Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Poistenci

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Informácie a oznámenia vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

 1. PREVÁDZKOVATEĽ
  1. Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely alebo prostriedky spracúvania osobných údajov (článok 4, bod 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).
  2. Na účely článku 4, bod 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov je  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35937874, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č. 3602/B (ďalej „VšZP“ alebo „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom osobných údajov.
    
 2. DOTKNUTÉ OSOBY
  1. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje VšZP spracúva na daný účel vo svojich informačných systémoch. Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:
  2. poistenci, platitelia poistného, samostatne zárobkovo činné osoby, zákonní zástupcovia, splnomocnení zástupcovia, osoby oprávnené konať v mene právnických osôb povinných pri uplatňovaní regresov, nezaopatrených rodinných príslušníkov; v prípade platiteľov poistného – zamestnávateľov – zamestnanci, za ktorých sa platí poistné,
  3. sťažovateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba),
  4. poistenci,
  5. poistenci, platitelia poistného, ich zástupcovia.
    
 3. ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti – najmä zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  vrátane ďalších súvisiacich právnych predpisov) na účel vykonávania verejného zdravotného poistenia (článok 2, bod. 2.2. tohto oznámenia).
  2. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti – zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve) na účel vedenia účtovníctva (článok 2, bod. 2. tohto oznámenia),
  3. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti – zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov) na účel správy registratúry (článok 2, bod. 2. tohto oznámenia),
  4. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, zákon č.305/2011 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e_Governmente)) na účel výkonu činností súvisiacich s administráciou poštovej komunikácie (článok 2, bod. 2. tohto oznámenia),
  5. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti – zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach), na účel výkonu činností súvisiacich s administráciou poštovej komunikácie (článok 2, bod. 3) tohto oznámenia,
  6. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti – zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ), na účel ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (evidencia hlásení o neobvyklých operáciách, identifikácia na účely vykonávania starostlivosti voči poistencovi) (článok 2, bod. 4.) tohto oznámenia,
  7. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti), na účel uplatňovania nárokov a  obhajovania práv VšZP – najmä aktívne/pasívne súdne spory, správne konania, exekučné konania vrátane súvisiacej dokumentácie (článok 2, bod. 5.) tohto oznámenia,
  8. VšZP na vyššie uvedené účely získava osobné údaje predovšetkým priamo od Vás. Zdrojom osobných údajov sú priamo dotknuté osoby.
  9. Osobné údaje na účel plnenia záväzkov a povinností VšZP je možné získať aj od iných subjektov napr.:
   • Národné centrum zdravotníckych informácií,
   • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
   • Úrad pre dohľad naqd zdravotnou starostlivosťou,
   • Iné orgány verejnej moci.
  10. Zdrojom osobných údajov môžu byť aj verejne dostupné registre napr. obchodný register, živnostenský register.
  11. VšZP na účely uvedené v článku 3 tohto oznámenia  nevyužíva automatizované individualizované rozhodovanie vrátane profilovania.
    
 4. SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE
  1. VšZP na vyššie uvedené účely v článku 3 tohto oznámenia bude spracúvať najmä nasledovný rozsah osobných údajov:
   • najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, vek, kontaktné údaje, trvalý bydlisko, prechodné bydlisko, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti; údaje o zdraví poskytnuté orgánmi verejnej správy na účely vykonávania ročného zúčtovania poistného (najmä začiatok a koniec evidencie uchádzačov o zamestnanie, začiatok a koniec štúdia, ukončenie nároku na dávku alebo príslušný druh dôchodku a pod.);
    v rámci zverejňovaného zoznamu poistencov, ktorí nezaplatili poistné za tri mesiace v kalendárnom roku nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom podľa zákona § 25 ods. 1 písm. f) bod 2 č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2001 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, trvalý alebo prechodný pobyt;
    výška pohľadávky a údaj o tom, či má poistenec úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu, u SZČO obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je pridelené, výška pohľadávky a údaj o tom, či má poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu;
    údaje o zdraví najmä pre účely uhrádzania nákladov za poskytnutie zdravotnej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo refundácie nákladov;
    v prípade prihlášky osobné údaje v rozsahu podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, adresa ďalšie osobné údaje nevyhnutné na výkon verejného zdravotného poistenia podľa osobitných právnych predpisov (článok 3, bod 1. tohto oznámenia),
   • najmä meno, priezvisko, titul, podpis poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, štatutárneho zástupcu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (článok 3, bod 2. tohto oznámenia),
   • bežné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, číslo bankového účtu (článok 3, bod 3. tohto oznámenia),
   • bežné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje (článok 3, bod 4. tohto oznámenia),
   • bežné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, prípade ďalšie údaje v rozsahu komunikácie (článok 3, bod 5. tohto oznámenia),
   • bežné osobné údaje, kontaktné osobné údaje sťažovateľa prípadne ďalšie údaje v rozsahu sťažnosti (článok 3, bod 6. tohto oznámenia),
   • meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti; u fyzickej osoby - podnikateľa aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačné číslo ak bolo pridelené, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie; pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, zistenie jej údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a), b)  zákona č. 298/2007 Z. z.  a zistenie údajov fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby v rozsahu údajov podľa  § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 298/2007 Z. z.; ďalšie údaje podľa § 7 zákona č. 298/2007 Z. z. (článok 3, bod 6. tohto oznámenia),
   • bežné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, korešpondenčná adresa, prípadne ďalšie osobné údaje uvedené v zmluve alebo poskytnuté v priebehu súdneho sporu; dátum narodenia, bydlisko účastníkov; v prípade fyzických osôb podnikateľov obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené (článok 3, bod 7. tohto oznámenia).
  2. VšZP nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva ani profilovanie.
    
 5. PRÍJEMCOVIA, SPROSTREDKOVATELIA
  1. VšZP môže Vaše osobné údaje poskytnúť/sprístupniť príjemcom, v postavení samostatných prevádzkovateľov, a ktorým je VšZP oprávnená  Vaše osobné údaje poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe Vášho súhlasu.
  2. Na účely uvedené v článku 3 tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaní Vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v mene VšZP a ktorí sú povinní riadiť sa našimi pokynmi.
  3. Spracúvanie osobných údajov môže VšZP v zmysle článku 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov uskutočniť prostredníctvom sprostredkovateľa, a to na základe zmluvy alebo iného právneho úkonu, ktorý zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a je v ňom ustanovený predmet a obdobie spracúvania, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa. VšZP na účely podľa článku 3 tohto oznámenia poskytuje nasl. spoločnostiam:
   • Dokument Logistik, s.r.o., sídlo: Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava (správa registratúrnych záznamov),
   • ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., sídlo: Halom u. 5, 1102 Budapešť, Maďarsko (vyhotovenie preukazov poistenca),
   • Cromwell, a. s., sídlo: Lamačská cesta 22, 841 03 Bratislava (tlač a kompletizácia dokumentov),
   • AXASOFT, a.s., sídlo: Panenská 7, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto (podpora informačných technológií a systémov) · Asseco Central Europe, a. s. , sídlo: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava (podpora informačných technológií a systémov),
   • Asseco Central Europe, a. s. , sídlo: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava (podpora informačných technológií a systémov),
   • Slovanet, a. s., sídlo: Záhradnícká 151, 821 08 Bratislava (elektronické a komunikačné služby),
  4. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je dostupný na webovom sídle VšZP.
  5. VšZP na účely podľa článku 3 tohto oznámenia môže osobné údaje poskytnú najmä nasl. príjemcom:
   • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
   • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
   • Národné centrum zdravotníckych informácií,
   • Sociálna poisťovňa,
   • Samosprávny kraj,
   • Finančná správa (daňové orgány),
   • Orgány činné v trestnom konaní,
   • Orgány verejnej moci a iné orgány podľa osobitného predpisu.

   Vaše osobné údaje neposkytujeme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

 6. PRENOSY DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ
  1. VšZP v rámci spracúvania osobných údajov na účely uvedené v bode 3 tohto oznámenia neuskutočňuje prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, výnimkou môžu byť osobitné prípady v rámci vykonávania niektorých činností VšZP týkajúcich sa napr. zabezpečenia úhrady nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v cudzine alebo zisťovania poistného vzťahu na základe osobitného predpisu.
    
 7. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
  1. V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:
   1. na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
   2. kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu;
   3. žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
   4. na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia;
   5. na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
   6. získať vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktoré ste nám poskytli, a to pre vás alebo pre nového prevádzkovateľa;
   7. podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. : 421 /2/ 3231 3214, e-mail: statnydozor@pdp.gov.sk.
  2. Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť nasledovnými spôsobmi:
   1. písomnou žiadosťou podanou na adresu uvedenú v bode 10 tohto oznámenia,
   2. elektronicky (e-mailom) zaslanou z Vášho pracovného e-mailu na dresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v bode 10 tohto oznámenia.
  3. S cieľom vybavenia Vašej žiadosti a z dôvodu jednoznačnej identifikácie dotknutej osoby, je VšZP oprávnená požadovať ďalšie dodatočné informácie.
  4. V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.
    
 8. NAMIETANIE VOČI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Ako dotknutá osoba máte v zmysle všeobecne nariadenia o ochrane údajov právo namietať proti tomu, aby VšZP spracúvala vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak to nepovoľujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.
  2. Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov týka len tých prípadov, ak vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu a na základe príslušných ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov - článku 6 bod 1. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
  3. Za účelom uplatnenia námietok  pripravila VšZP osobitný formulár pre uplatnenia tohto práva. Predmetný formulár je dostupný na webovom sídle VšZP www.vszp.sk/oou v časti „Namietanie voči spracúvaniu.“ Právo namietať si môžeme uplatniť rovnakým spôsobom ako práva uvedené v bode 7 tohto oznámenia.
    
 9. DOBA SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Vaše osobné údaje na vyššie účely podľa článku 3 bod. 3.1. tohto oznámenia VšZP uchováva po dobu v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov; v rámci zverejňovaného zoznamu poistencov, ktorí nezaplatili poistné za tri mesiace v kalendárnom roku nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom do času realizácie úhrady dlžnej sumy a  aktualizácie zverejneného zoznamu. V  prípade opodstatnenosti vznesenej námietky do 5 pracovných dní VšZP zabezpečí vyradenie zo zoznamu dlžníkov.
  2. Vaše osobné údaje na vyššie účely podľa článku 3 bod. 2. tohto oznámenia VšZP uchováva po dobu v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  3. Vaše osobné údaje na vyššie účely podľa článku 3 bod. 3. tohto oznámenia bude VšZP uchováva po dobu 10 rokov (účtovná závierka, účtovné doklady, ostatné účtovné záznamy, uchovávanie účtovnej dokumentácie podľa § 35 č. 431/2002 Z.z. zákona o účtovníctve).
  4. Vaše osobné údaje na vyššie účely podľa článku 3 bod. 4. tohto oznámenia VšZP uchováva po dobu uvedenú vo schválenom Registratúrnom pláne VšZP,a v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby VšZP osobné údaje vyraďuje a likviduje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  5. Vaše osobné údaje na vyššie účely podľa článku 3 bod. 5. tohto oznámenia VšZP uchováva po dobu 3 rokov.
  6. Vaše osobné údaje na vyššie účely podľa článku 3 bod. 6. tohto oznámenia VšZP uchováva po dobu 10 rokov odo dňa podania sťažnosti.
  7. Vaše osobné údaje na vyššie účely podľa článku 3 bod. 7. tohto oznámenia VšZP uchováva po dobu 5 rokov.
  8. Vaše osobné údaje na vyššie účely podľa článku 3 bod. 8. tohto oznámenia VšZP uchováva po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, najviac po dobu 10 rokov od právoplatného skončenia daného súdneho konania, mimosúdneho vymáhania alebo exekučného konania.
  9. Po uplynutí doby VšZP nebude ďalej Vaše osobné údaje na daný účel spracúvať a VšZP zabezpečí ich bezpečný výmaz.
    
 10. ZODPOVEDNÁ OSOBA – DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
  1. VšZP na účel výkonu dohľadu nad spracúvaním osobných údajov poverila zodpovednú osobu (DPO).
  2. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, nás môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovnej e-mailovej adresy: e-mail: zodpovednaosoba@vszp.sk, alebo poštou na adrese (s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“):

   Zodpovedná osoba – DPO,
   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
   Panónska cesta 2,
   851 04 Bratislava.

 11. PERIODICITA AKTUALIZÁCIE TOHTO OZNÁMIENIA
  1. Toto oznámenie o  spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov VšZP pravidelne kontroluje a aktualizuje.