Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

FAQ – spracúvanie osobných údajov


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Kto je prevádzkovateľom mojich osobných údajov?

Prevádzkovateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 04, IČO 35937874, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č. 3602/B (ďalej „VšZP“ alebo „prevádzkovateľ“).

Kto je zodpovednou osobou a ako je zodpovednú osobu možné kontaktovať?

Zodpovednou osobou alebo Data protection officer (DPO) je osoba určená prevádzkovateľom na účel dohľadu nad spracúvaním osobných údajov.

VšZP na účel dohľadu nad spracúvaním osobných údajov poverila zodpovednú osobu, ktorú možno kontaktovať e-mailom na adrese zodpovednaosoba@vszp.sk alebo poštou na adrese Zodpovedná osoba – DPO, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“.

Kto mi poskytne informácie o spracúvaní mojich osobných údajov?

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR nájdete na stránke www.vszp.sk/oou/.

Viac informácií Vám taktiež poskytnú zamestnanci pri osobnej návšteve, alebo prostredníctvom call centra.

V prípade, ak máte záujem uplatniť si svoje práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a teda napr. požadujete poskytnutie informácií o spracúvaní Vašich konkrétnych osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobue-mailom na adrese zodpovednaosoba@vszp.sk alebo poštou na adrese Zodpovedná osoba – DPO, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“.

Týka sa nariadenie spracúvaniach mojich osobných údajov?

Ak ste dotknutou osobou, tak áno.
Dotknutou osobu je osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka. Ide o spracúvané osobné údaje fyzických osôb, a to najmä poistencov, platiteľov poistného, zákonných zástupcov, splnomocnených osôb, poverených osôb, zamestnancov VšZP, zmluvných partnerov a pod.

Čo sa rozumie pod spracúvaním osobných údajov?

Podľa čl. 4 GDPR spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Na základe čoho VšZP spracúva moje osobné údaje?

VšZP spracúva Vaše osobné údaje:

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona

VšZP spracúva osobné údaje na základe zákona v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti, ktorú má. Je to najčastejší dôvod spracúvania osobných údajov vo VšZP.

VšZP takto spracúva osobné údaje v rozsahu podľa osobitných právnych predpisov.

Osobné údaje poistencov, platiteľov poistného, ich zástupcov, splnomocnených či poverených osôb a pod. VšZP spracúva na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 580/2004 Z. z.“) a zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 581/2004 Z. z.“). Spracúvané osobné údaje podľa uvedených zákonov je dotknutá osoba povinná poskytnúť na účel výkonu verejného zdravotného poistenia.

VšZP môže na základe zákona spracúvať aj Váš e-mailový, telefonický a faxový kontakt. Tieto údaje VšZP spracúva, v prípade, ak ste na ich spracúvanie neudelili súhlas, na účel poradenskej činnosti v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z.

Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy

VšZP spracúva  Vaše osobné údaje na základe zmluvy v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy alebo v súvislosti so žiadosťou dotknutej osoby, aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu

VšZP spracúva Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu  na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

VšZP spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe udelených súhlasov so spracúvaním osobných údajov najmä na:

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

VšZP ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj:

VšZP spracúva  osobné údaje aj v prípade, ak:

Aké osobné údaje VšZP spracúva?

VšZP pri vykonávaní činností zdravotnej poisťovne v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov môže spracúvať osobné údaje,   v rôznom rozsahu, ide  o:

Kto je sprostredkovateľ a aký má prístup k mojim údajom?

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, t. j. VšZP.

K Vašim osobným údajom majú prístup sprostredkovatelia VšZP, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v mene VšZP. Tieto údaje spracúvajúna základe zmluvy, ktorá sprostredkovateľa zaväzuje voči VšZP. V zmluve je  dohodnutý  predmet,  obdobie, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb,  povinnosti a práva  sprostredkovateľa a pod..

VšZP využíva ako prevádzkovateľ na spracúvanie osobných údajov najmä nasledovné kategórie sprostredkovateľov:

Môže VšZP moje osobné údaje poskytnúť, preniesť alebo zverejniť tretím stranám?

VšZP môže osobné údaje, ktoré získala a spracúva, poskytnúť, preniesť alebo zverejniť tretím stranám, napr. iným orgánom verejnej moci alebo iným subjektom len v prípade,ak to ukladá osobitný právny predpis.

Aké mám v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov práva?
Aké mám ako dotknutá osoba práva?

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov tieto práva:

Uchováva VšZP moje osobné údaje? Na aké dlhé obdobie?

Áno, VšZP uchováva Vaše osobné údaje.

 1. Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré VšZP spracúva na základe zákona č. 580/2004 Z. z.  a zákona č. 581/2004 Z. z. uchováva VšZP v zmysle týchto zákonov nasledovne:
  • osobné údaje na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia uvedené na prihláške na verejné zdravotné poistenie uchováva VšZP počas obdobia najmenej 15 rokov odo dňa ukončenia verejného zdravotného poistenia a po jeho zániku, do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistného vzťahu, alebo poskytnutia zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, alebo úmrtia fyzickej osoby, alebo odo dňa vyhlásenia fyzickej osoby za mŕtvu, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
  • po dobu 5 rokov VšZP uchováva:
   • uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
   • doklady o prijatom poistnom
   • účty poistencov
   • zoznam poistencov s uvedením mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu poistencov
   • zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti
   • zoznam poistencov zaradených na dispenzarizáciu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu
   • zoznam platiteľov poistného
   • zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými má VšZP uzatvorené zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
   • zoznam úhrad jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a zoznam neuhradených záväzkov
   • evidenciu celkových nákladov na jednotlivého poistenca
   • účtovné doklady podľa osobitného predpisu
  • po dobu 10 rokov VšZP uchováva doklady o úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
 2. Osobné údaje, ktoré VšZP spracúva na základe udelených súhlasov so spracúvaním osobných údajov VšZP uchováva počas obdobia, na ktoré bol súhlas udelený alebo do jeho odvolania, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
 3. VšZP uchováva osobné údaje aj v lehotách určených registratúrnym plánom.

Môže VšZP vymazať o mne všetky osobné údaje?

V prípade ak ste udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete od VšZP požadovať, aby takéto údaje boli vymazané. VšZP na základe žiadosti takúto požiadavku spracuje bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od doručenia žiadosti. Žiadosť je možné zaslať písomne na adresu Zodpovedná osoba – DPO, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“ alebo elektronicky vyplnením formulára na odvolanie súhlasu priamo na stránke www.vszp.sk
Odvolanie súhlasu nemá spätné účinky.

VšZP v súlade s ustanovením § 16 ods. 7 zákona č. 581/2004 Z.z. je povinná viesť dokumentáciu. Tú spracúva 15 rokov odo dňa ukončenia vykonávania verejného zdravotného poistenia alebo poskytnutia zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, alebo úmrtia fyzickej osoby, alebo odo dňa vyhlásenia fyzickej osoby za mŕtvu, a to podľa toho, ktorá skutočnosť uplynie skôr; lehota sa môže predĺžiť vtedy, ak zdravotná poisťovňa v lehote spracúvania uplatnila svoje práva podľa osobitného predpisu.

Ako dotknutá osoba môžete žiadať o výmaz údajov.

Avšak tie osobné údaje, ktoré VšZP o Vás spracúva na základe osobitného predpisu po dobu stanovenú v právnej norme, nemôže vymazať pred uplynutím tejto lehoty.

V prípade uplatnenia Vášho práva, VšZP vymaže výlučne tie osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste udelili súhlas.

Na koho sa môžem obrátiť v prípade sťažnosti v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

So sťažnosťou v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná č. 12, 820 07 Bratislava.

Používa VšZP profilovanie alebo automatizované rozhodovanie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

VšZP nevyužíva profilovanie, ani automatizované rozhodovanie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Odovzdáva VšZP osobné údaje do tretích krajín?

VšZP neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín.

Výnimkou však môžu byť osobitné prípady v rámci vydávania predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne s liečbou v tretích krajinách. Takéto konania začínajú vždy na základe žiadosti poistenca, pričom VšZP v prípade odovzdania údajov do tretej krajiny, vždy poistenca o tejto skutočnosti vopred upozorní.

Môžem ako dotknutá osoba svoj súhlas odvolať?

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Môžete tak urobiť návštevou ktoréhokoľvek klientskeho pracoviska, poštou alebo aj elektronicky. S cieľom uľahčenia tohto procesu, VšZP pripravila formuláre odvolania súhlasu, ktoré sú k dispozícií na www.vszp.sk/oou, alebo na ktoromkoľvek klientskom pracovisku. Odvolanie súhlasu  zašlite e-mailom  na adresu zodpovednaosoba@vszp.sk, alebo poštou na adresu Zodpovedná osoba – DPO, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“.

Kedy môžem namietať proti spracúvaniu mojich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba môžete namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa domnievate, že takéto spracúvanie obmedzuje Vaše práva alebo do nich zasahuje a ak sa toto spracúvanie uskutočňuje vo verejnom záujme alebo na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa (VšZP).

Používa VšZP na svojich webových stránkach cookies?

Áno, VšZP používa na svojich webových stránkach cookies. Bližšie informácie o používaní cookies nájdete na https://www.vszp.sk/oou/.

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod O nás Ochrana osobných údajov FAQ – spracúvanie osobných údajov


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.