Preskočiť na obsah

On-line diskusie

Zavedenie 13. a 14. platu a zdravotné odvody. Odvodová odpočítateľná položka.

Pravidlá diskusie

Zaujímajú Vás zmeny v zákone o zdravotnom poistení ? V rámci online diskusie sa môžete pýtať na tieto témy: 

- Od 1. mája 2018 môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi tzv. 13. a 14. plat, ktorý je po splnení podmienok určených legislatívou oslobodený od zdravotných odvodov. 
- Odvodová odpočítateľná položka 

Na vaše otázky k týmto témam budú dňa 10.05.2018 v čase od 10.00 do 11.30 hod. v online diskusii odpovedať naši odborníci. 


Online diskusia bola ukončená.

Ďakujeme za váš záujem, v online diskusiách budeme pokračovať.

Ak má zamestnanec dva pracovné pomery u dvoch zamestnávateľov, obidvaja mu vyplatia 13 aj 14 plat vo výške 700 Eur, uplatňuje si oslobodenie od odvodov vo výške 500 Eur u jedného zamestnávateľa a 500 Eur aj u druhého zamestnávateľa? Alebo len 500 Eur sumárne? Zuzka

Oslobodenie je možné uplatniť na každý pracovný pomer v ktorom sú splnené zákonné podmienky, zároveň však platí, že ak mal zamestnanec vyplatené peňažné plnenie, ktoré je oslobodené od dane z príjmov viacerými zamestnávateľmi v sume vyššej ako 500 eur v ročnom zúčtovaní poistného sa vymeriavací základ zamestnanca u každého zamestnávateľa, ktorý sa na tomto peňažnom plnení podieľal, pomerne zvýši podľa výšky vyplateného peňažného plnenia.


Dobrý deň, som študent strednej školy, zároveň mám brigádu a založil som si aj živnosť. Keďže som študent, tak platí za mňa zdravotné poistenie štát, ale keďže mám živnosť musím platiť odvody 14% z vymeriavacieho základu, že? Uvediem príklad, zarobím 2000€ zo rok 2018 z brigády. Zo živnosti zarobím 1000€ , z toho moje výdavky budú 500€. Môj príjem spolu bude 2500€. Zdravotné odvody sa mi budú počítať z príjmu zo živnosti (500€) alebo z celkového príjmu (živnosť+brigáda) to je 2500€ . Vďaka za odpoveď. Daniel

Poistné za živnosť sa bude rátať zo základu dane z príjmov podľa §6 ods.1 a 2 zákona č.595/2003 Z.z. (Ak príjem zo živnosti je 1 000€, z toho výdavky 500€ tak základ dane bude 500€).


13.-14. plat má byť vyplatení vo výške priemerného mesačného zárobku. Kde sa dozviem podmienky podľa ktorých mám vypočítať priemerný mesačný zárobok ? ďakujem. Jana

Spôsob určenia priemerného mesačného zárobku upravuje zákonník práce.


Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru 15.4.2016, a pracovný pomer k 14.4.2018 skončil. Bude jeho letný plat (potrebné podmienky, napr. plat aspoň vo výške priemerného zárobku splní), ktorý bude mat vyplatený vo výplatách za mesiac máj 2018 (vyplatených v mesiaci jún 2018) oslobodený od odvodov na ZP? Čo ak by bol letný plat vyplatený dodatočne, napr. až o rok vo výplatách za mesiac máj 2019, nakoľko zamestnávateľ nemal pri výplatách za mesiac máj 2018 dostatok finančných prostriedkov? Ďakujem. Anna M.

V prípade ak poistenec bol k 30.04 ešte zamestnancom a sú splnené aj ostatné podmienky tak je možné využiť odvodové zvýhodnenie, vo vašom prípade k 30.04.2018 už zamestnancom nebol. Tento letný plat musí byť vyplatený v mesiaci máj 2018 a nie dodatočne. 


U zamestnávateľa mal zamestnanec dohodu o pracovnej činnosti od 1.1.2016 do 31.12.2016 a pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa od 1.1.2017, ktorý trvá. Spĺňa podmienku 24 mesiacov nepretržitého trvania právneho vzťahu u zamestnávateľa a bude mať 13 plat v roku 2018 oslobodený od odvodov na ZP? Ďakujem. Anna M.

Dohoda o pracovnej činnosti sa tiež do času trvania pracovnoprávneho vzťahu započítava tzn. že vo vašom príklade je podmienka 24 mesiacov splnená a ak budú splnené aj ostatné podmienky tak je možné si uplatniť oslobodenie od odvodov.


Ako bude zdravotná poisťovňa vedieť zúčtovať zamestnancovi príjem, ktorý bude mat nezávisle u dvoch rôznych zamestnávateľov vyplatený ako vianočný plat, ktorý počas roka v oboch prípadoch bude do výšky 500 eur oslobodený od odvodov a vo výkaze bude u oboch zamestnávateľov na novej položke uvedený údaj 500 eur? Napr. u jedného zamestnávateľa bude vianočný plat 600 eur a u druhého zamestnávateľa 800 eur . Vo výkaze bude v novej položke uvedených u oboch 500 eur? Ako sa to pomerne zohľadní? Prosím uviesť konkrétnu odpoveď. Ďakujem pekne. Anna M.

Keďže oslobodenie je možné uplatniť najviac vo výške 500 eur od všetkých zamestnávateľov a vo Vami uvádzanom prípade bolo na mesačných výkazoch uplatnené oslobodenie 500 eur u každého zo zamestnávateľov (spolu teda 1000 eur), tzn. že 500 eur z ktorých pôvodne odvody neboli robené bude dopočítané v rámci ročného zúčtovania poistného za daný rok poistné u oboch zamestnávateľov a to tak, že každý zo zamestnávateľov doplatí poistné z 50% zo sumy 500 eur (t. j. z 250 eur) 


Kedy bude k dispozícii nový vzor mesačného výkazu? Ďakujem za odpoveď. Anna M.

Vzor mesačných výkazov v listinnej forme a súčasne aj opis dátového rozhrania dávky 514 platný od 01.06.2018 je zverejnený na stránke:www.health.gov.sk/?poistne-2018 a súčasne aj na našej webovej stránkewww.vszp.sk/platitelia/tlaciva/


Dobrý deň, v súvislosti so zmenou legislatívy sa od 1.6.2018 mení aj spôsob a forma vykazovania preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie. Prosím o uvedenie vzoru vety tela dávky 514 za zamestnanca, ktorý a) nemal poskytnutý 13.plat, b) mal poskytnutý 13.plat a nesplnil podmienky pre jeho oslobodenie od platenia preddavkov na poistné, c) mal poskytnutý 13.plat a splnil podmienky pre jeho oslobodenie od platenia preddavkov na poistné, d) mal poskytnutý 13.plat a splnil podmienky pre jeho oslobodenie od platenia preddavkov na poistné a zároveň má uplatnenú odvodovú odpočítateľnú položku. Ďakujem. HanaM

Do vety tela dávky 514 bola doplnená nová položka 14: „Suma plnenia oslobodená od platenia poistného“. Do MV v listinnej forme taktiež pribudla nová položka za položku „Odpočítateľná položka“ Vypĺňanie novej položky sa vykoná vo vami popísaných prípadoch nasledovne: a) Položka „Suma plnenia oslobodená od platenia poistného“ je povinná položka v prípade, ak plnenie bolo zamestnancovi za vykazovacie obdobie vyplatené. Ak plnenie vyplatené nebolo, položka bude vyplnená so sumou 0 eur, resp. nevyplnená b) Položka „Suma plnenia oslobodená od platenia poistného“ je povinná položka v prípade, ak plnenie bolo zamestnancovi za vykazovacie obdobie vyplatené. Ak plnenie vyplatené nebolo, položka bude vyplnená so sumou 0 eur, resp. nevyplnená c) Položka „Suma plnenia oslobodená od platenia poistného“ bude vyplnená max do výšky 500 eur. d) Položka „Suma plnenia oslobodená od platenia poistného“ bude vyplnená max do výšky 500 eur. Suma peňažného plnenia, oslobodená od povinnosti platiť poistné podľa § 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona č. 595/2003 Z. z. a § 38em ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. sa neuvádza do položiek MV „Celková výšky príjmu –vymeriavací základ zamestnávateľa“ ani do položky „Celková výška ďalších príjmov“, táto suma peňažného plnenia, oslobodená od povinnosti platiť poistné nebude mať dopad na odpočítateľnú položku. Vzor mesačných výkazov v listinnej forme a súčasne aj opis dátového rozhrania dávky 514 platný od 01.06.2018 je zverejnený na stránke: www.health.gov.sk/?poistne-2018 a súčasne aj na našej webovej stránke: www.vszp.sk/platitelia/tlaciva/


Ako s tými odvodmi...Konkrétne rozpíšte. DADA

Nie je jednoznačné na čo je potrebné odpovedať, prosíme konkretizujte svoj dotaz.


Od 01.06.2018 sa do MV dávka 514 v TXT aj v XML dopĺňa nový stĺpec, v ktorom sa bude uvádzať suma plnenia oslobodená od platenia poistného. Ako sa bude s týmto stĺpcom pracovať za mesiace pred 01.06.2018 v prípade, že sa budú robiť opravné výkazy? Stĺpec sa vo výkaze uvedie s nulovou alebo prázdnou hodnotou alebo sa nebude vôbec uvádzať? Martina P.

Po 1.6.2018 sa budú aj dávky 514 zasielať už len v novej štruktúre a to aj aj za staré obdobia. Čo sa týka novej položky, dávka bude spracovaná ak bude položka nevyplnená, aj ak bude uvedená suma 0 eur.


Má letný (vianočný) plat dopad aj na odvodovú odpočítateľnú položku? Jarka

Suma peňažného plnenia, oslobodená od povinnosti platiť poistné podľa § 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona č. 595/2003 Z. z. a § 38em ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. sa neuvádza do položiek MV „Celková výšky príjmu – vymeriavací základ zamestnávateľa“ ani do položky „Celková výška ďalších príjmov“, táto suma peňažného plnenia, oslobodená od povinnosti platiť poistné nebude mať dopad na odpočítateľnú položku.


Chcem vedieť akú sumu dopláca poisťovňa za zubné náhrady, Výmena po 3 rokoch Eva

Síce predmetná otázka nesúvisí s témou diskusie, uvádzame odpoveď. Z verejného zdravotného poistenia sa v plnej výške hradí 1-krát za 3 roky celková zubná náhrada horná alebo dolná. Čiastočné snímateľné náhrady sa neuhrádzajú v plnej výške a pacient na ne dopláca podľa cenníka zubnej ambulancie. Fixné náhrady (korunky, mostíky) sú financované z verejného zdravotného poistenia čiastočne 1-krát za 5 rokov. Náhrady zhotovené zo štandardného materiálu (klasická živica) hradí zdravotná poisťovňa do výšky 40 % z celkovej ceny. Fixné zubné náhrady z iných materiálov (keramika, zirkón atď.) prepláca zdravotná poisťovňa do výšky úhrady štandardných materiálov. Výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, je lekár povinný uviesť v cenníku. Cenník výkonov musí byť umiestnený na viditeľnom mieste a ošetrujúci lekár by mal o doplatkoch pacienta vopred informovať.


Kedy sa bude v súvislosti so zavedením 13. (14.) platu meniť mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie? Lucia

Vzor mesačných výkazov v listinnej forme a súčasne aj opis dátového rozhrania dávky 514 platný od 01.06.2018 je zverejnený na stránke: www.health.gov.sk/?poistne-2018, súčasne aj na našej webovej stránke: www.vszp.sk/platitelia/tlaciva/.


Bude sa oslobodenie od odvodov vzťahovať aj na letný (vianočný) plat vyplatený po skončení pracovného pomeru? Janka

V prípade ak poistenec bol k 30.04 resp. 31.10. ešte zamestnancom a sú splnené aj ostatné podmienky tak je možné využiť odvodové zvýhodnenie.


Ak bude mať zamestnanec uzatvorené u zamestnávateľa súbežne dva pracovné pomery, ale podmienky na daňové a odvodové zvýhodnenie spĺňa len na jednom pracovnom pomere, tak daňovo a odvodovo zvýhodnený letný (vianočný) plat je možné vyplatiť len v tom pracovnom pomere, ktorý daňové a odvodové zvýhodnenie spĺňa? Zuzana P.

Áno, na to aby sa na 13 resp. 14 plat vzťahovalo daňové a odvodové zvýhodnenie musia byť splnené zákonom stanovené podmienky, a ak sú splnené len v jednom pracovnom pomere tak je možné využiť daňové a odvodové zvýhodnenie len v tomto pracovnom pomere a to do sumy 500 eur.


 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.