Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Postup pri vydávaní výkazov nedoplatkov – informácia pre platiteľov


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Právna úprava

  1. Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  2. Zákon 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“).

Dňa 01.06.2009 nadobudla účinnosť novela zákona o zdravotnom poistení č. 192/2009 Z. z. V zmysle tejto novely je VšZP oprávnená vydávať výkazy nedoplatkov.
Výkazom nedoplatkov si môže VšZP uplatniť dlžné poistné vyplývajúce z neodvedeného preddavku na poistné, nedoplatok, úroky z omeškania ako aj dlžné poistné a poplatky z omeškania, na ktoré má zdravotná poisťovňa nárok podľa predpisov účinných do 31. 12 2004.
Na konanie o vydanie výkazu nedoplatkov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
VšZP je oprávnená vo výkaze nedoplatkov uplatniť si voči platiteľovi poistného aj poplatok za jeho vydanie, tento poplatok nesmie presiahnuť sumu 10 Eur. Poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov sa neuplatňuje vo výkazoch nedoplatkov z ročného zúčtovania podľa § 19 zákona o zdravotnom poistení.

Subjekty, voči ktorým VšZP môže vydávať výkazy nedoplatkov sú:

Ak sa má výkaz nedoplatkov doručiť na adresu v cudzine a nepodarí sa ho doručiť podľa vyššie uvedených pravidiel v druhom a treťom bode, doručuje sa verejnou vyhláškou .

Výkaz nedoplatkov sa doručuje ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou "do vlastných rúk", do elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 o e-Govermente alebo osobne do vlastných rúk adresáta po overení jeho totožnosti.

Výkaz nedoplatkov sa považuje za doručený dňom prevzatia písomnosti adresátom. Za deň doručenia výkazu nedoplatkov sa považuje aj deň, keď bolo prijatie písomnosti adresátom bezdôvodne odopreté.

Ak zásielka doručovaná poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou "do vlastných rúk" bola zaslaná na všetky adresy podľa vyššie uvedených pravidiel, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom poštový prepravca vrátil zásielku zdravotnej poisťovni, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

Námietky voči výkazu nedoplatkov

Platiteľ poistného má v súlade s § 17a ods.4 zákona o zdravotnom poistení právo podať námietky voči výkazu nedoplatkov do 15 dní odo dňa doručenia výkazu. Dôvod podania námietok je platiteľ povinný uviesť v námietkach.
Ak platiteľ podá voči doručeného výkazu nedoplatkov námietky vo vyššie uvedenej lehote a zdravotná poisťovňa im nevyhovie v plnom rozsahu, podané námietky spolu s výkazom nedoplatkov a stanoviskom zdravotnej poisťovne k námietkam odstúpi na rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou poisťovňou. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydá následne rozhodnutie, ktorým výkaz nedoplatkov potvrdí, zmení alebo zruší.
Ak VšZP námietkam platiteľa poistného v celom rozsahu vyhovie, vydá nový výkaz nedoplatkov, ktorým zruší predchádzajúci.

Zrušenie výkazu nedoplatkov z vlastného podnetu

VšZP môže výkaz nedoplatkov zrušiť aj z vlastného podnetu, o čom písomne upovedomí platiteľa poistného.

Právoplatnosť a vykonateľnosť výkazu nedoplatkov

Výkaz nedoplatkov je právoplatný a vykonateľný márnym uplynutím lehoty na podanie námietok.
Právoplatný a vykonateľný výkaz nedoplatkov je exekučným titulom.

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Platitelia Vydávanie výkazov nedoplatkov


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.