Preskočiť na obsah

Dodávatelia tovarov a služieb

Oznámenie O Spracúvaní Osobných Údajov – Dodávatelia Tovarov A Služieb

Informácie a oznámenia vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

 

 1. PREVÁDZKOVATEĽ
  1. Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely alebo prostriedky spracúvania osobných údajov (článok 4, bod 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).
  2. Na účely článku 4, bod 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov je  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35937874, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č. 3602/B (ďalej „VšZP“ alebo „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom osobných údajov.
 2. DOTKNUTÉ OSOBY
  1. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje VšZP spracúva na daný účel vo svojich informačných systémoch. Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:
  2. dodávatelia tovarov a služieb (najmä štatutárni zástupcovia právnických osôb, kontaktné osoby subjektov dodávajúcich tovary a služby),
  3. sťažovateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba),
    
 3. ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. VšZP spracúva Vaše osobné údaje aj v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy) na účel vykonávania verejného zdravotného poistenia (článok 2, bod. 2. tohto oznámenia),
  2. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti – zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve) na účel vedenia účtovníctva (článok 2, bod. 2. tohto oznámenia),
  3. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti – zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov) na účel správy registratúry (článok 2, bod. 2. tohto oznámenia),
  4. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, zákon č.305/2011 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e_Governmente)) na účel výkonu činností súvisiacich s administráciou poštovej komunikácie (článok 2, bod. 2. tohto oznámenia),
  5. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti – zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach), na účel výkonu činností súvisiacich s administráciou poštovej komunikácie (článok 2, bod. 3) tohto oznámenia,
  6. VšZP spracúva Vaše osobné údaje v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti), na účel uplatňovania nárokov a obhajovania práv VšZP – najmä aktívne/pasívne súdne spory, správne konania, exekučné konania vrátane súvisiacej dokumentácie (článok 2, bod. 2).
  7. VšZP na vyššie uvedené účely získava osobné údaje predovšetkým priamo od Vás. Zdrojom osobných údajov sú priamo dotknuté osoby.
  8. Zdrojom osobných údajov môžu byť aj verejne dostupné registre napr. obchodný register, živnostenský register.
  9. VšZP na účely uvedené v článku 3 tohto oznámenia  nevyužíva automatizované individualizované rozhodovanie vrátane profilovania.
    
 4. SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE
  1. VšZP na vyššie uvedené účely v článku 3 tohto oznámenia bude spracúvať najmä nasledovný rozsah osobných údajov:
   • najmä meno, priezvisko, titul, e-mail, telefón, číslo bankového účtu, prípadne ďalšie osobné údaje uvedené v zmluve (článok 3, bod 1. tohto oznámenia),
   • najmä meno, priezvisko, titul, e-mail, telefón, číslo bankového účtu, prípadne ďalšie osobné údaje uvedené v zmluve (článok 3, bod 2. tohto oznámenia),
   • najmä meno, priezvisko, titul, e-mail, telefón, číslo bankového účtu, prípadne ďalšie osobné údaje uvedené v zmluve (článok 3, bod 3. tohto oznámenia),
   • najmä meno, priezvisko, titul, e-mail, telefón, číslo bankového účtu, prípadne ďalšie osobné údaje uvedené v zmluve (článok 3, bod 4. tohto oznámenia),
   • najmä meno, priezvisko, titul, e-mail, telefón, číslo bankového účtu prípade ďalšie údaje v rozsahu komunikácie (článok 3, bod 5. tohto oznámenia),
   • bežné osobné údaje, kontaktné osobné údaje sťažovateľa prípadne ďalšie údaje v rozsahu sťažnosti (článok 3, bod 6. tohto oznámenia),
   • bežné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, korešpondenčná adresa, prípadne ďalšie osobné údaje uvedené v zmluve alebo poskytnuté v priebehu súdneho sporu; dátum narodenia, bydlisko účastníkov; v prípade fyzických osôb podnikateľov obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené (článok 3, bod 7. tohto oznámenia).
  2. VšZP nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva ani profilovanie.
    
 5. PRÍJEMCOVIA, SPROSTREDKOVATELIA
  1. VšZP môže Vaše osobné údaje poskytnúť/sprístupniť príjemcom, v postavení samostatných prevádzkovateľov, a ktorým je VšZP oprávnená  Vaše osobné údaje poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe Vášho súhlasu.
  2. Na účely uvedené v článku 3 tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaní Vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v mene VšZP a ktorí sú povinní riadiť sa našimi pokynmi.
  3. Spracúvanie osobných údajov môže VšZP v zmysle článku 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov uskutočniť prostredníctvom sprostredkovateľa, a to na základe zmluvy alebo iného právneho úkonu, ktorý zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a je v ňom ustanovený predmet a obdobie spracúvania, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa. VšZP na účely podľa článku 3 tohto oznámenia osobné údaje poskytuje nasledovným sprostredkovateľom:
   • Dokument Logistik, s.r.o., sídlo: Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava (správa registratúrnych záznamov),
   • AXASOFT, a.s., sídlo: Panenská 7, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto (podpora informačných technológií a systémov),
   • Asseco Central Europe, a. s. , sídlo: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava (podpora informačných technológií a systémov),
   • Slovanet, a. s., sídlo: Záhradnícká 151, 821 08 Bratislava (elektronické a komunikačné služby).
  4. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je dostupný na webovom sídle VšZP, a.s.
  5. VšZP na účely podľa článku 3 tohto oznámenia môže osobné údaje poskytnú najmä nasl. príjemcom:

   Vaše osobné údaje neposkytujeme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

   • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
   • Ministerstvo financií Slovenskej republiky
   • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
   • Finančná správa (daňové orgány),
   • Orgány verejnej moci a iné orgány podľa osobitného predpisu,
   • Iné oprávnené subjekty.
 6. PRENOSY DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ
  1. VšZP v rámci spracúvania osobných údajov na účely uvedené v bode 3 tohto oznámenia neuskutočňuje prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.
    
 7. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
  1. V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:
   1. na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
   2. kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu;
   3. žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
   4. na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia;
   5. na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
   6. získať vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktoré ste nám poskytli, a to pre vás alebo pre nového prevádzkovateľa;
   7. podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. : 421 /2/ 3231 3214, e-mail: statnydozor@pdp.gov.sk.
  2. Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť nasledovnými spôsobmi
   1. písomnou žiadosťou podanou na adresu uvedenú v bode 10 tohto oznámenia,
   2. elektronicky (e-mailom) zaslanou z Vášho pracovného e-mailu na dresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v bode 10 tohto oznámenia.
  3. S cieľom vybavenia Vašej žiadosti a z dôvodu jednoznačnej identifikácie dotknutej osoby, je VšZP oprávnená požadovať ďalšie dodatočné informácie.
  4. V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.
    
 8. NAMIETANIE VOČI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Ako dotknutá osoba máte v zmysle všeobecne nariadenia o ochrane údajov právo namietať proti tomu, aby VšZP spracúvala vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak to nepovoľujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.
  2. Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov týka len tých prípadov, ak vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu a na základe príslušných ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov - článku 6 bod 1. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
  3. Za účelom uplatnenia námietok  pripravila VšZP osobitný formulár pre uplatnenia tohto práva. Predmetný formulár je dostupný na webovom sídle VšZP https://www.vszp.sk/oou/ v časti „Namietanie voči spracúvaniu.“ Právo namietať si môžeme uplatniť rovnakým spôsobom ako práva uvedené v bode 7 tohto oznámenia.
    
 9. DOBA SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Vaše osobné údaje na vyššie účely podľa článku 3 bod. 1. tohto oznámenia VšZP uchováva po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy.
  2. Vaše osobné údaje na účel podľa článku 3 bod. 2. tohto oznámenia bude VšZP uchováva po dobu 10 rokov (účtovná závierka, účtovné doklady, ostatné účtovné záznamy, uchovávanie účtovnej dokumentácie podľa § 35 č. 431/2002 Z. z. zákona o účtovníctve).
  3. Vaše osobné údaje na účel podľa článku 3 bod. 3. tohto oznámenia VšZP uchováva po dobu uvedenú vo schválenom Registratúrnom pláne VšZP,a v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby VšZP osobné údaje vyraďuje a likviduje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  4. Vaše osobné údaje na účel podľa článku 3 bod. 4. tohto oznámenia VšZP uchováva po dobu 3 rokov.
  5. Vaše osobné údaje na účel podľa článku 3 bod. 5. tohto oznámenia VšZP uchováva po dobu 10 rokov odo dňa podania sťažnosti.
  6. Vaše osobné údaje na účel podľa článku 3 bod. 6. tohto oznámenia VšZP uchováva po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, najviac po dobu 10 rokov od právoplatného skončenia daného súdneho konania, mimosúdneho vymáhania, exekučného konania alebo iného konania.
  7. Po uplynutí doby VšZP nebude ďalej Vaše osobné údaje na daný účel spracúvať a VšZP zabezpečí ich bezpečný výmaz.
    
 10. ZODPOVEDNÁ OSOBA – DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
  1. VšZP na účel výkonu dohľadu nad spracúvaním osobných údajov poverila zodpovednú osobu (DPO).
  2. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, nás môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovnej e-mailovej adresy: e-mail: zodpovednaosoba@vszp.sk, alebo poštou na adrese (s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“):

   Zodpovedná osoba – DPO,
   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
   Panónska cesta 2,
   851 04 Bratislava.

 11. PERIODICITA AKTUALIZÁCIE TOHTO OZNÁMIENIA
  1. Toto oznámenie o  spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov VšZP pravidelne kontroluje a aktualizuje.

 

 24.06.2022

Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.