Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Žiadosť o splátkový kalendár

Splátkový kalendár

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) môže uzatvoriť splátkový kalendár s platiteľom poistného na základe jeho písomnej žiadosti.

Pre uzatvorenie splátkového kalendára sa vyžaduje najmä:

Vedeli ste že?

Žiadosť o splátkový kalendár môžete podať elektronicky.

  • podanie žiadosti o splátkový kalendár, ktorej vzor je k dispozícii v dokumentoch na stiahnutie,
  • splnené všetky oznamovacie povinnosti (napr. zmena mena, priezviska, platiteľa poistného) a vykazovacie povinnosti (napr. mesačné výkazy od zamestnávateľa),
  • uhradenie požadovanej časti dlhu po podaní žiadosti o splátkový kalendár pred uzatvorením splátkového kalendára,
  • schopnosť plniť splátkový kalendár, teda uhrádzať splátky splátkového kalendára včas a v plnej výške, tak ako sú v splátkovom kalendári rozvrhnuté a zároveň včas a v plnej výške uhrádzať bežné preddavky na poistné podľa zákona,
  • v niektorých prípadoch aj vydanie a doručenie výkazu nedoplatkov na pohľadávky, ktoré majú byť splácané prostredníctvom splátkového kalendára.

Úhrada požadovaná po podaní žiadosti o splátkový kalendár

Pred uzatvorením splátkového kalendára sa vyžaduje, aby platiteľ/poistenec uhradil do 15 dní od podania žiadosti o splátkový kalendár požadovanú sumu z dlhu evidovaného ku dňu podania žiadosti o splátkový kalendár. Požadovaná suma je vo výške 40% z neuhradeného dlžného poistného, preddavkov na poistnom, nedoplatkov z ročného zúčtovania, ktoré sú ku dňu podania žiadosti o splátkový kalendár po splatnosti.

Nárok na plnú zdravotnú starostlivosť a zoznam dlžníkov

Uzatvorením splátkového kalendára vzniká dlžníkovi nárok na plnú zdravotnú starostlivosť. Tento nárok trvá, ak dlžník plní splátkový kalendár riadne a včas. V prípade omeškania úhrady ktorejkoľvek splátky zaniká nárok na plnú zdravotnú starostlivosť a dlžník má nárok už len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Uzatvorením splátkového kalendára ostáva platiteľ aj naďalej evidovaný v zozname dlžníkov.

Predmet splátkového kalendára

V prípade, že časť, resp. celý dlh, platiteľa/poistenca vymáha Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. už prostredníctvom súdneho exekútora, nie je možné na túto časť, resp. celý dlh, uzatvoriť splátkový kalendár. Splátkový kalendár si však poistenec alebo platiteľ môže dohodnúť priamo so súdnym exekútorom.

Podanie žiadosti

Žiadosť o splátkový kalendár môžete podať:

  • elektronicky cez ePobočku , časť Žiadosti (platí pre SZČO, samoplatiteľa a zamestnávateľov),
  • prostredníctvom elektronického formulára , kde vložíte vyplnenú a podpísanú žiadosť,
  • poštou alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke .

Upozornenie:
Tlačivo žiadosti o splátkový kalendár je potrebné podpísať platiteľom poistného na dvoch miestach. Prvý podpis sa vzťahuje k samotnej žiadosti o splátkový kalendár a druhý podpis sa vzťahuje k udeleniu/neudeleniu súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Dokumenty na stiahnutie