Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Parametre klasifikácie pracovísk CT a MR

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) pristupuje k zmenám v klasifikácii pracovísk v špecializačných odboroch CT - počítačová tomografia (Typ ZS 420), MR - magnetická rezonancia (Typ ZS 421). Klasifikácia má za cieľ zohľadniť materiálno–technické vybavenie a komplexnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Parametre pre CT pracoviská platné od 1.12.2017

PARAMETER PRE CT PRACOVISKO VÁHA PARAMETRA

NEPRETRŽITOSŤ PREVÁDZKY  alebo

ORDINAČNÝ ČAS* URČENÝ NA VYŠETRENIA ≥ 12 hodín/pracovný deň 
 60 %
POČET DETEKTOROV V RADE (SLICE)   30 %
NAJKRATŠIA RÝCHLOSŤ ROTÁCIE LAMPY                               10 %

* čas určený na administratívu a iné činnosti mimo vyšetrení sa nezapočítava do splnenia kritéria.

Parametre pre MR pracoviská platné od 1.2.2023

VšZP pristúpila s účinnosťou od 1.2.2023 k novému úhradovému mechanizmu v type zdravotnej starostlivosti magnetická rezonancia, a to formou novej klasifikácie prístrojového vybavenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na to naviazanej jednotkovej ceny bodu pre pracovisko poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Cena bodu bude závisieť od sily prístroja nasledovne:

Špecializačný odbor

Základná cena bodu v €

Zvýhodnená cena bodu v €*

MR – magnetická rezonancia typ ZS 421 – prístroje s magnetickou indukciou pod 1,5T

0,003467

-

MR – magnetická rezonancia typ ZS 421 – prístroje s magnetickou indukciou minimálne 1,5T

0,004232

0,005527

*závisí od splnenia hodnotiacich parametrov pre typ ZS 421 – magnetická rezonancia

 

Cena bodu pre prístroje pod 1,5 tesla = jednotná cena vo výške 0,003467 €, bez hodnotiacich parametrov.

Cena bodu pre prístroja nad 1,5 tesla = základná cena vo výške 0,004232 € a zvýhodnená cena 0,005527 €. Zvýhodnenú cenu možno dosiahnuť len prostredníctvom hodnotiacich parametrov.

Hodnotiace parametre – rozdelenie a % váha

  Inovácie a dostupnosť

Parameter

Kritérium splnenia

Pásmo plnenia

Váha

Dostupnosť

Poskytovateľ na pracovisku magnetickej rezonancie poskytuje zdravotnú starostlivosť po celé hodnotené obdobie v rozsahu aspoň 70 hodín týždenne.

Pracovisko musí mať reálnu kapacitu lekárov tak, aby vedeli zabezpečiť popis k rozsahu ordinačných hodín.

Parameter je splnený v prípade, ak poskytovateľ spĺňa obe podmienky kumulatívne.

Bez pásiem
(plní/neplní)

10%

eZdravie

Poskytovateľ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vedie zdravotnú dokumentáciu v súlade s ustanovením § 19 a nasl. Zákona č. 576/2004 Z. z. a súčasne zasiela údaje zo zdravotnej dokumentácie elektronickou formou do elektronickej zdravotnej knižky (EZK) v rozsahu § 5 Zákona č. 153/2013 Z. z.

Bez pásiem
(plní/neplní)

15%

Resnímkovanie

Podiel duplicitných výkonov vykázaných v rozpätí 21 dní s rovnakou diagnózou na URČ porovnávané na celoslovenský priemer v Hodnotenom období.

Bez pásiem
(plní/neplní)

7%

Spolu "Inovácie a dostupnosť"

32%

Technické zabezpečenie

Parameter

Kritérium splnenia

Pásmo plnenia

Váha

Vek prístroja

Vek prístroja do 10 rokov (vrátane technický upgrade)

Bez pásiem
(plní/neplní)

15%

Sila magnetického poľa

Sila prístroja 2,8T a viac

Bez pásiem
(plní/neplní)

25%

Amplitúda gradientného systému

Maximálna dosiahnuteľná amplitúda 45 mT/m a viac

Bez pásiem
(plní/neplní)

10%

Slew rate gradientného systému

Maximálny dosiahnuteľný slew rate 200 T/m/s a viac

Bez pásiem
(plní/neplní)

5%

Najužší bod snímanej oblasti (gantry)

Najužší bod snímanej oblasti (gantry) viac ako 65 cm

Bez pásiem
(plní/neplní)

5%

Software (ďalej SW)

Posledná verzia SW (nový/upgrade) nemôže byť staršia viac ako 3 roky.

Bez pásiem
(plní/neplní)

8%

Spolu "Technické zabezpečenie"

68%