Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Preventívne prehliadky

Aké najčastejšie diagnózy odhalí preventívna prehliadka u všeobecného lekára? Nie je to len zvýšený krvný tlak či cholesterol, pravidelné vyšetrenia sú tiež účinnou prevenciou rakoviny a ďalších civilizačných chorôb.

Zo zákona máte právo na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre deti a dorast, všeobecného lekára pre dorast a dospelých, zubára, gynekológa, urológa a gastroenterológa. Viete, ako prebieha preventívna prehliadka a na čo všetko máte počas vyšetrenia u lekára nárok?

Všeobecný lekár pre dorast a dospelých

Na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára máte nárok raz za dva roky. Evidovaní darcovia krvi, orgánov alebo tkanív a pacienti po absolvovaní onkologickej liečby odporúčaných na ďalšie sledovanie u všeobecného lekára by ju mali absolvovať každý rok.

Čo vás čaká v ordinácii:  

 • Preventívnu prehliadku zvykne lekár začať pohovorom, v ktorom sa sústredí na riziká vyplývajúce z rodinnej anamnézy, pracovnej záťaže a životného štýlu, skontroluje stav očkovania (napr. tetanus).
 • Nasleduje komplexné vyšetrenie celého tela od hlavy po päty, a to pohľadom, pohmatom, poklepaním, posluchom, skontroluje hmotnosť, pulz a tlak krvi.
 • Súčasťou preventívnej starostlivosti od 40 rokov  je aj prehliadka zameraná na kardiovaskulárne choroby.
 • V rámci preventívnej prehliadky pacient absolvuje odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia (moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, alanínaminotransferáza ALT, gamaglutamyltransferáza GMT, krvný obraz vrátane trombocytov).
 • Vyšetrenie celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, non-HDL cholesterolu, LDL cholesterolu, triacylglycerolov sa vykonáva u poistencov, ktorí dosiahli vek 17 alebo 18 rokov a u poistencov starších ako 40 rokov. Súčasťou vyšetrenia u poistencov nad 40 rokov je aj EKG záznam činnosti srdca.
 • Pacientom nad 50 rokov alebo s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka sa vyšetruje aj prítomnosť krvi v stolici. Týmto vyšetrením sa dá odhaliť rakovina hrubého čreva a konečníka vo veľmi skorých štádiách, dokonca ešte v predrakovinových stupňoch ochorenia. Takéto štádium ochorenia sa ľahšie a rýchlejšie lieči a má dobrú prognózu vyliečenia.
 • Neoddeliteľnou súčasťou preventívnej prehliadky je poradenstvo o zdravom spôsobe života.

Získajte viac pre svoje zdravie

Opýtajte sa svojho lekára na zdravotný benefit od VšZP, ktorý prispieva k prevencii vážnych ochorení. Z včasnej diagnostiky ischemickej choroby dolných končatín sa dá predpovedať pravdepodobnosť vzniku srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody. Stanovenie tzv. ABI indexu vám v rámci preventívnej prehliadky VšZP preplatí.

Rakovina hrubého čreva a konečníka sa dá odhaliť vo veľmi skorých štádiách, dokonca ešte v predrakovinových stupňoch ochorenia. Včasné štádium sa ľahšie a rýchlejšie lieči. VšZP si uvedomuje dôležitosť prevencie vzniku vážnych ochorení, preto osobitne uhrádza náklady za vyšetrenie prítomnosti krvi v stolici už od 40 rokov veku.

VšZP svojim poistencom navyše hradí v rámci preventívnej prehliadky aj špecializované vyšetrenie rizika vzniku cievnej mozgovej príhody. Je určené poistencom nad 40 rokov so zameraním na identifikáciu rizikových faktorov cievnej mozgovej príhody. Podľa štatistík až polovica pacientov postihnutých cievnou mozgovou príhodou do jedného mesiaca zomiera a druhá polovica sa stáva invalidnými. Pri včasnom podchytení relevantných faktorov možno toto riziko zmierniť.

Všeobecný lekár pre deti a dorast

Preventívne prehliadky detí sú častejšie ako preventívne prehliadky dospelých. Najmä rodičia najmenších detí môžu využívať pravidelnú poradňu, kde  majú priestor na rozhovor a zodpovedanie otázok o zdravotnom stave dieťaťa.

Čo čaká deti v ordinácii:
Deti absolvujú u všeobecného lekára pre deti a dorast 9 prehliadok do 1 roku života, z toho najmenej 3 prehliadky v prvých troch mesiacoch, 1 prehliadku vo veku 18 mesiacov a medzi 3. a 18. rokom veku 1 preventívnu prehliadku raz za 2 roky. Poistenci od 18 rokov  do 25 rokov a 364 dní absolvujú preventívne prehliadky   raz za 2 roky

Mladšie deti

 • Prvá preventívna prehliadka sa spravidla vykonáva do 3 pracovných dní po prepustení novorodenca z pôrodnice alebo z nemocnice. Ide o bazálne vyšetrenie novorodenca pozostávajúce z komplexného pediatrického vyšetrenia, vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa, kontroly vykonania skríningových vyšetrení v pôrodnici,   založenia zdravotnej dokumentácie. Pri vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí sa tvar a veľkosť veľkej fontanely (VF), švy, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia, auskultačný nález na srdci, stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov, symetria dolných končatín a pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetria sa novorodenecké reflexy. Poskytne sa poradenstvo rodičom a podporí sa laktačný program.
 • Súčasťou preventívnych prehliadok u detí sú aj laboratórne vyšetrenia. Sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov sa u dojčiat vykonáva do 4. týždňa života.

Staršie deti

Následné preventívne prehliadky u dieťaťa sú zamerané komplexne na jeho psychomotorický vývin a povinné očkovanie podľa schválenej očkovacej schémy.

 • Orientačne sa vyšetrí sluch, reakcie očí a  zraková ostrosť. Lekár overí lateralitu, znalosť farieb, vyšetrí reč, slovnú zásobu, skontroluje správnosť zakrivenia chrbtice, posudzuje pohlavný a psychický vývoj, zameria sa na hľadanie prípadných telesných deformít a  porúch správania.
 • Hodnotí sa sociálna situácia. Podľa veku sa posudzujú zdravotné schopnosti dieťaťa vo vzťahu k povinnej školskej dochádzke alebo telesnej výchove.

Súčasťou preventívnych prehliadok je aj meranie tlaku a laboratórne vyšetrenia:

 • Odmeria sa krvný tlak a opakovane sa vyšetrujú moč, prípadne močový sediment –  pri šiestej preventívnej prehliadke (v 5. až 7. mesiaci života), v 3. roku života, 5. roku života, 6. roku života, 9. roku života, 11. roku života, 13. roku života, 15. roku života a 17. roku života.
 • V 11. roku života sa vykonáva aj odber krvi na vyšetrenie sedimentácie erytrocytov.
 • V posledných rokoch sa detská preventívna prehliadka rozšírila v 11. a 17. roku života o sledovanie rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení, predovšetkým meraním hladiny cholesterolu v krvi, a v 17. alebo 18. roku života aj o vyšetrenie triacylglycerolov. Včasná identifikácia dieťaťa so zmeneným metabolizmom tukov a jej následné riešenie je najlepším preventívnym opatrením na zabránenie vzniku srdcovocievnych ochorení v produktívnom veku života. V prípade potreby sa dieťa odosiela na potrebné odborné vyšetrenia.
 • Očkovanie proti Očkovanie proti rotavírusom sa vykonáva sa od 6. týždňa života do 24. eventuálne 32. týždňa života, ktoré môže byť vykonané aj mimo preventívnej prehliadky.
 • V súvislosti s prevenciou infekcie HPV (ľudský papilomavírus) sa v ambulancii pediatra             v rámci preventívnej prehliadky alebo mimo preventívnej prehliadky vykonáva očkovanie proti HPV.

Zdravie detských športovcov

Ak je vaše dieťa aktívne v organizovanom športovom klube, raz do roka má nárok na preventívnu prehliadku v špecializovanej ambulancii telovýchovného lekárstva. Zdravotná poisťovňa uhrádza výkon čiastočne.

Získajte viac pre svoje dieťa

Deťom poisteným vo VšZP venujú lekári počas preventívnej prehliadky zvýšenú pozornosť.

VšZP motivuje aj vášho pediatra či pediatričku, aby sa viac zaujímali o nesprávne stravovacie návyky a zvýšenú hmotnosť detí vo veku 3 až 7 rokov, ktoré môžu podnietiť vznik metabolických i srdcovocievnych ochorení. Pomôžeme bojovať vášmu dieťaťu s obezitouLekár ho bude pravidelne sledovať vo svojej ambulancii, poskytne vám odborné poradenstvo v otázkach správnej životosprávy a úpravy jedálnička. V prípade potreby bude lekár liečbu vášho dieťaťa konzultovať s ďalšími odborníkmi, aby spolu s nimi nastavil účinnú liečbu.

Malé zúbky s veľkým úsmevom

Aj o mliečne zuby sa treba starať. Deti majú absolvovať preventívnu prehliadku u zubára dokonca častejšie ako ich rodičia, a to dvakrát do roka. Prvá návšteva ich podľa odporúčaní čaká už po dovŕšení jedného roka.  

Absolvované prehliadky si môžete poznačiť do Zubného preukazu dieťaťa, ktorý dostáva každá mamička pri odchode z pôrodnice v kufríku Ja a moje bábätko. 

Čisté zúbky sú zdravé zúbky. VšZP preto v rámci Peňaženky zdravia poskytuje deťom raz ročne príspevok na  strojček na zuby dentálnu hygienu do výšky 30 eur.

Gynekológ

Prvá preventívna prehliadka v gynekologickej ambulancii čaká ženy po dovŕšení osemnástich rokov alebo skôr, ak sú tehotné. K lekárovi potom chodia na pravidelné vyšetrenie každý rok.

Čo vás čaká v ordinácii:

Počas prehliadky lekár dôkladne zisťuje pacientkinu anamnézu, poskytuje jej odborné poradenstvo v súvislosti s antikoncepciou, hormonálnou substitučnou liečbou, prevenciou sexuálne prenosných ochorení a poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít pri pozitívnej rodinnej anamnéze a prítomnosti ďalších rizikových faktorov u ženy.

Súčasťou preventívnej prehliadky je komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane:

 • palpačného vyšetrenia prsníkov,
 • ultrasonografického vyšetrenia sondou vaginálne a abdominálne, teda cez brucho,
 • každé dva roky sa robí tiež ultrasonografické vyšetrenie prsníkov,
 • pokiaľ má žena dokázanú mutáciu BRCA 1 génu, od veku 30 rokov podstupuje v rámci preventívnej prehliadky odber krvi na vyšetrenie tumor markeru Ca 125, a to raz za 6 mesiacov,
 • ženy s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu vaječníkov staršie ako 35 rokov podstupujú raz za rok odber krvi.

Preventívna starostlivosť pomáha pri vyhľadávaní rakoviny prsníka a krčka maternice:

 • RTG mamografia sa vykonáva u žien vo veku 40 – 69 rokov raz za 2 roky.
 • Cytológia biologického materiálu z krčka maternice sa na základe verejného zdravotného poistenia vykonáva u žien vo veku 23 – 64 rokov. Prvé dva odbery cytológie sa realizujú v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov sa pokračuje v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Vo veku 64 rokov sa skríning ukončí, ak budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne.

Mamičky dostávajú špeciálnu starostlivosť

Preventívne prehliadky v materstve by mali ženy absolvovať raz mesačne počas tehotenstva a raz do šesť týždňov po pôrode.

Kompletná preventívna prehliadka tehotných zahŕňa:

 • podrobnú anamnézu a celkové fyzikálne vyšetrenie, vrátane vyšetrenia výšky, hmotnosti, krvného tlaku a pulzu,
 • pri vyšetrení brucha a panvy lekár stanoví veľkosť maternice, vyšetrí kostenú panvu na symetriu a primeranosť, vyšetrí krčok maternice a od 6. týždňa vyšetruje aj ozvy plodu.

Tehotná žena ďalej podstupuje laboratórne vyšetrenia moču, krvi, krvnej skupiny a Rh-faktora, špeciálne vyšetrenia podľa potreby vzhľadom na zdravotný stav tehotnej ženy alebo plodu:

 • externé kardiotokografické vyšetrenie,
 • ultrazvukové sledovanie tehotenstva spolu s biometriou a posúdením vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie, a to najviac tri razy počas fyziologického tehotenstva. VšZP zaplatí navyše aj štvrté sonografické vyšetrenie tesne pred pôrodom.
 • Počas tehotenstva by mala žena absolvovať dve preventívne prehliadky u zubného lekára, jednu prehliadku na konci prvého alebo na začiatku druhého trimestra a jednu prehliadku v treťom trimestri.

Získajte viac pre svoje zdravie

Chránime ženy pred rakovinou krčka maternice už skôr. Cytologické vyšetrenie ženy zo zákona podstupujú prvýkrát ako 23-ročné. VšZP vám vyšetrenie uhradí pri každej preventívnej prehliadke už od 18 rokov. V prípade nejednoznačného výsledku konvenčnej cytológie uhradí aj vyšetrenie tzv. LBC metódou, ktorá pri sporných nálezoch pomôže lepšie stanoviť diagnózu.

VšZP nad rámec zákona uhrádza každoročne pri preventívnej prehliadke aj kolposkopiu. Je to vyšetrenie krčka maternice, ktoré je dôležitou súčasťou prevencie rakoviny krčka maternice.

Urológ

Preventívna prehliadka u urológa sa týka výhradne mužov. Je zameraná na vyhľadávanie onkologických ochorení mužských pohlavných orgánov a prostaty.

Čo vás čaká v ordinácii:

Kompletná preventívna urologická prehliadka zahŕňa:

 • fyzikálne vyšetrenie,
 • palpačné vyšetrenie prostaty per rektum (cez konečník),
 • palpačné vyšetrenie semenníkov,
 • ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek.

Počas preventívnej prehliadky sa odoberá krv na laboratórne vyšetrenie prostatického špecifického antigénu a kreatinínu, chemicky sa vyšetrí moč a močový sediment.

Prehliadka sa vykonáva u mužov od 50. roku veku alebo u mužov od 40. roku veku, ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytlo ochorenie na karcinóm prostaty.

Ako často treba absolvovať preventívne prehliadky:

 • raz za tri roky od 50 rokov veku alebo
 • v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve:
 • s hodnotami PSA <= 1,0 ng/ml raz za tri roky nad 40 rokov veku alebo
 • s hodnotami PSA 1,1 ng/ml - 2,5 ng/ml raz za dva roky nad 40 rokov, alebo
 • s hodnotami PSA 2,6 ng/ml - 4,0 ng/ml raz za jeden rok vo veku nad 40 rokov veku.

Ako môžem získať viac pre svoje zdravie

Ubezpečte sa, že ste zdraví, a využite možnosť absolvovať preventívnu prehliadku v urologickej ambulancii už o desať rokov skôr, ako to stanovuje zákon. VšZP osobitne uhrádza náklady za urologickú preventívnu prehliadku každému poistencovi už od 40 rokov veku.

Gastroenterológ

Preventívna prehliadka v gastroenterologickej ambulancii je mimoriadne dôležitá. Ide o vyšetrenie konečníka a hrubého čreva kolonoskopom, ktoré dokáže odhaliť už predrakovinové štádiá kolorektálneho karcinómu a zachrániť vám život.

Čo vás čaká v ordinácii:

Vyšetrenie je zamerané na vyhľadávanie polypov a včasných štádií rakoviny hrubého čreva a konečníka. V priebehu kolonoskopického vyšetrenia pri zistení nádoru alebo polypu sa z jeho povrchu odoberá vzorka tkaniva, ktorá sa odosiela na histologické vyšetrenie a podľa možností sa polyp endoskopicky odstráni.

Vyšetrenie majú podstúpiť poistenci vo veku nad 50 rokov. U ľudí so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva vykonáva bez vekového obmedzenia.

Ako často treba absolvovať preventívne prehliadky:

 • raz za desať rokov
 • pri negativite prvej preventívnej kolonoskopickej prehliadky u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa ďalšia preventívna kolonoskopická prehliadka vykonáva v periodicite raz za päť rokov.

Zubný lekár

Dospelý má nárok na preventívnu prehliadku u zubára raz ročne.  Tehotné poistenky majú absolvovať dve preventívne prehliadky u zubného lekára počas toho istého tehotenstva, a to jednu preventívnu prehliadku na konci prvého trimestra alebo na začiatku druhého trimestra a jednu preventívnu prehliadku v treťom trimestri.

Preventívnu návštevu zubnej ambulancie neodkladajte. Ošetrenie zubného kazu v základnom prevedení sa plne uhrádza z verejného zdravotného poistenia len vtedy, ak bol poistenec na preventívnej prehliadke u zubného lekára v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Čo vás čaká v ordinácii:

V zubárskom kresle podstúpite:

 • podrobnú prehliadku chrupu, parodontu a mäkkých tkanív ústnej dutiny,
 • kontrolu medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov,
 • lekár určí indexy kazivosti chrupu a krvácania ďasien,
 • skontroluje prípadné zubné náhrady,
 • skontroluje hygienické návyky a poučí pacienta o správnom čistení chrupu.

Ušetrite peniaze pomocou našej aplikácie

Aplikácia VšZP vám pripomenie preventívne prehliadky, na ktoré máte nárok. V prípade zubára vám to môže ušetriť peniaze, pretože  ošetrenie zubného kazu  hradíme len vtedy, ak ste v predchádzajúcom kalendárnom roku absolvovali preventívnu prehliadku.