Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Podmienky súťaže „Neviditeľný strojček na zuby od VšZP“

Podmienky súťaže „Neviditeľný strojček na zuby od VšZP“ (ďalej len „súťaž") sú určené výhradne pre súťaž „Strojček na zuby od VšZP“.

Organizátorom súťaže je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874, so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3602/B (ďalej len „VšZP“).

1. Trvanie súťaže

Súťaž je časovo vymedzená na obdobie od 10. 9. 2021 do 30. 11. 2021 vrátane. VšZP si vyhradzuje právo zmeniť rozhodnutie súvisiace s trvaním a konaním súťaže, ako aj upraviť podmienky súťaže.

2. Účastníci súťaže

Do žrebovania budú zapojení všetci poistenci VšZP starší ako 18 rokov a osoby staršie ako 18 rokov, ktoré si podajú prihlášku do VšZP do 30.9.2021 a stanú sa tak od 1.1.2022 poistencom VšZP, ktorí v čase trvania súťaže vyplnia súťažný formulár a správne odpovedia na 3 súťažné otázky v celom rozsahu na stránke www.vszp.sk. Do súťaže sa nemôže zapojiť zamestnanec VšZP. Do súťaže nie je možné sa zapojiť viackrát.

3. Cena

3 x neviditeľný strojček na zuby od Martin dental center s.r.o. prevádzkujúca Dr. Martin zubnú kliniku v hodnote podľa rozsahu liečby pacienta od 1 499 do 4 999 eur bez DPH.

4. Určenie výhercu a podmienky získania výhry

VšZP vyžrebuje troch výhercov zo všetkých účastníkov súťaže. Výhercom sa stane osoba, ktorá splní podmienky uvedené v bode 2 týchto podmienok súťaže, poskytne všetky údaje potrebné na jej riadnu a nezameniteľnú identifikáciu, bude vyžrebovaná a vyhlásená za výhercu. O výhercovi sa rozhodne žrebovaním dňa 20. 12. 2021 v priestoroch VšZP za účasti troch zamestnancov VšZP.

Mená vyžrebovaných výhercov VšZP zverejní na svojej webovej stránke www.vszp.sk.  Výhercom nemôže byť zamestnanec VšZP.

Ak vyžrebovaný výherca nesplní podmienky súťaže alebo sa s vyžrebovaným výhercom nebude možné skontaktovať do 2 kalendárnych dní od jeho vyžrebovania, organizátor súťaže vyžrebuje ďalšieho výhercu.

Podmienkou odovzdania ceny je udelenie súhlasu s podmienkami súťaže zo strany vyžrebovaného výhercu. V prípade, ak vyžrebovaný výherca nedá súhlas s podmienkami súťaže alebo odmietne cenu prevziať, VšZP vyžrebuje ďalšieho výhercu.

Na výhru v súťaži nevzniká žiadny právny nárok. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť, ani za iné tovary alebo služby.

5. Osobné údaje

VšZP spracúva osobné údaje výhercu tejto súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa a email výlučne za účelom účasti v súťaži, odovzdania výhry a zverejnenia výhercu v súťaži, a to na základe dobrovoľne udeleného súhlasu výhercu so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („nariadenie“).

Výherca poskytnutím údajov udeľuje VšZP súhlas, aby spracúvala jeho poskytnuté osobné údaje pre súťaž v rozsahu:

  • meno, priezvisko, korešpondenčná adresa a e-mailová adresa za účelom účasti v súťaži na obdobie do 1. 2. 2022,
  • meno, priezvisko, korešpondenčná adresa a e-mailová adresa za účelom odovzdania výhry na obdobie do 1. 2. 2022,
  • meno, priezvisko, obrazová snímka/videozáznam z odovzdávania výhry za účelom zverejnenia na webovej stránke www.vszp.sk a na facebookovej stránke  www.facebook.com/VSZP.sk na obdobie do 31. 3. 2022.

Účastník súťaže je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá spätné účinky.

V súťažnom formulári môže súťažiaci vyjadriť taktiež súhlas so spracúvaním jeho e-mailovej adresy za účelom marketingu. Súhlas sa udeľuje na obdobie 10 rokov, pričom takýto súhlas nie je viazaný na účasť v súťaži. Súťažiaci ho môže kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie nemá spätné účinky. Súťažiaci môže súhlas kedykoľvek odvolať aj kliknutím na odkaz „Odhlásiť“, ktorý je súčasťou každého e-mailu (newsletter).

Všetky informácie a oznámenia podľa článku 12 a 13 nariadenia, vrátane možnosti odvolania súhlasu, VšZP ako prevádzkovateľ zverejňuje na www.vszp.sk/oou a sú dostupné na všetkých klientskych pracoviskách VšZP.

6. Daňové povinnosti

Za splnenie prípadných daňových povinností zodpovedá výherca, ktorý pri zdanení výhry postupuje v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

7. Vyhlásenie účastníka súťaže

Účastník súťaže vyhlasuje, že sa oboznámil s podmienkami súťaže a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Akékoľvek obchádzanie podmienok súťaže alebo akýkoľvek pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie účastníka zo súťaže.

8. Osobitné ustanovenia

VšZP si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Vyhradzuje si ďalej právo súťaž zo závažných dôvodov skrátiť, prerušiť, zmeniť podmienky alebo súťaž bez náhrady úplne zrušiť.

Fotografie použité v súťaži sú ilustračné.

Tieto podmienky súťaže sú platné a účinné od 10. 9. 2021.

Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.