:
  1. zrušiť poskytovanie služby opakované platby z dôvodu:
   • nedodržiavania všeobecných podmienok pre opakované platby zo strany Držiteľa platobnej karty,
   • registrovania nepravdivých údajov zo strany Držiteľa platobnej karty,
  2. zablokovať poskytovanie služby opakované platby z dôvodu:
   • podozrenia na zneužitie služby opakované platby Držiteľom platobnej karty.

Článok VI

Reklamácie služby opakované platby v mobilnej aplikácii VšZP

 1. VšZP sa zaväzuje riešiť všetky podané reklamácie zo strany Držiteľa platobnej karty v súvislosti so službou opakované platby v mobilnej aplikácii VšZP. Reklamácie služby opakované platby sa riešia písomnou formou (elektronicky alebo listinne) alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke VšZP.
 2. Ak Držiteľ platobnej karty označí niektorú transakciu alebo výšku transakcie uskutočnenú prostredníctvom služby opakované platby za spornú, VšZP sa zaväzuje preukázať správnosť a oprávnenosť transakcie a riadne poskytnutie služby opakované platby hodnovernými dokladmi, prípadne poskytnúť Držiteľovi platobnej karty ďalšie požadované informácie o transakcii najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie k spornej transakcii.
 3. Vo vzťahu k reklamácii transakcie VšZP disponuje iba súhlasom s realizáciou opakovaných platieb a informáciou o pripísaní úspešne zrealizovanej transakcie uskutočnenej prostredníctvom služby opakované platby v mobilnej aplikácii VšZP. V prípade reklamácie vie VšZP na vyžiadanie poskytnúť iba informácie podľa predchádzajúcej vety.
 4. VšZP rozhodne o reklamácií bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie.
 5. Pokiaľ Držiteľ platobnej karty podá reklamáciu voči opakovanej platbe, VšZP nebude spracovávať žiadne ďalšie transakcie z platobnej karty Držiteľa.
 6. VšZP sa zaväzuje, že v prípade, ak jej z dôvodu oprávnenej reklamácie týkajúcej sa služby opakované platby v mobilnej aplikácii VšZP vznikne povinnosť vrátiť Držiteľovi platobnej karty spornú sumu, urobí tak neodkladne, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia oprávnenosti reklamácie, v prospech účtu Držiteľa platobnej karty, pokiaľ sa s Držiteľom platobnej karty nedohodne inak.
 7. Akákoľvek opakovaná platba spracovaná po dobe, keď Držiteľ platobnej karty zrušil súhlas s realizáciou opakovaných platieb, bude bezodkladne vrátená na účet Držiteľa platobnej karty.

Článok VII

Spracúvanie osobných údajov

 1. VšZP spracúva osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej aj ako „ GDPR“) za účelom výkonu práv a povinností vyplývajúcich z tejto dohody. Právny základ je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 2. Ide  o osobné  údaje,  ktoré  sú  spracúvané  prostredníctvom  mobilnej  aplikácie  VšZP a osobné údaje potrebné na identifikáciu dotknutej osoby pri vykonávaní platieb prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice, údaje o finančných operáciách a finančných  vzťahoch  v  rámci  verejného  zdravotného  poistenia  a  transakčné  údaje o platbách vykonávaných prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice.
 3. Osobné údaje sú získavané predovšetkým od dotknutej osoby. Osobné údaje VšZP môže získavať aj od iných osôb, ak je to nevyhnutné na plnenie povinností a záväzkov VšZP.
 4. VšZP spracúva osobné údaje počas trvania tejto dohody.
 5. Ostatné informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na www.vszp.sk/oou.

Článok VIII

Všeobecné a záverečné ustanovenia

 1. VšZP má právo zmeniť tieto Všeobecné podmienky pre opakované platby tak, aby zohľadňovali legislatívne zmeny právnych predpisov alebo technické  zmeny v službe opakovaných platieb v mobilnej aplikácii VšZP. Držiteľ platobnej karty, v prípade nesúhlasu s novými Všeobecnými podmienkami pre opakované platby, má právo vyjadriť svoj nesúhlas v lehote do 15 dní od ich zverejnenia, a to tak, že zruší súhlas s realizáciou opakovaných platieb v mobilnej aplikácii VšZP. V prípade, že Držiteľ platobnej karty má mobilnú aplikáciu VšZP deaktivovanú, požiada o zrušenie súhlasu s realizáciou opakovaných platieb príslušnú pobočku VšZP, ktorá mu poskytne formulár na zrušenie súhlasu s realizáciou opakovaných platieb, a ktorá následne zrušenie súhlasu s realizáciou opakovaných platieb vykoná. O zverejnení nových Všeobecných podmienok pre opakované platby bude Držiteľ platobnej karty informovaný prostredníctvom aktuálnych informácií  na  internetovej  stránke  VšZP,  a taktiež  prostredníctvom  PUSH  správy a notifikáciou vo forme správy do schránky správ v mobilnej aplikácii VšZP, ktorá bude Držiteľovi platobnej karty zaslaná najmenej 7 kalendárnych dní pred účinnosťou nových Všeobecných podmienok pre opakované platby.
 2. Tieto Všeobecné podmienky pre opakované platby nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04.2023.

Dokumenty na stiahnutie