Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Preddavky na poistné


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi poistným a preddavkami na poistné aj napriek tomu, že tieto dva pojmy sa v zákone o zdravotnom poistení navzájom prelínajú.
Poistné sa rozumie ako celoročná čiastka, zúčtovaná v rámci ročného zúčtovania poistného, ktorá závisí predovšetkým od výšky skutočného príjmu (vymeriavacieho základu), dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.
Preddavky na poistné sú iba zálohovo odvádzané finančné čiastky poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa (za určitých zákonom stanovených podmienok) zúčtujú v ročnom zúčtovaní poistného. 

Preddavky na poistné (ďalej len preddavky) sú povinní vypočítať, platiť a odvádzať:

  1. zamestnanec,
  2. samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
  3. zamestnávateľ,
  4. osoba tzv. dobrovoľne nezamestnaná
  5. štát
  6. platiteľ dividend

Za zamestnanca (ako aj zamestnávateľa) vypočítava a odvádza preddavky zamestnávateľ.
SZČO a osoba tzv. dobrovoľne nezamestnaná si vypočítavajú a odvádzajú preddavky na poistné samy.
Štát je platiteľom preddavkov (a tiež poistného) jednak za tzv. poistencov štátu (osoby taxatívne vymenované v § 11 ods. 7 zákona o zdravotnom poistení), a za určitých podmienok aj za zamestnancov a SZČO.

Za fyzickú osobu, ktorej boli vyplatené dividendy, preddavky vypočítava a odvádza platiteľ dividend (právnická osoba so sídlom na území SR). Uvedené sa vzťahuje na dividendy vyplatené za účtovné obdobie po 01.01.2013.

V prípade ďalších otázok o platení poistného nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle  call centra: 0850 003 003 v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 18,00. Po tomto čase môžete nechať odkaz s vašou otázkou a my vás budeme spätne kontaktovať. 

Kalkulačka pre výpočet preddavku na poistné


Minimálne a maximálne vymeriavacie základy a preddavky v roku 2021


Minimálne a maximálne vymeriavacie základy a preddavky v roku 2020

Minimálne a maximálne vymeriavacie základy a preddavky za predchádzajúce obdobia

 

Sadzba poistného

Vymeriavací základ (VZ)

Do VZ sa započítavajú:

VZ SZČO je vo výške podielu základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, a koeficientu 1,486.

VZ zamestnávateľa je vymeriavací základ každého zamestnanca za rozhodujúce obdobie.

VZ osoby tzv. dobrovoľne nezamestnanej je jej príjem, ktorý podlieha dani z príjmov (podľa § 5 a 6 zákona o daniach z príjmov), dosiahnutý v rozhodujúcom období okrem vyňatých príjmov. Ak poistenec takýto príjem nemá, je vymeriavacím základom ním určená suma

VZ platiteľa dividend je suma vyplatených dividend v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Minimálny vymeriavací základ (VZ)

Minimálny VZ zamestnanca a zamestnávateľa nie je určený.
Minimálny VZ samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nezamestnanej osoby je zákonom stanovená suma, ktorá predstavuje 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu.

Minimálny základ sa od 30. 12. 2018 kráti o pomernú časť prislúchajúcu k počtu dní, keď  bol poistenec vyhlásený za nezvestnú osobu.

Maximálny vymeriavací základ (VZ)

Maximálny vymeriavací základ sa od 1.1.2017 nebude uplatňovať pri nasledujúcich príjmoch:

Rozhodujúce obdobie

Rozhodujúcim obdobím na určenie vymeriavacieho základu je pre všetkých platiteľov poistného kalendárny rok, v ktorom sa platí poistné.

Splatnosť preddavku na poistné

Preddavok SZČO a samoplatiteľa je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.
SZČO môžu na základe písomnej dohody s VšZP zaplatiť preddavok na poistné vopred. 
Preddavok za zamestnancov je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Ak je výplata príjmov zamestnancov pre jednotlivé organizačné útvary zamestnávateľa rozčlenená na rôzne dni, preddavok je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je takýto deň určený, preddavok za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné. 
Platiteľ dividend je povinný vykázať celkovú výšku vyplatených dividend a preddavkov na poistné do 8 dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené. Do tohto termínu je preddavok na poistné aj splatný.

Platenie poistného (preddavkov)

Poistné sa platí:

Nezaplatenie preddavku

Poistenec, ktorý nezaplatil zdravotnej poisťovni preddavok na poistné, resp. poistné a splní podmienky na zaradenie do  zoznamu dlžníkov bude mať právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti (okrem zákonom stanovených výnimiek).

 

Splátkový kalendár

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) môže uzatvoriť splátkový kalendár s platiteľom poistného na základe jeho písomnej žiadosti.

Pre uzatvorenie splátkového kalendára sa vyžaduje najmä:

 

 

Úhrada požadovaná po podaní žiadosti o splátkový kalendár

Pred uzatvorením splátkového kalendára sa vyžaduje, aby platiteľ/poistenec uhradil do 15 dní od podania žiadosti o splátkový kalendár požadovanú sumu z dlhu evidovaného ku dňu podania žiadosti o splátkový kalendár. Požadovaná suma je vo výške 40% z neuhradeného dlžného poistného, preddavkov na poistnom, nedoplatkov z ročného zúčtovania, ktoré sú ku dňu podania žiadosti o splátkový kalendár po splatnosti.

Predmet splátkového kalendára

V prípade, že časť, resp. celý dlh, platiteľa/poistenca vymáha Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. už prostredníctvom súdneho exekútora, nie je možné na túto časť, resp. celý dlh, uzatvoriť splátkový kalendár. Splátkový kalendár si však poistenec alebo platiteľ môže dohodnúť priamo so súdnym exekútorom.

Dokumenty na stiahnutie

 

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Platitelia Platenie poistného Preddavky na poistné


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.