Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zamestnávateľ


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Kto sa považuje za zamestnávateľa:

 1. fyzická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a), ak má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt,
 2. právnická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a), ak jej sídlo alebo sídlo jej organizačnej zložky je na území Slovenskej republiky,
 3. pre fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 3 
  1. fyzická osoba podľa písmena a), ktorá má bydlisko v inom členskom štáte alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, alebo
  2. právnická osoba podľa písmena b) so sídlom alebo so sídlom jej organizačnej zložky v inom členskom štáte alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Vymeriavací základ

Do vymeriavacieho základu sa zahŕňajú aj plnenia, ktoré zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi s pravidelným mesačným odmeňovaním po skončení pracovnoprávneho vzťahu.

Zamestnávateľ má povinnosť nielen oznámiť zmenu názvu, sídla atď. ale aj povinnosť prihlásiť sa ako platiteľ poistného.

Sadzba poistného

Zamestnávateľ platí z príjmu každého zamestnanca preddavky na poistné a to: 

Neplatné skončenie pracovného pomeru a náhrada mzdy

V prípade, ak súd rozhodne o nároku na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru alebo pri mimosúdnom vyrovnaní sporu postupuje zamestnávateľ nasledovne:

Upozornenie: uvedené sa vzťahuje na prípady od 01.01.2013. Na prípady do 31.12.2012 sa vzťahuje dovtedy platná legislatíva.

Platenie odvodov z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Od 01.01.2013 sa platia odvody na zdravotné poistenie aj z dohôd o pracovnej činnosti a z dohôd o vykonaní práce.

Z platenia odvodov sú vyňaté nasledovné príjmy:

Posledné dva body sa vzťahujú na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka uzatvorenú s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020.

Nahlasovanie zamestnancov a vykazovanie preddavkov na poistné

Poistenec pracujúci na základe  dohody o pracovnej činnosti resp. dohody o vykonaní práce sa považuje za zamestnanca. Zamestnávateľ prihlási zamestnanca v oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie (osobitný kód 2D).
Preddavky na poistné za poistenca pracujúceho na dohodu vykáže zamestnávateľ vo výkaze preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie rovnakým spôsobom ako za zamestnanca v pracovnom pomere.
Zamestnávateľ bude kódom 2D nahlasovať zamestnanca pracujúceho na dohodu na dni, ktoré reálne odpracuje (za ktoré má príjem). V dni, kedy poistenec nepracuje na dohodu (nemá príjem) a nemá iného platiteľa poistného, je povinný sa nahlásiť ako samoplatiteľ.

Ak zamestnávateľ nedokáže určiť presný dátum výkonu práce (napr. pri dohode o pracovnej činnosti), prihlasuje a odhlasuje zamestnanca kódom 2D na posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom mu zamestnávateľ príjem vyplatil.
 

Upozornenie: V prípade, že je poistenec zamestnancom a zároveň u toho istého zamestnávateľa pracuje aj na dohodu, zamestnávateľ ho prihlási ako zamestnanca a vykáže za neho preddavky na poistné iba raz (§ 29b ods. 5 zákona č. 580/2004 zákona o zdravotnom poistení).

Dohody uzavreté pred 01.01.2013

Ak bola dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorená pred 1.1.2013 a aj bola ukončená pred 1.1.2013 a k vyplateniu príjmu z tejto dohody došlo až po 1.1.2013 , tieto príjmy nepodliehajú odvodovej a oznamovacej povinnosti.
Ak bola dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorená pred 1.1.2013 a ktorej realizácia pokračuje aj po tomto dátume, na účely zákona o zdravotnom poistení vzniká oznamovacia a vykazovacia povinnosť od 1.1.2013.

Príklad: Poistenec má uzavretú dohodu o vykonaní práce od 30.11.2012 do 30.12.2013. V období od 10.1.2013 do 12.1.2013 bude mať poistenec príjem z tejto dohody tzn. že zamestnávateľ ho kódom 2D prihlási na obdobie od 10.1.2013 do 12.1.2013. Vymeriavací základ u daného poistenca bude príjem z dohody za dané tri dni

Modelové situácie:

 1. Poistenec pracuje u zamestnávateľa len na dohodu
  Zamestnávateľ prihlasuje a odhlasuje poistenca ako zamestnanca kódom 2D v dni, ktoré reálne odpracoval (mal príjem) a to do ôsmich pracovných dní odo dňa zmeny platiteľa poistného.
 2. Poistenec pracuje u zamestnávateľa na dohodu a zároveň je aj zamestnancom
  Tu môžu nastať rôzne situácie napr.:
   
  1. Práca na dohodu vznikne a zanikne v čase trvania zamestnania – zamestnávateľ nič nenahlasuje, nakoľko poistenec už je prihlásený v zdravotnej poisťovni ako zamestnanec (príjem z dohody a príjem z pracovného pomeru sa spočíta).
  2. Poistenec je zamestnaný a zároveň pracuje na dohodu. V zdravotnej poisťovni je prihlásený ako zamestnanec. Práca na dohodu sa ukončí, ale zamestnanie trvá. Zamestnávateľ poistenca z dôvodu ukončenia práce na dohodu, pokiaľ zamestnanie trvá, zo zdravotnej poisťovne ako zamestnanca neodhlasuje.
  3. Poistenec je zamestnaný a zároveň pracuje na dohodu. V zdravotnej poisťovni je prihlásený ako zamestnanec. Zamestnanie sa ukončí, ale práca na dohodu naďalej trvá. Zamestnávateľ poistenca z dôvodu ukončenia zamestnania odhlási kódom 2 a zároveň prihlási kódom 2D.
  4. Poistenec začne pracovať na dohodu. Zamestnávateľ ho prihlási ako zamestnanca do zdravotnej poisťovne z titulu dohody kódom 2D. V čase trvania práce na dohodu zamestnávateľ prijme poistenca do pracovného pomeru. Zamestnávateľ ukončí poistenca kódom 2D a prihlási ho ako zamestnanca kódom 2.
 3. Poistenec je zamestnancom u jedného zamestnávateľa a zároveň pracuje na dohodu u iného, resp. viacerých zamestnávateľov, kde nie je zároveň zamestnancom.
  Poistenca prihlási do zdravotnej poisťovne zamestnávateľ, u ktorého má uzatvorený pracovný pomer kódom 2 a zároveň ho prihlási každý zamestnávateľ, u ktorého má uzatvorenú dohodu na dobu reálne odpracovaných dní na dohodu (dni kedy má príjem z dohody) kódom 2D.
 4. Poistenec pracuje na dohodu u zamestnávateľa a počas trvania práce na dohodu sa stane starobným dôchodcom
  Poistenca zamestnávateľ ukončí kódom 2D dňom, kedy nastala táto skutočnosť (t. j. dňom kedy sa poistenec začal považovať za poistenca štátu z titulu poberania starobného dôchodku). Ak dochádza k tejto skutočnosti počas obdobia výkonu prác na dohodu, do vymeriavacieho základu vstupuje alikvotná časť príjmov z dohody, pripadajúca na časť obdobia, v ktorom poistenec nebol starobným dôchodcom.

Tabuľka vymeriavacích základov a preddavkov zamestnávateľa na rok 2021

PLATITEĽ  POISTNÉHO

Bez zdravotného postihnutia

Sadzba (%) Minimálny vymeriavací základ  Maximálny vymeriavací základ Minimálny preddavok Maximálny preddavok
Zamestnanec 4 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený
Zamestnávateľ 10 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený

 

PLATITEĽ  POISTNÉHO

So zdravotným postihnutím

Sadzba (%) Minimálny vymeriavací základ  Maximálny vymeriavací základ Minimálny preddavok Maximálny preddavok
Zamestnanec 2 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený
Zamestnávateľ 5 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený

Splatnosť preddavku

Preddavok na poistné zamestnávateľov je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Ak je výplata príjmov zamestnancov rozložená na rôzne dni, preddavok je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak zamestnávateľ nemá určený deň výplaty príjmov zamestnancov, preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné. 

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Platitelia Platenie poistného Zamestnávateľ


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.