Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Samostatne zárobkovo činná osoba


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

- vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách, ste zapísaný do evidencie podľa osobitného predpisu a máte oprávnenie prevádzkovať živnosť,
- má oprávnenie na vykonávanie činnosti (napr. advokáti, lekári, veterinári, audítori, daňoví poradcovia, notári, znalci, tlmočníci, prekladatelia, sprostredkovatelia sporenia alebo poistenia a pod.),
- je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
- vykonáva činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. správcovia konkurzných podstát, sprostredkovatelia doplnkového dôchodkového sporenia a pod.),
- vykonáva športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
- vykonáva umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť (napr. podľa zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zapisovacích návrhoch alebo činnosti podľa autorského zákona),
- vykonáva činnosť obchodného zástupcu.

Oznamovacie povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby 

Samostatne zárobkovo činná osoba má povinnosť: 

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby 

Vymeriavacím základom samostatne zárobkovo činnej osoby je podiel základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, a koeficientu 1,486.

Do príjmu zdaňovaného podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov patria:

  1. príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
  2. príjmy zo živnosti,
  3. príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov neuvedené v písmenách a) a b),
  4. príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti,
  5. príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie, pri ktorých daňovník využil postup uvedený v § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva,
  6. z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
  7. znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu,
  8. z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou,
  9. príjmy z prenájmu nehnuteľností fyzických osôb, príjmy z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti,
  10. príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka,
  11. úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  12. príjem z predaja podniku alebo jeho časti (§ 17a) na základe zmluvy o predaji podniku,
  13. výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom.

Výpočet preddavkov na poistné pre rok 2020

Preddavok na poistné na rok 2020 sa určí vo výške určenej sadzbou poistného z podielu pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutého v roku 2018, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a koeficientu 1,486.

Kalkulačka pre výpočet preddavku na poistné

 

Sadzba poistného

Samostatne zárobkovo činná osoba platí z príjmu zdaňovaného podľa § 6 preddavky na poistné a to 

Tabuľka vymeriavacích základov a preddavkov SZČO na rok 2020

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) Sadzba poistného Vymeriavací základ v € Preddavok v €
SZČO bez zdravotného postihnutia (ZP) Najmenej 14 % z minimálneho základu 506,50 70,91
  Maximálny preddavok nie je určený (14 % z vymeriavacieho základu)    
SZČO so ZP Najmenej 7 % z minimálneho základu 506,50 35,45
  Maximálny preddavok nie je určený (7 % z vymeriavacieho základu)    

Splatnosť preddavku

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Platitelia Platenie poistného Samostatne zárobkovo činná osoba


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.