Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zamestnanec


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Novelou zákona o zdravotnom poistení sa bude od 1. 12. 2022 za zamestnanca na účely zdravotného poistenia považovať aj fyzická osoba, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov.

V období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021 nemá táto osoba na účely zdravotného poistenia postavenie zamestnanca, a preto ju zamestnávateľ do uvedeného dátumu neprihlasuje do zdravotnej poisťovne ako zamestnanca.

Z platenia odvodov sú vyňaté tieto príjmy:

Posledné dva body sa vzťahujú na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka uzatvorenú s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020.

Oznamovacie povinnosti zamestnanca

Zamestnanec musí zamestnávateľovi oznamovať:

Zamestnanci s tzv. odvodovou úľavou

Vymeriavací základ zamestnanca

Vymeriavací základ zamestnanca je plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4.

Do vymeriavacieho základu vstupujú príjmy zdaňované podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov.

Patrí k nim napríklad:

  1. odstupné,
  2. náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť
  3. príspevok zo sociálneho fondu,
  4. príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely,
  5. odmena podľa osobitného predpisu v oblasti priemyselných práv,
  6. odmena vyplácaná pri pracovnom a životnom výročí,
  7. odmena vyplácaná pri prvom skončení pracovného pomeru pri odchode do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku,
  8. plnenie poskytnuté zamestnávateľom pri prvom skončení pracovného pomeru, služobného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
  9. odmena vyplácaná pri prvom skončení služobného pomeru po splnení nároku na starobný dôchodok, na výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.

 

Z príjmu zdaňovaného podľa §7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 a §8 zákona o dani z príjmov (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy) sa preddavky neplatia; tieto príjmy sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.

Zamestnanec platí preddavky na poistné, a to

Splatnosť preddavku

Preddavok na poistné zamestnanca je splatný v deň, ktorý je v príslušnom kalendárnom mesiaci určený na výplatu príjmov zamestnancov. Ak je výplata príjmov zamestnancov rozložená na rôzne dni, preddavok je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak zamestnávateľ nemá určený deň výplaty príjmov zamestnancov, preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné. 

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Platitelia Platenie poistného Zamestnanec


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.