Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo
Sídlo: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Richard Strapko
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP
Osoby zodpovedné za verejné obstarávanie emailová adresa Telefónne číslo
Mgr. Martin Garaj, PhD
vedúci odboru verejného obstarávania
martin.garaj@vszp.sk 02 / 20 824 679
Ing. Jana Hosová jana.hosova@vszp.sk 02 / 20 824 515
Mgr. Peter Jombík peter.jombik@vszp.sk 02 / 20 824 608
Mgr. Daniela Krnáčová daniela.krnacova@vszp.sk 02 / 20 824 735
Mgr. Kristína Latáková kristina.latakova@vszp.sk 02 / 20 824 126
Ing. Miloslav Matonog miloslav.matonog@vszp.sk 02 / 20 824 678
Ing. Denisa Ondrušová denisa.ondrusova@vszp.sk 02 / 20 824 663

Verejné obstarávanie sa riadi Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy určené zákonom o verejnom obstarávaní.

Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní sa ustanovujú finančné limity pre zákazky na:

  • Tovary
  • Služby
  • Stavebné práce

v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky.

Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sú zverejňované:

  • v Úradnom vestníku Európskej únie
  • vo Vestníku verejného obstarávania.

Postupy zadávania podlimitných zákaziek sú zverejňované:

  • vo Vestníku verejného obstarávania.

Postupy zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou bežne dostupných na trhu s predpokladanou hodnotou zákazky vyššou ako 5 000,00 eur bez DPH sú zverejňované:

  • v Elektronickom kontraktačnom systéme.

VšZP zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a v Profile verejného obstarávateľa na ÚVO.

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní, realizuje v súlade s platnou Smernicou odbor verejného obstarávania.

Verejné obstarávanie podľa schváleného plánu na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek, zabezpečuje Odbor verejného obstarávania v spolupráci s odbornými koordinátormi z jednotlivých organizačných útvarov VšZP.

Podľa Z á k o n a č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona č. 34/2014 účinný od 27.2.2014 Vám týmto oznamujeme, že všetky zákazky sú od 28.2.2014 zverejňované v centrálnom úložisku zriadenom Úradom pre verejné obstarávanie.

Iné dokumenty

Súhrnná správa o zákazkach s cenami vyššími ako 1000 €

Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.