Preskočiť na obsah

On-line diskusie

Ako prežiť koronakrízu bez dlhov v zdravotnom poistení

Pravidlá diskusie

 Zvládli ste koronavírus, ale nie ste si istí, či zvládnete aj koronakrízu, ktorá vás hlboko zasiahla? Prijmite podávanú ruku od VšZP a zapojte sa do online diskusie, ktorej obsah môže prispieť aj k riešeniu vašich problémov.

Vo štvrtok
21. mája 2020 odborníci VšZP pod vedením Ing. Zuzany Sarvašovej, vedúcej odboru poistného, diskutovali online s verejnosťou o zmenách v legislatíve prijatých na zmiernenie dôsledkov mimoriadnej situácie. Témou online diskusie boli predovšetkým:
  • podrobnosti súvisiace s odkladom splatnosti preddavkov na poistné pre zamestnávateľov a SZČO za marec 2020,
  • spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  • informácie o možnosti uhradiť nedoplatok prostredníctvom splátkového kalendára.


<div>Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako je to so zamestnancom, ktorý je na OČR (vystavená na babku a na staršie dieťa 17 rokov -OČR trvala 10 dní), a tá mu nebola Sociálnou poisťovňou vyplatená - nebol nárok na vyplatenie. V Sociálnej poisťovni táto OČR je ospravedlnená (nie je to prerušenie). Ako je v tomto prípade potrebné vykázať zamestnanca na zdravotnej poisťovni? Je potrebné zamestnanca nahlásiť na neplatené voľno a doplatiť poistné, alebo sa vykáže iba kódom 1O (začiatok a koniec) a poistné sa nedopláca. Ďakujem.</div> Jana

<div style="">V zmysle zákona 580/2004 Z.z., §11 ods.7, písm. m) bod 1 - je štát platiteľom poistného za fyzickú osobu, ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu, 41).<br><br>Keďže z položenej otázky vyplýva, že osoba nepoberá ošetrovné, na účely zdravotného poistenia sa nepovažuje za poistenca štátu, a nie je možné ju vykázať s kódom 1O.<br><br>Výnimka je v prípade §11 ods.7, písm. m) bod 4 - je štát platiteľom poistného za fyzickú osobu, ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť podľa osobitného predpisu, 44a) potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu, 41) ktorá je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa, a ktorej nevznikol nárok na nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu 41) z dôvodu, že ku dňu vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre vznik nároku na túto dávku bola zamestnancom, za ktorého je platiteľom poistného štát podľa písmena v) alebo sa na ňu vzťahuje osobitný predpis, 44b).<br><br>Ak ide o zamestnanca, ktorému nevznikol nárok na ošetrovné z tohto dôvodu, takého zamestnanca môže zamestnávateľ vykázať s kódom 1O.<br><br>V inom prípade, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodol inak, je potrebné zamestnancovi vykázať kód 2N – neplatené voľno s tým, že ak u poistenca neexistuje súbeh iného platiteľa poistného, musí si poistenec splniť oznamovaciu povinnosť a prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne ako samoplatiteľ a uhradiť poistné na verejné zdravotné poistenie.</div>


Môžem požiadať o splátkový kalendár aj keď pohľadávka je už vymáhaná prostredníctvom súdneho exekútora? Karolína

VšZP môže uzatvoriť splátkový kalendár len na pohľadávky, ktoré neboli postúpené na vymáhanie súdnemu exekútorovi. V prípade, že VšZP voči vám eviduje pohľadávku vymáhanú súdnym exekútorom, so žiadosťou o splátkový kalendár sa musíte obrátiť priamo na súdneho exekútora.


Živnostníkom som už skoro siedmy rok a doteraz som si poistné riadne platil. Niekedy aj mesiac dopredu. Kvôli pandémii som však musel prácu prerušiť, čo znamená, že aktuálne nezarábam nič, a teda od marca som nezaplatil ani zdravotné odvody. Čo ak ochoriem, alebo sa mi niečo stane? Bojím sa, že lekár ma nebude chcieť ošetriť, ale ja vám naozaj nemám z čoho zaplatiť. Nešťastný živnostník

Vaše obavy sú opodstatnené, ale máme pre vás informáciu, že od 21. 5. 2020 je účinná novela zákona o zdravotnom poistení. VšZP v zmysle tejto novely pripravená priznať nárok na plnú zdravotnú starostlivosť aj poistencom, ktorí sa stali dlžníkmi počas trvania mimoriadnej situácie z dôvodu prijatých opatrení na zastavenie šírenia koronavírusu. Odporúčame vám preto sledovať webstránku VšZP, resp. využiť službu ePobočky www.epobocka.com/ipep-web/


Ďakujem za odpoveď. Ešte jedna otázka. Treba nejako VšZP dokladovať, že som na OČR a nemám povinnosť v tomto období platiť odvody? Martina

Áno, je potrebné si splniť oznamovaciu povinnosť. Na obdobie počas poberania dávky musíte oznámiť zdravotnej poisťovni, ku ktorému dňu ukončujete samoplatenie (je to prvý deň poberania OČR). Obdobie poberania OČR oznamuje zdravotnej poisťovni Sociálna poisťovňa.


<div><br></div>Chcem Vás poprosiť, nemohli by ste zavesiť na titulnú stranu link na Žiadosť o odklad splatnosti poistného za marec a link na Žiadosť o splátkový kalendár.... vaša web stránka je dosť neprehľadná.... Kičáková

Ďakujeme za pripomienku.<div style="">Posielame požadované linky na žiadosti.</div><div style=""><a href="https://www.vszp.sk/platitelia/tlaciva-platitelov/ziadost-splatkovy-kalendar.html" target="_blank">Vzor žiadosti o splátkový kalendár</a></div><div style=""><a href="https://www.vszp.sk/platitelia/odklad-splatnosti-preddavkov/ziadost-odklad-splatnosti-preddavku.html" target="_blank" style="">Žiadosť o odklad splatnosti</a></div>


<div><br></div>Som DPO. Platím si aj dôchodkové aj nemocenské. Momentálne som na OČR s deťmi. Musím si platiť zdravotné odvody? V prípade že nie, ja som zaplatila, mám trvalý príkaz v banke, mám si požiadať o preplatok? martina

Ak DPO znamená dobrovoľne poistená osoba, v terminológii zdravotného poistenia samoplatiteľ, a poberáte dávku OČR priznanú Sociálnou poisťovňou, počas obdobia poberania dávky si nemusíte platiť preddavky zdravotného poistenia. Poistné za vás v tomto období platí štát.<div style="">Ak ste napriek tomu zaplatili, môžete požiadať o vrátanie preplatku, prípadne o započítanie preplatku s budúcim obdobím.</div>


<div><br></div>Vyplnila som a odoslala elektronický formulár žiadosti o odklad splatnosti poistného za marec, ktorý som našla na vašej internetovej stránke. Dokedy vám musím doručiť podpísaný originál žiadosti na pobočku? Michaela

<font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ak ste <a href="https://www.vszp.sk/platitelia/odklad-splatnosti-preddavkov/ziadost-odklad-splatnosti-preddavku.html" target="_blank">žiadosť</a> vyplnili a poslali nám ju online cez našu webstránku, alebo ePobočku, je už zaevidovaná v našom informačnom systéme. Jej doručovanie v listinnej forme už nie je potrebné, ani poštou, ani osobne.&nbsp;</font>


<div><br></div>Snažím sa vyplniť vaše tlačivo na odklad splatnosti poistného za marec. Neviem, ako mám vyplniť niektoré kolónky. Kam sa mám obrátiť? Ďakujem. Peter

<font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ak potrebujete pomôcť s vyplnením formulára žiadosti, zavolajte nám na infolinku <b style="">0850 003 003</b>&nbsp; (na volanie zo zahraničia použite telefónne číslo <b style="">+421220817003</b>), alebo pošlite e-mail na adresu infolinka@vszp.sk. Radi vám poradíme aj v ďalších otázkach, na ktoré hľadáte odpovede.</font>


<div><br></div>Od roku 2019 som u vás evidovaný ako dlžník, ktorý môže čerpať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Chcel by som sa opýtať, či sa to nezmení v súvislosti s opatreniami na pomoc živnostníkom a zamestnávateľom v období koronakrízy? Teda, že by mi bol znova priznaný nárok na plnú zdravotnú starostlivosť. Ivan z Oravy

<font face="Arial, Helvetica, sans-serif">V zozname dlžníkov ste boli už pred vypuknutím koronakrízy, takže na vašom nároku na priznanie len neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa nič nemení. Odporúčame vám kontaktovať nás a požiadať o schválenie splátkového kalendára. Platiteľ, ktorý ma uzatvorený splátkový kalendár a riadne ho plní, vrátane platenia bežných preddavkov, má nárok na plnú zdravotnú starostlivosť.&nbsp;</font>


<div><br></div>Ak s VšZP uzatvorím splátkový kalendár, vymažete ma zo zoznamu dlžníkov? Sofia

<font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Platiteľ zostáva evidovaný v zozname dlžníkov až dovtedy, kým zdravotnej poisťovni neuhradí celú sumu dlžného poistného. Po uzatvorení splátkového kalendára sa pri jeho mene zmení informácia, že namiesto neodkladnej zdravotnej starostlivosti má nárok na plnú zdravotnú starostlivosť.</font>


<div><br></div>Mám nárok na odklad splatnosti poistného za marec, ak som SZČO len od 6. 1. 2020? Vlani som podnikal iba v januári a mal som pozastavenú živnosť. Tržby mi poklesli o cca viac ako 70 %. Robo

<font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ak vám čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, čiže tržby v marci 2020 v porovnaní s dosiahnutými tržbami vo februári 2020 poklesli o 40 a viac percent, podmienky <a href="https://www.vszp.sk/files/platitelia/odklad-splatnosti-preddavkov/nariadenie_vlady_76_2020.pdf" target="_blank">nariadenia vlády č. 76/2020</a> Z. z. spĺňate. V praxi to znamená, že môžete VšZP požiadať o odklad splatnosti preddavku na poistné za marec 2020.&nbsp;</font>


<div><br></div>Som zamestnávateľ a v ePobočke v prehľade zaplatenie mám v marcovom výkaze splatné dva riadky v rovnaký deň. Prečo ste mi ich rozdelili aj keď som o odklad poistného nežiadal? sro.

<font face="Arial, Helvetica, sans-serif">V ePobočke sa v prehľade predpisov zobrazuje mesačný výkaz za marec 2020 vo viacerých riadkoch všetkým platiteľom poistného, a to ako suma predpisu poistného&nbsp; za zamestnávateľa a suma predpisu za zamestnancov. Táto zmena vyplýva z novej legislatívnej úpravy (§ 38ev zákona č. 580/2004 Z. z.) súvisiacej s odkladom splatnosti preddavkov za marec. Zaplatiť poistné za marec môžete aj spolu, rozdeľovať platbu na dve časti nie je nutné.&nbsp;</font>


<div><br></div>Viem, že firma, v ktorej som zamestnaný, dostala za marec odklad na platenie poistného. Mne však podľa výplatnej pásky zdravotné odvody strhli. Je to v poriadku? Jano

<font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Odklad splatnosti preddavkov na poistné za marec 2020 sa týka iba zamestnávateľa. Nevzťahuje sa na poistné za zamestnancov, ktoré mal zamestnávateľ povinnosť zdravotnej poisťovni odviesť. Konal teda správne, ak vám preddavok na zdravotné poistenie za mesiac marec vo výplatnom termíne strhol.</font>


<div><br></div>Dokedy môžem poslať žiadosť na odklad poistného? Nestihla som do dátumu splatnosti. Je to ešte možné? Silvia

<font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Áno, je to možné. Po spracovaní žiadosti o odklad splatnosti preddavku na poistné za mesiac marec sa vám pôvodný termín splatnosti marcového predpisu zmení na nový termín, ktorým je 31. júl 2020.</font>


<div><br></div>Čítal som na vašej stránke podmienky na uzatvorenie splátkového kalendára. Som však v situácii, ktorá mi nijako neumožňuje splniť tieto podmienky. Napriek tomu mám záujem postaviť sa zodpovedne k tejto svojej povinnosti. Viete mi poradiť nejaké iné riešenie? Dávid

<font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Podmienky na uzatváranie splátkového kalendára, ktoré má VšZP nastavené, sú štandardné. Za určitých okolností sa dajú na výnimku zmierniť.&nbsp; Odporúčame vám podať si<a href="https://www.vszp.sk/platitelia/tlaciva-platitelov/ziadost-splatkovy-kalendar.html" target="_blank"> žiadosť o splátkový kalendár</a>, v ktorej uvediete (ak je to možné, aj zdokladujete) dôvody vašej nepriaznivej finančnej situácie. VšZP na základe tejto žiadosti posúdi, či je možné vo vašom prípade schváliť výnimku, a teda zmierniť podmienky na uzatvorenie splátkového kalendára. Ak ste sa ocitli v nepriaznivej situácii z dôvodu prijatých opatrení na zastavenie šírenia koronavírusu, v žiadosti treba čo najpodrobnejšie opísať, ako to ovplyvnilo vás/vaše podnikanie (napr. zatvorenie prevádzky – v akom období, pokles tržieb – o koľko...).</font>


<div><br></div>Som živnostník i zamestnávateľ (mám dvoch zamestnancov). Ako si treba v takomto prípade uplatniť odklad splatnosti úhrady preddavkov, stačí vyplniť jednu žiadosť v ePobočke? Oliver

<font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ak spĺňate podmienky na odklad splatnosti preddavkov na poistné ako SZČO i ako zamestnávateľ, musíte nám zaslať dve žiadosti. V prípade SZČO v žiadosti uvediete&nbsp; &nbsp;rodné číslo, ako zamestnávateľ IČO.</font>


<div><br></div>Som kaderníčka pracujúca na živnosť, ktorá musela zatvoriť prevádzku. Ako si môžem požiadať o odklad platenia poistného? Mirka G.

<div><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Najrýchlejšie a najefektívnejšie sa to dá prostredníctvom vášho konta v ePobočke. Ak ju nemáte ešte aktivovanú, registrujte sa na <a href="https://www.epobocka.com" target="_blank" style="">www.epobocka.com</a>&nbsp;a po aktivácii vyplňte formulár.</font><div><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ďalšou možnosťou je vyplnenie elektronického formulára <a href="https://www.vszp.sk/platitelia/odklad-splatnosti-preddavkov/ziadost-odklad-splatnosti-preddavku.html" target="_blank">na našej stránke</a>.</font></div></div>


<div><br></div>Ako dlžník som požiadal VšZP o splátkový kalendár. Ak ho uzatvorím, budem mať nárok na plnú zdravotnú starostlivosť? Roman

<font face="Arial, Helvetica, sans-serif">V prípade, že s VšZP uzatvoríte splátkový kalendár a dohodnuté podmienky budete plniť riadne a včas, teda nedostanete sa do omeškania s platbou ani o 1 deň, vznikne vám nárok na plnú zdravotnú starostlivosť. Ak by ste však dohodnuté podmienky <a href="https://www.vszp.sk/platitelia/tlaciva-platitelov/ziadost-splatkovy-kalendar.html" target="_blank">splátkového kalendára</a> porušili a čo i len o 1 deň sa omeškali s platbou, nárok na plnú zdravotnú starostlivosť stratíte. Bude vám priznaná iba neodkladná zdravotná starostlivosť definovaná v zákone.</font>


<div><br></div>Prosím o info o možnosti odkladu platenia odvodov za zamestnávateľa za mesiac apríl 2020. V porovnaní s minulým obdobím sa nám znížili tržby o 100 % a nemáme dostatočný CASH FLOW na platenie odvodov. Ďakujem. ARGUS spol. s r. o. Ostrov

Je nám ľúto, v akej situácii ste sa ocitli. Pre zdravotnú poisťovňu je však záväzná platná legislatíva, ktorá umožňuje len odklad splatnosti preddavku na poistné za marec 2020 do 31. 7. 2020.<div style="">Na riešenie problému vám môžeme ponúknuť uzatvorenie <a href="https://www.vszp.sk/platitelia/tlaciva-platitelov/ziadost-splatkovy-kalendar.html" target="_blank">splátkového kalendára</a>, ktorý vám pomôže preklenúť nedostatok cash flow. V žiadosti o splátkový kalendár je potrebné čo najpodrobnejšie opísať dopady koronakrízy na vaše podnikanie.</div><div style="">V prípade potreby nás kontaktujte, radi vám poradíme.</div>


<div><br></div>Dobrý deň, poprosila by som o informáciu. Som v zahraničí. Nie som tam zdravotne poistená. Vo VšZP som samoplatkyňa. Preddavky som si platila v pokladni vždy v hotovosti. Nemám internetbanking. Ako si mám v tomto prípade platiť preddavky? Ďakujem. Klára

Aktuálne možnosti úhrady preddavku sú:<div style="">- vkladom vo vašej banke,</div><div style="">- poštovou poukážkou,</div><div style="">- platobnou kartou na pobočke VšZP alebo na pošte,</div><div style="">- prevodom z účtu na účet VšZP.<br><div style=""><br></div><div style="">Keďže ste v súčasnosti v zahraničí, hotovostná platba je pre vás neaktuálna. Najlepším riešením je požiadať niekoho blízkeho, aby za vás odvod uhradil.</div></div>


<div><br></div>Prečo ste zabudli na samoplatcov? Mate nejaké úľavy v platení poistného aj pre nich? Arman

VšZP je v rámci svojej činnosti viazaná zákonom a legislatíva, ktorá by umožňovala odklad splatnosti poistného pre samoplatcov, nebola schválená. Ak máte v tomto období problémy s platením preddavkov na poistné, kontaktujte nás čo najskôr, pomôžeme vám pri hľadaní optimálneho riešenia vašej situácie.


<div><br></div>Ako je možné že Sociálna poisťovňa odvody za apríl 2020 dokonca odpustí a zdravotná poisťovňa chce odvody za apríl zaplatiť aj v prípade, že tržba zamestnávateľa za apríl 2020 bola nula? Ďakujem za odpoveď Fajnerová

Dobrý deň, odpustenie odvodov nezávisí od rozhodnutia zdravotnej poisťovne, ale od zmeny legislatívy. Konkrétne odpustenie odvodov za apríl v rámci činnosti Sociálnej poisťovne bol umožnený na základe novely zákona č. 461/2003 Z. z. Pre VšZP je záväzná platná legislatíva. Ak by v nej nastala zmena súvisiaca s vašou otázkou, budeme o nej včas informovať na našej <a href="http://www.vszp.sk" target="_blank">webstránke</a>.


<div><br></div>Dobrý deň, takže čo sa týka odvodov SZČO za mesiac marec, máj je informácia od Forbes zavádzajúca? Citujem:&nbsp;„V stredu tiež schválila viac času na zaplatenie poistného pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby. Podmienené to však bude poklesom tržieb o 40 a viac percent. Vláda schválila návrh nariadenia, ktorým sa ustanoví odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec a za máj tohto roka, a to do 31. decembra 2020." Ďakujem za odpoveď. Miroslav

Uvedená informácia o zmene legislatívy sa týka len Sociálnej poisťovne, ktorá spravuje nemocenský a dôchodkový fond.<div>Čo sa týka zdravotných odvodov, tak vláda svojim nariadením schválila možnosť odkladu splatnosti preddavku len za&nbsp; marec 2020 do 31. 7. 2020 pre SZČO a zamestnávateľov. O tento odklad musíte požiadať.</div><div>Podrobnejšie informácie nájdete na našej stránke <a href="http://www.vszp.sk" target="_blank">www.vszp.sk</a>.</div>


<div><br></div>Dobrý deň, je možné požiadať o predĺženie doby splatenia nedoplatku za 3/2020 na dobu dlhšiu ako je 31. 7. 2020? Pavol

V zmysle platnej legislatívy je možné požiadať o odklad splatnosti preddavku za 3/2020 len do 31. 7. 2020.&nbsp;<div style="">Posunúť termín splatnosti môže len vláda svojim nariadením.</div><div style="">V prípade, že sa vám do 31. 7. 2020 nepodarí uhradiť tento preddavok, môžete požiadať VšZP o <a href="https://www.vszp.sk/platitelia/tlaciva-platitelov/ziadost-splatkovy-kalendar.html" target="_blank">splátkový kalendár</a>.</div>


<div><br></div>Bude prosím odklad úhrady poistenia za apríl rovnako ako bol za marec? Ďakujem. Dušan

Dobrý deň, ako sme sa už zmienili, VšZP je viazaná zákonom, ktorý nateraz umožňuje odklad splatnosti preddavkov na poistné iba za mesiac marec 2020. Aby to bolo možné aj za mesiac apríl, musela by to schváliť vláda svojím nariadením. 


<div><br></div>Dobrý deň. Bude možnosť odpustenia odvodov zo strany zdrav.poisťovní za zamestnávateľa podobne ako u Sociálnej poisťovni v tejto mimoriadnej situácii? Ďakujem. Zita

Aktuálne platná legislatíva neumožňuje odpustenie zdravotných odvodov. Ak by takáto alebo iná zmena týkajúca sa úhrady zdravotných odvodov bola v parlamente prijatá, budeme vás o nej informovať. V tejto chvíli vám môžeme iba odporúčať, aby ste pravidelne sledovali našu webstránku <a href="http://www.vszp.sk" target="_blank">www.vszp.sk</a>.


Dobrý deň, rada by som sa informovala či pôjde odložiť zdravotné poistenie v čase koronavírusu, ako to má v ponuke Sociálna poisťovňa. Vďaka Janka

Platná legislatíva umožňuje v súčasnosti iba odklad splatnosti preddavku na poistné za mesiac marec 2020. Ak by nastala zmena, ktorá by umožňovala odklad úhrady zdravotných odvodov aj za mesiac apríl, resp. iné obdobia, budeme vás o nej informovať. Odporúčame vám sledovať našu httpwww.vszp.sk webstránku.


Dobrý deň, prosím vás, ako je to s odkladom preddavku za mesiac apríl/2020, keď som síce prevádzku mala otvorenú celú dobu, no pokles tržieb bol niečo viac ako 40 %.Ďakujem za odpoveď. Veronika

Dobrý deň. VšZP je viazaná platnou legislatívou, ktorá umožňuje odklad splatnosti poistného iba za mesiac marec. Odklad splatnosti za mesiac apríl by musela schváliť vláda svojím nariadením. Ak by táto zmena v legislatíve nastala, budeme o nej informovať aj prostredníctvom našej &lt;a href &quot;httpwww.vszp.sk&quot; target &quot;_blank&quot;&gt;webstránky&lt;/a&gt;. Ak predpokladáte, že uhradenie preddavku za mesiac apríl bude pre vás problémom, odporúčame vám požiadať VšZP o uzatvorenie splátkového kalendára, pomocou ktorého si dohodnete rozloženie úhrady dlžnej sumy na dlhšie časové obdobie. Podpísanú žiadosť o splátkový kalendár nám môžete poslať poštou alebo naskenovanú e-mailom na adresu infolinka@vszp.sk. Vzor žiadosti o uzatvorenie splátkového kalendára nájdete aj na našom webe &lt;a href &quot;httpswww.vszp.sk/platitelia/tlaciva-platitelov/ziadost-splatkovy-kalendar.html


<div>Platia pri povolení splátkového kalendára rovnaké podmienky aj v tejto situácii? Je potrebná úhrada 40 % neuhradeného dlžného poistného ku dňu podania žiadosti, alebo je možné dohodnúť si aj iné splátky?</div> Techservis

<font style="">Ak ste sa stali dlžníkom až počas koronakrízy, je potrebné v žiadosti o splátkový kalendár čo najpodrobnejšie opísať dopady koronakrízy na vaše podnikanie. Pri individuálnom posúdení vašej žiadosti zohľadníme uvedené skutočnosti a ponúkneme miernejšie podmienky.</font><div style=""><font style="">V každom prípade musíte počítať s tým, že VšZP bude od vás požadovať uhradiť určité percento z dlhu pred uzatvorením splátkového kalendára, čím preukážete schopnosť plniť splátkový kalendár.</font></div>


Dobrý deň. Musím si platiť zdravotné poistenie keď som SZČO a som doma s deťmi na OČR? Peter

<font style="">SZČO počas poberania dávky OČR nemá povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie.&nbsp;</font>V prípade, že nepoberáte dávku celý mesiac, je potrebné si vypočítať správnu výšku preddavku na poistné za tú časť mesiaca, keď ste dávku nepoberali.


Zdravím, moja otázka je,ako si vybavím poplatkový kalendár! Som SZČO a od marca kvôli koronavirusu, nemám žiadny prijem. Soňa

Platiteľom podpísanú žiadosť o splátkový kalendár je možné poslať poštou na adresu pobočky VšZP alebo zaslať e-mailom na adresu infolinka@vszp.sk ako sken. Vzor žiadosti je zverejnený na <a href="https://www.vszp.sk/platitelia/tlaciva-platitelov/ziadost-splatkovy-kalendar.html" target="_blank">webstránke VšZP</a> aj so štandardnými podmienkami na uzatvorenie splátkového kalendára. VšZP posudzuje každú žiadosť individuálne a za určitých preukázaných okolností môže platiteľovi udeliť výnimku z týchto podmienok.


Za mesiac apríl nie je možnosť dať odklad odvodov resp. odklad preddavkov za zamestnávateľa, alebo aj odpustenie odvodov pri uzavretej prevádzke ako je možnosť v Sociálnej poisťovni? Ďakujem pekne. Nikoleta

Dobrý deň. VšZP je viazaná platnou legislatívou, ktorá umožňuje odklad splatnosti poistného iba za mesiac marec. Odklad splatnosti za mesiac apríl by musela schváliť vláda svojím nariadením. Ak by táto zmena v legislatíve nastala, budeme o nej informovať aj prostredníctvom našej <a href="http://www.vszp.sk" target="_blank">webstránky</a>. Ak predpokladáte, že uhradenie preddavku za mesiac apríl bude pre vás problémom, odporúčame vám požiadať VšZP o <a href="https://www.vszp.sk/platitelia/tlaciva-platitelov/ziadost-splatkovy-kalendar.html" target="_blank">uzatvorenie splátkového kalendára</a>, pomocou ktorého si dohodnete rozloženie úhrady dlžnej sumy na dlhšie časové obdobie. Podpísanú žiadosť o splátkový kalendár nám môžete poslať poštou alebo naskenovanú e-mailom na adresu infolinka@vszp.sk. Vzor žiadosti o uzatvorenie splátkového kalendára nájdete aj na našom webe <a href="http://www.vszp.sk" target="_blank">www.vszp.sk</a> .


 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.