Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kritéria na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS a GYN*) od 1. 2. 2021


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

* Kritériá platia pre ambulancie v type zdravotnej starostlivosti 200, 210 a 103, ktoré nie sú organizačne začlenené v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Na zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - polikliniky sa nevzťahuje odsek č.2 kritéria č.5 v znení „Týždenný počet ordinačných hodín, počas ktorých odborný zástupca poskytuje zdravotnú starostlivosť v ambulancii poskytovateľa, je minimálne 50 % hodín čistého ordinačného času lekára.

 

Poradové číslo Názov kritéria Platnosť kritéria  Typ kritéria
 1

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti

Ambulancia poskytovateľa je verejne dostupná, a to najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa platného Nariadenia vlády SR č. 640/2008 Z. z. 

 V

Zákonné
 2

Personálne zabezpečenie

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobami, ktoré spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania alebo samostatnej zdravotníckej praxe v príslušnom odbore v počte najmenej na úrovni predpísaného minimálneho personálneho zabezpečenia zdravotníckeho zariadenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov stanovujúcich personálne zabezpečenie.

V

Zákonné
 3

Materiálno – technické vybavenie

Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti najmenej na úrovni predpísaného minimálneho materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov stanovujúcich materiálno – technické vybavenie.

 V

Zákonné
 4

Indikátory kvality

Indikátory kvality podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a), bod 2 a nasl. zákona NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ich spracovanie a doručenie poisťovni

 V

Zákonné
 5

Časový rozsah

Zdravotná starostlivosť poskytovaná poskytovateľom v ambulancii je minimálne v rozsahu 30 hodín čistého ordinačného času lekára týždenne na danú posudzovanú ambulanciu.

Týždenný počet ordinačných hodín, počas ktorých odborný zástupca poskytuje zdravotnú starostlivosť v ambulancii poskytovateľa, je minimálne 50% hodín čistého ordinačného času lekára.

Minimálny týždenný počet hodín, počas ktorých lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť v ambulancii poskytovateľa je 8 hodín, čo zodpovedá úväzku 0,2 lekárskeho miesta.

Poskytovateľ nesmie prerušiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii po dobu dlhšiu ako 3 mesiace.

 Š

 VšZP

 6

Preskripcia

Lekár poskytujúci zdravotnú starostlivosť na kód ambulancie poskytovateľa môže predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky len pacientom, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v tejto ambulancii poskytovateľa.

 Š

 VšZP

 7

Vykazovanie

Poskytovateľ využíva výhradne elektronickú komunikáciu prostredníctvom elektronickej podateľne pre vykazovanie mesačných dávok poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Poskytnutá zdravotná starostlivosť sa vykazuje na platný kód ambulancie poskytovateľa a kód lekára, ktorý zdravotnú starostlivosť poskytol, pričom na kód ambulancie poskytovateľa poskytujú zdravotnú starostlivosť najviac 3 lekári.

 Š

 VšZP

 8

Úväzky

Súčet všetkých pracovných úväzkov lekára poskytujúceho zdravotnú starostlivosť je maximálne vo výške 1,2 lekárskeho miesta, pričom akceptovateľnou je práca maximálne u dvoch rôznych poskytovateľov.

 Š

 VšZP

Vysvetlivky:
Zákonné
– kritérium, ktorého splnenie vyžaduje platná legislatíva
VšZP – kritérium nad rámec zákonných, určené Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s.
Kód ambulancie – 12 miestny kód ambulancie pridelený ÚDZS
Úväzok 1 lekárskeho miesta – predstavuje 40 hodín pracovného času týždenne
Čistý ordinačný čas - čas poskytovania zdravotnej starostlivosti lekárom v ambulancii
Š – kritérium sa vzťahuje na špecializovanú ambulantnú starostlivosť (typ ZS 200, 210 a 103)
V - kritérium sa vzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v každom type ZS

 

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poskytovatelia Zmluvné vzťahy Kritériá na uzatváranie zmlúv v ŠAS a GYN


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.