Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vznik poistenia


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Vznik verejného zdravotného poistenia

Prihlášku klienta, ktorý si vybral Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s. ako príslušnú zdravotnú poisťovňu na výkon verejného zdravotného poistenia, je poisťovňa povinná po jej prijatí preveriť na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“).
Na základe informácie z úradu potvrdí alebo odmietne prihlášku klienta. Úrad má zo zákona na preverenie prihlášky 3-dňovú lehotu a preveruje, či si poistenec nepodal prihlášku poistenca v inej zdravotnej poisťovni.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. je oprávnená potvrdiť poistný vzťah a vydať preukaz poistenca poistencovi, až po preverení prihlášky klienta na úrade.
Poistenec je povinný podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni do ôsmich dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia (viď. vznik poistného vzťahu).
Poistenec má právo podať prihlášku v zdravotnej poisťovni, ktorú si vybral. V prípade zániku a vzniku verejného zdravotného poistenia v priebehu toho istého kalendárneho roka musí poistenec podať prihlášku v tej zdravotnej poisťovni, v ktorej bol poistený naposledy.

Vedeli ste že?

Poskytujeme viac ako 2500výhod
pre celú rodinu

Ak poistenec podal prihlášku v lehote do osem dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia, potvrdením prihlášky je zdravotná poisťovňa príslušná na vykonávanie verejného zdravotného poistenia poistenca, a to odo dňa skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia. Poistencovi, ktorý podá prihlášku poistenca po uplynutí lehoty na podanie prihlášky, potvrdením prihlášky je zdravotná poisťovňa príslušná na vykonávanie verejného zdravotného poistenia poistenca, a to odo dňa skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia.
Zdravotná poisťovňa odmietne potvrdenie prihlášky, ak prihláška bola podaná aj v inej zdravotnej poisťovni alebo v prípade vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, ak bola prihláška podaná do inej zdravotnej poisťovne (kde bol poistený naposledy) . Odmietnutie prihlášky s uvedením dôvodu odmietnutia prihlášky je zdravotná poisťovňa povinná bez zbytočného odkladu oznámiť poistencovi.

Skutočnosti zakladajúce vznik verejného zdravotného poistenia

Povinné verejné zdravotné poistenie osôb s trvalým pobytom vzniká:

Narodením
Tlačivá a doklady: prihláška poistenca, rodný list, OP rodiča alebo zákonného zástupcu.
Verejne zdravotne poistené je dieťa narodením, ak ide o poistenca s trvalým pobytom na území SR.

Získaním trvalého pobytu na území SR
Tlačivá a doklady: prihláška poistenca, identifikačná karta cudzinca alebo samolepiaca nálepka v cestovnom pase a potvrdenie ohlasovne o pobyte na území SR, rodné číslo (ak ho má pridelené).
Ak cudzí štátny príslušník alebo občan SR (ak nemal trvalý pobyt na území SR) získa trvalý pobyt na území SR, vzniká mu dňom získania trvalého pobytu právo na verejné zdravotné poistenie.

Zánikom zdravotného poistenia na území štátu, v ktorom mal sídlo jej zamestnávateľ
Tlačivá a doklady: prihláška poistenca, doklad o zániku poistenia v cudzine alebo doklad o zániku zamestnania v cudzine.
Verejne zdravotne poistená je aj osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorej zaniklo zamestnanie v cudzine a zaniklo aj zdravotne poistenie na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca.

Zánikom SZČO v cudzine
Tlačivá a doklady: prihláška poistenca, doklad o zániku poistenia v cudzine alebo doklad o zániku vykonávania SZČO v cudzine.
Zánikom výkonu samostatnej zárobkovej činnosti v cudzine a zdravotného poistenia tam vzniká právo tejto osobe na verejné zdravotné poistenie.

Zánikom zdravotného poistenia v cudzine
Tlačivá a doklady: prihláška poistenca, doklad o zániku poistenia v cudzine.
Právo na verejné zdravotné poistenie vzniká aj osobe, ktorej zaniklo zdravotné poistenie v cudzine a ktorá sa zdržiavala dlhodobo v cudzine.
Za dlhodobý pobyt v cudzine sa považuje pobyt dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Povinné verejné zdravotné poistenie osôb bez trvalého pobytu vzniká:

Zamestnanec cudzí štátny príslušník
Tlačivá a doklady: identifikačná karta cudzinca alebo samolepiaca nálepka v cestovnom pase, doklad o zamestnaní s uvedením výšky dohodnutej mesačnej mzdy, rodné číslo (ak ho má pridelené), prihláška poistenca.
Povinne verejne zdravotne poistené sú aj osoby, ktoré nemajú na území SR trvalý pobyt, ak nie sú zdravotne poistené v inom členskom štáte EU a  vykonávajú u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území SR alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území SR, zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume určenej osobitným predpisom pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou. Uvedené neplatí, ak sú zamestnaní v SR u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva. Osobitným predpisom je § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.

SZČO cudzí štátny príslušník
Tlačivá a doklady: prihláška poistenca, identifikačná karta cudzinca alebo samolepiaca nálepka v cestovnom pase, licencia, koncesná listina, rodné číslo (ak ho má pridelené).
Povinne verejne zdravotne poistené sú osoby, ktoré na území SR vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť a nie sú zdravotne poistené v inom členskom štáte EÚ.

Azylant
Tlačivá a doklady: prihláška poistenca, rozhodnutie o udelení azylu, doklad o rodnom čísle (ak ho má pridelené).
Azylant je oprávnený na trvalý pobyt na území SR. Azylantovi vydá policajný útvar doklad o povolení na trvalý pobyt na území SR s údajmi o jeho totožnosti a s označením účelu pobytu „AZYLANT“. Platnosť dokladu o povolení na trvalý pobyt je najviac päť rokov. Platnosť dokladu sa opakovane predlžuje najviac o päť rokov.
Azylant nemôže byť súčasne zdravotne poistený v inom členskom štáte EÚ.

Zahraničný študent
Tlačivá a doklady: prihláška poistenca, potvrdenie o návšteve školy, identifikačná karta alebo samolepiaca nálepka v cestovnom pase alebo iný doklad (napr. pas),  doklad z MŠVVaŠ SR o tom, že ide o poistenca na zabezpečenie medzinárodných zmlúv a o rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, rodné číslo (ak ho má pridelené).
Podľa zákona je študent z iného členského štátu EÚ alebo zahraničný študent na škole v SR na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná, povinne verejne zdravotne poistený ak nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte EÚ. Bezplatná zdravotná starostlivosť na základe povinného verejného zdravotného poistenia sa poskytuje v rozsahu uvedenom v medzinárodných zmluvách.

Maloletý cudzinec
Tlačivá a doklady: prihláška poistenca, rozhodnutie o umiestnení v zariadení, na základe rozhodnutia súdu, rodné číslo (ak ho má pridelené), rodný list.
Povinne verejne zdravotne poistený je maloletý cudzinec, ktorý sa zdržiava na území SR bez zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby zodpovednej za jeho výchovu a poskytuje sa mu starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu ak nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte EÚ. Ak je maloletý cudzinec v zariadení, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu a je na území SR s rodičom, zákonným zástupcom alebo fyzickou osobou zodpovednou za jeho výchovu nemôže byť povinne verejne zdravotne poistený.

Cudzinec zaistený, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody
Tlačivá a doklady: prihláška poistenca, doklad o zaistení, doklad o prevzatí do väzby, doklad o nástupe do trestu odňatia slobody, rodné číslo (ak ho má pridelené).
Cudzinec zaistený na území SR, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody má právo na povinné verejné zdravotné poistenie ak nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte EÚ.

Nezaopatrený rodinný príslušník
Tlačivá a doklady: prihláška poistenca, rodný list dieťaťa (rodný list vystavený krajinou EÚ) a doklad o podávateľovi prihlášky.
Povinne verejne zdravotne poistený je nezaopatrený rodinný príslušník, ktorý sa poistencovi narodil v inom ČŠ EÚ. Nezaopatreným rodinným príslušníkom na tieto účely sa rozumie osoba definovaná alebo uznaná za rodinného príslušníka, právnymi predpismi členského štátu, podľa ktorého sa poskytujú dávky, t. z. pre účely SR sú to nezaopatrené deti.
Poistencom, ktorému sa nezaopatrený rodinný príslušník narodil v inom štáte ČŠ EÚ je rodič dieťaťa (matka, otec), ktorý je verejne zdravotne poistený v SR.
Nezaopatrený rodinný príslušník, ktorý spĺňa podmienky na povinné verejné zdravotné poistenie súčasne nesmie byť zdravotne poistený v inom ČŠ EÚ. 

Nezaopatrené dieťa s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky
Tlačivá a doklady: prihláška poistenca; rodný list dieťaťa (ak je vydaný v SR)  resp. iný doklad o narodení dieťaťa (aj zahraničný); v prípade zverenia dieťaťa do starostlivosti na základe súdneho rozhodnutia zákonný zástupca predloží aj dané rozhodnutie; povolenie na pobyt dieťaťa.
Povinne verejne zdravotne poistené je aj nezaopatrené dieťa, ktoré má na území Slovenskej republiky verejne zdravotne poisteného aspoň jedného zákonného zástupcu alebo fyzickú osobu, ktorej bolo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poistenci Chcem sa poistiť Vznik poistenia


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.