Preskočiť na obsah

Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Ročné zúčtovanie za vás urobí zdravotná poisťovňa

26.01.2012

 

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie bude po prvýkrát vykonávať za poistencov a platiteľov zdravotná poisťovňa. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pre svojich klientov pripravila prehľad najdôležitejších informácii o ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.

 

 

Čo je ročné zúčtovanie

 

Ročné zúčtovanie (ďalej "RZ") je legislatívne upravené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) aj vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 zo dňa 4. apríla 2006 v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška). RZ je proces objektívneho výpočtu poistného na zdravotné poistenie za rozhodujúce obdobie (kalendárny rok 2011) z úhrnu všetkých príjmov poistenca, ktoré v rozhodujúcom období dosiahol.

RZ u zamestnanca znamená výpočet poistného z úhrnu všetkých jeho príjmov, ktoré mu v rozhodujúcom období vyplatil jeho zamestnávateľ, resp. zamestnávatelia, ak ich mal viac. Ak úhrn príjmov zamestnanca od viacerých zamestnávateľov presiahol za rok 2011 maximálnu hranicu vymeriavacieho základu (26 802 €), preddavky zaplatené navyše môžu byť tak zamestnancovi, ako aj jeho zamestnávateľovi (zamestnávateľom), po vykonaní RZ zdravotnou poisťovňou vrátené.

RZ u SZČO a samoplatiteľov znamená výpočet správnej výšky poistného, ktorá závisí od skutočných príjmov, ktoré títo poistenci v rozhodujúcom období dosiahli a od výšky preddavkov, ktoré títo poistenci v rozhodujúcom období odviedli.

 

 

Termíny ročného zúčtovania

 

28. február 2012 – Zamestnávateľ je povinný predložiť výkaz preddavkov na zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 (ďalej len súhrnný výkaz). Súhrnný výkaz obsahuje všetky údaje potrebné na vykonanie ročného zúčtovania, vrátane skutočnej výšky príjmu, na ktorý vznikol zamestnancovi nárok.

 

31. máj 2012 - Zamestnávateľ môže v tomto termíne podať opravný alebo dodatočný súhrnný výkaz , ak zamestnávateľ neeviduje do uvedeného termínu údaje potrebné na vykonanie RZ, pri určení preddavkov na poistné za jednotlivých platiteľov postupuje podľa §20 ods.5 zákona č. 580/2004 Z. z.

 

30. september 2012 – Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie.

 

Informáciu o výsledku ročného zúčtovania zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov (výsledkom ročného zúčtovania je nedoplatok) alebo oznámením o preplatku (výsledkom ročného zúčtovania je preplatok)

 

Platiteľ poistného sa môže do 15 dní od doručenia výsledku ročného zúčtovania odvolať a podať nesúhlasné stanovisko.

 

Ak platiteľ poistného nenamieta voči výsledku ročného zúčtovania, je povinný do 45 dní od márneho uplynutia lehoty na podanie námietok uhradiť nedoplatok z ročného zúčtovania. To isté platí aj pre zdravotnú poisťovňu, ktorá je v tomto termíne povinná vrátiť preplatok z ročného zúčtovania platiteľovi.

 

31. október 2012 – Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie u platiteľa poistného, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania najneskôr do 31 októbra kalendárneho roka, v ktorom je povinnosť podať daňové priznanie. Doklad o oznámení daňovému úradu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je platiteľ poistného povinný predložiť zdravotnej poisťovni najneskôr lehote na podanie daňového priznania.

 

 

Poistenci, za ktorých zdravotná poisťovňa nemusí vykonať ročné zúčtovanie

 

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 za svojho poistenca, a ak mal zamestnávateľa, aj za tohto zamestnávateľa. Ročné zúčtovanie poistného zdravotná poisťovňa nemusí vykonať za týchto poistencov

 

 • Poistencovi, ktorý počas roka 2011 nebol samostatne zárobkovo činnou osobou a zároveň:
 1. bol počas roka 2011 samoplatiteľom a jeho príjem zo zárobkovej činnosti podľa §10b) ods. 1 písm. c) až e) (príjmy podľa §8, podľa §9 a príjmy z dividend) v období keď bol považovaný za samoplatiteľa nepresiahli úhrn minimálnych základov. Úhrn minimálnych základov za rok 2011 je vo výške 3 948,72 Eur
 2. bol počas roka 2011 zamestnancom a jeho príjmy zo zamestnania vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov jednotlivo a ani v úhrne nepresiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a nemal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa §10b) ods. 1 písm. c) až e) (príjmy podľa §8, podľa §9 a príjmy z dividend)
 3. bol počas roka 2011 zamestnancom a jeho príjmy zo zamestnania vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov jednotlivo presiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a nemal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa §10b) ods. 1 písm. c) až e) (príjmy podľa §8, podľa §9 a príjmy z dividend) • Poistencovi, ktorý počas roka 2011 bol len samostatne zárobkovo činnou osobou a jeho vymeriavací základ z tejto činnosti nepresiahol úhrn minimálnych základov za rok 2011 v sume 3 948,72 Eur a zároveň nemal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa §10b) ods. 1 písm. c) až e) (príjmy podľa §8, podľa §9 a príjmy z dividend)
 • Poistencovi, ktorý počas roka 2011 bol časť roka zdravotne poistený v zahraničí, kde vykonával zárobkovú činnosť časť roka bol verejne zdravotne poistený na Slovensku a zároveň nemal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa §10b) ods. 1 písm. c) až e) (príjmy podľa §8, podľa §9 a príjmy z dividend).
 • Poistencovi, ktorému nevznikla povinnosť podať daňové priznanie za rok 2011, (poistenec si nepodáva daňové priznanie, ak jeho príjem nepresiahol 50 % zo 100-násobku životného minima).
 • Poistencovi, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.


Poistenci, za ktorých zdravotná poisťovňa musí vykonať ročné zúčtovanie

 

 • Poistencovi, ktorý bol počas roka 2011 samoplatiteľom a jeho príjem zo zárobkovej činnosti podľa §10b) ods. 1 písm. c) až e) (príjmy podľa §8, podľa §9 a príjmy z dividend) v období, keď bol považovaný za samoplatiteľa, presiahol úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 10 a 11 (3 948,48 €). 
 • Poistencovi, ktorý bol počas roka 2011 zamestnancom a jeho príjem zo zamestnania aspoň v jednom mesiaci presiahol trojnásobok priemernej mesačnej mzdy (2 233,50 €). 
 • Poistencovi, ktorý bol počas roka 2011 zamestnancom a jeho príjem zo zamestnania u všetkých zamestnávateľov jednotlivo a ani v úhrne nepresiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy (2 233,50 €) a mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods.1 písm. c) až e) (§ 7 - príjmy z kapitálového majetku, § 8 - ostatné príjmy a dividendy). 
 • Poistencovi, ktorý bol počas roka 2011 zamestnancom a jeho príjem zo zamestnania presiahol aspoň v jednom mesiaci trojnásobok priemernej mesačnej mzdy (2 233,50 €) a mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods.1 písm. c) až e) (§ 7 - príjmy z kapitálového majetku, § 8 - ostatné príjmy a dividendy).Poistencovi, ktorý bol počas roka 2011 zamestnancom a jeho príjem zo zamestnania vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov jednotlivo presiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy (2 233,50 €) a mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10 ods. 1 písm. c) až e) (§ 7 - príjmy z kapitálového majetku, § 8 - ostatné príjmy a dividendy). 
 • Poistencovi, ktorý bol len samostatne zárobkovo činnou osobou a jeho vymeriavací základ presiahol úhrn minimálnych základov (3 948,72 €). 
 • Poistencovi, ktorý bol len samostatne zárobkovo činnou osobou a jeho vymeriavací základ nepresiahol úhrn minimálnych základov (3 948,72 €) a mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) (§ 7 - príjmy z kapitálového majetku, § 8 - ostatné príjmy a dividendy). 
 • Poistencovi, ktorý bol len samostatne zárobkovo činnou osobou a jeho vymeriavací základ presiahol úhrn minimálnych základov (3 948,72 €) a mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) (§ 7 - príjmy z kapitálového majetku, § 8 - ostatné príjmy a dividendy). 
 • Poistencovi, ktorý bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť a časť roka bol verejne zdravotne poistený v SR ako samoplatiteľ, a jeho príjem v tomto období presiahol úhrn minimálnych základov (3 948,72 €). 
 • Poistencovi, ktorý bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť a časť roka bol verejne zdravotne poistený v SR ako samoplatiteľ, a jeho príjem v tomto období nepresiahol úhrn minimálnych základov (3 948,72 €) ale mal príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) (§ 7 - príjmy z kapitálového majetku, § 8 - ostatné príjmy a dividendy). 
 • Poistencovi, ktorý bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť a časť roka bol verejne zdravotne poistený v SR ako zamestnanec, a jeho príjem v tomto období aspoň v jednom presiahol trojnásobok priemernej mesačnej mzdy (2 233,50 €). 
 • Poistencovi, ktorý bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť a časť roka bol verejne zdravotne poistený v SR ako zamestnanec a jeho príjmy zo zamestnania vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov jednotlivo a ani v úhrne nepresiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy (2 233,50 €) ale mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods.1 písm. c) až e) (§ 7 - príjmy z kapitálového majetku, § 8 - ostatné príjmy a dividendy). 
 • Poistencovi, ktorý bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť a časť roka bol verejne zdravotne poistený v SR ako zamestnanec a jeho príjmy zo zamestnania vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov jednotlivo a ani v úhrne presiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy (2 233,50 €) ale mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods.1 písm. c) až e) (§ 7 - príjmy z kapitálového majetku, § 8 - ostatné príjmy a dividendy). 
 • Poistencovi, ktorý bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť a časť roka bol verejne zdravotne poistený v SR ako poistenec, ktorý bol len SZČO a jeho vymeriavací základ presiahol úhrn minimálnych základov (3 948,72 €). 
 • Poistencovi, ktorý bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť a časť roka bol verejne zdravotne poistený v SR ako poistenec, ktorý bol len SZČO a jeho vymeriavací základ nepresiahol úhrn minimálnych základov (3 948,72 €) a mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) (§ 7 - príjmy z kapitálového majetku, § 8 - ostatné príjmy a dividendy). 
 • Poistencovi štátu, ktorý mal príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. b) až e) (§6 - príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta, § 7 - príjmy z kapitálového majetku, § 8 - ostatné príjmy a dividendy).

 

 

Úhrada nedoplatkov z ročného zúčtovania

 

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov a zašle ho platiteľovi poistného (zamestnávateľovi, samostatne zárobkovo činnej osobe alebo samoplatiteľovi) - §19 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

 

Výkaz nedoplatkov obsahuje aj:

 

 • údaj o výške nedoplatku, 
 • údaj o vymeriavacom základe, na základe ktorého bol vypočítaný nedoplatok z ročného zúčtovania,
 • údaj o výške zaplatených preddavkov na poistné,
 • údaj o novej výške preddavku, ktorý bude SZČO povinná odvádzať od 01.01.2013,

 

Splatnosť nedoplatku

 

Platiteľ poistného je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Dátum právoplatnosti výkazu nedoplatkov je uvedený priamo vo výkaze.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.