Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zoznam dlžníkov


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Podľa § 25 ods.1 písm. f) bod 2 zákona č. 580/2004 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam dlžníkov. Za dlžníka sa na účely tohto zákona považuje poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov:

Pokiaľ poistenec splní podmienky na zaradenie do zoznamu (okrem nižšie uvedenej skupiny), nebude mať hradenú plánovanú zdravotnú starostlivosť ako napríklad kúpeľnú starostlivosť, pravidelné kontroly u špecialistov a zdravotnícke pomôcky.

Podmienky na poskytovanie plnej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených do zoznamu dlžníkov

Súčasťou zoznamu dlžníkov sú aj poistenci, ktorí v zmysle § 9 ods. 2 zákona
č. 580/2004 Z. z. majú právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu. Tento nárok sa vzťahuje na poistenca:

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si môžu nárok na rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti konkrétneho poistenca skontrolovať  prostredníctvom ePobočky v časti Overenie poistenosti a nároku na ZS. Údaje sa aktualizujú na dennej báze.

Neodkladná zdravotná starostlivosť sa poskytuje osobe pri náhlej zmene  zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií a bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobiť náhlu a neznesiteľnú bolesť poistencovi alebo náhle zmeny správania a konania, pod vplyvom ktorých môže bezprostredne ohroziť seba alebo svoje okolie. Za neodkladnú zdravotnú starostlivosť sa považuje aj zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje pri pôrode. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je:

  1. neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia,
  2. neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami,
  3. neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.

*Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná poisťovňa v zozname dlžníkov uvádza

Dôležité upozornenie

Úhrady zrealizované po dátume, ku ktorému bolo vyhodnotené saldokonto neplatičov, nie sú v daných zoznamoch zohľadnené a zohľadnia sa až pri najbližšej aktualizácii. Dátum, ku ktorému je vyhodnotené saldokonto platiteľov, a obdobie splatnosti pohľadávok rozhodujúcich pre zoznam sú súčasťou zoznamu dlžníkov. Celková suma pohľadávky uvedená v zozname dlžníkov nezohľadňuje prípadnú pohľadávku, ktorá vznikla do 31. 12. 2004 (počas účinnosti zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní).

Dlžník zverejnený v zozname dlžníkov môže podať písomnú námietku proti svojmu zaradeniu do zoznamu dlžníkov, ktorú adresuje príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne, alebo námietku pošle e-mailom na adresu neplatici@vszp.sk.
Zdravotná poisťovňa je povinná námietku preveriť a vyjadriť sa k nej  do piatich pracovných dní od jej prijatia. V prípade, že sa zistí opodstatnenosť námietky, zdravotná poisťovňa v rovnakej lehote platiteľa zo zoznamu dlžníkov vyradí.

V súlade s článkom 17, bodov 1 a 2  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) má dotknutá osoba právo žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Citované ustanovenie sa nepoužije v prípade žiadosti o výmaz údajov zo zoznamu dlžníkov, lebo tieto údaje sú sprístupnené na základe osobitného zákona. Táto skutočnosť vychádza z ustanovenia čl. 17 bodu 3 uvedeného nariadenia.
V zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak je ich spracovanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu, ktorým je SR viazaná.

Pri tvorbe zoznamu dlžníkov, ktorý sa zverejňuje na internete, je týmto osobitným predpisom ustanovenie § 25 ods. 1 písm. f) bod 2 zákona
č. 580/2004 Z. z.

Zdravotná poisťovňa nezodpovedá za údaje o  svojich dlžníkoch zverejnené  na internetových stránkach iných spoločností.

Chcete správne platiť preddavky na poistné?

Skontrolujte si správnosť identifikačných údajov. Chybný variabilný symbol je jednou z najčastejších príčin, pre ktoré sa platitelia poistného dostávajú do zoznamu dlžníkov.

Som na zozname dlžníkov?

 
Priezvisko a meno Obec Ulica PSČ Pohľadávka Typ platiteľa Nárok na plnú
zdr. starostlivosť
AALTO KAISA PAULIINA VEĽKÝ KRTÍŠ LUČENSKÁ 1045/86 99001 788,90 Samoplatiteľ Nie
ABAFFY DÁVID KEŽMAROK LANŠKROUNSKÁ 1598/17 06001 305,76 Samoplatiteľ Nie
ABAFFYOVÁ JÚLIA TVRDOŠÍN FARSKÁ 82/30 02744 181,55 Samoplatiteľ Áno
ABAFFYOVÁ SOŇA BRATISLAVA-STARÉ MESTO VAJANSKÉHO NÁBREŽIE 3 81421 2 777,76 Samoplatiteľ Nie
ABARI TIBOR KRUŽNÁ č.d. 139 04951 205,04 Samoplatiteľ Nie
ABASSI MARIANNA RAFFAELGASSE č.d. 20 00000 1 145,13 Samoplatiteľ Nie
ABAZI DŽELABIJE BUDMERICE č.d. 739 90086 2 021,06 Samoplatiteľ Nie
ABAZI ERMIR ROVINKA ĽANOVÁ 2200/1A 90041 283,64 Samoplatiteľ Áno
ABAZI JEKIN HLOHOVEC NÁM. SV. MICHALA 13/11 92001 3 398,27 Samoplatiteľ Nie
ABAZI MIRZANA BRATISLAVA-STARÉ MESTO LEHOCKÉHO 2943/1 81106 292,43 Samoplatiteľ Áno
ABD EL GANI EMAD NEŠPECIFIKOVANÉ č.d. 00000 587,03 Samoplatiteľ Nie
ABDEL - HAMID HAMID ISSA BRATISLAVA-RUŽINOV VIETNAMSKÁ 5822/41 82104 1 151,34 Samoplatiteľ Nie
ABDEL RAOUF MAHMOUD BRATISLAVA-PETRŽALKA HROBÁKOVA 2480/24 85102 415,29 Samoplatiteľ Nie
ABDELGAID ORVOSOVÁ RENÁTA VEĽKÝ MEDER KOMÁRŇANSKÁ 204/106 93201 1 329,51 Samoplatiteľ Nie
ABDELGALIL MOHAMED GABER ABDELGALIL HASSAN CHTELNICA PARKOVÁ 786/44 92205 161,51 Samoplatiteľ Nie
ABDELHADY SAAD KASEM ĽUDMILA LEVICE NÁM. HRDINOV 1 93432 2 394,78 Samoplatiteľ Nie
ABDELJAOUAD JAMEL ZVOLEN STRÁŽSKA CESTA 722/7 96001 258,42 Samoplatiteľ Nie
ABDELKHLEK NAGLAA ATEF MOHAMED BRATISLAVA-RUŽINOV JARABINKOVÁ 17562/2 82109 813,19 Samoplatiteľ Nie
ABDI NIEIMA AHMED TRNAVA ULICA TRHOVÁ 3 91701 281,73 Samoplatiteľ Áno
ABDI OSMAN MOHAMUD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO STARÁ VAJNORSKÁ 1899/14 83104 3 184,73 Samoplatiteľ Nie

Ďalej

Pri vyhľadávaní samoplatiteľov môžete zadať meno, mesto, ulicu alebo PSČ.
Pri vyhľadávaní zamestnávateľov a SZČO môžete zadať meno, obchodné meno, IČO, obec, ulicu alebo PSČ
Údaje na vyhľadávanie je potrebné zadať s diakritikou bez náhradných znakov (*,%,?, ...)
 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Platitelia Zoznam dlžníkov


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.