Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Preplatenie nákladov


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Preplatenie nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom ČŠ EÚ

Bola Vám poskytnutá zdravotná starostlivosť počas pobytu v členskom štáte Európskej únie?

Ak sa ako poistenec VšZP pri ošetrení v štáte EÚ preukážete u lekára dokladom, ktorým Vám VšZP potvrdila nárok na zdravotnú starostlivosť v systéme verejného zdravotného poistenia: Európsky preukaz zdravotného poistenia – EPZP, náhradný certifikát k EPZP, formuláre E106SK, E109SK, E120SK, E121SK, E 112SK, E 123SK, resp. prenosné dokumenty S1, S2, S3, DA1 (ďalej len „nárokový doklad“), náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vyfakturuje poskytovateľ prostredníctvom styčných orgánov pre vecné dávky v oboch krajinách našej poisťovni.

V niektorých prípadoch sa však môže stať, že bude od Vás požadovaná platba v hotovosti. Prichádza to do úvahy najmä v prípadoch ambulantného ošetrenia, ak nepredložíte lekárovi nárokový doklad platný v čase ošetrenia, prípadne navštívite poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je v sieti verejného zdravotníctva. Taktiež môže byť požadovaná platba v hotovosti za spoluúčasť, ktorú platia aj poistenci v štáte ošetrenia.

V prípade, že poskytnutú zdravotnú starostlivosť uhradíte poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v hotovosti, vyžiadate si potrebné doklady. Originály týchto dokladov je potrebné starostlivo si uschovať.

Vycestovali ste úmyselne za poskytnutím zdravotnej starostlivosti do iného členského štátu EÚ?

V zmysle § 9d zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.10.2013 máte nárok na preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (ambulantnej i ústavnej) poskytnutej v inom členskom štáte Európskej únie u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti iného členského štátu Európskej únie, bez ohľadu na to, či je financovaný z verejného systému, ak patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike, vo výške úhrady v Slovenskej republike; predchádzajúci súhlas príslušnej zdravotnej poisťovne sa vyžaduje, ak to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.

Cezhraničná zdravotná starostlivosť sa neuplatňuje v štátoch EHP - na Islande, v Lichtenštajnsku a v Nórsku, vo Švajčiarsku a od 1.1.2021 vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „UK“) z EÚ si preplatenie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti nie je možné uplatniť ani v UK. 

Cezhraničná zdravotná starostlivosť, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne (VšZP) je definovaná vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2013, ktorá nadobudla účinnosť 1.11.2013.

Podľa § 9d ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov má poistenec právo na preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ak písomne požiada VšZP do šiestich mesiacov od poskytnutia cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Požiadať o preplatenie nákladov môžete vyplnením tlačiva Žiadosť o preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte Európskej únie zaplatených priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „Žiadosť o preplatenie nákladov cezhraničnej ZS poskytnutej v inom ČŠ EÚ“).

Bližšie informácie k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sú uvedené v časti Plánovaná liečba v cudzine - Postup VšZP pri preplatení nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte EÚ .

Chcete si dať preplatiť náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť?

O preplatenie nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť môžete požiadať už počas Vášho pobytu v niektorom členskom štáte EÚ vo vybranej zdravotnej poisťovni (informáciu, v ktorých štátoch to je možné, získate na našej stránke).

Ak túto možnosť nevyužijete, môžete o preplatenie nákladov po návrate do SR. Na príslušnej pobočke VšZP vyplníte tlačivo Žiadosť o preplatenie nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku, v Nórsku a vo Švajčiarsku (ďalej len „iný členský štát“) zaplatených priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti z iného členského štátu (ďalej len „Žiadosť o preplatenie nákladov ZS poskytnutej v inom ČŠ EÚ“) a priložíte k nej:

 1. originál dokladu o zaplatení, ktorým je
  1. doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu, alebo
  2. originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o bezhotovostnú platbu,
 2. záznam o ošetrení, správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 3. originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov, ako faktúra, vyúčtovanie zdravotných výkonov, lekársky predpis pri predpísaní liekov, lekársky poukaz pri predpísaní zdravotníckej pomôcky.

Dokladom o zaplatení nie sú nasledovné doklady:

Cudzojazyčné doklady priložené k žiadosti o preplatenie budú akceptované aj bez oficiálneho prekladu.

Pri podávaní žiadosti o preplatenie má pobočka (aj vo Vašom záujme) právo prekontrolovať správnosť Vašich osobných údajov v registri poistencov VšZP, vrátane platieb poistného.

Boli ste ošetrený v niektorom z členských štátov EÚ?

Ak ste boli ošetrený v štátoch EÚ a zaplatili ste náklady za ošetrenie, môžete sa rozhodnúť, ako chcete mať náklady preplatené. Buď vo výške nákladov ako v SR, alebo vo výške, ako hradí inštitúcia, ktorá vykonáva sociálne zabezpečenie v inom členskom štáte (voľbu uvediete v časti Súhlasím s preplatením v Žiadosti o preplatenie nákladov ZS poskytnutej v inom ČŠ EÚ).

Spoluúčasť však preplatená nebude. Tiež nebudú preplatené náklady za prevoz poistenca po poskytnutí zdravotnej starostlivosti z členského štátu EÚ do SR.

Pokiaľ na tlačive žiadosti uvediete, že máte záujem o preplatenie nákladov vo výške, ako hradí inštitúcia, ktorá vykonáva sociálne zabezpečenie v inom členskom štáte, VšZP žiada pomocou formulára E126SK prostredníctvom styčných orgánov pre vecné dávky v oboch štátoch zdravotnú poisťovňu v štáte ošetrenia o vyčíslenie sumy, ktorú Vám VšZP môže preplatiť za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Po prijatí odpovede a prepočte platným kurzom Vám túto sumu uhradíme.

Ak na tlačive žiadosti uvediete, že máte záujem o preplatenie vo výške nákladov ako v SR, ošetrenie, ktoré Vám bolo poskytnuté v inom členskom štáte EÚ posúdi revízny lekár VšZP a ohodnotí cenami v SR, platnými v čase poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Pred cestou do EÚ odporúčame uzavrieť aj komerčné zdravotné pripoistenie, pretože ani platný nárokový doklad (formulár alebo EPZP) poistencom nemôže v niektorých prípadoch (napr. preprava do SR) zabezpečiť plnú úhradu všetkých nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v EÚ.

Preplatenie nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú mimo EÚ

Bola Vám poskytnutá zdravotná starostlivosť počas pobytu v cudzine mimo EÚ? 

Ak ste boli ošetrený v cudzine mimo EÚ a zaplatili ste náklady za ošetrenie, môžete požiadať o preplatenie nákladov za podmienky, že ste v čase ošetrenia boli poistencom VšZP. Pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti si vyžiadate potrebné doklady. Originály týchto dokladov je potrebné starostlivo si uschovať.

Chcete si dať preplatiť náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť mimo EÚ? 

Po návrate do SR môžete požiadať o preplatenie nákladov. Na príslušnej pobočke VšZP vyplníte tlačivo Žiadosť o preplatenie nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v cudzine mimo EÚ a priložíte k nej:

 1. originál dokladu o zaplatení, ktorým je
  1. doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu, alebo
  2. originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o bezhotovostnú platbu,
 2. záznam o ošetrení, správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 3. originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov, ako faktúra, vyúčtovanie zdravotných výkonov, lekársky predpis pri predpísaní liekov, lekársky poukaz pri predpísaní zdravotníckej pomôcky.

Doklady predložíte aj s úradným prekladom do slovenského jazyka.

Dokladom o zaplatení nie sú nasledovné doklady:

 • faktúra, účet,
 • vyúčtovanie zdravotnej starostlivosti s rozpisom poskytnutých výkonov,
 • potvrdenka o poskytnutí zdravotnej starostlivosti s rozpisom výkonov,
 • bankový Príkaz na úhradu alebo Medzinárodný príkaz na úhradu.

Pri podávaní žiadosti o preplatenie má pobočka (aj vo Vašom záujme) právo prekontrolovať správnosť Vašich osobných údajov v registri poistencov VšZP, vrátane platieb poistného.

Podľa platnej legislatívy poistencovi môžu byť preplatené náklady za neodkladnú zdravotnú starostlivosť vo výške nákladov, čo by ošetrenie stálo v SR. Nemôžu byť preplatené náklady za prevoz poistenca späť do SR po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo štátu, kde bol ošetrený.

Pred cestou do cudziny odporúčame uzavrieť aj komerčné zdravotné pripoistenie, pretože poistencom nemôžu byť uhradené náklady v plnej výške za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v cudzine, vrátane prepravy do SR. 

Preplatenie nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v cudzine na prelome kalendárnych rokov pri zmene poisťovne

Poistenec môže zmeniť poisťovňu systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike podľa § 7 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov raz do roka, vždy k 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka. Poistenec je povinný vrátiť pôvodnej poisťovni preukaz poistenca a EPZP do 8 dní po skončení poistného vzťahu.

Ak poistenec čerpá zdravotnú starostlivosť v iných členských štátoch Európskej únie na prelome kalendárnych rokov, musí sa preukázať nárokovým dokladom tej zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistený v čase ošetrenia (do 31.12. pôvodnej a po 1.1. novej zdravotnej poisťovne). To znamená, že pred odchodom do iného členského štátu EÚ si musí vyžiadať dva nárokové doklady (náhradné certifikáty k EPZP) jeden platný do 31.12. z pôvodnej zdravotnej poisťovne a druhý platný od 1.1. nasledujúceho roka z novej zdravotnej poisťovne.

V prípade, že bude od poistenca požadovaná úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na prelome kalendárnych rokov, poistenec si zabezpečí vystavenie samostatného dokladu o úhrade za zdravotnú starostlivosť poskytnutú do 31.12. a samostatný doklad o úhrade za zdravotnú starostlivosť poskytnutú po 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka.

Takto vystavené doklady:

 1. originál dokladu o zaplatení, ktorým je
  1. doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu, alebo
  2. originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o bezhotovostnú platbu,
 2. záznam o ošetrení, správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 3. originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov, ako faktúra, vyúčtovanie zdravotných výkonov, lekársky predpis pri predpísaní liekov, lekársky poukaz pri predpísaní zdravotníckej pomôcky.

predloží na preplatenie svojej príslušnej zdravotnej poisťovni, v ktorej bol poistený v čase poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Dokumenty na stiahnutie:

Formát rtf Žiadosť o preplatenie nákladov ZS poskytnutej v inom ČŠ EÚ (rtf))[298,61 kB]
Formát rtf Žiadosť o preplatenie nákladov cezhraničnej ZS poskytnutej v inom ČŠ EÚ (rtf)[276,08 kB]
Formát rtf Žiadosť o preplatenie nákladov za ZS poskytnutú v cudzine mimo EÚ (rtf)[272,7 kB]
 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poistenci Zdravotná starostlivosť v cudzine Preplatenie nákladov


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.