Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Dodávatelia tovarov a služieb

Informácie o spracúvaní osobných údajov dodávateľov tovarov a služieb

Informácie a oznámenia vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ( ďalej len „GDPR“). 

PREVÁDZKOVATEĽ

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka,
IČO: 35937874,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č. 3602/B
(ďalej „VšZP“ alebo „prevádzkovateľ“).
Hlavnou činnosťou prevádzkovateľa je vykonávanie verejného zdravotného poistenia. Vykonávanie verejného zdravotného poistenia je činnosť vo verejnom záujme, pri ktorej sa hospodári s verejnými prostriedkami.

KOHO A AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME - DOTKNUTÉ OSOBY a kategórie osobných údajov

Dotknuté osoby sú fyzické osoby, ktoré sú štatutárnymi zástupcami právnických osôb, fyzické osoby-podnikatelia, ktoré sa zúčastnili verejného obstarávania alebo iného výberu dodávateľa, kontaktné osoby dodávateľa a osoby podieľajúce sa na plnení zmluvy, subdodávatelia, zamestnanci dodávateľa, koneční užívatelia výhod.

VšZP spracúva najmä identifikačné osobné údaje, kontaktné údaje, údaje o dosiahnutom vzdelaní, o odbornej spôsobilosti, transakčné a majetkové osobné údaje,  biometrické údaje (podpis)

NA ZÁKLADE ČOHO, NA AKÝ ÚČEL A AKO DLHO OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME -ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD, RETENČNÁ DOBA

VšZP spracúva osobné údaje na účely riadenia a kontroly zmluvných vzťahov s dodávateľmi a partnermi za účelom:

  • obstarania tovarov, stavebných prác a služieb v rámci procesu verejného obstarávania na základe GDPR čl. 6 ods. 1 písm. c) - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, najmä na základe zákona č. 343/2015 Z.z. o o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a písm. e)  spracúvanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. Doba spracúvania osobných údajov je maximálne 10 rokov po uzavretí zmluvy. 
  • obstarania tovarov, stavebných prác a služieb mimo procesu verejného obstarávania na základe GDPR čl. 6 ods. 1 písm. c) - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti a písm. e) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. Doba spracúvania osobných údajov je maximálne 10 rokov po uzavretí zmluvy. 
  • predzmluvných vzťahov, realizácie zmluvy s dodávateľom na obstaranie tovarov, stavebných prác a služieb a kontrola plnenia zmluvy na základe GDPR čl. 6 ods. 1 písm. b) pretože spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy a písm. f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov. Doba spracúvania osobných údajov je do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie práv zo zmluvy.

Verejný záujem ako právny základ pri spracúvaní osobných údajov v procese verejného obstarávania vyplýva z princípov verejného obstarávania tak, ako ich definuje § 9 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, ktorých cieľom je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi subjektami, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania, princíp transparentnosti, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby celý proces prebiehal prehľadným a predvídateľným spôsobom a princíp hospodárnosti a efektívnosti tak, aby bolo zabezpečené dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené prostriedky poskytne najlepšie plnenie.

OD KOHO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE  KOMU ICH POSKYTUJEME

VšZP na vyššie uvedené účely získava osobné údaje priamo od Vás, z verejných registrov alebo registrov prevádzkovaných zmluvnými partnermi,  fyzických a právnických osôb, ktoré ste uviedli ako zdroj overenia údajov, orgánov verejnej moci. 

VšZP na účel podľa tejto informácie môže osobné údaje poskytnúť príjemcom, najmä Úradu pre verejné obstarávanie. Zoznam príjemcov je uvedený na webovej stránke VšZP a VšZP je oprávnená tento zoznam aktualizovať podľa potreby.

PRENOSY DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ

VšZP v rámci spracúvania osobných údajov na účely uvedené v tejto informácii neuskutočňuje prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE

Pri spracovaní osobných údajov na účely uvedené v tejto informácii  nevykonávame profilovanie a nepoužívame výhradné automatizované rozhodovanie.

Podrobnú informáciu o podmienkach spracúvania osobných údajov vo VšZP, o Vašich právach a spôsobe ich uplatnenia nájdete vo všeobecnej informácii Ochrana osobných údajov.