Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kúpeľná starostlivosť


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Kúpeľná starostlivosť hradená poisťovňou

Kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť. VšZP schvaľuje kúpeľnú starostlivosť podľa zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Kúpeľnú liečbu navrhuje ošetrujúci (odborný) lekár na základe zdravotného stavu poistenca. Lekár vyplní tlačivo „Návrh na kúpeľnú starostlivosť“ (ďalej len Návrh) a k Návrhu priloží potrebné výsledky vyšetrení, prípadne odporúčania.

Kompletne vyplnený Návrh musí byť do zdravotnej poisťovne doručený najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie. VšZP, v súlade s vyššie uvedeným zákonom, posúdi úhradu kúpeľnej starostlivosti. Vychádza pritom z údajov uvedených v Návrhu a tiež z údajov dostupných v osobnom účte poistenca. Ak je žiadosť o kúpeľnú liečbu kompletná, VšZP ju posúdi spravidla do 30 dní od jej doručenia. V čase schvaľovania žiadosti nie je potrebné, aby sa poistenec iniciatívne, osobne alebo telefonicky, zaujímal o výsledok. Na proces rozhodovania poisťovne a jeho dĺžku to nemá žiaden vplyv.  O výsledku bude VšZP poistenca písomne informovať.

O  kúpeľnú liečbu pre koronavírus neprídete

Museli ste z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 prerušiť kúpeľnú liečbu a chceli by ste si dočerpať jej zostávajú časť? Nenastúpili ste na liečbu z dôvodu zatvorenia kúpeľov, alebo sa počas krízovej situácie skončila platnosť vášho kúpeľného návrhu? VšZP vám odporúča dodržať nasledujúce postupy.

Postup pri predĺžení platnosti kúpeľného návrhu:

Predĺženie platnosti kúpeľného návrhu umožňuje legislatívna úprava zákona č. 577/2004 Z. Z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, podľa ktorej: „Ak nebola poskytnutá kúpeľná starostlivosť počas krízovej situácie osobe, ktorej bol vystavený návrh na kúpeľnú starostlivosť, a lekár oprávnený podať návrh na kúpeľnú starostlivosť potvrdí na žiadosť tejto osoby do dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie potrebu kúpeľnej starostlivosti, na časové obmedzenie kúpeľnej starostlivosti uvedené v indikácii v prílohe č. 6 sa neprihliada.“

Postup pri pokračovaní prerušenej kúpeľnej liečby:

Tlačivá a Informácie na stiahnutie:

Tlačivo Návrh na kúpeľnú starostlivosť
Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť
Zoznam kúpeľných zariadení
Tlačivo Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť

Prehľad kúpeľných zariadení podľa indikačných skupín

Indikácie XXI – XXX sú vyhradené chorobám poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku

Popis indikácie :

Čo by mal obsahovať Návrh na kúpeľnú starostlivosť

Takto vyplnený Návrh, spolu s priloženými lekárskymi správami je treba podať najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie na adresu:

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s,
Oddelenie kúpeľnej starostlivosti
Kúpeľná 5, Prešov 080 15
Tel. kontakt: call centrum 0850 003 003 , 0910 864 062
051/282 42 31, 02/208 24 797

Schválenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť so spôsobom úhrady „A“

Zdravotná poisťovňa hradí kúpeľné procedúry, stravovanie a ubytovanie v štandardných podmienkach (štandard je dvojposteľová izba a spoločné sociálne zariadenie mimo izby).
Poistenec hradí 1,70 € za stravovanie a pobyt na lôžku za každý deň v prírodných liečebných kúpeľoch bez ohľadu na dĺžku pobytu. O kúpeľných doplatkoch informuje poistenca kúpeľné zariadenie.

Schválenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť so spôsobom úhrady „B“

Zdravotná starostlivosť je plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.
To znamená, že poisťovňa hradí kúpeľné procedúry a poistenec si hradí ubytovanie, stravu, kúpeľný poplatok a daň z ubytovania.

Doplnenie, prípadne prepracovanie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť

Ak VšZP pre svoje rozhodnutie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti potrebuje ďalšie informácie alebo údaje, písomne požiada poistenca o doplnenie týchto údajov, prípadne prepracovanie Návrhu.
Doplnenie údajov je potrebné doručiť do VšZP čo najskôr, nakoľko samotný Návrh bude VšZP vybavovať až po jeho kompletizácii.

Ambulantná kúpeľná liečba

Pri spôsobe úhrady „A“ aj „B“ je možné požiadať aj o ambulantnú kúpeľnú starostlivosť. V takomto prípade si poistenec zabezpečí ubytovanie v iných ubytovacích priestoroch, prípadne na procedúry dochádza z miesta bydliska.

Sprievodca počas kúpeľnej liečby

Poistenec so zdravotným postihnutím, vyžadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe, má možnosť požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu. Uvedenú požiadavku zdôvodní indikujúci lekár v príslušnej časti Návrhu. V prípade detskej kúpeľnej liečby je možné požiadať o čiastočnú úhradu sprievodcu dieťaťa do 3 rokov veku. V prípade schválenia čiastočnej úhrady za sprievodcu VšZP uhrádza čiastku 5,48 Eur/deň. Ostatné poplatky si sprievodca v kúpeľnom zariadení dopláca.

Zamietnutie úhrady na kúpeľnú starostlivosť

V prípade, že zdravotný stav poistenca nespĺňa zákonom dané podmienky na schválenie kúpeľnej liečby alebo sa vyskytujú kontraindikácie ku kúpeľnej liečbe, bude úhrada kúpeľnej starostlivosti zamietnutá. V uvedenom prípade VšZP vráti Návrh (diel 1 a 2) poistencovi s uvedením dôvodu zamietnutia.

Vrátenie Návrhu z dôvodu nenastúpenia na kúpeľnú liečbu

V prípade, ak poistenec z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť na kúpeľnú starostlivosť, vráti VšZP Návrh na kúpeľnú starostlivosť s vyplneným tlačivom Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť z dôvodu nenastúpenia na liečenie.
Tlačivo na stiahnutie Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť

Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti

Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o:

Dokumenty na stiahnutie:

Formát rtf Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť[560,33 kB]
Formát zip Indikácie a podskupiny do kúpeľov[363,13 kB]
Formát zip Zoznam kúpeľných zariadení[476,04 kB]
Formát zip Návrh na kúpeľnú starostlivosť[2,64 MB]
Formát rtf Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť z dôvodu nenastúpenia na liečenie v kúpeľoch[174,25 kB]
 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poistenci Zdravotná starostlivosť Kúpeľná starostlivosť


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.