Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Absolventi škôl by nemali zabudnúť na svoje povinnosti voči zdravotnej poisťovni

27.05.2022

Skúška dospelosti úspešne zložená, záverečná bakalárska či diplomová práca obhájená. Ukončenie stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia so sebou prináša nielen radosť z prichádzajúcej novej životnej etapy, ale aj viaceré povinnosti. Tie majú aj absolventi stredných či vysokých škôl, ktorí sú poistencami Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Povinnosti maturantov sa líšia podľa toho, či sa študent rozhodne pokračovať na vysokej škole, alebo nie. „Za absolventov strednej školy platí štát poistné najdlhšie do skončenia letných prázdnin, teda do 31. augusta kalendárneho roku, v ktorom ukončili stredoškolské štúdium. Ak maturant pokračuje v štúdiu na vysokej škole, zostáva aj naďalej poistencom štátu a nevzniká mu žiadna povinnosť vo vzťahu k zdravotnej poisťovni,“ hovorí manažérka oddelenia komunikácia VšZP Eva Peterová.

Ak stredoškolák nepokračuje v štúdiu na vysokej škole, nezamestná sa alebo nezačne podnikať, môže sa prihlásiť na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. V takom prípade platí za neho zdravotné poistenie štát. Ak tak neurobí a neodíde ani do zahraničia (kde bude zdravotne poistený), musí sa najneskôr do 8. októbra kalendárneho roku prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ zdravotného poistenia a poistné si začne hradiť sám.

Ak sa maturant chystá študovať na vysokej škole v niektorej z krajín EÚ, na ktorej je štúdium ekvivalentné s vysokoškolským štúdiom na Slovensku, zostane naďalej ako študent poistený na Slovensku. Zdravotné poistenie bude za neho platiť štát. Potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ vrátane štátu štúdia bude čerpať na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia.

Povinnosti absolventov prvého stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárov) sa rovnako odvíjajú od toho, či v štúdiu pokračujú, alebo nie. „Ak do dovŕšenia 26 rokov veku pokračuje čerstvý bakalár vo vysokoškolskom štúdiu, štát za neho zaplatí poistné aj počas prázdnin až do zápisu na 2. stupeň štúdia. Od dovŕšenia 26 rokov veku do dovŕšenia 30 rokov veku to platí iba vtedy, ak ide o denné štúdium,“ upresňuje Peterová. Rovnako, potvrdenie o návšteve školy nie je potrebné predkladať každý rok, ak mladý človek študuje bez prerušenia na vysokej škole v Slovenskej republike. Túto informáciu oznamuje elektronicky zdravotnej poisťovni Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Za absolventov vysokoškolského štúdia druhého stupňa (napríklad Mgr., Ing.), ktorí v štúdiu pokračujú a zapíšu sa v tom istom roku na denné doktorandské štúdium, hradí štát poistné aj v období prázdnin až do zápisu. Za poistenca štátu sa považuje študent denného doktorandského študijného programu, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme, doktorand už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a nedovŕšil vek 30 rokov.

Je potrebné zdôrazniť, že status študenta sa stráca v deň, ktorý nasleduje po dni vykonania štátnej záverečnej skúšky. Nie teda až po promócii, pri prevzatí diplomu. Všetky podrobnosti o povinnostiach pre absolventov stredných a vysokých škôl možno nájsť prehľadne spracované na stránke VšZP.

Kto za mňa platí poistné?

Moji platitelia poistného, tak sa volá užitočná funkcia v mobilnej aplikácii Všeobecnej zdravotnej poisťovne, vďaka ktorej si poistenec môže hocikedy skontrolovať kto za neho aktuálne platí preddavky na poistné, prehľadne informuje aj o obdobiach bez určeného platiteľa poistného, umožňuje oznámiť vznik alebo zmenu platiteľa (aj na obdobie bez určeného platiteľa), podať reklamáciu na poistné vzťahy, či priložiť prílohu k oznamovanej zmene alebo reklamácii. Do mobilu je možné stiahnuť si celú históriu svojho poistenia vo VšZP a mať tak komplexnú evidenciu platiteľov v každom období poistného vzťahu.

Najnovšie správy

Všetky správy