Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

FAQ – spracúvanie osobných údajov

Kto je prevádzkovateľom mojich osobných údajov?

Prevádzkovateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 04, IČO 35937874, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č. 3602/B (ďalej „VšZP“ alebo „prevádzkovateľ“).

Kto je zodpovednou osobou a ako je zodpovednú osobu možné kontaktovať?

Zodpovednou osobou alebo Data protection officer (DPO) je osoba určená prevádzkovateľom na účel dohľadu nad spracúvaním osobných údajov.

VšZP na účel dohľadu nad spracúvaním osobných údajov poverila zodpovednú osobu, ktorú možno kontaktovať e-mailom na adrese zodpovednaosoba@vszp.sk alebo poštou na adrese Zodpovedná osoba – DPO, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“.

Kto mi poskytne informácie o spracúvaní mojich osobných údajov?

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR nájdete na stránke www.vszp.sk/oou/.

Viac informácií Vám taktiež poskytnú zamestnanci pri osobnej návšteve, alebo prostredníctvom call centra.

V prípade, ak máte záujem uplatniť si svoje práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a teda napr. požadujete poskytnutie informácií o spracúvaní Vašich konkrétnych osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobue-mailom na adrese zodpovednaosoba@vszp.sk alebo poštou na adrese Zodpovedná osoba – DPO, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“.

Týka sa nariadenie spracúvaniach mojich osobných údajov?

Ak ste dotknutou osobou, tak áno.
Dotknutou osobu je osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka. Ide o spracúvané osobné údaje fyzických osôb, a to najmä poistencov, platiteľov poistného, zákonných zástupcov, splnomocnených osôb, poverených osôb, zamestnancov VšZP, zmluvných partnerov a pod.

Čo sa rozumie pod spracúvaním osobných údajov?

Podľa čl. 4 GDPR spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Na základe čoho VšZP spracúva moje osobné údaje?

VšZP spracúva Vaše osobné údaje:

 • na základe zákona
 • na zmluvnom základe
 • na základe súhlasu
 • na základe oprávneného záujmu

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona

VšZP spracúva osobné údaje na základe zákona v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti, ktorú má. Je to najčastejší dôvod spracúvania osobných údajov vo VšZP.

VšZP takto spracúva osobné údaje v rozsahu podľa osobitných právnych predpisov.

Osobné údaje poistencov, platiteľov poistného, ich zástupcov, splnomocnených či poverených osôb a pod. VšZP spracúva na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 580/2004 Z. z.“) a zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 581/2004 Z. z.“). Spracúvané osobné údaje podľa uvedených zákonov je dotknutá osoba povinná poskytnúť na účel výkonu verejného zdravotného poistenia.

VšZP môže na základe zákona spracúvať aj Váš e-mailový, telefonický a faxový kontakt. Tieto údaje VšZP spracúva, v prípade, ak ste na ich spracúvanie neudelili súhlas, na účel poradenskej činnosti v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z.

Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy

VšZP spracúva  Vaše osobné údaje na základe zmluvy v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy alebo v súvislosti so žiadosťou dotknutej osoby, aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu

VšZP spracúva Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu  na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

VšZP spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe udelených súhlasov so spracúvaním osobných údajov najmä na:

 • účel podporných aktivít súvisiacich s verejným zdravotným poistením,
 • účel marketingových aktivít,
 • účel poskytovania tlačových správ a informácií VšZP médiám,
 • účel výberového konania na pracovné miesto a ponuky vhodného pracovného miesta vo VšZP,
 • účel zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti pri jednoznačnej autentifikácii (identifikácii) dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

VšZP ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj:

 • využívaním kamerového systému na účely oprávneného záujmu, ktorý VšZP   sleduje, t. j. na ochranu majetku, bezpečnosti klientov a zamestnancov  VšZP. Tento systém spracúva osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu tých dotknutých osôb, ktoré sa pohybujú v blízkosti objektov VšZP. Každá budova s monitorovacím kamerovým systémom je označená v súlade s nariadením a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 18/2018 Z. z.“). Doba uchovávania záznamu z kamerového systému je max. 30 dní,
 • nahrávaním hovorov call centra (volania na telefónne číslo 0850 003 003 a telefónne číslo na volanie zo zahraničia +421 2 208 17 003) a spracúvaním e-mailov zaslaných na infolinka@vszp.sk alebo správ zaslaných prostredníctvom formulára na webovej stránke VšZP v rubrike „Napíšte nám“ na účely oprávneného záujmu, ktorý VšZP ako prevádzkovateľ sleduje, t. j. na vyhodnocovanie a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb klientom a zároveň ochranu VšZP a klienta (dotknutej osoby) vo  vzťahu k poskytnutým informáciám. Doba uchovávania zaznamenaných hovorov, emailov a správ je 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby sú zaznamenané hovory, emaily a správy denne automaticky vymazávané,
 • meno, priezvisko, odbornosť resp. špecializácia, miesto poskytovania zdravotnej starostlivosti na účely oprávneného záujmu - hodnotenie návštevy poistenca u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za účelom zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorý je podnikateľským subjektom,
 • meno, priezvisko, číslo OP alebo iného dokladu na účely oprávneného záujmu -  evidencie návštev v objektoch VšZP,
 • meno, priezvisko, adresa, e-mail na účely oprávneného záujmu  -zasielanie newsletterov poistencom VšZP za účelom zabezpečiť vyššiu informovanosť pre svojich poistencov.

VšZP spracúva  osobné údaje aj v prípade, ak:

 • spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby
  Ide o osobitné prípady týkajúce sa schvaľovacej činnosti. Veľa našich klientov trpí vážnymi ochoreniami a za týmto účelom im VšZP zabezpečuje špeciálne zdravotné pomôcky alebo schvaľuje lieky. Za účelom rýchleho posúdenia a vybavenia žiadosti VšZP môže spracúvať výlučne údaje v rozsahu telefónne číslo, e-mail, fax dotknutej osoby, ktoré sú uvedené na formulári žiadosti. Ostatné informácie VšZP spracúva na základe plnenia zákonnej povinnosti, t. j. výkonu verejného zdravotného poistenia.
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
  VšZP má postavenie orgánu verejnej moci pri schvaľovaní plánovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a vo veci výkazu nedoplatkov podľa zákona č. 580/2004 Z. z. V osobitných prípadoch môže dôjsť k spracúvaniu aj iných údajov (napríklad telefónne číslo, fax, e-mail) pokiaľ tie, v príslušných konaniach neboli podané na predpísanom formulári, ktorý určuje zákon.

Aké osobné údaje VšZP spracúva?

VšZP pri vykonávaní činností zdravotnej poisťovne v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov môže spracúvať osobné údaje,   v rôznom rozsahu, ide  o:

 • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo ID karty alebo číslo pasu (u cudzinov), pohlavie, adresa trvalého pobytu, ak má prechodný pobyt, aj adresa prechodného pobytu, kontaktná adresa, štátna príslušnosť a pod.);
 • iné údaje (napr. kontaktné údaje ako telefón, fax, e-mail, mobil, číslo bankového účtu) súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistencovi v rozsahu dokumentácie vedenej zdravotnou poisťovňou podľa osobitného právneho predpisu
 • osobitné kategórie osobných údajov
  • údaje o poskytnutých zdravotných výkonoch, liekoch, dietetických potravinách a zdravotníckych pomôckach;
  • údaje o poskytnutých službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti;
  • výšku úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti;
  • dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti;
  • označenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytli poistencovi zdravotnú starostlivosť a označenie poskytovateľov služieb;
  • údaj o zaradení poistenca do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti a údaj o vyradení poistenca z tohto zoznamu;
  • údaj o zaradení poistenca na dispenzarizáciu;
  • označenie platiteľa poistného;
  • údaje o predpísanom poistnom v členení na uhradené a neuhradené podľa platiteľa poistného za každý kalendárny mesiac, údaje o úrokoch z omeškania v členení na uhradené a neuhradené a údaje o výsledku ročného zúčtovania v členení na uhradené a neuhradené;
  • údaje o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytla poistencovi preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky, v členení uhradená a neuhradená poistencom;
  • údaje o výške úhrady za prvé poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi, ktorý nemá podanú prihlášku na verejné zdravotné poistenie;
  • údaje o výške úhrady za ďalšie poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti  poistencovi, ktorý nemá podanú prihlášku na verejné zdravotné poistenie v členení uhradená a neuhradená poistencom;
  • údaje o výške prepočítaného doplatku poistenca za najlacnejší náhradný liek podľa osobitného predpisu;
  • údaj o zaradení poistenca do farmaceuticko-nákladovej skupiny,
  • biometrické údaje (charakteristika tváre),
  • biodynamický podpis.
 • videá a audiozáznamy (napr. kamerové záznamy prevádzkovateľa);fotografie (súvisiace s marketingovými aktivitami)
 • ďalšie údaje (meno, priezvisko, e-mail, názov periodika) súvisiace s poskytovaním tlačových správ a informácií o VšZP
 • údaje poskytnuté pri uchádzaní sa o pracovné miesto vo VšZP (napr. údaje uvedené v životopise, motivačnom liste, ďalších dokumentoch evidovaných vo VšZP v súvislosti s uchádzaním sa o pracovné miesto)
 • iné údaje (napr. údaje o súdnych sporoch, dedičských konaniach, exekučných konaniach, konkurzoch, osobných bankrotoch, údaje súvisiace s plnením zákonných povinností dotknutej osoby).

Kto je sprostredkovateľ a aký má prístup k mojim údajom?

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, t. j. VšZP.

K Vašim osobným údajom majú prístup sprostredkovatelia VšZP, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v mene VšZP. Tieto údaje spracúvajúna základe zmluvy, ktorá sprostredkovateľa zaväzuje voči VšZP. V zmluve je  dohodnutý  predmet,  obdobie, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb,  povinnosti a práva  sprostredkovateľa a pod..

VšZP využíva ako prevádzkovateľ na spracúvanie osobných údajov najmä nasledovné kategórie sprostredkovateľov:

 • spoločnosti zabezpečujúce vyhotovenie preukazu poistenca
 • spoločnosti realizujúce tlač a kompletizáciu dokumentov
 • spoločnosti zabezpečujúce tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie
 • spoločnosti vykonávajúce správu registratúrnych záznamov podľa osobitných predpisov
 • spoločnosti zabezpečujúce podporu informačných technológií a systémov
 • spoločnosti zabezpečujúce prenos dát
 • spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity
 • spoločnosti zabezpečujúce fyzickú a objektovú bezpečnosť
 • spoločnosti zabezpečujúce podporu pri plnení povinností v oblasti ľudských zdrojov.

Môže VšZP moje osobné údaje poskytnúť, preniesť alebo zverejniť tretím stranám?

VšZP môže osobné údaje, ktoré získala a spracúva, poskytnúť, preniesť alebo zverejniť tretím stranám, napr. iným orgánom verejnej moci alebo iným subjektom len v prípade,ak to ukladá osobitný právny predpis.

Aké mám v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov práva?
Aké mám ako dotknutá osoba práva?

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov tieto práva:

 • právo na prístup k osobným údajom
  Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k spracúvaným osobným údajom a informáciám  v rozsahu určenom v nariadení. Môžete tak urobiť prostredníctvom žiadosti, v ktorej svoju požiadavku bližšie špecifikujete.
  Spracúvané osobné údaje sprístupňuje VšZP svojim klientom aj cez ePobočku.
 • právo na opravu osobných údajov
  Ako dotknutá osoba máte právo domáhať sa opravy zjavne nesprávnych údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sú spracúvané v systémoch VšZP.
 • právo na vymazanie
  Ako dotknutá osoba máte právo požadovať výmaz tých osobných údajov, ktoré ste poskytli na základe súhlasu (napr. na účel podporných aktivít, marketingu, e-Služieb).
  Toto právo však nie je možné účinne uplatniť v prípade osobných údajov, ktoré VšZP spracúva na základe zákonného dôvodu.
 • právo na kópiu osobných údajov
  Ako dotknutá osoba máte právo požadovať informácie o údajoch, ktoré o Vás VšZP spracúva. Vzhľadom narozsah spracúvaných osobných údajov je potrebné, aby ste vo svojej žiadosti uviedli o ktoré  informácie žiadate.
 • právo na obmedzenie spracúvania
  Ako dotknutá osoba máte právo, aby prevádzkovateľ  obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov

  - napadnete správnosť  osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho  prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie  je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  - prevádzkovateľ už nepotrebuje  osobné údaje na účel spracúvania, na ktorý ich získal, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie uplatňovania alebo obhajovanie právnych nárokov.

  Obmedzením spracúvania osobných údajov sa rozumie ich označenie uchovávaných osobných údajov  s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.

  Toto právo však nie je možné uplatniť v prípade osobných údajov, ktoré VšZP spracúva na základe zákonného dôvodu.
 • právo namietať
  Ako dotknutá osoba môžete namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa domnievate, že takéto spracúvanie obmedzuje Vaše práva alebo do nich zasahuje a ak:

  - sa toto spracúvanie uskutočňuje vo verejnom záujme alebo
  - na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. 

  Toto právo však nie je možné uplatniť v prípade osobných údajov, ktoré VšZP spracúva na základe zákonného dôvodu.
 • právo podať sťažnosť
  Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov právo podať sťažnosť a obrátiť sa na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • právo na prenosnosť údajov
  Ako dotknutá osoba máte právo požiadať, aby:

  - Vám VšZP odovzdala všetky spracúvané osobné údaje o Vašej osobe,
  - ak je to technicky možné, preniesla tieto údaje inému, vami označenému prevádzkovateľovi.

  VšZP Vám tieto osobné údaje poskytne alebo ich prenesie v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

  Právo na prenosnosť údajov si ako dotknutá osoba môžete uplatniť iba v prípade ak VšZP spracúva Vaše osobné údaje:

  - na základe súhlasu, ktorý ste jej udelili, alebo
  - na základe zmluvy

  a ak tieto údaje VšZP spracúva automatizovane.

  Toto právo však nie je možné uplatniť v prípade osobných údajov, ktoré VšZP spracúva na základe zákonného dôvodu.

Uchováva VšZP moje osobné údaje? Na aké dlhé obdobie?

Áno, VšZP uchováva Vaše osobné údaje.

 1. Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré VšZP spracúva na základe zákona č. 580/2004 Z. z.  a zákona č. 581/2004 Z. z. uchováva VšZP v zmysle týchto zákonov nasledovne:
  • osobné údaje na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia uvedené na prihláške na verejné zdravotné poistenie uchováva VšZP počas obdobia najmenej 15 rokov odo dňa ukončenia verejného zdravotného poistenia a po jeho zániku, do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistného vzťahu, alebo poskytnutia zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, alebo úmrtia fyzickej osoby, alebo odo dňa vyhlásenia fyzickej osoby za mŕtvu, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
  • po dobu 5 rokov VšZP uchováva:
   • uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
   • doklady o prijatom poistnom
   • účty poistencov
   • zoznam poistencov s uvedením mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu poistencov
   • zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti
   • zoznam poistencov zaradených na dispenzarizáciu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu
   • zoznam platiteľov poistného
   • zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými má VšZP uzatvorené zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
   • zoznam úhrad jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a zoznam neuhradených záväzkov
   • evidenciu celkových nákladov na jednotlivého poistenca
   • účtovné doklady podľa osobitného predpisu
  • po dobu 10 rokov VšZP uchováva doklady o úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
 2. Osobné údaje, ktoré VšZP spracúva na základe udelených súhlasov so spracúvaním osobných údajov VšZP uchováva počas obdobia, na ktoré bol súhlas udelený alebo do jeho odvolania, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
 3. VšZP uchováva osobné údaje aj v lehotách určených registratúrnym plánom.

Môže VšZP vymazať o mne všetky osobné údaje?

V prípade ak ste udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete od VšZP požadovať, aby takéto údaje boli vymazané. VšZP na základe žiadosti takúto požiadavku spracuje bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od doručenia žiadosti. Žiadosť je možné zaslať písomne na adresu Zodpovedná osoba – DPO, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“ alebo elektronicky vyplnením formulára na odvolanie súhlasu priamo na stránke www.vszp.sk
Odvolanie súhlasu nemá spätné účinky.

VšZP v súlade s ustanovením § 16 ods. 7 zákona č. 581/2004 Z.z. je povinná viesť dokumentáciu. Tú spracúva 15 rokov odo dňa ukončenia vykonávania verejného zdravotného poistenia alebo poskytnutia zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, alebo úmrtia fyzickej osoby, alebo odo dňa vyhlásenia fyzickej osoby za mŕtvu, a to podľa toho, ktorá skutočnosť uplynie skôr; lehota sa môže predĺžiť vtedy, ak zdravotná poisťovňa v lehote spracúvania uplatnila svoje práva podľa osobitného predpisu.

Ako dotknutá osoba môžete žiadať o výmaz údajov.

Avšak tie osobné údaje, ktoré VšZP o Vás spracúva na základe osobitného predpisu po dobu stanovenú v právnej norme, nemôže vymazať pred uplynutím tejto lehoty.

V prípade uplatnenia Vášho práva, VšZP vymaže výlučne tie osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste udelili súhlas.

Na koho sa môžem obrátiť v prípade sťažnosti v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

So sťažnosťou v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná č. 12, 820 07 Bratislava.

Používa VšZP profilovanie alebo automatizované rozhodovanie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

VšZP nevyužíva profilovanie, ani automatizované rozhodovanie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Odovzdáva VšZP osobné údaje do tretích krajín?

VšZP neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín.

Výnimkou však môžu byť osobitné prípady v rámci vydávania predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne s liečbou v tretích krajinách. Takéto konania začínajú vždy na základe žiadosti poistenca, pričom VšZP v prípade odovzdania údajov do tretej krajiny, vždy poistenca o tejto skutočnosti vopred upozorní.

Môžem ako dotknutá osoba svoj súhlas odvolať?

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Môžete tak urobiť návštevou ktoréhokoľvek klientskeho pracoviska, poštou alebo aj elektronicky. S cieľom uľahčenia tohto procesu, VšZP pripravila formuláre odvolania súhlasu, ktoré sú k dispozícií na www.vszp.sk/oou, alebo na ktoromkoľvek klientskom pracovisku. Odvolanie súhlasu  zašlite e-mailom  na adresu zodpovednaosoba@vszp.sk, alebo poštou na adresu Zodpovedná osoba – DPO, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“.

Kedy môžem namietať proti spracúvaniu mojich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba môžete namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa domnievate, že takéto spracúvanie obmedzuje Vaše práva alebo do nich zasahuje a ak sa toto spracúvanie uskutočňuje vo verejnom záujme alebo na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa (VšZP).

Používa VšZP na svojich webových stránkach cookies?

Áno, VšZP používa na svojich webových stránkach cookies. Bližšie informácie o používaní cookies nájdete na www.vszp.sk/oou.