Preskočiť na obsah

Stratégia nákupu CT a MR diagnostiky

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) k 1.5.2015 zaviedla novú stratégiu nákupu CT a MR vyšetrení, ktorej súčasťou je optimalizácia a metodika tvorby siete CT a MR pracovísk (ďalej len „metodika“). Východiskom metodiky je súčasný stav siete CT a MR pracovísk. Hlavným cieľom zavedenia metodiky je stanoviť kritériá pre dlhodobo udržateľnú a transparentnú sieť CT a MR s ohľadom na:

  • Geografickú dostupnosť (čas dojazdu k CT a MR pracoviskám)
  • Kapacitnú priepustnosť (porovnanie kapacity prístrojov a potrebného počtu vyšetrení)

V prípade zámeru zriadiť nové pracovisko ako zmluvné pracovisko v sieti VšZP, musí poskytovateľ vopred požiadať VšZP o udelenie predbežného súhlasu na uzatvorenie zmluvného vzťahu na tento CT resp. MR prístroj. VšZP bude pri posudzovaní žiadosti postupovať v súlade s metodikou. Ak sa preukáže potreba doplniť prístrojové vybavenie, VšZP vydá poskytovateľovi predbežný súhlas na uzatvorenie zmluvného vzťahu s tým, že poskytovateľ sa zaväzuje plniť základné kritériá pre CT a MR pracoviská. Uzatvoreniu zmluvného vzťahu s VšZP musí predchádzať predbežný súhlas na uzatvorenie zmluvného vzťahu a plnenie základných kritérií pre CT a MR pracoviská zameraných na zvyšovanie kvality CT a MR diagnostiky (viď Kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi nových CT a MR pracovísk). 
Od 1.1.2017 v prípade zámeru výmeny zmluvného prístroja za novší prístroj alebo doplnenia o ďalší prístroj k jestvujúcemu zmluvnému prístroju je PZS povinný si splniť voči VšZP oznamovaciu povinnosť v zmysle zmluvných podmienok a vopred požiadať o vydanie predbežného súhlasu, v opačnom prípade VšZP nemusí predmetnú výmenu akceptovať.
V prípade zmeny ordinačných hodín pracoviska je PZS povinný oznámiť VšZP uvedenú zmenu v zmysle zmluvných podmienok, pričom sa vydanie predbežného súhlasu nevyžaduje.

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.