Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Výber, nábor uchádzačov o zamestnanie

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Informácie a oznámenia vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

 1. PREVÁDZKOVATEĽ
  1. Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely alebo prostriedky spracúvania osobných údajov (článok 4, bod 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).
  2. Na účely článku 4, bod 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov je  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35937874, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č. 3602/B (ďalej „VšZP“ alebo „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom osobných údajov.
 1. DOTKNUTÉ OSOBY
  1. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje VšZP spracúva na daný účel vo svojich informačných systémoch. Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:
   • fyzické osoby – uchádzači o zamestnanie.
 1. ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY  A ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Vaše osobné údaje VšZP získava a ďalej spracúva na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, na základe nasl. právnych základov:
  2. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracúvanie je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy) na účel:
   • výber vhodných uchádzačov o zamestnanie na inzerovanú pracovný pozíciu.
  3. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov) na účel:
   • zaradenia uchádzačov o zamestnanie do databázy a  ponuka vhodného pracovného miesta.
 1. SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE
  1. VšZP na účely uvedené v článku 3 tohto oznámenia bude spracúvať nasledovný rozsah osobných údajov:
   • titul, meno, priezvisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón), dátum narodenia, adresa, rodinný stav, štátna príslušnosť, fotografia, vrátane ďalších údajov uvedených v životopise (napr. pracovné skúsenosti, profesionálne zručnosti), v motivačnom liste, prípadne v ďalších priložených listinách.
     
 2. PRÍJEMCOVIA, SPROSTREDKOVATELIA
  1. VšZP môže Vaše osobné údaje poskytnúť/sprístupniť príjemcom, v  postavení samostatných prevádzkovateľov, a ktorým je VšZP oprávnená Vaše osobné údaje poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe Vášho súhlasu. Jedná sa najmä o nasledovné subjekty:
   • súdy, zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Trestný poriadok“);
   • orgány činne v trestnom konaní v zmysle Trestného poriadku;
   • úrady práce, inšpektoráty práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
   • iné osoby a orgány, ktorým sme podľa osobitných predpisov oprávnený poskytovať/sprístupňovať informácie alebo ktorým máme zákonom uloženú povinnosť informácie poskytovať/sprístupňovať (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR).
  2. Na účely uvedené v článku 3 tohto oznámenia VšZP Vaše osobné údaje iným príjemcom alebo sprostredkovateľom neposkytuje.
  3. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je dostupný na webovom sídle VšZP.
    
 3. PRENOSY DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ
  1. VšZP v rámci spracúvania osobných údajov na účely uvedené v článku 3 tohto oznámenia neuskutočňuje prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.
 1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
  1. V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:
   1. na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
   2. kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu;
   3. žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
   4. na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia;
   5. na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
   6. získať vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktoré ste nám poskytli, a to pre vás alebo pre nového prevádzkovateľa.
   7. podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. : 421 /2/ 3231 3214, e-mail: statnydozor@pdp.gov.sk;
  2. Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť nasledovnými spôsobmi:
   1. písomnou žiadosťou podanou na adresu uvedenú v článku 10 tohto oznámenia,
   2. elektronicky (e-mailom) zaslanou z Vášho pracovného e-mailu na dresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v článku 10 tohto oznámenia.
  3. Na to, aby sme Vás prostredníctvom žiadosti podľa predchádzajúceho bodu vedeli dostatočne identifikovať, je potrebné uviesť Vaše osobné údaje aspoň v nasl. rozsahu:
   • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu.
  4. S cieľom vybavenia Vašej žiadosti a z dôvodu jednoznačnej identifikácie dotknutej osoby, je VšZP oprávnená požadovať ďalšie dodatočné informácie.
  5. V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.
 1. NAMIETANIE VOČI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV A ODVOLANIE SÚHLASU
  1. Ako dotknutá osoba máte v zmysle všeobecne nariadenia o ochrane údajov právo namietať proti tomu, aby VšZP spracúvala vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak to nepovoľujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.
  2. Na rozdiel od vašich práv uvedených v článku 7. tohto oznámenia, sa právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov týka len tých prípadov, ak Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu a na základe príslušných ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov - článku 6 bod 1. písm. e) a f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
  3. Za účelom uplatnenia námietok  pripravila VšZP osobitný formulár pre uplatnenia tohto práva. Predmetný formulár je dostupný na webovom sídle VšZP https://www.vszp.sk/oou/ v časti „Namietanie voči spracúvaniu.“ Právo namietať si môžeme uplatniť rovnakým spôsobom ako práva uvedené v článku 7 tohto oznámenia.
  4. V prípade ak ste VšZP udelili súhlas so spracúvaním údajov, je možné súhlas odvolať elektronicky, zaslaním žiadosti na e-mail zodpovednaosoba@vszp.sk, doručením žiadosti na ktorékoľvek klientske pracovisko, alebo poštou na adresu VšZP. V odvolaní súhlasu musí byť uvedené Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a informácia, popis udeleného súhlasu, ktorý odvolávate. Bližšie informácie o odvolaní súhlasu sú dostupné na www.vszp.sk/oou.
 1. DOBA SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné.
  2. VšZP spracúva osobné údaje na účel podľa článku 3, bod. 2. tohto oznámenia po dobu výberového procesu na inzerovanú pracovnú pozíciu, najneskôr do 7 dní odo dňa ukončenia výberového procesu.
  3. V prípade neúspešného kandidáta VšZP vykoná bez zbytočného odkladu bezpečný výmaz osobných údajov dotknutých osôb.
  4. VšZP spracúva osobné údaje na účel podľa článku 3, bod. 3. tohto oznámenia po dobu 1 roka odo dňa udelenia súhlasu, alebo do jeho odvolania v závislosti od toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
 1. ZODPOVEDNÁ OSOBA – DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
  1. VšZP na účel výkonu dohľadu nad spracúvaním osobných údajov poverila zodpovednú osobu (DPO).
  2. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, nás môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovnej e-mailovej adresy:

   Email: zodpovednaosoba@vszp.sk,

   alebo poštou na adrese (s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“):

   Zodpovedná osoba – DPO
   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
   Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava

 1. PERIODICITA AKTUALIZÁCIE TOHTO OZNÁMIENIA
  1. Toto oznámenie o  spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov pravidelne kontrolujeme a aktualizujeme.