Preventívne prehliadky

Vo vyspelom svete sú na prvých miestach príčin úmrtnosti srdcovocievne a nádorové ochorenia. Keďže v počiatočných štádiách nebolia a človek ich necíti, často sa im hovorí aj tichí zabijaci. Preto je veľmi dôležité, aby sme rozpoznali zdravotné riziká včas a zachytili ochorenie v počiatočnom štádiu, keď je ľahšie liečiteľné a má samozrejme aj lepšiu prognózu.

Význam preventívnej prehliadky spočíva práve v tom, že sa včas dozvieme pravdu o svojom zdravotnom stave. Teda ešte v čase, keď nepociťujeme žiadne zdravotné problémy, ktoré by si vyžadovali návštevu lekára. Dodržiavanie pravidelnosti preventívnych prehliadok je preto veľmi dôležité. Zo zákona má každý občan Slovenskej republiky právo na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre deti a dorast, resp. všeobecného lekára pre dospelých, stomatológa, gynekológa, urológa a gastroenterológa.

Zarážajúce je, že iba 25% dospelej populácie v Slovenskej republike absolvuje počas roka preventívnu prehliadku, na ktorú má nárok z verejného zdravotného poistenia. Dôvodom takejto nízkej návštevnosti je najčastejšie zaneprázdnenosť, nižšie povedomie o prevencii rizikových faktorov a hlavne pocit, že pokiaľ nemám bolesti tak som zdravý.

Preventívna prehliadka detí u všeobecného lekára pre deti a dorast

Preventívnu prehliadku detí a mladistvých vykonáva všeobecný lekár pre deti a dorast. Termíny preventívnych prehliadok u detí sú zväčša zabezpečované bezproblémovo, pretože v rannom veku dieťaťa je kontakt rodiča a lekára pomerne častý aj vďaka tomu, že počet prehliadok je vyšší ako v dospelom veku.

Deti absolvujú u všeobecného lekára pre deti a dorast 9 prehliadok do 1 roku života, z toho najmenej 3 prehliadky v prvých troch mesiacov, 1 prehliadku vo veku 18 mesiacov a medzi 3 a 15 rokom veku 1 preventívnu prehliadku raz za 2 roky.
Prehliadku vykonáva všeobecný lekár pre deti a dorast, s ktorým zákonný zástupca dieťaťa - poistenca uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prvá preventívna prehliadka sa spravidla vykonáva do 48 hodín po prepustení novorodenca z pôrodnice alebo z nemocnice. Ide o bazálne vyšetrenie novorodenca, pozostávajúce z komplexného pediatrického vyšetrenia vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa a založenia zdravotnej dokumentácie.

Pri vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí sa: tvar a veľkosť veľkej fontanely (VF), švy, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia, auskultačný nález na srdci, stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetria sa novorodenecké reflexy. Poskytne sa poradenstvo rodičom a podporí sa laktačný program. Často krát je prvá preventívna prehliadka realizovaná v domácom prostredí, kde lekár mapuje aj sociálne prostredie rodiny.
Súčasťou preventívnych prehliadok u detí sú aj laboratórne vyšetrenia. Sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov sa u dojčiat vykonáva sa v 8. až 10. týždni života.

Následné preventívne prehliadky u dieťaťa sú zamerané komplexne na jeho psychomotorický vývin a povinné očkovanie podľa schválenej očkovacej schémy. Orientačne sa vyšetrí sluch, reakcie očí a  zraková ostrosť. Lekár overí lateralitu, znalosť farieb, vyšetrí reč, slovnú zásobu, skontroluje správnosť zakrivenia chrbtice, posudzuje pohlavný vývoj a stav psychického vývoja, pátra sa po telesných deformitách a  prejavoch porúch správania. Hodnotí sa sociálna situácia. Podľa veku sa posudzujú zdravotné schopnosti dieťaťa vo vzťahu k povinnej školskej dochádzke alebo telesnej výchove.

Odmerá sa krvný tlak a opakovane sa vyšetruje moč a močový sediment (v 3. roku života, v  5. roku života, v  6. roku života alebo v  7. roku, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku, v  9. roku života, v  11. roku života, v  13. roku života, v  15. roku života). V 11. a  17 roku života sa vykonáva aj odber krvi na vyšetrenie sedimentácie erytrocytov.

Nemenej dôležité je aj pravidelné poradenstvo rodičom pri každej preventívnej prehliadke.

Rodičia majú práve tu priestor na otázky týkajúce sa zdravotného stavu ich dieťaťa.

V posledných rokoch sa detská preventívna prehliadka rozšírila v 11. a 17. roku života o sledovanie rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení, predovšetkým meraním hladiny cholesterolu v krvi a v 17 alebo v 18 roku života aj o vyšetrenie triacylglycerolov. Včasná identifikácia dieťaťa so zmeneným metabolizmom tukov a jej následné riešenie je najlepším preventívnym opatrením pre zabránenie vzniku srdcovocievnych ochorení v produktívnom veku života. V prípade potreby sa dieťa odosiela na potrebné odborné vyšetrenia

Preventívna prehliadka u všeobecného lekára pre dospelých

Rozsah preventívnej prehliadky určuje zákon 577/2004 o  rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Preventívnu prehliadku dospelých vykonáva všeobecný lekár pre dospelých, s ktorým poistenec uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Právo na preventívnu prehliadku má každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov 1 x za dva roky, alebo jedenkrát ročne pokiaľ je evidovaný darca krvi, darca orgánov alebo tkanív.

Na preventívnej prehliadke poistenec u všeobecného lekára získa prehľad o svojom zdravotnom stave, o možných rizikách vyplývajúcich z rodinnej i osobnej anamnézy.

Preventívna prehliadka by mala trvať dlhšie ako 30 minút. Lekár začne prehliadku pohovorom, v ktorom sa sústredí na riziká vyplývajúce z rodinnej anamnézy, pracovnej záťaže a životného štýlu, skontroluje stav očkovania (napr. tetanus a pod.). Nasleduje komplexné vyšetrenie celého tela od hlavy po päty, a to pohľadom, pohmatom, poklepaním, posluchom, skontroluje pulz a tlak krvi. Súčasťou prevencie je aj prehliadka zameraná na kardiovaskulárne choroby. V rámci preventívnej prehliadky pacient absolvuje aj odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia (moč chemicky, močový sediment, glykémia, krvný obraz vrátane trombocytov, sedimentácia krvi, vyšetrenie kreatinínu). Vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov sa vykonáva u poistencov, ktorí dosiahli vek 17 alebo 18 rokov a u poistencov starších ako 40 rokov. Súčasťou vyšetrenia u poistencov nad 40 rokov je aj EKG záznam činnosti srdca. Pacientom nad 50 rokov alebo s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka sa vyšetruje aj prítomnosť krvi v stolici.

Týmto vyšetrením sa dá odhaliť rakovina hrubého čreva a konečníka vo veľmi skorých štádiách, dokonca ešte v pred rakovinových stupňoch ochorenia. Takéto štádium ochorenia sa ľahšie a rýchlejšie lieči, má dobrú prognózu vyliečenia.

Podrobným vyšetrením a zhodnotením vybraných parametrov (metabolizmus tukov a cukrov v krvi a orientačné vyšetrenie moču) sa dajú objektívne stanoviť riziká vzniku tzv. civilizačných ochorení. Akékoľvek podozrenie na vyššie riziko je dôvodom ďalšej diagnostiky a následnej liečby. Neoddeliteľnou súčasťou preventívnej prehliadky je aj poradenstvo o zdravom spôsobe života. Dozviete sa ako predchádzať vzniku ochorení, ktoré vás môžu ohrozovať a ako si máte chrániť svoje zdravie. Spolu s lekárom nájdete možné príčiny chorôb a tiež spôsob ako ich odstrániť.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. si v dnešnej dobe čoraz viac uvedomuje dôležitosť prevencie vzniku vážnych ochorení vzhľadom na význam zachovania zdravia poistenca, jeho kvality života, ale aj ako jednu z možných ciest ovplyvňovania nákladov za poskytovanú zdravotnú starostlivosť, preto osobitne uhrádza náklady za vyšetrenie prítomnosti krvi v stolici už od 40 rokov veku.

Preventívna prehliadka u gynekológa

Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov. Súčasťou prehliadky je dôkladná anamnéza a jej priebežná aktualizácia a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení a poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou a prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy. Doklad o absolvovaní preventívnej gynekologickej prehliadky je podmienkou kompletizácie preventívnej prehliadky u všeobecného lekára.

Preventívnu prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým poistenka uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Poskytuje sa ženám vo veku od 18 rokov alebo prvého tehotenstva, v periodicite raz za rok.
Súčasťou preventívnej prehliadky je komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov, ultrasonografia transvaginálna, abdominálna a ultrasonografia prsníkov raz za 2 roky.

Súčasťou preventívnej starostlivosti u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu je od veku 30 rokov odber krvi na vyšetrenie tumor markeru Ca 125 raz za 6 mesiacov a u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária odber krvi od 35 rokov veku raz za rok.

Súčasťou preventívnej starostlivosti u gynekológa je aj aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka.

Cytológia biologického materiálu z krčka maternice sa na základe verejného zdravotného poistenia vykonáva u žien vo veku 23 - 64 rokov. Prvé dva odbery cytológie sa realizujú v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov sa pokračuje v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenku, u ktorej sa skríning začal neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne.

RTG mamografia sa na základe verejného zdravotného poistenia vykonáva u žien vo veku 40 - 69 rokov raz za 2 roky.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. si v dnešnej dobe čoraz viac uvedomuje dôležitosť prevencie vzniku vážnych ochorení vzhľadom na význam zachovania zdravia poisteniek, ich kvality života, ale aj ako jednu z možných ciest ovplyvňovania nákladov za poskytovanú zdravotnú starostlivosť. VšZP osobitne uhrádza náklady za odber biologického materiálu z krčka maternice a cytologické vyšetrenie pri každej gynekologickej preventívnej prehliadke.

Preventívna starostlivosť v materstve

Preventívnu prehliadku počas tehotenstva vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo. Preventívna starostlivosť v materstve sa vykonáva u tehotných žien raz mesačne počas tehotenstva a raz do šesť týždňov po pôrode.
Kompletná preventívna prehliadka zahŕňa podrobnú anamnézu a celkové fyzikálne vyšetrenie, vrátane vyšetrenia výšky, hmotnosti, krvného tlaku a pulzu. Pri vyšetrení brucha a panvy lekár stanoví veľkosť maternice, vyšetrí kostenú panvu na symetriu a primeranosť, vyšetrí kŕčok maternice a od 6. týždňa vyšetruje aj ozvy plodu.

Súčasťou preventívnej starostlivosti v materstve sú aj:

 • určené laboratórne vyšetrenia moču, krvi, krvnej skupiny a Rh -faktora,
 • určené špeciálne vyšetrenia podľa potreby, vzhľadom na zdravotný stav tehotnej ženy alebo plodu:
  • externé kardiotokografické vyšetrenie,
  • ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie, a to najviac tri razy počas fyziologického tehotenstva (VšZP zaplatí navyše aj štvrté sonografické vyšetrenie tesne pred pôrodom),
  • vyhodnotenie nálezov so zreteľom na riziká tehotenstva,
  • rady v priebehu tehotenstva.

Preventívna prehliadka u urológa

Prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia. Kompletná preventívna urologická prehliadka zahŕňa fyzikálne vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prostaty per rektum (cez konečník), palpačné vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek. V priebehu preventívnej prehliadky sa odoberá krv na laboratórne vyšetrenie prostatického špecifického antigénu a kreatinínu, vyšetrí sa moč chemicky a močový sediment.
Prehliadka sa vykonáva u mužov od 50. roku veku alebo u mužov od 40. roku veku ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytlo ochorenie na karcinóm prostaty.

Periodicita:

 • raz za tri roky od 50 rokov veku alebo
 • v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve:
  • s hodnotami PSA <= 1,0 ng/ml raz za tri roky nad 40 rokov veku alebo
  • s hodnotami PSA 1,1 ng/ml - 2,5 ng/ml raz za dva roky nad 40 rokov alebo
  • s hodnotami PSA 2,6 ng/ml - 4,0 ng/ml raz za jeden rok vo veku nad 40 rokov veku.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. si v dnešnej dobe čoraz viac uvedomuje dôležitosť prevencie vzniku vážnych ochorení vzhľadom na význam zachovania zdravia poistenca, jeho kvality života, ale aj ako jednu z možných ciest ovplyvňovania nákladov za poskytovanú zdravotnú starostlivosť. VšZP osobitne uhrádza náklady za urologickú preventívnu prehliadku u každého poistenca už od 40 rokov veku.

Preventívna gastroenterologická prehliadka

Preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom

Preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom spočíva vo vykonaní kolonoskopického vyšetrenia od análneho otvoru po cékum. Vyšetrenie je zamerané na vyhľadávanie polypov a včasných štádií rakoviny hrubého čreva a konečníka. V priebehu kolonoskopického vyšetrenia, pri zistení nádoru alebo polypu, sa z jeho povrchu odoberá vzorka tkaniva, ktorá sa odosiela na histologické vyšetrenie a podľa možností sa polyp endoskopicky odstráni.

Prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia alebo lekár s certifikátom v certifikačnej pracovnej činnosti - diagnostická a intervenčná kolonoskopia.

Na základe verejného zdravotného poistenia sa prehliadka vykonáva u poistencov vo veku nad 50 rokov. U poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva vykonáva bez vekového obmedzenia.

Periodicita prehliadky:

 • raz za desať rokov;
 • pri negativite prvej preventívnej kolonoskopickej prehliadky u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa ďalšia preventívna kolonoskopická prehliadka vykonáva v periodicite raz za päť rokov.

Preventívna prehliadka u stomatológa (zubára)

Prehliadka pozostáva v podrobnej prehliadky chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, z kontroly medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, z určenia indexov KPE a PBI, z kontroly zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov. Na základe verejného zdravotného poistenia sa prehliadka vykonáva u poistencov, ktorí ešte nedosiahli 18 rokov veku, dvakrát v kalendárnom roku a u poistencov, ktorí dosiahli 18 rokov veku, jedenkrát v kalendárnom roku. U tehotných poisteniek sa prehliadka vykonáva dva razy počas toho istého tehotenstva, a to na začiatku prvého a na začiatku tretieho trimestra.

Poznámka: V súlade so zákonom 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, §3 ods. 4: "Zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom sa plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia len vtedy, ak poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku u zubného lekára."

Ostatné preventívne prehliadky

Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna prehliadka poistenca aktívneho v organizovanom športe do 18. rokov veku raz za rok v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.

Nečakajte na pozvanie od lekára, ale sami sa iniciatívne informujte o možnosti absolvovania preventívnej prehliadky. Termín prehliadky si vopred dohodnite so svojim lekárom. Mnohí lekári majú na preventívnu starostlivosť vyčlenené osobitné ordinačné hodiny, nezabúdajte však, že aj počas nich majú prednosť pacienti s akútnym ochorením.

Po absolvovaní prehliadky sa v dohodnutom termíne informujte o presných výsledkoch laboratórnych vyšetrení. Preventívne prehliadky splnia svoj účel len vtedy, keď budete dodržiavať následné rady a odporúčania svojho lekára.

Preventívna prehliadka vám môže zachrániť zdravie i život.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.