Preskočiť na obsah

Kritéria na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS a GYN*) od 1. 1. 2022

* Kritériá platia pre ambulancie v type zdravotnej starostlivosti 200, 210 a 103, ktoré nie sú organizačne začlenené v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Na zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - polikliniky sa nevzťahuje odsek č.2 kritéria č.5 v znení „Týždenný počet ordinačných hodín, počas ktorých odborný zástupca poskytuje zdravotnú starostlivosť v ambulancii poskytovateľa, je minimálne 50 % hodín čistého ordinačného času lekára.

 

Poradové číslo Názov kritéria Platnosť kritéria  Typ kritéria
 1

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti

Ambulancia poskytovateľa je verejne dostupná, a to najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa platného Nariadenia vlády SR č. 640/2008 Z. z. 

 V

Zákonné
 2

Personálne zabezpečenie

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobami, ktoré spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania alebo samostatnej zdravotníckej praxe v príslušnom odbore v počte najmenej na úrovni predpísaného minimálneho personálneho zabezpečenia zdravotníckeho zariadenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov stanovujúcich personálne zabezpečenie.

V

Zákonné
 3

Materiálno – technické vybavenie

Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti najmenej na úrovni predpísaného minimálneho materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov stanovujúcich materiálno – technické vybavenie.

 V

Zákonné
 4

Indikátory kvality

Indikátory kvality podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a), bod 2 a nasl. zákona NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ich spracovanie a doručenie poisťovni

 V

Zákonné
 5

Časový rozsah

Zdravotná starostlivosť poskytovaná poskytovateľom v ambulancii je minimálne v rozsahu 30 hodín čistého ordinačného času lekára týždenne na danú posudzovanú ambulanciu.

Týždenný počet ordinačných hodín, počas ktorých odborný zástupca poskytuje zdravotnú starostlivosť v ambulancii poskytovateľa, je minimálne 50% hodín čistého ordinačného času lekára.

Minimálny týždenný počet hodín, počas ktorých lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť v ambulancii poskytovateľa je 8 hodín, čo zodpovedá úväzku 0,2 lekárskeho miesta.

Poskytovateľ nesmie prerušiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii po dobu dlhšiu ako 3 mesiace.

 Š

 VšZP

 6

Preskripcia

Lekár poskytujúci zdravotnú starostlivosť na kód ambulancie poskytovateľa môže predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky len pacientom, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v tejto ambulancii poskytovateľa.

 Š

 VšZP

 7

Vykazovanie

Poskytovateľ využíva výhradne elektronickú komunikáciu prostredníctvom elektronickej podateľne pre vykazovanie mesačných dávok poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Poskytnutá zdravotná starostlivosť sa vykazuje na platný kód ambulancie poskytovateľa a kód lekára, ktorý zdravotnú starostlivosť poskytol, pričom na kód ambulancie poskytovateľa poskytujú zdravotnú starostlivosť najviac 3 lekári.

 Š

 VšZP

 8

Úväzky

Súčet všetkých pracovných úväzkov lekára poskytujúceho zdravotnú starostlivosť je maximálne vo výške 1,2 lekárskeho miesta, pričom akceptovateľnou je práca maximálne u dvoch rôznych poskytovateľov.

 Š

 VšZP

Vysvetlivky:
Zákonné
– kritérium, ktorého splnenie vyžaduje platná legislatíva
VšZP – kritérium nad rámec zákonných, určené Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s.
Kód ambulancie – 12 miestny kód ambulancie pridelený ÚDZS
Úväzok 1 lekárskeho miesta – predstavuje 40 hodín pracovného času týždenne
Čistý ordinačný čas - čas poskytovania zdravotnej starostlivosti lekárom v ambulancii
Š – kritérium sa vzťahuje na špecializovanú ambulantnú starostlivosť (typ ZS 200, 210 a 103)
V - kritérium sa vzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v každom type ZS

  • Poisťovňa môže uzatvoriť zmluvu v prípade, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spĺňa stanovené kritéria.
  • V prípade ambulancií ŠAS, ktoré sú špecifické, napr. odbornosti pre ochorenia s nízkym výskytom alebo vysokošpecializované odbory, sa bude splnenie kritérií VšZP posudzovať samostatne, pričom tieto môžu byť zazmluvnené aj keď nebudú spĺňať kritériá na uzatvorenie zmluvného vzťahu.
  • VšZP pravidelne, k 1. Januáru kalendárneho roka, vyhodnocuje plnenie kritérií u všetkých zmluvných poskytovateľov ambulantnej starostlivosti.

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.