Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kedy platiť za zdravotnú starostlivosť a kedy nie


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Platby v zdravotníctve podľa zákona č. 577/2004 z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. septembra 2006.

Zdravotná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia

Neplatíte za preventívne prehliadky:

 1. U všeobecného lekára pre deti a dorast, pozostávajúce z:
  • deväť preventívnych prehliadok poistenca do jedného roku veku, z toho najmenej tri prehliadky do troch mesiacov jeho veku,
  • jednej preventívnej prehliadky poistenca vo veku 18 mesiacov,
  • jednej preventívnej prehliadky poistenca od troch do osemnásť rokov veku raz za dva roky.
 2. U všeobecného lekára pre dospelých, pozostávajúce z:
  • jednej preventívnej prehliadky poistenca od 18 rokov veku raz za dva roky,
  • jednej preventívnej prehliadky poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi, raz za rok.
 3. U gynekológa, s ktorým má poistenka uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pozostávajúce z:
  • jednej preventívnej prehliadky poistenky od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok u gynekológa,
 4. U gynekológa pôrodníka, pozostávajúce z:
  • jednej preventívnej prehliadky tehotnej poistenky raz za mesiac a jednej preventívnej prehliadky šesť týždňov po pôrode u gynekológa pôrodníka,
 5. U zubného lekára, pozostávajúce z:
  • jednej preventívnej prehliadky poistenca do 18 rokov veku raz za šesť mesiacov,
  • jednej preventívnej prehliadky poistenca od 18 rokov veku raz za rok,
  • dvoch preventívnych prehliadok v priebehu tehotenstva,
 6. U urológa, pozostávajúce z:
  • jednej preventívnej prehliadky poistenca od 50 rokov veku raz za tri roky.

Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna prehliadka poistenca aktívneho v organizovanom športe do 18 rokov veku raz za rok u telovýchovného lekára.

Neodkladná zdravotná starostlivosť

Za poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti neplatíte. Neodkladná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život. Bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže taký zdravotný stav osoby vážne ohroziť jej zdravie, spôsobiť náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo náhle zmeny jej správania a konania, pod vplyvom ktorých bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná zdravotná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Súčasťou neodkladnej zdravotnej starostlivosti je aj:

Na neodkladnú zdravotnú starostlivosť má nárok každý, vždy a za každých okolností.

Diagnostické vyšetrenia

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú aj zdravotné výkony, nevyhnutné na zistenie ochorenia a určenie diagnózy.

Za čo platíte

Za liečbu a lekárske výkony platíte v nižšie uvedených prípadoch. Ak je zdravotná starostlivosť poskytnutá na žiadosť poistenca, hradí si ju sám.

Platíte za:

Platíte za vyšetrenie na administratívne účely:

Okrem týchto prípadov, tak ako doteraz, doplácate za liečbu u zubného lekára. U zubného lekára sa zo zdravotného poistenia hradí len ošetrenie s použitím štandardných materiálov. Ak máte záujem o zdravotnú starostlivosť s využitím nadštandardných materiálov, doplácate rozdiel v cene medzi štandardným a nadštandardným materiálom. Cenu nadštandardného materiálu si určí každá zubná ambulancia sama. Cena za zubné ošetrenie a protetiku sa preto v jednotlivých ambulanciách líši.

Platenie za služby súvisiace s poskytnutím zdravotnej starostlivosti

Od 1.9.2006 neplatíte poplatok 0,66 eura za návštevu ambulancie a 1,66 eura za deň pobytu v nemocnici a v liečebni dlhodobo chorých.

Sprievodca v nemocnici
Službou súvisiacou s poskytnutím zdravotnej starostlivosti je aj pobyt sprievodcu v nemocnici.

Sprievodca platí 3,30 eur na deň, pričom prvý a posledný deň sa rátajú ako jeden deň.

Od platby poplatku je oslobodený:

Platenie v lekárni
V lekárni a vo výdajni zdravotníckych pomôcok platíte poplatok 0,17 eura za štatistické spracovanie receptu alebo poukazu.

V lekárni 0,17 eura neplatí:


Platenie na pohotovosti
Zmena zákona 577/2004 účinná od 1.11.2017 V rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby platí poistenec 2 eurá. Ak ho lekár následne odošle k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby, tento poplatok mu v rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby účtovať nebudú. Ods. 5 § 38a stanovuje poplatok 10 eur za spracovanie údajov pre tých poistencov, ktorým sa zdravotná starostlivosť poskytne v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v domácom alebo inom prirodzenom prostredí formou návštevnej služby.
Podľa odseku 6 § 38a uvedeného zákona, poistenec za spracovanie údajov v rámci ústavnej pohotovostnej služby zaplatí:

 1. 10 eur,
 2. 2 eurá, ak poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby navštívi medzi 16.00 h a 22.00 h v pracovných dňoch a medzi 7.00 h a 22.00 h v dňoch pracovného pokoja v okrese, v ktorého územnom obvode sa ambulantná pohotovostná služba neposkytuje,
 3. 2 eurá, ak bol poistenec odoslaný k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby bezprostredne po návšteve  ambulantnej pohotovostnej služby. Podľa platnej legislatívy môže byť poistenec za určitých okolností od úhrady poplatkov oslobodený.

Platenie za dopravu (upravuje § 3  Zákona 577/2004 Z. z. rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti).
Za 1 kilometer prepravy sanitkou platíte 0,10 eura.
Za prepravu sanitkou neplatí poistenec:

Platenie za kúpeľnú liečbu
Zdravotnú starostlivosť poskytnutú v prírodných liečebných kúpeľoch v súlade s indikačným zoznamom v plnom rozsahu hradí zdravotná poisťovňa. Poistenec uhrádza poplatok za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V kúpeľoch sa poplatok platí za každý deň bez ohľadu na dĺžku pobytu, prvý a posledný deň sa rátajú ako jeden deň. Poplatky sa líšia podľa druhu diagnózy.

Diagnózy typu A 
Liečba v kúpeľoch zvyčajne bezprostredne nasleduje po pobyte poistenca v nemocnici a týka sa najmä stavov po úraze alebo operácii. Poplatok je 1,70 eura za deň pobytu, bez ohľadu na dĺžku liečby.

Od poplatku sú oslobodení:

Diagnózy typu B
Sú to poistenci najčastejšie s chronickým ochorením, ktorí idú do kúpeľov na preliečenie. Poplatok v tomto prípade je 5 eur, resp. 7,30 eura za deň pobytu.

5 eur za deň platíte, ak nastúpite kúpeľnú liečbu mimo sezóny, teda v prvom alebo štvrtom štvrťroku (október – marec) a ubytujete sa v tzv. štandardnej izbe.

7,30 eura na deň platíte, ak nastúpite kúpeľnú liečbu v hlavnej sezóne, teda v druhom alebo treťom štvrťroku (apríl – september) a ubytujete sa v štandardnej izbe.

Za štandard sa považuje minimálne dvojlôžková izba so sociálnym zariadením mimo izby. Ak požiadate o vyšší štandard ubytovania, zaplatíte podľa cenníka jednotlivých kúpeľov.
Kúpeľnú starostlivosť môžete absolvovať aj ako samoplatca, v takom prípade zdravotná poisťovňa neuhrádza žiadne náklady a celú úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, teda za ubytovanie a za stravu uhrádza poistenec sám.

Za čo neplatiť!

Ak zdravotnícke zariadenie naďalej požaduje platbu za ambulantné ošetrenie alebo za pobyt v nemocnici alebo v liečebni pre dlhodobo chorých, prípadne máte pocit, že od vás žiada neoprávnené platby, máte možnosť obrátiť sa na odbor zdravotníctva príslušného samosprávneho kraja (VÚC) alebo Ministerstvo zdravotníctva SR.

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poistenci Zdravotná starostlivosť Kedy platiť za zdravotnú starostlivosť


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.