Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo
Sídlo: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Richard Strapko
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP
Osoby zodpovedné za verejné obstarávanie emailová adresa Telefónne číslo
Mgr. Martin Garaj, PhD
vedúci odboru verejného obstarávania
martin.garaj@vszp.sk 02 / 20 824 679
Ing. Jana Hosová jana.hosova@vszp.sk 02 / 20 824 515
Mgr. Peter Jombík peter.jombik@vszp.sk 02 / 20 824 608
Mgr. Daniela Krnáčová daniela.krnacova@vszp.sk 02 / 20 824 735
Mgr. Kristína Latáková kristina.latakova@vszp.sk 02 / 20 824 126
Ing. Miloslav Matonog miloslav.matonog@vszp.sk 02 / 20 824 678
Ing. Denisa Ondrušová denisa.ondrusova@vszp.sk 02 / 20 824 663

Verejné obstarávanie sa riadi Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy určené zákonom o verejnom obstarávaní.

Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní sa ustanovujú finančné limity pre zákazky na:

  • tovary
  • služby
  • stavebné práce

v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky.

Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sú zverejňované:

  • v Úradnom vestníku Európskej únie
  • vo Vestníku verejného obstarávania.

Postupy zadávania podlimitných zákaziek sú zverejňované:

  • vo Vestníku verejného obstarávania.

Postupy zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou bežne dostupných na trhu s predpokladanou hodnotou zákazky vyššou ako 5 000,00 eur bez DPH sú zverejňované:

  • v Elektronickom kontraktačnom systéme.

VšZP zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a v Profile verejného obstarávateľa na ÚVO.

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní, realizuje v súlade s platnou Smernicou odbor verejného obstarávania.

Verejné obstarávanie podľa schváleného plánu na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek, zabezpečuje Odbor verejného obstarávania v spolupráci s odbornými koordinátormi z jednotlivých organizačných útvarov VšZP.

Podľa Z á k o n a č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona č. 34/2014 účinný od 27.2.2014 Vám týmto oznamujeme, že všetky zákazky sú od 28.2.2014 zverejňované v centrálnom úložisku zriadenom Úradom pre verejné obstarávanie.

Iné dokumenty

Súhrnná správa o zákazkach s cenami vyššími ako 1000 €