Kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi nových CT, MR a RTG pracovísk

Základné kritériá pre PZS nových CT pracovísk

 1. pracovisko spĺňa materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 2. súčet všetkých pracovných úväzkov lekára rádiológa poskytujúceho zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je maximálne vo výške 1,2 lekárskeho miesta, pričom akceptovateľnou bude práca maximálne u dvoch rôznych PZS,
 3. minimálna technologická úroveň prístroja je 16 slice (počet detektorov v rade),
 4. minimálny ordinačný čas v dennej zmene je 7 hodín v pracovných dňoch,
 5. pracovisko nesmie prerušiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti po dobu dlhšiu ako 3 mesiace,
 6. priznanie režimu nepretržitej prevádzky pracoviska podlieha posúdeniu a schváleniu VšZP a jeho podmienkou je preukázanie personálneho vybavenia a potreby nepretržitej prevádzky vo vzťahu ku konkrétnemu PZS ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Základné kritériá pre PZS nových MR pracovísk

 1. pracovisko spĺňa materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 2. súčet všetkých pracovných úväzkov lekára rádiológa poskytujúceho zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je maximálne vo výške 1,2 lekárskeho miesta, pričom akceptovateľnou bude práca maximálne u dvoch rôznych PZS,
 3. minimálna technologická úroveň prístroja je 1,5T (sila magnetického poľa),
 4. minimálny ordinačný čas v dennej zmene je 8 hodín v pracovných dňoch,
 5. pracovisko nesmie prerušiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti po dobu dlhšiu ako 3 mesiace.

Vysvetlivky:

 • úväzok 1 lekárskeho miesta predstavuje 40 hodín pracovného času týždenne
 • ordinačný čas – čas poskytovania zdravotnej starostlivosti

Základné kritériá pre PZS nových RTG pracovísk

 1. pracovisko spĺňa materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 2. zdravotná starostlivosť poskytovaná poskytovateľom na RTG pracovisku je minimálne v rozsahu 30 hodín týždenne,
 3. poskytovateľ zabezpečuje okrem snímku aj popis snímku ako súčasť výkonu,
 4. poskytovateľ zasiela VšZP anonymizované údaje o dávkach ožiarenia pacientov na ročnej báze v elektronickej forme resp. formou písomného súhlasu v prospech VšZP sprístupni anonymizované údaje, ktoré monitoruje externý dodávateľ v nevyhnutnom rozsahu (dátum a čas výkonu, vek a pohlavie pacienta, typ výkonu, počet expozícií, dávka žiarenia, identifikácia prístroja),
 5. poskytovateľ sa zaväzuje, že nebude vyberať od poistencov žiadne doplatky za poskytnuté RTG výkony zo zoznamu 39 výkonov, na ktoré sa viaže úprava jednotkovej ceny bodu.

VšZP od roku 1.1.2021 VšZP nebude uzatvárať resp. pokračovať v zmluvnom vzťahu s poskytovateľmi, ktorí budú mať prístroj starší ako 20 rokov.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.