Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2020

Ročné zúčtovanie je legislatívne upravené:

- v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),

- vo vyhláške MZ SR č. 159/2018 Z. z o podrobnostiach vo vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného v znení neskorších predpisov (ďalej  len „vyhláška“), ktorá upravuje spôsob spracovania a výpočtu ročného zúčtovania zdravotnou poisťovňou.

Oznamovacie povinnosti

Poistenci a platitelia poistného sú povinní plniť si svoje oznamovacie povinnosti v zmysle § 23 – § 24 zákona.

Ak zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ nepredloží príslušnej zdravotnej poisťovni do 31. 5. 2021 podklady na správny výpočet preddavku na poistné, zdravotná poisťovňa mu predpíše preddavok z priemernej mesačnej mzdy (zamestnávateľ), alebo z minimálneho základu (samostatne zárobkovo činná osoba a samoplatiteľ).

Poistenci, ktorí mali v roku 2020 vyplatené dividendy za účtovné obdobie roku 2011, 2012 a dividendy za účtovné obdobie roku 2013, 2014, 2015 a 2016 vyplatené právnickou osobou so sídlom mimo územia SR,  sú povinní oznámiť tieto príjmy do 31. 5. 2021.

Na oznámenie príjmov za rok 2020 použite tlačivo. Oznámenie o príjmoch za rok 2020 vypĺňajú a odovzdávajú poistenci, ktorí mali v roku 2020 tieto príjmy:

 1. príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona – tzv. dividendy (príjmy podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), pričom povinnosť oznámiť tieto príjmy sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012,
 2. príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona – tzv. dividendy (príjmy podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016, ak boli vyplatené právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Plnením oznamovacích povinností si poistenci a platitelia poistného zabezpečia správnosť oznámenia výsledkov ročného zúčtovania, od ktorého sa odvíja  vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania. Vyhnú sa tak prípadným komplikáciám spojeným napr. s doručovaním preplatku na účet.

Nahlasovanie údajov

Zmenu alebo overenie údajov, napr. o platiteľovi poistného, bankovom účte a pod., môžete vykonať jednoducho a rýchlo z pohodlia domova prostredníctvom ePobočky na www.epobocka.com.

Ak ePobočku nemáte ešte aktivovanú, kliknite  na www.epobocka.com. Aktívna ePobočka ponúka klientom celý rad výhod. Viac o výhodách.

Zmeny môžete urobiť aj osobne na našich kontaktných pracoviskách, alebo poštou zaslaním Oznámenia poistenca/platiteľa poistného.

Termíny ročného zúčtovania

31. marec 2021 – poistenec je povinný preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni obdobie poistenia v cudzine potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine.

31. máj 2021 – poistenci, ktorí mali príjem z vyplatených podielov na zisku (dividendy), sú povinní predložiť vyplnené tlačivo Oznámenie o príjmoch za rok 2020.

Uvedené sa týka vyplatených dividend za účtovné obdobie rokov 2011 a 2012 bez ohľadu na to, kto ich vyplatil, a dividend za účtovné obdobie rokov 2013, 2014, 2015 a 2016 vyplatených právnickou osobou, ktorá dividendy vypláca a nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

30. september 2021 – zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného.

Informáciu o ročnom zúčtovaní zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov (ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok), alebo oznámením o výsledku ročného zúčtovania (ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok).

Platiteľ poistného môže do 15 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania podať námietky proti  výkazu nedoplatkov, alebo nesúhlasné stanovisko k oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania.

Platiteľ poistného je povinný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov uhradiť nedoplatok z ročného zúčtovania.

Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok z ročného zúčtovania platiteľovi poistného, jeho právnemu nástupcovi alebo poistencovi najneskôr do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska k oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania alebo doručenia nového oznámenia o výsledku ročného zúčtovania.

31. október 2021 – zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za poistencov, ktorí majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

31. december 2021 – zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť výsledok ročného zúčtovania poistencom a platiteľom poistného, u ktorých tento výsledok nedosiahol najmenej 5 eur (týka sa preplatku, ako aj nedoplatku). 

Príjmy, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu na výpočet ročného zúčtovania

 1. príjmy zo závislej činnosti – príjmy zdaňované podľa § 5 ods.1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov okrem zákonom stanovených výnimiek,
 2. príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti – príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov okrem príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta,
 3. kapitálové príjmy – príjmy zdaňované podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov. 
  Patria sem napr.:
  • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja,
 4. ostatné príjmy – príjmy zdaňované podľa § 8 zákona o dani z príjmov.
  Patria sem napr.:
  • príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
  • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, príjmy z predaja hnuteľných vecí,
  • príjmy z prevodu opcií, príjmy z prevodu cenných papierov atď.,
 5. príjmy z dividend – príjmy podľa § 3 ods. 2  a § 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov.

Ako sa zúčtujú príjmy z dividend
V ročnom zúčtovaní za rok 2020 sa zúčtovávajú dividendy, ktoré boli vyplatené v roku 2020 zo zisku za účtovné obdobie roku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016.

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012

 • Vyplatené dividendy za tieto účtovné obdobia oznamuje zdravotnej poisťovni poistenec, a to do 31. mája 2021.
 • Do vymeriavacieho základu sa zahŕňa príjem, ktorý presiahne sumu minimálneho základu platného v čase vyplatenia príjmu (minimálnym základom je 50 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov). Pre rok 2020 je to suma 506,50 eur.
 • Príklad: Poistenec mal v roku 2020 vyplatené podiely zo zisku za rok 2012 v celkovej sume 10 506,50 eur. Do vymeriavacieho základu sa zahrnie len suma 10 000 eur. Túto sumu (10 000 eur) uvedie poistenec aj na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2020.

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016
Tu rozlišujeme, či ide o dividendy vyplatené platiteľom dividend, alebo nie.

Dividendy vyplatené platiteľom dividend, t. j. právnickou osobou so sídlom na území SR

 • Preddavok na poistné vypočítava a odvádza za poistenca platiteľ dividend.
 • Preddavok na poistné vykazuje platiteľ dividend do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené, a do tohto dňa je preddavok zároveň aj splatný.
 • Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.

Dividendy vyplácané právnickou osobou so sídlom mimo územia SR

 • Výšku vyplatených dividend oznamuje zdravotnej poisťovni poistenec do 31. mája 2021.
 • Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.
 • Príklad: Poistenec mal v roku 2020 vyplatené podiely zo zisku za rok 2014 od právnickej osoby so sídlom mimo územia SR v celkovej sume 5 000,00 eur. Do vymeriavacieho základu sa zahrnie suma 5 000,00 eur. Túto sumu (5 000,00 eur) uvedie poistenec aj na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2020.

Poistenci a platitelia, ktorým zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie

Zamestnanec,

 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 6 840 eur a aspoň v jednom mesiaci si neuplatnil odpočítateľnú položku,
 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol vyšší ako 6 840 eur a aspoň v jednom mesiaci si uplatnil odpočítateľnú položku,
 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 6 840 eur a zároveň bol zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, alebo bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, ale tento zamestnávateľ ho nezamestnával počas celého roka,
 • ktorý sa považoval za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona z dôvodu účasti na štrajku,
 • ktorý mal vyplatené peňažné plnenie oslobodené od dane z príjmov (§ 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona o dani z príjmov) viacerými zamestnávateľmi,  v sume vyššej ako 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov.

SZČO

 • Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie všetkým SZČO.

Samoplatiteľ (platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona),

 • ak je jeho príjem podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 a § 8 zákona o dani z príjmov väčší ako minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa, alebo jeho príjem z dividend je väčší ako 0,00 eura.

Poistenec štátu podľa § 11 ods. 7 zákona, ak mal:

 • príjem podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 a § 8 zákona o dani z príjmov (napr. príjmy z predaja hnuteľných vecí, výnosy zo zmeniek atď.) alebo príjmy z dividend vyššie ako 0,00 eura,
 • príjmy zo zárobkovej činnosti podľa zákona a splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania.

Ostatní poistenci, vzťahuje sa na poistenca,

 • ktorý bol časť roka zdravotne poistený v cudzine a časť roka v Slovenskej republike, mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa zákona a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania,
 • ktorý mal súbehy jednotlivých zárobkových činností podľa zákona,
 • ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania.

Zdravotná poisťovňa môže vykonať ročné zúčtovanie aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom môže byť preplatok, resp. nedoplatok. 

Oznamovanie výsledkov z ročného zúčtovania

V zmysle § 19 ods. 8 a 9 zákona je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť výsledky ročného zúčtovania.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov a zašle ho platiteľovi poistného – § 19 ods. 9 zákona.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, zdravotná poisťovňa ho oznámi platiteľovi poistného/poistencovi zaslaním oznámenia – § 19 ods. 8 zákona.

Oznámenie a Výkaz nedoplatkov obsahujú aj:

 • údaj o výške preplatku, resp. nedoplatku,
 • údaje, z ktorých sa vychádzalo pri výpočte,
 • u SZČO údaj o výške preddavku na poistné, ktorý je SZČO povinná odvádzať od 1. 1. 2022,
 • poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko k oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania, resp. poučenie o možnosti podať námietky  proti výkazu nedoplatkov.

Ak sa ročné zúčtovanie vykoná iba na základe príjmov zo závislej činnosti a poistenec je v čase vykonania ročného zúčtovania zamestnancom aspoň u jedného z posledných zamestnávateľov, výsledok oznámi zdravotná poisťovňa jeho zamestnávateľovi.

Úhrada nedoplatkov z ročného zúčtovania

Platiteľ poistného/poistenec je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Ak ide o zamestnanca, túto povinnosť vykoná za neho zamestnávateľ v prípade, že poistenec je stále jeho zamestnancom.

Vrátenie preplatkov z ročného zúčtovania

Zdravotná poisťovňa je povinná vrátiť preplatok platiteľovi poistného/poistencovi v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska  k oznámeniu alebo od doručenia nového oznámenia. Preplatok sa vracia poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

 

Dokumenty na stiahnutie