Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zánik poistného vzťahu


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Skutočnosti zakladajúce zánik verejného zdravotného poistenia

Verejné zdravotné poistenie osôb s trvalým pobytom zaniká:

Vznikom zdravotného poistenia na území štátu, v ktorom má sídlo zamestnávateľ
Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad o zdravotnom poistení v cudzine, doklad o zamestnaní v cudzine.


Vznikom SZČO v cudzine
Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad o vzniku poistenia v cudzine alebo doklad o vzniku vykonávania SZČO v cudzine.

Vznikom zdravotného poistenia v cudzine
Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad o zdravotnom poistení v cudzine, ktoré trvá dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Zánikom trvalého pobytu na území SR
Tlačivá a doklady: doklad o ukončení trvalého pobytu na území SR, potvrdenie o odhlásení z trvalého pobytu z ohlasovne pobytu obecného úradu podľa miesta trvalého bydliska (v Bratislave z Policajného zboru SR), alebo potvrdenie o odovzdaní občianskeho preukazu z dôvodu ukončenia trvalého pobytu na území SR, odhláška poistenca.

 

Verejné zdravotné poistenie osôb bez trvalého pobytu zaniká:

Zánikom zamestnania u cudzieho štátneho príslušníka
Tlačivá a doklady: identifikačná karta alebo samolepiaca nálepka v cestovnom pase, doklad o rozviazaní pracovného pomeru, odhláška poistenca.

Zánikom SZČO u cudzieho štátneho príslušníka
Tlačivá a doklady: identifikačná karta alebo samolepiaca páska v cestovnom pase, doklad o zániku SZČO, odhláška poistenca.

Zánikom udelenia azylu
Tlačivá a doklady: identifikačná karta alebo samolepiaca nálepka v cestovnom pase, odhláška poistenca, rozhodnutie o zániku azylu.

Zánikom štúdia zahraničného študenta
Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad o ukončení štúdia, doklad z MŠ SR Domu zahraničných stykov o tom, kedy na základe medzinárodných zmlúv zaniká právo na zdravotné poistenie.
Zahraničný študent na účely tohto metodického pokynu je študent z 
iného členského štátu EÚ alebo zahraničný študent na škole v SR, na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná.

Zánikom umiestnenia maloletého cudzinca
Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, rozhodnutie o ukončení umiestnenia v zariadení, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu.
Povinnosti za maloletého poistenca má povinnosť oznámiť príslušné zariadenie, v ktorom je maloletý umiestnený na základe rozhodnutia súdu.

Zánikom zaistenia, väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody cudzinca
Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, rozhodnutie o prepustení zaisteného cudzinca, rozhodnutie o prepustení z väzby, rozhodnutie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poistenci Zánik poistenia


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.