Podmienky súťaže „Letná súťaž o elektrobicykel“

Podmienky súťaže Letná súťaž o elektrobicykel (ďalej len „súťaž") sú určené výhradne pre súťaž „Letná súťaž o elektrobicykel“.

Organizátorom súťaže je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., IČO: 35 937 874, sídlo Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, mestská časť Petržalka (ďalej len „VšZP“).

1. Trvanie súťaže

Súťaž je časovo vymedzená na obdobie od 6. 7. 2020 do 30. 8. 2020 vrátane. VšZP si vyhradzuje právo zmeniť rozhodnutie súvisiace s trvaním a konaním súťaže, ako aj upraviť podmienky súťaže.

2. Účastníci súťaže

Do žrebovania budú zapojení všetci poistenci VšZP, starší ako 18 rokov, ktorí v čase trvania súťaže vyplnia súťažný formulár na stránke www.vszp.sk a majú stiahnutú a aktivovanú mobilnú aplikáciu VšZP (https://apps.apple.com/sk/app/vszp/id1276020039, https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.vszp.vszp).

3. Cena

Poukážka v hodnote 1 500 € na nákup elektro bicykla na www.eshop.sportservis.sk.

4. Určenie výhercu a podmienky získania výhry

VšZP vyžrebuje jedného výhercu. Výhercom sa stane osoba, ktorá splní podmienky uvedené v bode 2 týchto súťažných podmienok, poskytne všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu, bude vyžrebovaná a vyhlásená za výhercu. O výhercovi sa rozhodne žrebovaním dňa 3. 9. 2020 v priestoroch VšZP a za účasti troch zamestnancov.

Meno vyžrebovaného výhercu VšZP zverejní na svojej webovej a facebookovej stránke. Výherca bude o výhre informovaný prostredníctvom mailovej správy. Výhercom nemôže byť zamestnanec VšZP.

Ak výherca nesplní podmienky alebo sa s výhercom nebude možné skontaktovať, do 3 dní od doručenia výzvy, výhercovi zaniká nárok na výhru a organizátor súťaže vyžrebuje ďalšieho výhercu.

Podmienkou odovzdania ceny je udelenie súhlasu zo strany výhercu. V prípade, ak výherca odmietne cenu prevziať, VšZP vyžrebuje ďalšieho výhercu.

Do súťaže nie je možné sa zapojiť viackrát.

VšZP nezodpovedá za nedoručenie výhry, resp. jej poškodenie, ak bolo spôsobené poštovou prepravou alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky, ktoré vzniknú nesprávnym doručením, resp. nedoručením výhry, VšZP postúpi na výhercu.

Na výhru v súťaži nevzniká žiadny právny nárok. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť, ani za iné tovary alebo služby.

5. Osobné údaje

VšZP spracúva osobné údaje výhercu súťaže v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia výlučne za účelom odovzdania výhry v súťaži, a to na základe dobrovoľne udeleného súhlasu výhercu so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („nariadenie“). Na účely prihlásenia sa do súťaže a priebehu súťaže VšZP žiadne osobné údaje súťažiacich nespracúva.

Výherca poskytnutím údajov udeľuje VšZP súhlas, aby spracúvala jeho osobné údaje pre súťaž v rozsahu:

  • meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a dátum narodenia za účelom odovzdania výhry a za účelom preverenia či je poistencom VšZP a má stiahnutú a aktivovanú mobilnú aplikáciu VšZP,
  • meno, priezvisko a mesto v ktorom sa zdržuje za účelom zverejnenia na webovej stránke www.vszp.sk a facebookovej stránke https://www.facebook.com/vszp.sk/.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený na obdobie do 30. 9. 2020. Súťažiaci je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá spätné účinky.

V prípade neudelenia súhlasu VšZP nie je oprávnená údaje spracúvať a výhru výhercovi nemôže udeliť.

Všetky informácie a oznámenia podľa článku 12 a 13 nariadenia, vrátane možnosti odvolania súhlasu, VšZP ako prevádzkovateľ zverejňuje na www.vszp.sk/oou a sú dostupné na všetkých klientskych pracoviskách.

6. Daňové povinnosti

Za splnenie prípadných daňových povinností zodpovedá výherca, ktorý pri zdanení výhry postupuje v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

7. Vyhlásenie súťažiaceho

Súťažiaci vyhlasuje, že sa oboznámil so súťažnými podmienkami a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Akékoľvek obchádzanie súťažných pravidiel alebo akýkoľvek pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie súťažiaceho zo súťaže. Súťažiaci vyhlasuje, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

8. Vyhlásenie VšZP

VšZP vyhlasuje, že súťaž nie je sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

9. Osobitné ustanovenia

VšZP si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Vyhradzuje si ďalej právo súťaž zo závažných dôvodov skrátiť, prerušiť, zmeniť podmienky alebo súťaž bez náhrady úplne zrušiť.

Fotografie použité v kampani sú ilustračné.

Tieto podmienky súťaže sú platné od 6. 7. 2020.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.