Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Všeobecné podmienky k produktu Uvítací bonus

Úvod

 1. Tieto podmienky používania ustanovujú kritériá pre používanie benefitu Uvítací bonus (ďalej ako „Uvítací bonus“) od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka číslo: 3602/B, oddiel: Sa (ďalej len „VšZP“), založeného na podpore zdravia a prevencie poistencov VšZP. Účelom podmienok používania Uvítacieho bonusu je ustanovenie pravidiel a podmienok získania, využívania a uhrádzania Uvítacieho bonusu ako benefitu pre poistencov VšZP.

Článok 1
Základné pojmy

 1. Uvítací bonus je benefit pre poistencov s nárokom od VšZP. Uvítací bonus umožňuje poistencom s nárokom v súlade s platnou legislatívou a podmienkami používania získať finančný príspevok na doplatky a úhradu za nákup humánnych liekov, potravín a výživových doplnkov, zdravotníckych potrieb a vybraných kozmetických prípravkov u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v rozsahu definovanom v článku 5 podmienok používania. Uvítací bonus  je  prístupný  poistencom  vo  voľne  dostupnej mobilnej  aplikácii  VšZP  (ďalej  len ;mobilná aplikácia“) alebo v elektronickej pobočke VšZP dostupnej na  http://www.epobocka.com (ďalej len „ePobočka“). Mobilná aplikácia a ePobočka slúžia na podávanie žiadostí podľa bodu 1.7, 4.2 a 4.3 podmienok používania Uvítacieho bonusu a získanie informácií o tomto benefite, počiatočnom stave, čerpaní, aktuálnom zostatku finančného príspevku za príslušný kalendárny rok.
 2. Poistenec s nárokom je poistenec VšZP spĺňajúci podmienky v zmysle článku 2 týchto podmienok používania.
 3. Benefit je možnosť poistenca s nárokom získať finančný príspevok na doplatky a úhradu za nákup humánnych liekov, potravín a výživových doplnkov, zdravotníckych potrieb a vybraných kozmetických prípravkov u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v rozsahu definovanom v článku 5 podmienok používania, a to v súlade s podmienkami používania.
 4. Čerpanie benefitu je proces, prostredníctvom ktorého sa žiadosťou podľa bodu 1.7 podmienok používania uplatňuje nárok na úhradu finančného príspevku.
 5. Finančný príspevok je príspevok v úhrnnej výške maximálne 50 eur za kalendárny rok, ktorú VšZP v príslušnom kalendárnom roku 2024 poskytne poistencovi s nárokom na úhradu benefitu, pričom finančný príspevok je možné čerpať aj po častiach v súlade s podmienkami používania.
 6. Všeobecné podmienky pre používanie benefitu Uvítací bonus tvoria súhrn dojednaní zaväzujúcich poistencov VšZP a ich zákonných zástupcov pri získaní, využívaní a uhrádzaní Uvítacieho bonusu. Podmienky používania sú dostupné a zverejnené na webovom sídle VšZP www.vszp.sk, v mobilnej aplikácii a ePobočke.
 7. Žiadosť o úhradu finančného príspevku je žiadosť podaná poistencom s nárokom elektronicky prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP alebo ePobočky.

Článok 2 
Nárok na Uvítací bonus

 1. Nárok na Uvítací bonus má poistenec s nárokom, ktorým je poistenec spĺňajúci všetky nasledovné podmienky súčasne:
  1. ktorého poistný vzťah s VšZP vznikol ku dňu 01.01.2024;
  2. ktorý bezprostredne pred týmto dátumom nebol poistencom VšZP;
  3. ktorý má aktivovaný prístup do mobilnej aplikácie VšZP alebo ePobočky v súlade so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie a používanie elektronických služieb ePobočky a mobilnej aplikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.;
  4. ktorý  sa  pravidelne  podrobuje  preventívnym  prehliadkam  u všeobecného  lekára  pre dospelých resp. všeobecného lekára pre deti a dorast;
  5. ktorý vyjadril výslovný súhlas s podmienkami používania;
  6. ktorý vyjadril výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov o zdraví podľa článku 7 podmienok používania.
 2. Nárok na Uvítací bonus zaniká a poistenec stráca status poistenca s nárokom z dôvodu zániku verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike.
 3. Nárok na Uvítací bonus zaniká najneskôr dňa 31.12.2024.
 4. Zánikom nároku na Uvítací bonus zaniká možnosť podať žiadosť o úhradu finančného príspevku.

Článok 3
Nárok na úhradu finančného príspevku

 1. Nárok na úhradu finančného príspevku má každý poistenec s nárokom, ktorý:
  1. podal spôsobom ustanoveným podmienkami používania žiadosť o úhradu finančného príspevku a doložil sken alebo fotografiu dokladu o úhrade v lehotách ustanovených v podmienkach používania;
  2. má   v čase   úhrady   finančného   príspevku   VšZP   podľa   bodu   4.6   podmienok používania nárok na plnú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike;
  3. má v čase úhrady finančného príspevku VšZP podľa bodu 4.6 podmienok používania určeného platiteľa poistného, a to za celé obdobie poistného vzťahu vo VšZP, ktorý vznikol podľa bodu 2.1. písmena a) podmienok používania,
  4. spĺňa všetky podmienky používania.

Článok 4
Všeobecné pravidlá čerpania benefitu

 1. VšZP poskytuje poistencovi s nárokom finančný príspevok na ním alebo jeho zákonným zástupcom uhradenú lekárenskú starostlivosť definovanú v článku 5 podmienok používania.
 2. Žiadosť o úhradu finančného príspevku v rámci Uvítacieho bonusu podáva poistenec s nárokom za seba alebo zákonný zástupca za poistenca s nárokom vo veku do 18 rokov a poistenca s nárokom, ktorý bol pozbavený alebo obmedzený na spôsobilosti na právne úkony, a to do 60 kalendárnych dní odo dňa úhrady poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti, najneskôr však do 31.12.2024. Žiadosť o úhradu finančného príspevku sa podáva samostatne za každého poistenca s nárokom.
 3. Žiadosť o úhradu finančného príspevku sa podáva výhradne elektronicky prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo ePobočky. V žiadosti poistenec s nárokom, resp. zákonný zástupca podľa bodu 4.2 vyplní všetky povinné polia a priloží všetky povinné prílohy, pričom je povinný uviesť pravdivé a úplné informácie. Žiadosť sa podáva spolu s priložením fotografie alebo skenu dokladu o úhrade za nákup produktov, na ktoré sa vzťahuje Uvítací bonus, špecifikovaných v článku 5 podmienok používania (akceptované formáty sú: jpg, jpeg, jpe, png). Sken/fotografia dokladu o úhrade musí obsahovať QR kód a musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu. Vo výnimočných prípadoch, kedy poistenec s nárokom alebo jeho zákonný zástupca nie je samostatne schopný podať žiadosť, môže VšZP na základe žiadosti poistenca s nárokom alebo jeho zákonného zástupcu udeliť výnimku a zadať žiadosť za poistenca s nárokom, pričom poistenec musí splniť ostatné podmienky používania.
 4. V prípade, že žiadosť o úhradu finančného príspevku a jej prílohy nebudú obsahovať povinné náležitosti, je VšZP oprávnená vyzvať poistenca s nárokom, resp. jeho zákonného zástupcu na doplnenie alebo opravu. Žiadosť o úhradu finančného príspevku sa považuje za riadne podanú len v prípade, ak spĺňa všetky náležitosti a obsahuje správne prílohy v zmysle výzvy VšZP na doplnenie alebo opravu podľa tohto bodu a v zmysle podmienok používania. V prípade zistenia formálnej a zjavnej chyby v žiadosti o úhradu finančného príspevku je VšZP oprávnená opraviť takúto chybu za účelom plynulého spracovania žiadosti.
 5. Poistenec dobrovoľne poskytne v mobilnej aplikácií alebo ePobočke čestné vyhlásenie, že sa pravidelne podrobuje preventívnym prehliadkam u všeobecného lekára pre dospelých resp. všeobecného lekára pre deti a dorast a spĺňa podmienky používania. Túto skutočnosť bude VšZP overovať na základe poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vykázaných alebo poistencom preukázaných preventívnych prehliadok. Táto podmienka sa neuplatňuje na preventívne prehliadky u všeobecného lekára u poistencov odo dňa dovŕšenia 76. roku života.
 6. Úhradu finančného príspevku vykonáva VšZP priebežne podľa stavu splnenia podmienok používania potrebných na vznik nároku poistenca podľa čl. 2, 3, 4, 5 a 6 podmienok používania najneskôr do 31.01.2025.
 7. VšZP vykoná úhradu finančného príspevku len bezhotovostne na účet v tvare IBAN vedený v banke v Slovenskej republike , ktorý zadal poistenec s nárokom, resp. jeho zákonný zástupca do mobilnej aplikácie alebo ePobočky pri podaní žiadosti.
 8. Nevyčerpaná časť finančného príspevku v príslušnom kalendárnom roku sa neprenáša do nasledujúceho kalendárneho roka. Poistenec nemá nárok na vyplatenie finančnej čiastky za nevyčerpanú časť finančného príspevku. Finančný príspevok slúži len na čerpanie Uvítacieho bonusu v súlade s týmito podmienkami používania.
 9. Žiadosť o úhradu finančného príspevku je možné podať, len ak poistenec s nárokom alebo jeho zákonný zástupca uhradil cenu alebo doplatok za nákup produktov, na ktoré sa vzťahuje Uvítací bonus, špecifikovaných v článku 5 podmienok používania u poskytovateľa lekárenskej zdravotnej  starostlivosti  v  Slovenskej  republike,  s  ktorým  má  VšZP  uzatvorenú  zmluvu o poskytovaní a úhrade lekárenskej zdravotnej starostlivosti.
 10. Podmienky vzniku nároku na úhradu finančného príspevku podľa Čl. 2, 3, 4, 5 a 6 musia byť splnené všetky súčasne. Splnenie podmienok vzniku nároku na Uvítací bonus posudzuje VšZP po podaní žiadosti o úhradu finančného príspevku pre každú žiadosť individuálne. V odôvodnených prípadoch osobitného zreteľa môže zdravotná poisťovňa upustiť od dodržania niektorej alebo všetkých z podmienok uvedených v Čl. 2, 3, 4, 5 a 6 podmienok používania a uhradiť finančný príspevok, ak je to v prospech poistenca.
 11. Ak VšZP po úhrade finančného príspevku dodatočne zistí, že poistenec nespĺňal podmienky používania na úhradu finančného príspevku alebo uviedol nepravdivé alebo nesprávne informácie, ktoré viedli k úhrade finančného príspevku, je takýto poistenec povinný uhradený finančný príspevok vrátiť VšZP na základe jej písomnej výzvy, a to v lehote určenej vo výzve. Vzájomné pohľadávky VšZP a poistenca, resp. člena sa môžu vysporiadať formou jednostranného započítavania.

Článok 5
Vecný rozsah Uvítacieho bonusu

 1. Uvítací bonus sa vzťahuje na finančný príspevok za doplatky a úhrady za nákup humánnych liekov, potravín a výživových doplnkov, zdravotníckych potrieb, kozmetických prípravkov na vlasový systém a na vlasy, kozmetických prípravkov na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu, kozmetických prípravkov ovplyvňujúcich pigmentáciu a prípravkov používaných pri opaľovaní, kozmetických prípravkov určených pre novorodencov a malé deti v zmysle klasifikácie zverejnenej na webovom sídle: https://www.adc.sk/databazy/klasifikacie/adc-strom.html, a to za splnenia podmienok používania.
 2. Uvítací bonus sa nevzťahuje na veterinárne lieky a veterinárne prípravky, kozmetické výrobky okrem výrobkov uvedených v bode 5.1., farmaceutické suroviny a chemikálie a ostatný sortiment v zmysle klasifikácie zverejnenej na webovom sídle: https://www.adc.sk/databazy/klasifikacie/adc-strom.html.
 3. Uvítací bonus sa nevzťahuje na iný sortiment neuvedený v klasifikácii zverejnenej na webovom sídle: https://www.adc.sk/databazy/klasifikacie/adc-strom.html.

Článok 6
Povinnosti poistenca

 1. Poistenec, resp. zákonný zástupca sa zaväzuje:
  1. v mobilnej aplikácií alebo ePobočke uvádzať pravdivé a aktuálne informácie;
  2. neporušovať podmienky používania a platné právne predpisy Slovenskej republiky;
  3. využívať6Uv.íta cí bonus len za účelom čerpania benefitu, postúpenie pohľadávok sa zakazuje;
  4. konať v záujme poistencov s nárokom, ktorých je zákonným zástupcom.

Článok 7
Ochrana osobných údajov

 1. VšZP sa pre účely tohto článku považuje za prevádzkovateľa a poistenec resp. jeho zákonný zástupca sa na účely tohto článku považuje za dotknutú osobu.
 2. Spracúvanie a ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 3. VšZP spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom poskytovania benefitu Uvítací bonus na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia počas doby trvania benefitu Uvítací bonus podľa týchto podmienok používania a počas doby nevyhnutnej na uplatňovanie práv vyplývajúcich z poskytovania benefitu Uvítací bonus. V prípade spracúvania osobných údajov o zdraví je podmienkou spracúvania výslovný súhlas dotknutej osoby podľa článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia. V prípade neudelenia súhlasu alebo jeho odvolania VšZP nemôže poskytnúť benefit Uvítací bonus.
 4. VšZP spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, emailová adresa, telefónne číslo, trvanie poistného vzťahu a ďalšie údaje potrebné na overenie splnenia podmienok na vznik a trvanie nároku na poskytovanie a využívanie benefitu Uvítací bonus, údaje potrebné na uplatnenie žiadosti o úhradu finančného príspevku (sken/fotka dokladu o úhrade z lekárenskej zdravotnej starostlivosti, sken dokumentu preukazujúceho splnenie podmienok alebo výnimku zo splnenia podmienok).
 5. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu. VšZP vykonáva profilovanie osobných údajov.
 6. Aktuálne informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na www.vszp.sk/OOU a na všetkých klientskych pracoviskách.

Článok 8
Prehlásenie o vylúčení zodpovednosti

 1. VšZP vyhlasuje, že vo svojom konaní si počína tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. VšZP nezodpovedá za škodu, ktorá mohla vzniknúť v dôsledku:
  1. nekorektného používania Uvítacieho bonusu zo strany poistenca alebo jeho zákonného zástupcu;
  2. nefunkčnosti elektronických služieb alebo nedostupnosti Uvítacieho bonusu;
  3. nesprávnosti a neaktuálnosti údajov oznámených poistencom alebo jeho zákonným zástupcom;
  4. za nedoručenie dokumentov z dôvodu prevádzkových porúch na strane poistenca, jeho zákonného zástupcu alebo prevádzkovateľa internetu;
  5. používania  Uvítacieho  bonusu  v rozpore  s  podmienkami  používania  a  platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
  6. neoprávnených postupov, neschopnosťou alebo nemožnosťou používania Uvítacieho bonusu v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť;
  7. prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení povinnosti, ak sa nedá rozumne predpokladať, že by povinná strana tuto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by to v dobe vzniku prekážky predvídala, tieto účinky vylučujúce zodpovednosť sa obmedzujú len na dobu trvania prekážky.
 2. VšZP vyhlasuje, že neposkytuje náhradu finančných príspevkov, ak sa preukáže, že došlo ich uplatnením k zneužitiu.
 3. VšZP vyhlasuje, že nárok na úhradu finančných príspevkov neprechádza na právneho nástupcu.

Článok 9
Osobitné ustanovenia

 1. Poistenec alebo jeho zákonný zástupca berie na vedomie, že elektronická komunikácia nahrádza listinnú podobu doručovaných dokumentov v zmysle § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Dokument doručený prostredníctvom mobilnej aplikácie a ePobočky sa považuje za rovnocenný s dokumentom zaslaným poštou na adresu trvalého pobytu, sídla alebo inú adresu určenú pre doručovanie zásielok. Prostredníctvom mobilnej aplikácie a ePobočky nie je potrebné, a teda ani možné, zasielať dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom.
 2. Poistenec s nárokom alebo jeho zákonný zástupca je oprávnený podať písomnú námietku voči výsledku vybavenia  jeho  žiadosti,  ktorú  VšZP  vybaví  v lehote  do  60  pracovných  dní. V súvislosti s Uvítacím bonusom sa neuplatňuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a podanie podľa prvej vety nebude klasifikované ako sťažnosť.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi poistencom a VšZP sa spravujú platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. VšZP si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia podmienky používania zmeniť alebo bez náhrady úplne zrušiť aj bez predchádzajúceho upozornenia poistenca. Zmena je účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podmienok používania v mobilnej aplikácií, ePobočke a na webovom sídle VšZP www.vszp.sk. Tieto podmienky používania boli zverejnené dňa 31.12.2023. Upravujú právne vzťahy medzi VšZP a poistencom pri využívaní benefitu pre rok 2024. Vzťahujú sa na žiadosti podané od 01.01.2024 do 31.12.2024 na lekárenskú starostlivosť uhradenú poistencom od 01.01.2024 do 31.12.2024.
  1. Oblasti neupravené v týchto podmienkach používania sa spravujú ustanoveniami Všeobecných podmienok pre poskytovanie a používanie elektronických služieb ePobočky a mobilnej aplikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. zverejnených na stránke  https://www.vszp.sk/files/vseobecne_podmienky/vseobecne_podmienky_epobocky_a_mobilnej_aplikacie_vszp.pdf a podmienkami ochrany osobných údajov zverejnených na stránke https://www.vszp.sk/oou/

1. v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Dokumenty na stiahnutie