Preskočiť na obsah

Dohody lekárov – kód 099

Dohody lekárov s VšZP o predpisovaní liekov pre seba a blízke osoby

 1. Dohodu o predpisovaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia na lekársky predpis a lekársky poukaz pre seba a pre blízke osoby (ďalej len „dohodu“) uzatvára s lekárom krajská pobočka príslušná podľa miesta trvalého bydliska lekára.
 2. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
 3. Lekár predpisuje lieky, zdravotnícke pomôcky na tlačivá lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu, ktoré si zabezpečí sám, na vlastné náklady.
 4. Lekár pri predpisovaní liekov pre seba a blízke osoby používa kód lekára pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (kód odbornosti „099“) a pečiatku podľa Metodického usmernenia UDZS č. 3/2016 o pečiatkach lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

  vzor pečiatky

  pečiatka - vzor

  • kód sll je vždy 099 
  • v prípade lekára bez špecializácie sa do pečiatky v časti odbornosť lekára slovom uvádza „bez špecializácie"
  • každá pečiatka má v pravom dolnom rohu uvedené poradové číslo podľa počtu vyrobených pečiatok toho istého druhu, poradové číslo pečiatky slúži na identifikáciu pečiatky v prípade vyhlásenia jej straty alebo krádeže vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
 5. Základné podmienky pre predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby:
  1. predpisovanie liekov na základe zdravotnej indikácie,
  2. dodržiavanie preskripčných obmedzení,
  3. dodržiavanie indikačných obmedzení,
  4. predpisovanie liekov len pre seba a osoby uvedené v zozname blízkych osôb,
  5. vyplnenie tlačiva lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu v súlade s § 120 ods. 1a 2 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  6. vedenie evidencie o predpísaných liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách v dohodnutom rozsahu
 6. Finančný objem úhrady VšZP za lieky, predpisované lekárom pre seba a blízke osoby je maximálne 35 € mesačne. Nevyčerpaný finančný objem je prenosný do ďalšieho mesiaca počas obdobia jedného polroka. Ak v kalendárnom mesiaci úhrada VšZP za lieky predpísané lekárom pre seba a blízke osoby presiahla sumu 35 €, zníži sa nasledujúci mesiac uvedený finančný objem o sumu prekročenú v predchádzajúcom mesiaci. Celková úhrada nesmie prekročiť 210 €/jeden polrok.
 7. Lekár je povinný oznámiť príslušnej pobočke VšZP všetky skutočnosti ovplyvňujúce platnosť dohody.

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.