Preskočiť na obsah

On-line diskusie

Zmeny v zdravotnom poistení pre platiteľov poistného v súvislosti s novelou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení účinnou od 01.01.2018

Pravidlá diskusie
Akým témam sa budeme venovať:
• Zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky u zamestnávateľa a vykazovanie preddavkov zamestnávateľa
• Zamestnanci zúčastňujúci sa na štrajku a nová oznamovacia povinnosť zamestnávateľa
• Spresnenie výpočtu odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní poistného
• Zmena podmienok účasti v systéme verejného zdravotného poistenia pre osoby bez trvalého pobytu v SR

Máte aj vy otázky k týmto témam? Nie je vám jasná aplikácia novely zákona? Opýtajte sa odborníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Na vaše dotazy budeme odpovedať on line priamo na tejto stránke dňa 23.1.2018 od 10:00 do 11:30 hod.

Diskutovať s Vami budú odborníci VšZP v oblasti zdravotného poistenia.


Online diskusia bola ukončená.

Ďakujeme za váš záujem, v online diskusiách budeme pokračovať.


Môže mať osoba z tretej krajiny zamestnaná na Slovensku neplatené voľno nahlásené zamestnávateľom,ak spĺňa podmienku o výške príjmu. Ak áno, považuje sa v danom období za samoplatiteľa? Júlia

Verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume určenej osobitným predpisom pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou; Osobitným predpisom je § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ osoba na neplatenom voľne za odpracované dni splní podmienku príjmu uvedenú v § 3 ods.3 písm. a) zákona, t.j. 480,-€ , resp. jeho alikvotnú časť za odpracované dni, tak počas dní výkonu činnosti bude verejne zdravotne poistená. V dňoch neplateného voľna, keď činnosť nevykonáva, verejne zdravotne poistená nebude.


Píšete že po dobu trvania štrajku sa štrajkujúca osoba považuje za poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.. Z titulu štrajku je pre takúto osobu určená výška preddavku 0 Eur. Zároveň je zdravotná poisťovňa povinná vykonať u takýchto osôb ročné zúčtovanie. Budú si musieť títo štrajkujúci zamestnanci doplatiť poistné v rámci ročného zúčtovania, alebo za nich nezaplatí poistné nikto? Zuzana

<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Všetkým samoplatiteľom z titulu štrajku je zdravotná poisťovňa povinný vykonať ročné zúčtovanie a v ročnom zúčtovaní si doplatia poistné za dni štrajku ako samoplatiteľa.<o:p></o:p></span></p>


Status samoplatiteľa § 11 ods. 2 z dôvodu štrajku oznamuje zamestnávateľ (kód 2S) a preddavky za toto obdobie sú nulové. Ale obdobie samoplatiteľa vstúpi do ročného zúčtovania a bude toto obdobie dopočítané - vyčíslené zdravotné poistenie, ktoré musí FO doplatiť? (novela upravuje len preddavky) Katka

<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Všetkým samoplatiteľom z titulu štrajku je zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie a v ročnom zúčtovaní si doplatia poistné za dni štrajku ako samoplatitelia.<o:p></o:p></span></p>


V zmysle §11 zákona o poistení sa za zamestnanca povazuje osoba, ktora vykonava zarobkovu cinnost podla §10 pismeno b - ma pravo na prijem so zavislej cinnosti ja ako konatel spolocnosti mam pravo na prijem so zavislej cinnosti a teda by som mal povazovat za zamestnanca. prečo teda ak si zvysim sumu na 480 co je minimalna mzda mi to neakceptujete? a este ste mi neodpovedali ci ma vy odhlasite a k akemu datumu? ja mesacny vykaz na 480 eur za januar poslem Yurii

<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">V prvom rade musí osoba spĺňať osobný rozsah pre vznik verejného zdravotného poistenia, t.z. ustanovenia §3 zákona 580/2004 Z.z. , až následne je možné posudzovať určenie&nbsp; platiteľa poistného.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">V súlade s§3 ods.9&nbsp; uvedeného zákona verejne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt&nbsp; na území Slovenskej republiky, ktorá nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo v Slovenskej republike, činnosť konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, činnosť vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, činnosť člena štatutárneho orgánu, člena správnej rady, člena dozornej rady, člena kontrolnej komisie a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby&nbsp; alebo činnosť spoločníka s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti alebo člena družstva. Takáto fyzická osoba nemá nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">V&nbsp;súlade s §23 ods.1 písm. c) je poistenec povinný oznámiť zdravotnej poisťovni najneskôr do 8 dní skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia, t.j. v tomto prípade odo dňa, keď podmienka uvedená v §3 ods.3 písm. a) nie je splnená.<o:p></o:p></span></p>


Dobrý deň, máme zamestnaného cudzinca, ktorý má dohodnutú mesačnú mzdu 500€. Budeme mu poskytovať neplatené voľno od 01.02.2018. Môže sa takýto zamestnanec prihlásiť ako samoplatiteľ na obdobie neplateného voľna? Danilă

<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Ak osoba v prípade neplateného voľna nespĺňa podmienku §3 ods. 3 písm. a), t.z. nedosahuje príjem min. 480,-€, tak nebude v tomto období verejne zdravotne poistená, t.z. nebude ani samoplatiteľom.<o:p></o:p></span></p>


Dobrý deň, ak zamestnáme osobu ,ktorá nemá trvalý pobyt na území SR na kratší úväzok 30 hod a má hodinovú mzdu nminimálnu, musím mu ju zvýšiť? Dada

<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Ak je zamestnanec odmeňovaný hodinovou mzdou, je potrebné z tejto mzdy určiť sumu, ktorá sa má porovnať so sumou 480 € (pre rok 2018). V súlade s § 2 ods. 2 zákona o minimálnej mzde suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Prepočet sa pri použití § 2 ods. 2 zákona o minimálnej mzde vykoná nasledovne:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:17.85pt;text-align:justify;text-indent: -17.85pt;line-height:13.8pt"> </p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">hodinová mzda x 174 x hodnota úväzku. Ak je výsledok prepočtu suma nižšia ako 480,- €, tak osobe verejné zdravotné poistenie nevznikne<o:p></o:p></span></p><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify; text-indent: -23.8px;"><br></div>


Dobrý deň, prosím o jednoznačne jasnú odpoveď - keď zamestnanec z tretích krajín na polovičný pracovný úväzok má teraz prepočítanú minimálnu mzdu na hodnotu 240€ mesačne - stačí jeho príjem, alebo mu zaniká od 01.01.2018 nárok na verejné zdravotné poistenie? Pokiaľ zaniká znamená to, že aj keď mám určený pre neho 20 hodinový úväzok tak minimálnu mzdu neprepočítavam a musí dosiahnuť 480€ mesačne? Ďakujem Tamara

Príjem 240,- € ani v prípade polovičného pracovného úväzku nestačí, vždy musí dosiahnuť mesačný príjem min,480,-€ bez ohľadu na výšku úväzku.


Máme pracovníka z USA, u nás pracuje na zmluvu a začal pracovať aj v ČR, bydlisko trvalé nemá ani v jednej krajine, kde má žiadať o A1? ĎAKUJEM Darina

Uvedenú otázku je potrebné smerovať na Sociálnu poisťovňu.


Ak osoba nedosiahne aspoň u jedného zamestnávateľa príjem 480,- €, nemá vstup do systému verejného zdravotného poistenia a to ani v tom prípade, ak súčet celkových príjmov je vyšší, ako 480,- €. ČV o tejto skutočnosti stačí, ZP má možnosť si uvedené skutočnosti skontrolovať. K čomu potom stačí čestné vyhlásenie ? zamestnanec

Spôsob zisťovania a preukazovania skutočností o príjmoch osoby u jednotlivých zamestnávateľov spadá do kompetencie zamestnanca a zamestnávateľov.


Ak FO nemá trvalý pobyt....§3 ods.3 - a má nepravidelný príjem - ako sa postupuje - rozpočítava sa na mesiace a následne sa spätne FO prihlasuje a spätne prihlasuje aj zamestnávateľ? = Alebo ak napr. pri pravidelnom príjme je prekročený príjem len za niektoré obdobie - po každé sa musí FO prihlasovať, odhlasovať v ZP a zamestnávateľ prihlasovať odhlasovať tiež? = Ak FO bez trvalého pobytu, poistenia v inom členskom štáte, si založí živnosť v SR - vzniká status SZČO v ZP, pri ktorom sa neposudzuje žiaden jej príjem - áno? (hranica príjmu sa vzťahuje len na závislú činnosť) Katka

Pre účely zdravotného poistenia sa neposudzuje pravidelný a nepravidelný príjem skúma sa podmienka výšky príjmu. V prípade ak si osoba bez trvalého pobytu založí živnosť a nie je zamestnaná v inom členskom štáte , potom vstúpi do systému verejného zdravotného poistenia podľa §3 ods. 3 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z.


Dala som túto otázku, ďakujem veľmi pekne za odpoveď, no ešte ste mi neodpovedali na poslednú vetu: "A ak by mal nárok na A1 a určili by SR, tak by tu mohol byť poistený a z oboch príjmov by odvádzal tu?" Nie je to proti §3 od3? Otázka pôvodná: Máme v SR zahraničného konateľa s pravidelným príjmom mesačným - vieme, že po novom nás príjem nezaujíma, nevzniká mu tu poistenie.. on pracuje okrem toho aj v čechách, má tam príjem. Má požiadať o A1? Ako sa to bude posudzovať? Ak má nárok na A1 a určia v ČR, tak budeme platiť tam odvody? A ak by mal nárok na A1 a určili by SR, tak by tu mohol byť poistený a z oboch príjmov by odvázal tu? Nie je to proti §3 od3? Ďakujem Klára Klára

Vždy platí, že odvody sa platia podľa legislatívy štátu, ktorého legislatíva je určená dokumentom PD A1 ako uplatniteľná. To znamená že ak je určená uplatniteľná legislatíva SR, tak sa pre vstup do systému verejného zdravotného poistenia posudzuje v súlade s §3 ods.3 písm. a) príjem osoby, ktorý musí byť u jedného zamestnávateľa min. 480,- €. Nie je rozhodujúce, či je táto podmienka splnená u českého alebo slovenského zamestnávateľa. V prípade , ak je určená česká uplatniteľná legislatíva, tak osobu v SR neriešime a odvody odvádzajú obaja zamestnávatelia podľa českej legislatívy v ČR.


To znamená, že zamestnanec s kratším pracovným úväzkom musí mať od 01.01.2018 takú hodinovú mzdu aby jeho výsledná základná mzda nebola nižšia ako 480€? Hodinová mzda sa teda musí úmerne zvýšiť (od min. 2,759) podľa dohodnutého kratšieho pracovného úväzku? Julka

áno


do teraz ste mi neodpovedali,či ho automaticky odhlásite vy ako poisťovňa? Julka

Poistenec má povinnosť podať odhlášku. V prípade, ak tak neurobí, je možné zo strany zdravotnej poisťovne verejné zdravotné poistenie ukončiť po prešetrení situácie a to z dôvodu nesplnenia podmienok účasti v systéme verejného zdravotného poistenia.


Dobrý deň, chcem sa opýtať: osoba z tretej krajiny zamestnaná na dohodu na SR. Vzniká jej nárok na verejné zdravotné poistenie? Boris Boris

Áno,v prípade ak splní podmienku príjmu uvedenú v § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z.


Dobrý deň. Osoby z tretích krajín musia mať povolenie na pobyt od cudzineckej polície? SL

Uvedená otázka by mala smerovať na príslušný orgán cudzineckej polície.


Môže byť od 01.01.2018 zamestnaná na dohodu aj osoba z tretích krajín? SL

Áno ak splní všetky podmienky podľa §3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. tzn. podmienku príjmu.


Ani ked si zvysim odmenu na 480Eur? nie som nikde poisteny tu platim dane aj tu byvam tak kam sa mam ist poistit? takze mi teraz zrusite mne aj mojej rodine poistenie? ak ano tak k akemu datumu a co bude s nami? Yurii

Vstup do systému verejného zdravotného poistenia má v súlade s §3 ods.3 osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len "členský štát") a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume určenej osobitným predpisom pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou; to neplatí, ak je zamestnaná v Slovenskej republike u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva.“ To znamená, že osoba musí byť zamestnancom, prípadne SZČO podľa §3 ods. 3 písm. b) , t.z. nie konateľom.


A ak to zamestanvatel ani zamestnanec neurobí, nevie o tom čo spraví poisťovňa? Odhlási ho automaticky? Julka

Zdravotná poisťovňa vždy písomne informuje o vykonaných úkonoch aj poistenca.


Máme pracovníka z Čiech, tam má živnosť, zdržiava sa viac u nás, viem, že musí požiadať o A1 môže aj u nás v sociálnej poisťovni? Darina

O dokument PD A1 je potrebné žiadať v mieste bydliska osoby, t.z. nie v Sociálnej poisťovni v SR.


Ak FO nemá trvalý pobyt /nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte / má mesačný príjem najmenej 480 €. Otázka znie: ak má FO napr. trvalý pobyt v AT a je nezamestnaná, t.z. platí ZP štát. Vznikne PP v SR - podľa Nariadenia ES sa odvody platia v štáte, v ktorom sa vykonáva činnosť, t.z. vznik PP = vznik v SR v SP, ale keďže má FO príjem menej ako 480 € tak sa do ZP neprihlasuje? V AT je zároveň na základe vzniku PP odhlásená. Takáto FO nebude v žiadnej krajine zdravotne poistená? Zároveň pojmom mesačný príjem sa berie do úvahy len pravidelný mesačný príjem alebo aj rozpočítanie nepravidelného príjmu? Katka

Áno, je to tak, pokiaľ osoba podlieha legislatíve SR z titulu výkonu pracovnej činnosti a nevzniká jej tu nárok na vstup do systému verejného zdravotného poistenia, musí si riešiť čerpanie zdravotnej starostlivosti komerčným poistením, prípadne si ho hradiť v hotovosti. Z uvedeného vyplýva, že len ak je určená uplatniteľná legislatíva SR, až potom v závislosti od splnenia, resp. nesplnenia podmienok v § 3 zákona č. 580/2004 Z. z., vzniká alebo nevzniká účasť na verejnom zdravotnom poistení v SR ako na jednom z celého balíka poistení v rámci celého sociálneho zabezpečenia osoby v SR. Ak nevznikne účasť v systéme verejného zdravotného poistenia, t. j. nebude splnená žiadna z podmienok osobného rozsahu verejného zdravotného poistenia podľa § 3 zákona č. 580/2004 Z. z., nemôže to znamenať, že prichádza k zmene (zániku) uplatňovania legislatívy SR. Takáto osoba bude podliehať legislatíve SR pre ostatné oblasti sociálneho zabezpečenia, len nebude verejne zdravotne poistená na území SR.


Dobrý deň, ako je to v prípade skrátených pracovných úväzkov? Musí mať osoba bez trvalého pobytu v SR, ktorá je zamestnancom slovenského zamestnávateľa dohodnutý mesačný príjem 480€ ak je jej dohodnutý týždenný pracovný čas 20 hodín a je odmeňovaná mesačnou mzdou? Julka

V prípade ak bude mať zamestnanec dohodnutý kratší úväzok, bude musieť byť výška dohodnutej mzdy stále na úrovni min. 480,- € bez ohľadu na výšky úväzku. Suma minimálnej mesačnej mzdy (pre rok 2018 suma 480,- €) je pevne určená suma, voči ktorej sa porovnáva suma dohodnutej mesačnej mzdy.


Dobrý deň, zamestnávame cudzincov, väščinou srbov na dohodu o pracovnej činnosti na 10 hodín týždenne s hodinou mzdou 5€ na hodinu. Vznikne takýmto zamestnancom verejné zdravotné poistenie? Zuzana

Ak je zamestnanec odmeňovaný hodinovou mzdou, je potrebné z tejto mzdy určiť sumu, ktorá sa má porovnať so sumou 480 € (pre rok 2018). V súlade s § 2 ods. 2 zákona o minimálnej mzde suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Prepočet sa pri použití § 2 ods. 2 zákona o minimálnej mzde vykoná nasledovne: hodinová mzda x 174 x hodnota úväzku. Suma minimálnej mesačnej mzdy 480,- je pevne určená suma, voči ktorej sa porovnáva suma dohodnutej mesačnej mzdy a vždy musí byť dosiahnutá. Uvedené platí aj pre občanov zo Srbska bez trvalého pobytu v SR.


Možno je to otázka mimo uvádzané témy, ale veľmi mi pomôžete odpoveďou. Aké obdobie má zamestnávateľ na to, aby prihlásil pracovníka na dohodu v prípade, že dopredu nevie predpokladať, či bude mať v danom mesiaci príjem. Jedná sa hlavne pri veľkom počte ľudí (pers. agentúry, sprostredkovateľ práce). Ďakujem Petra

Problematika prihlasovania a odhlasovania dohodárov sa od 01.01.2018 nemenila. informácie k tejto problematike máme zverejnené na aj na našej webovej stránke . Zároveň je táto problematika upravená aj Metodickom usmernení UDZS č. 12/4/2014 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie.


Dobrý deň, ak som konateľ vo svojej spoločnosti a som ukrajinec, mam poistenie u vas uz rok na zmluvu o vykone konatela s odmenou vo vyske 50 eur. Co musim urobit aby som ostal poisteny u vas? zmenilo sa nieco pre mna? a moju rodinu? Yurii

Podľa ustanovenia § 3 ods. 9 verejne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ktorá nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo v Slovenskej republike, činnosť konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, činnosť vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, činnosť člena štatutárneho orgánu, člena správnej rady, člena dozornej rady, člena kontrolnej komisie a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby alebo činnosť spoločníka s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti alebo člena družstva. Takáto fyzická osoba nemá nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom. Z uvedeného vyplýva, že nárok na zotrvanie v systéme verejného zdravotného poistenia v SR Vám nevzniká.


Dobrý deň, máme zamestnanca-cudzinca, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, ale je zamestnancom fi na SK a má čiastočný úväzok, čiže nemá 480 € brutto mesačne, čo s ním urobí ZP ak nebude mať po 01/01/2018 výšku min. mzdy. Vyradí ho zo ZP na SK? Ďakujem Julka

Aj v prípade, ak bude mať zamestnanec dohodnutý kratší úväzok, bude musieť byť výška dohodnutej mzdy stále na úrovni min. 480 € bez ohľadu na výšku úväzku. Ak táto podmienka nie je splnená, takejto osobe je potrebné ukončiť verejné zdravotné poistenie. Musí ju odhlásiť zamestnávateľ a odhlášku musí podať aj zamestnanec.


Ako sa bude prepočitavať mzda ak minimálna hodinová mzda pre rok 2018 je určená na sumu 2,759 čo pri 8,5 hod pracovnom čase za celý mesiac vychádza na sumu 469,03 čo sa nerovná minimálnej mzde? Ak bude v pracovnej zmluve uvedená minimálna hodinová mzda, ktorá je určená zákonom na rok 2018 bude toto postačujúce na vstup do verejného zdravotného poistenia? Katarína

Ak je zamestnanec odmeňovaný hodinovou mzdou, je potrebné z tejto mzdy určiť sumu, ktorá sa má porovnať so sumou 480 € (pre rok 2018). V súlade s § 2 ods. 2 zákona o minimálnej mzde suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Prepočet sa pri použití § 2 ods. 2 zákona o minimálnej mzde vykoná nasledovne: hodinová mzda x 174 x hodnota úväzku. To znamená, že ak bude v pracovnej zmluve uvedená minimálna hodinová mzda, ktorá je určená zákonom na rok 2018 bude toto postačujúce na vstup do verejného zdravotného poistenia Suma minimálnej mesačnej mzdy (pre rok 2018 suma 480 €) je však pevne určená suma, voči ktorej sa porovnáva suma dohodnutej mesačnej mzdy.


Musí podať poistenec odhlášku poistenca alebo stačí, že ukončí pracovný pomer zamestnávateľ? je toto povinnosť iba zamestnávateľa? Zuzana

Zamestnávateľ ukončuje iba zamestnanie, nie poistenie. Pokiaľ poistenec nemá iný titul pre existenciu verejného zdravotného poistenia v SR, musí poistenec podať aj odhlášku. Ale verejné zdravotné poistenie môže ukončiť po prešetrení situácie zo zákona z titulu nesplnenia podmienok účasti v systéme verejného zdravotného poistenia aj zdravotná poisťovňa.


Odoslalo mi otázku skôr, tak podľa §3/3 mám posudzovať príjem zamestnancov zo zahraničia čo u nás pracujú. Ak budem mať prípad ( je to časté ): Čech pracuje v ČR ( má malý príjem cca 200 Eur na naše ) a aj my ho zamestnáme u nás v SR ( bude mať 300 Eur ). Bude musieť žiadať o A1 aj keď je príjem v SR nižší? Môže sa stať, že by Sociálna poisťovňa určila ako krajinu odvodu SR? ( potom tu môže byť poistený - príjmy od zamestnávateľov zrátame? ) Ďakujem. Karolína

V prvom rade je potrebné pri súbehu výkonu pracovnej činnosti v dvoch členských štátoch požiadať o určenie štátu uplatniteľnej legislatívy. V prípade, ak je určená legislatíva ČR, takú osobu v SR neriešime, všetky odvody sa vykonávajú do ČR podľa českej legislatívy a to aj z príjmov v SR. Pokiaľ je osobe určená slovenská legislatíva, v tom prípade sa na ňu vzťahujú zákony SR a v tom prípade musí mať príjem min. 480,- € u jedného zamestnávateľa, nie je rozhodujúce, či u českého alebo u slovenského, t.z. nestačí aby súčet príjmov bol vyšší ako 480,- €.


Prosím Vás, novela zákona, ktorá hovorí o podmienkach účasti v systéme verejného ZP pre osoby bez trvalého pobytu v SR sa vzťahuje aj na českých občanov? Zoja

Uvedená novela sa týka všetkých zamestnancov bez trvalého pobytu na území SR bez ohľadu na štátnu príslušnosť. To znamená, vzťahuje sa aj na občanov ČR.


Zaujíma ma zmena podmienok účasti v systéme verejného zdravotníctva pre osoby bez trvalého pobytu v SR. Dotkne sa to nejako povinnosti zamestnávateľa? Zatiaľ sa tieto osoby prihlasovali do VP osobne a po vydaní zdravotného preukazu ich prihlásil zamestnávateľ. Ďakujem. Mgr. Iveta Ž.

V spôsobe prihlasovania zo strany zamestnávateľov k žiadnej zmene nedošlo. Zamestnávateľ v súlade s MU ÚDZS č.12/4/2014 je povinný zaslať najneskôr do 28.02.2018 príslušnej zdravotnej poisťovni vyplnené tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky“, v ktorom uvedie dohodnutú mesačnú mzdu/dohodnutú hodinovú mzdu/dohodnutú odmenu v euro platnú od 1.1.2018.


Prečítala som si o zmene §3, 3 kde už budú podmienky na poistenie pre zahraničných pracovníkov iné a budeme posudzovať aj príjem. Karolína

Áno, verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len "členský štát") a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume určenej osobitným predpisom pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou; to neplatí, ak je zamestnaná v Slovenskej republike u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva.“ Osobitným predpisom je § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Uvedené ustanovenie § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. sa v praxi týka osôb, ktoré vykonávajú zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. (ako zamestnanci) a zároveň neexistuje iný dôvod pre vznik verejného zdravotného poistenia v SR (nemajú v SR trvalý pobyt, nie sú osoby samostatne zárobkovo činné, atď.).V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. dochádza k porovnaniu dohodnutej mzdy a sumy podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Minimálna mesačná mzda pre rok 2018 je 480 eur. • Ak je zamestnanec odmeňovaný hodinovou mzdou, je potrebné z tejto mzdy určiť sumu, ktorá sa má porovnať so sumou 480 eur (pre rok 2018). V súlade s § 2 ods. 2 zákona o minimálnej mzde suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy.


Dobrý deň prajem, chcela bys om sa informovať či sa zmena týkajúca sa cudzincov sa vzťahuje iba na cudzincov z tretích krajín bez trvalého pobytu alebo aj cudzincov z členských krajín EÚ. Taktiež by som potrebovala vedieť či sa na účely tejto zmeny akceptuje pri agentúrnom zamestnávaní mzda dohodnutá v dohode o dočasnom pridelení alebo výlučne pracovná zmluva nakoľko každá upravuje iné obdobie zamestnania. ( počas a mimo dočasného pridelenia). Veľmi pekne Vám ďakujem za pomoc. Maja

Zmena sa týka všetkých osôb bez trvalého pobytu v SR, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, teda aj občanov EÚ, občanov tretích krajín, ale v prípade ak občania SR nemajú trvalý pobyt v SR, tak aj ich. V prvom kroku pri posúdení možnosti pre vstup osoby do systému verejného zdravotného poistenia sa posudzuje príjem uvedený v pracovnej zmluve/ dohode o dočasnom pridelení, následne si zdravotné poisťovne kontrolujú príjem a odvedené preddavky.


Dobrý deň, chcel by som vedieť ako postupovať keď rodičia dieťa poistia v zahraničí ( v krajine EÚ) na zdravotné poistenie a dieťa uzatvorí dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti na Slovensku. Súčasne rodičia v zahraničí poistné za dieťa platia. Dohodár poistený v zahraničí

Síce predmetná otázka nesúvisí s témou diskusie, ale uvádzame odpoveď: v prípade výkonu ekonomickej aktivity podlieha osoba legislatíve štátu výkonu pracovnej činnosti, t.z. dieťa nemôže byť už viazané na poistenie rodičov v EÚ, ale bude poistené, resp. bude podliehať legislatíve SR z titulu výkonu pracovnej činnosti.


chcela by som sa spýtať na dôvod zrušenia odvodovej odpočítateľnej položky. Ďakujem Martina M.

V Spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa ako dôvôd zrušenia odpočítateľnej položky u zamestnávateľa uvádza nasledujúce „ Nakoľko pri súčasnom raste dopytu po pracovnej sile na trhu práce a klesajúcej miere nezamestnanosti sa stráca podporný efekt odpočítateľnej položky (ďalej len „OP“) ako stimulu pre rast zamestnanosti a neúmerne k tomuto efektu OP negatívne ovplyvňuje príjmy zdravotných poisťovní, navrhuje sa zrušenie uplatňovania OP na vymeriavací základ zamestnávateľa, čím by sa zmiernil negatívny dopad uplatňovania OP na zdravotné poisťovne.“


Dobry den, žijem v Česku a platim si poistenie na slovensku ...ako ma dalej pokračovat v plateni ak šek EUROGIRO je vsade zrusene..Ako mam zasielat platby na učet ak internetove bankovnictvo nevyuživam....poradte mi dakujem. Tatiana

Platbu prostredníctvom šeku EUROGIRO bolo možné realizovať len do 29.11.2017. V prípade, ak nevyužívate internetové bankovníctvo, je potrebné vykonať bankový prevod priamo v banke, v ktorej máte vedený účet resp. priamym vkladom v hotovosti v ktorejkoľvek banke v Českej republike na účet VšZP. Upozorňujeme však na skutočnosť, že v súvislosti s priamym vkladom v banke môžu byť účtované vyššie poplatky zo strany banky za uskutočnený vklad.


Počas štrajku bude platiteľom poistného za štrajkujúceho zamestnanca štát? jojhrasko...

Po dobu trvania štrajku sa štrajkujúca osoba považuje za poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.. Z titulu štrajku je pre takúto osobu určená výška preddavku 0 Eur. Zároveň je zdravotná poisťovňa povinná vykonať u takýchto osôb ročné zúčtovanie.


Nie je my jasné prečo v RZ nie je zahrnuté, keď sa zamestnanec stane ZŤP spätne, pretože tak to stanoví Soc.p. a nám vyskakujú chyby pre zníženie odvodov. Toto je jasný príklad, kde má na všetko dosah ZP v RZ a vrátení preplatkov. Týmto spôsobom sú zamestnávatelia nie vlastnou vinou uvádzaní do chybných výkazov a neustále vyskakuje takáto chybovosť na ktorú nemáme dosah. T... Eva

V zmysle § 24 písm. n) je zamestnávateľ povinný zaslať v listinnej podobe alebo elektronickej podobe opravené nesprávne vykázané údaje v mesačnom výkaze alebo oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na základe chybového protokolu zaslaného zdravotnou poisťovňou do 30 dní odo dňa jeho doručenia, ak ide o zamestnávateľa; chybovým protokolom sa rozumie výstup zo spracovania mesačného výkazu alebo oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného, v ktorom sú zosumarizované chyby medzi vykázanými alebo oznámenými údajmi a údajmi evidovanými zdravotnou poisťovňou v informačnom systéme. Je potrebné upozorniť, že nie za všetkých poistencov u ktorých sa zmení sadzba poistného ZP vykoná ročné zúčtovanie.


Dobý deň, bude konateľ s.r.o. z tretej krajiny, ktorý má schválenú pravidelnú mesačnú odmenu za výkon funkcie konateľa vo výške 100 € aj naďalej poistencom verejného ZP, alebo je nutné ho po 1.1.2018 odhlásiť? Iný príjem (prac. zmluva, dohoda) nemá. Ďakujem Paulína

V zmysle §3 odsek 9. zákona 580/2004 Z.z. verejne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ktorá nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo v Slovenskej republike, činnosť konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, činnosť vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, činnosť člena štatutárneho orgánu, člena správnej rady, člena dozornej rady, člena kontrolnej komisie a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby alebo činnosť spoločníka s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti alebo člena družstva. Takáto fyzická osoba nemá nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.


Da sa vybavit zdravotna karticka aj cez internet dakujem Kristina

Napriek tomu, že otázka sa netýka úplne témy diskusie, uvádzame odpoveď: Áno, v prípade straty, zničenia, odcudzenia... je možné o preukaz poistenca požiadať aj cez internet na stránke VšZP, v časti Poistenci – Služba pre vás - Žiadosť o vydanie preukazu poistenca. Link:&nbsp;<a href="https://www.vszp.sk/poistenci/sluzba-vas/ziadost-vydanie-preukazu-poistenca.html" target="_blank">https://www.vszp.sk/poistenci/sluzba-vas/ziadost-vydanie-preukazu-poistenca.html</a>


Aká je nová oznamovacia povinnosť zamestnávateľa a čo je nové pri vykazovaní preddavkov zamestnávateľa. Ďakujem Katarína

Novela zákona č. 580/2004 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2018 priniesla rozšírenie § 24 o písm. o), doplnenie novej oznamovacej povinnosti pre zamestnávateľa z dôvodu účasti zamestnanca na štrajku. V súvislosti s uvedenou zmenou zároveň upozorňujeme na novelu metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č.12/4/2014.


Ako funguje výpočet odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní poistného a koľko nemôžem prekročiť zárobok, aby som nevracal peniaze? Stano

V ročnom zúčtovaní sa zúčtujú všetky príjmy (vymeriavacie základy) poistenca za daný rok (rozhodujúce obdobie) a v prípade ak vymeriavací základ v rozhodujúcom období je 6 840 Eur a viac odpočítateľná položka je 0 Eur. V ročnom zúčtovaní sa teda s ohľadom na dosiahnuté príjmy, môže odpočítateľná položka znížiť, alebo poistenec môže stratiť nárok na odpočítateľnú položku.


Bude nové tlačivo Výkaz, štruktúra dávky? Peter

Nie, v platnosti zostávajú doteraz platné tlačivá mesačného výkazu aj štruktúra dávky mesačného výkazu


Bude pri typovaní dávky 514 v ePobočke prepočítavať odpočítateľnú položku aj podľa nového? KI

Odpočítateľná položka sa od 01.01.2018 uplatňuje len u zamestnanca a spôsob jej výpočtu pre zamestnanca sa nemení. Preddavok za zamestnávateľa sa bude vypočítavať z položky „Celková výška príjmu“.


Bude v ePobočke aj spätne prepočítavať za staré obdobie do 31.12.2017 systémovo pri typovaní odpočítateľnej položky? JaHli

Áno .Pri typovaní dávky 514 sa bude prepočítavať OP do 31.12.2017, tak, že OP sa bude počítať za časť zamestnanca ako aj za časť zamestnávateľa.


Vo výkaze za mesiac december si ešte môžu uplatňovať odpočítateľnú položku aj za zamestnanca aj zamestnávateľa? Milan I.

Áno, za mesiac 12/2017 si uplatňuje na mesačnom výkaze odpočítateľnú položku aj zamestnávateľ aj zamestnanec.


Ako sa prejaví upravený výpočet odpočítateľnej položky v RZ ? Veronika S.

Uvedenou zmenou dochádza k spresneniu výpočtu v špecifických prípadoch, keď príjem zamestnanca prevyšuje minimálnu mzdu a nebol zamestnancom celý rok. Popri existujúcom výpočte sa použije aj doplňujúci výpočet (§13a ods. 4 písm. b)), v ktorom sa odpočítateľná položka upravená podľa § 13a ods. 3 bude znižovať o dvojnásobok časti vymeriavacieho základu podľa § 13a ods. 1 presahujúci odpočítateľnú položku upravenú podľa §13a ods. 3 (teda nie fixnú sumu 4560 Eur). Ako výsledná odpočítateľná položka sa použije tá, ktorá bude nižšia (tzn. porovná sa výpočet podľa §13a ods.4 písm. a) s výpočtom podľa § 13a ods. 4 písm. b).


Definícia §3 ods. 3a sa vzťahuje na cudzincov aj na poistencov EU? Peter Z.

Áno, uvedené ustanovenie sa týka všetkých osôb bez trvalého pobytu v SR.


Vzťahuje sa uvedené aj na konateľov, štatutárov s príjmom? Vzťahuje sa na nich § 3 ods. 9? Elena K

Podľa ustanovenia § 3 ods. 9 verejne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ktorá nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo v Slovenskej republike, činnosť konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, 8c) činnosť vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, činnosť člena štatutárneho orgánu, člena správnej rady, člena dozornej rady, člena kontrolnej komisie a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby 8d) alebo činnosť spoločníka s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti alebo člena družstva. Takáto fyzická osoba nemá nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.


Má povinnosť pri zániku poistenia v SR z titulu nesplnenia podmienky dať aj poistenec odhlášku poistenca a aké doklady? Jana

Áno, má povinnosť podať odhlášku, ale verejné zdravotné poistenie je možné mu ukončiť po prešetrení situácie aj zo zákona z titulu nesplnenia podmienok účasti v systéme verejného zdravotného poistenia.


Následne keď vznikne, upraví sa minimálna výška príjmu na zmluve, tak opäť Prihlášku poistenca a novú zmluvu? Jana

V prípade opätovného splnenia podmienok na vstup do systému verejného zdravotného poistenia si podá prihlášku a predloží novú pracovnú zmluvu, prípadne dodatok k existujúcej PZ, alebo vyplnené tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.“


Je možné v zmysle zákonníka práce aj spätne zmeniť, upraviť pracovnú zmluvu (napr. v apríli 2018 upraví zmluvu spätne od januára s upravenou mesačnou mzdou.) KK

Nie je v kompetencii zdravotnej poisťovne riešiť pracovnoprávne vzťahy.


Osoba je poistená v krajine EU, tu má príjem vyšší ako minimálna mzda, tak nemá nárok na vznik poistenia v zmysle definície §3 ods. 3 – má povinnosť príjem riešiť formulárom A1? ekonóm

Pokiaľ osoba podlieha legislatíve iného ČŠ EU, tak sa jej poistenie riadi podmienkami platnými v tomto štáte. Formulár PDA1 musí predložiť len v prípade, ak je ekonomicky aktívna aj v SR, t. z. jedná sa o súbeh činností, prípadne o vyslanie na výkon činnosti do SR. Avšak PDA1 potvrdzujúci, že osoba podlieha legislatíve iného ČŠ EU podmieňuje, že sa národná legislatíva SR na takúto osobu nevzťahuje ani tu nebude verejne zdravotne poistená.


Osoba je poistená v krajine EU, tu má príjem nižší ako minimálna mzda, tak nemá nárok na vznik poistenia v zmysle definície §3 ods. 3 – má povinnosť príjem riešiť formulárom A1? Ekonóm

Pokiaľ osoba podlieha legislatíve iného ČŠ EU, tak sa jej poistenie riadi podmienkami platnými v tomto štáte. Formulár PDA1 musí predložiť len v prípade, ak je ekonomicky aktívna aj v SR, t. z. jedná sa o súbeh činností, prípadne o vyslanie na výkon činnosti do SR. Avšak PDA1 potvrdzujúci, že osoba podlieha legislatíve iného ČŠ EU podmieňuje, že sa národná legislatíva SR na takúto osobu nevzťahuje ani tu nebude verejne zdravotne poistená.


Ak má zamestnanec krátený úväzok, tak sa alikvotne prepočítava dohodnutá mes. mzda? účtovník

Ak je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou, je potrebné porovnať výšku dohodnutej mzdy v zmluve so sumou 480 eur (pre rok 2018) bez ohľadu na výšku úväzku. Ak je to suma 480 eur a viac, účasť na zdravotnom poistení tejto osobe vzniká.


Ako si prepočítam či má nárok na poistenie, ak je odmeňovaný hodinovou mzdou? H

Ak je zamestnanec odmeňovaný hodinovou mzdou, je potrebné z tejto mzdy určiť sumu, ktorá sa má porovnať so sumou 480 eur (pre rok 2018). V súlade s § 2 ods. 2 zákona o minimálnej mzde suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. T. z. použije sa vzorec: hodinová mzda x 174 x hodnota úväzku


Čo so zamestnancami, ktorých sme mali prihlásených z titulu výkonu práce, no po 1.1.2018 nesplnili podmienky na verejné zdravotné poistenie? JH

Zamestnávateľ v súlade s MU ÚDZS č.12/4/2014 je povinný zaslať najneskôr do 28.02.2018 príslušnej zdravotnej poisťovni vyplnené tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky“, v ktorom uvedie dohodnutú mesačnú mzdu/dohodnutú hodinovú mzdu/dohodnutú odmenu v euro platnú od 1.1.2018. Zamestnávatelia budú oslovení, aby si splnili zákonnú povinnosť za poistencov, ktorí podmienky nespĺňajú, odhlásiť.


Ak máme zamestnanca na dohodu (nemá trvalé bydlisko, má príjem, nie je poistený v EU.. ) a má dohodu uzatvorenú na pol roka, za túto dohodu má príjem vyšší ako úhrn min. miezd za toto obdobie, splní podmienku na vznik zdravotného poistenia, no nebude mať výkon práce počas celého obdobia, má nejakú povinnosť voči zdravotnej poisťovni? GP

Ak celková suma dohodnutej odmeny nie je nižšia ako úhrn minimálnych súm, osoba do systému vstúpi. Je ale potrebné zdôrazniť už existujúcu skutočnosť, že v čase, kedy je osoba účastníkom systému verejného zdravotného poistenia, nie je pokladaná za zamestnanca a nie je určený iný platiteľ poistného (napr. štát), má povinnosť platiť si poistné na verejné zdravotné poistenie sama v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. (tzv. samoplatiteľ).


Má aj zamestnanec oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni v prípade štrajku? zamestnanec

V prípade vstupu zamestnanca do štrajku, vzniká oznamovacia povinnosť len na strane zamestnávateľa. Zamestnávateľ si plní oznamovaciu povinnosť v súlade s §24 písm. o) zákona č. 580/2004 Z. z.


Ako oznámiť zamestnanca, ktorý nepríde do práce z titulu štrajku? ZZ

Zamestnávateľ si plní oznamovaciu povinnosť v zmysle Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 12/4/2014 s účinnosťou od 16.01.2018. Na oznámenie uvedenej skutočnosti sa použije osobitný kód 2S, kde „2“ vypovedá, že ide o zamestnanca v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a „S“ vypovedá o skutočnosti, že ide o zamestnanca, zúčastneného na štrajku.


Koľko bude zamestnanec platiť za to obdobie, keď sa zúčastní štrajku? zamestnanec

V prípade, ak sa zamestnanec zúčastní na štrajku a zamestnávateľ ho oznámi kódom „2S“ u takéhoto poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. z titulu štrajku je určená výška preddavku 0 Eur. Zároveň je zdravotná poisťovňa povinná vykonať u takýchto osôb ročné zúčtovanie.


Ako sa zmenili podmienky účasti v zdravotnom systéme pre osoby ktoré nemaju trvalý pobyt v SR? Teda v čom je rozdiel? Ondrej

Základný rozdiel je v tom, že zamestnanci, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR, majú umožnený vstup do systému verejného zdravotného poistenia len v prípade, ak ich príjem je vyšší ako 480,- € mesačne.


prosim vas pracujem v zahranici-nemecko mam trvaly pobyt na slovensku -mam narok na preventivne prehliadky ako i ine neurgentne osetrenie alebo nemam narok na nić .popripade ako mam postupovat ak mam tu svojich lekarov u ktorych chcem zostat .dakujem za odpoved zuzana

V prípade zamestnania a poistenia v členskom štáte EU je vhodné vo svojej zdravotnej poisťovni v zahraničí deklarovať skutočnosť, že Vaše reálne bydlisko zostalo naďalej v SR a vyžiadať si formulár E106, prípadne prenosný dokument S1. Ten je potrebné si zaregistrovať v zdravotnej poisťovni v SR a na základe neho dostanete preukaz poistenca poisteného v zahraničí (EU), s ktorým budete navštevovať lekárov v SR a budete tu mať nárok na plnú ZS v SR.


Dobrý deň váž.VZP. Mám len jednu otázku a to :bude VZP niečo robiť pre mnoho násobným darcov krvi ? Nie som sám čo som mnoho násobne bezplatne daroval krv / 95 x / .Skončíte s darovaním a už sa o Vás nik nezaujíma . S pozdravom V.Z. Vladimír

Ďakujeme za vašu otázku a aj keď sa netýka témy diskusie, odpovedáme na ňu. Ako sám píšete, občania SR darovávajú krv bezplatne, napriek tomu VšZP už niekoľko rokov pravidelne oceňuje mnohonásobných darcov krvi. Oceňujeme tých darcov, ktorí dosiahli: bronzovú, striebornú, zlatú, diamantovú plaketu a Kňazovického medailu. Darovanie krvi, ako aj samotné oceňovanie spadá pod činnosť Slovenského Červeného kríža (SČK), napriek tomu VšZP svojich poistencov – viacnásobných darcov každoročne oceňuje. VšZP nedisponuje informáciami, kto z jej poistencov je darcom krvi. Tieto informácie získava výlučne na základe zoznamu darcov od SČK. Všetci mnohonásobní darcovia krvi v evidencii SČK sú po dosiahnutí príslušného počtu odberov potrebného pre udelenie ocenenia oficiálne pozývaní na slávnostné udeľovanie ocenení, ktoré organizuje SČK. V roku 2017 sa VšZP zúčastňovala všetkých týchto podujatí, na ktoré dostala pozvanie od SČK. Darcovia krvi ocenení SČK dostali od VšZP priamo na podujatí hodnotné vitamínové balíčky. Tí darcovia, ktorí sa slávnostných oceňovaní nemohli zúčastniť osobne, si môžu balíčky vyzdvihnúť v sídlach príslušných regionálnych spolkoch SČK podľa svojho bydliska. Aj v roku 2018 bude VšZP pokračovať v oceňovaní darcov krvi v zmysle vyššie uvedených kategórií a dosiahnutých stanovených počtov odberov. V roku 2018 si budú môcť všetci ocenení darcovia vyzdvihnúť vitamínový balíček VšZP v príslušných pobočkách a expozitúrach VšZP podľa bydliska, prípadne miesta pobytu. Balíček bude darcovi vydaný po predložení potvrdenia o udelení ocenenia a preukazu poistenca VšZP. Kontakt pre informácie: somdarcakrvi@vszp.sk V prípade ďalších informácií ohľadne darovania krvi sa, prosím, obráťte na Slovenský červený kríž, keďže (ako uvádzame vyššie) darovanie krvi spadá pod Slovenský Červený kríž a hlavnou úlohou SČK je o.i. oslovovať a vychovávať budúcich darcov krvi, organizovať odbery krvi a oceňovať za mnohonásobné darovanie krvi.


Dobry den. Mame zahranicneho dohodara, ktoreho prijem je nizsi ako 480,- €. Avsak prehlasil nam, ze ma i druheho zamestnavatela a sucet prijmov je vyssi ako 480,-. Staci nam jeho prehlasenie k tomu, aby sme ho spatne neodhlasovali k 31.12.2017 a nadalej zanho odvadzali zdravotne poistenie? Dakujem vopred za odpoved. Miroslava F.

V prípade ak osoba bez trvalého pobytu dosiahne aspoň u jedného zamestnávateľa príjem nad 480,-€, tak vstupuje do systému verejného zdravotného poistenia v SR a vzťahuje sa na ňu v plnom rozsahu slovenská legislatíva, t.z., všetci zamestnávatelia musia odvádzať odvody na zdravotné poistenie, t.z. aj ten, u ktorého príjem 480,- € nedosiahla. Ak však osoba nedosiahne aspoň u jedného zamestnávateľa príjem 480,- €, nemá vstup do systému verejného zdravotného poistenia a to ani v tom prípade, ak súčet celkových príjmov je vyšší, ako 480,- €. ČV o tejto skutočnosti stačí, ZP má možnosť si uvedené skutočnosti skontrolovať.


Dobrý deň. - z diskusie bude aj nejaký materiál, v ktorom budú uvedené príklady z vykazovania údajov v mesačnom výkaze a prílohe k mesačnému výkazu u zamestnancov, ktorí si uplatnili OP v minulých rokoch - budeme musieť (môcť) akceptovať nové žiadosti o OP od 1.1.2018. Alebo radšej odporúčať zamestnancom aby si OP uplatnili pri RZZP - Čo znamená spresnenie výpočtu OP v ročnom zúčtovaní a či aj k tomuto budú nejaké príklady Ďakujem Jana Jana

Výpočet odpočítateľnej položky, vymeriavacieho základu a preddavku u zamestnanca sa v mesačnom výkaze nezmenil. Rovnako aj vykazovanie za zamestnanca zostáva v mesačnom výkaze nezmenené. U zamestnávateľa sa od 01.01.2018 preddavok vypočítava z položky mesačného výkazu „Celková výška príjmu“. Zamestnanci, ktorí v minulom roku oznámili zamestnávateľovi, že chcú uplatňovať odpočítateľnú položku na mesačnej báze si nemusia podávať nanovo „Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku“. Je na zamestnancovi či požiada o uplatnenie odpočítateľnej položky na mesačnej báze alebo si ju uplatní až v ročnom zúčtovaní. Spresnenie výpočtu odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní sa v ročnom zúčtovaní prejaví tak, že popri existujúcom výpočte sa použije aj doplňujúci výpočet (§13a ods. 4 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z.), v ktorom sa odpočítateľná položka upravená podľa § 13a ods. 3 bude znižovať o dvojnásobok časti vymeriavacieho základu podľa § 13a ods. 1 presahujúci odpočítateľnú položku upravenú podľa §13a ods. 3 (teda nie fixnú sumu 4560 Eur). Ako výsledná odpočítateľná položka sa použije tá, ktorá bude nižšia (tzn. porovná sa výpočet podľa §13a ods.4 písm. a) s výpočtom podľa § 13a ods. 4 písm. b). Príklad výpočtu odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní uverejníme na našej webovej stránke.


Zamestnávanie cudzincov: zamestnáme cudzinku, príjem má do 480,00€- my odvody neplatíme, ale druhá firma v ktorej je zamestnaná odvody platí - dosiahne príjem nad 480,00€, je to v poriadku, alebo odvody platiť máme. a čo sa týka občanov ČR, tí tiež odvody neplatia pri príjme do 480,00 €? Ďakujem Mária

V prípade ak osoba bez trvalého pobytu dosiahne aspoň u jedného zamestnávateľa príjem nad 480,-€, tak vstupuje do systému verejného zdravotného poistenia v SR a vzťahuje sa na ňu v plnom rozsahu slovenská legislatíva, t.z., všetci zamestnávatelia musia odvádzať odvody na zdravotné poistenie, t.z. aj ten, u ktorého príjem 480,- € nedosiahla. Uvedené sa týka všetkých osôb bez trvalého pobytu bez ohľadu na štátnu príslušnosť.


Máme zamestnanca cudzinca, na celý mesiac má príjem viac ako 480,00€, kedže nastup je 19.01.2018, jeho príjem je okolo 200,00, za mesiac január je poistencom SR alebo nie? Ďakujem Mária

Áno, v prípade, ak má osoba v pracovnej zmluve dohodnutý príjem vyšší ako 480,- € a v prvom mesiaci odpracuje len časť mesiaca, pričom jej príjem za toto obdobie je alikvotný z príjmu 480,-€, tak aj za toto obdobie je verejne zdravotne poistená.


ako sa da vybavit nova grif cart eva

Uvádzame odpoveď na Vašu otázku, hoci sa netýka tém diskusie. Vlastník konta môže poslať požiadavku so svojimi údajmi na infolinka@vszp.sk alebo osobne navštíviť ktorékoľvek kontaktné miesto VšZP kde mu bude po overení totožnosti vydaná nová GRID karta pre prístup k službám našej ePobočky.


Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či sú zmeny v prihlasovaní dohodárov - pravidelný a nepravidelný príjem. Ďakujem Elena

U dohodárov k žiadnym zmenám od 1.1.2018 nedošlo.


Dobrý deň, Nemohla by sa úplne zrušiť odpočítateľná položka, teda aj v časti zamestnanca? Ján

VšZP nemá k dispozícii informácie o možnosti úplného zrušenia odpočítateľnej položky. Uvedené je v kompetencii zákonodarcov.


Dobrý deň, Očakávate, že zrušenie odpočítateľnej položky v časti zamestnávateľa prinesie viacej peňazí do systému zdravotného poistenia? Mária

Áno, zrušenie odpočítateľnej položky v časti za zamestnávateľov prinesie viacej finančných prostriedkov do systému.


Plánujete aj vy úrokovú amnestiu na exekúcie ako Dôvera? Lívia

VšZP o takomto kroku iniciatívne neuvažuje, počká na oficiálny návrh zákona o exekučnej amnestii, ktorý pripravuje Ministerstvo spravodlivosti. VšZP v súčasnosti bežne postupuje tak, že v prípade, ak klient uhradí nedoplatok, prípadne dohodne splátkový kalendár, poisťovňa si neuplatňuje úrok z omeškania. V prípade, ak dlžník požiada VšZP o odpustenie úrokov z omeškania, VšZP sa žiadosťou dlžníka zaoberá.


Bude upravená aj kalkulačka na výpočet odpočítateľnej položky na stránke VšZP v časti platitelia? Lenka

Kalkulačka na výpočet odpočítateľnej položky sa meniť nebude, nakoľko výpočet odpočítateľnej položky na mesačnej báze sa nemenil.


 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.