Preskočiť na obsah

Ako sa nestať dlžníkom a čo robiť, ak ste sa ním stali

 • Uhrádzať preddavky na poistné a poistné v správnej výške v termínoch splatnosti
 • Uvádzať správne číslo účtu, správne identifikačné údaje platby (variabilný symbol – VS, kvôli jednoznačnej identifikácii a priradeniu platby, prípadne uviesť aj špecifický symbol)
  1. VS zamestnávatelia – IČO zamestnávateľa doplnené o kód pobočky, prípadne číslo platiteľa pridelené príslušnou pobočkou VšZP
  2. VS SZČO – rodné číslo fyzickej osoby (ak máte 9-miestne RČ, tak na konci doplnené nulou), prípadne číslo platiteľa pridelené pobočkou VšZP
  3. VS ostatní platitelia – rodné číslo fyzickej osoby (ak máte 9-miestne RČ, tak na konci doplnené nulou), prípadne číslo platiteľa pridelené pobočkou VšZP
 • Komunikovať so zdravotnou poisťovňou v prípade akýchkoľvek nejasností či otázok:
  • osobne – v ktorejkoľvek pobočke VšZP
  • elektronicky – cez ePobočku (registrácia a prihlásenie cez www.epobocka.com) – možnosť sledovať svojich platiteľov poistného a stav svojho saldokonta (výšku predpisov, úhrady poistného)
  • e-mailom zaslaným na infolinka@vszp.sk
  • poštou alebo prostredníctvom elektronického formulára na www.vszp.sk - Poradňa – Otázka pre VšZP, prípadne prostredníctvom portálu www.slovensko.sk
  • telefonicky – prostredníctvom Call centra 0850 003 003
 • Uchovávať si všetky relevantné doklady preukazujúce vznik, resp. zánik povinností poistenca a/alebo platiteľa poistného
 • Plniť si oznamovacie povinnosti – oznamovať včas skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného alebo pre zmenu alebo vznik platiteľa poistného, skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia, a pod. (napr. ak nie ste poistencom štátu, zamestnancom ani SZČO, je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni, že ste samoplatiteľ

Možné dôsledky, ak ste sa stali dlžníkom

 • vznik nákladov na úroky z omeškania, poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov, trovy exekúcie
 • uvádzanie v zozname dlžníkov, ktorý je zverejňovaný na internete – z toho môže vyplývať ťažší prístup k úverom, dotáciám, prostriedkom z eurofondov a pod.
 • dlžníkom (fyzickým osobám) je poskytovaná úhrada len neodkladnej zdravotnej starostlivosti okrem zákonom stanovených výnimiek
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže uložiť platiteľovi pokutu za nesplnenie povinnosti napr. odvádzať preddavky riadne a včas

TIP 1: Zaregistrujte sa do ePobočky ešte dnes a môžete si sami skontrolovať všetky vyššie uvedené údaje a sledovať stav svojho saldokonta.

TIP 2: Dajte si na kontaktnom mieste VšZP BEZPLATNE skontrolovať, či sú všetky vaše záväzky vyrovnané a či sú Vaše kontaktné údaje správne, predídete tým vzniku prípadných nepríjemností v budúcnosti.

Čo robiť, ak ste sa stali dlžníkom

 • KOMUNIKOVAŤ so zdravotnou poisťovňou, vysvetliť situáciu a DOHODNÚŤ SA na možnostiach riešenia dlhu (kontakty sú uvedené vyššie).
 • PREBERAŤ zásielky – poisťovňa vás, skôr ako pristúpi k vymáhaniu pohľadávky, upozorňuje na existenciu dlhu. Zasiela výzvu na úhradu nedoplatkov, výkaz nedoplatkov a predexekučnú výzvu, čím šetrí aj Vaše peniaze, keďže pri vymáhaní exekútorom sa dlh navyšuje o trovy exekúcie.

  Je dôležité, aby boli vaše kontaktné údaje správne a aktuálne. Aktualizáciou svojich údajov v zdravotnej poisťovni predídete možným komplikáciám a zbytočnému navýšeniu vášho dlhu.
 • REAGOVAŤ na výzvy zdravotnej poisťovne, kontaktovať zdravotnú poisťovňu s cieľom riešenia dlhu. Existuje aj možnosť dohodnúť si splátkový kalendár
 • Pri úhradách uvádzať SPRÁVNE číslo účtu, správny variabilný symbol a špecifický symbol kvôli jednoznačnej identifikácii a priradeniu platby
 • V prípade akýchkoľvek nejasností alebo nezrovnalostí vždy čo najskôr kontaktovať zdravotnú poisťovňu

Čo môžete urobiť pred začatím exekúcie

Poisťovňa vás pred samotným začatím exekučného konania informuje o nedoplatku, zasiela výzvu na úhradu nedoplatku, výkaz nedoplatkov aj predexekučnú výzvu. Reagujte na ne, môžete tak ušetriť, keďže po začatí exekúcie sa váš dlh navýši o trovy exekúcie.

Máte možnosť písomne požiadať o povolenie splátok dlhu. V každom prípade čo najskôr kontaktujte zdravotnú poisťovňu.

Čo robiť po začatí exekučného konania

 1. Ak máte záujem svoj dlh uhradiť – úhradu je možné realizovať:
  • na účet súdneho exekútora – pri platbe použite identifikačné údaje z Upovedomenia o začatí exekúcie (ak Vám upovedomenie nebolo doručené, je potrebné kontaktovať príslušný exekútorský úrad)
  • priamo na účet VšZP – úhradou dlhu priamo na účet poisťovne sa nezbavujete povinnosti uhradiť trovy exekúcie (tieto je potrebné uhradiť na účet exekútora)
  • do pokladnice VšZP v pobočke – úhrada v hotovosti alebo možnosť platby kartou (vo vybraných pobočkách), rovnako sa však nezbavujete povinnosti uhradiť trovy exekúcie

  Pri platbách priamo na účet VšZP nezabudnite vždy uviesť správny variabilný symbol (VS). V prípade, že uhrádzate nedoplatok na poistnom alebo sankciu, je potrebné ako VS použiť číslo uvedené na príslušnom výkaze nedoplatkov alebo platobnom výmere.
  V prípade nejasností kontaktujte pobočku VšZP.

 2. Ak ste medzičasom svoj dlh uhradili, ale neuviedli ste správne identifikačné údaje platby, je potrebné doložiť doklady preukazujúce úhradu dlhu
 3. Ak máte záujem o postupné splácanie vášho dlhu – keďže sa už začalo exekučné konanie, je potrebné sa obrátiť so žiadosťou o splátky priamo na súdneho exekútora.

 

Čo robiť, ak ste zdedili dlh

V prípade úmrtia platiteľa poistného prihlasuje VšZP svoje pohľadávky do dedičského konania. Ak ste sa stali dedičom platiteľa poistného, voči ktorému VšZP eviduje pohľadávku, kontaktujte VšZP (najlepšie osobne alebo na vyššie uvedených kontaktoch) a radi vám poskytneme údaje potrebné na zrealizovanie úhrady, prípadne informácie o ďalšom postupe.

Čo robiť, ak bol Váš dlh postúpený?

V takomto prípade ste boli informovaný zaslaním písomného oznámenia o postúpení pohľadávky, preto otázky súvisiace s postúpenou pohľadávkou (vaším dlhom) je potrebné ďalej riešiť priamo s postupníkom.

Predmetom postúpenia nemusia byť všetky pohľadávky VšZP voči vám, preto tie pohľadávky, ktoré neboli postúpené, sú naďalej pohľadávkami VšZP a otázky s nimi súvisiace je potrebné naďalej riešiť s VšZP.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.